Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Domein Bestuur

Inhoud

Belangrijkste mutaties uitvoering begroting 2019 -2023

De mutaties binnen het Domein Bestuur resulteren voor 2019 tot een nadeel van € 270.000. Dit wordt
vooral veroorzaakt door de technische bij- en aframingen ad. € 158.000 voor externe personele inzet.
Deze inzet is nodig vanwege personeelsverloop en langdurige uitval door ziekte. De kosten worden
gedekt vanuit beschikbare vacaturegelden en vanuit het centraal knelpunten budget. Daarnaast is er
een nadeel van € 39.000 door de gevolgen van de cao gemeente ambtenaren. De uitgifte van reis- en
rijdocumenten geeft een structureel nadelig saldo van € 46.000 in 2019 tot € 58.500 in 2023 (zie
toelichting onder 1).

1. Reis- en rijdocumenten
Als gevolg van de invoering van de tienjarige geldigheidsduur voor paspoorten en ID kaarten voor
volwassenen neemt het aantal aanvragen van deze documenten vanaf 2019 fors af. Door deze
afname ontvangen we minder legesinkomsten. De maximum hoogte van de tarieven is wettelijk
voorgeschreven. De Nederlandse vereniging voor burgerzaken (NVVB) heeft een landelijk
rekenmodel waarmee de inkomstendaling kan worden berekend. De NVVB heeft wel een voorbehoud
gemaakt ten aanzien van dit model. Hiermee rekening houdend hebben wij in de voorjaarsnota 2018
een aanname van 50% als nadelig saldo vanaf 2019 structureel in de begroting verwerkt en een
voorhoud opgenomen om jaarlijks het werkelijk verloop te bezien waarbij grote afwijkingen bijgesteld
dienen te worden. Het werkelijk verloop laat zien dat de aanname van 50% niet realistisch is en de
volledige 100% van toepassing is. Daarnaast was volgens de RDW een toename voorzien van
aanvragen voor rijdocumenten tot en met 2022 waarna een terugloop wordt verwacht. Het werkelijk
verloop in 2019 bevestigt het beeld van de toename. Wij stellen u voor het nadelig saldo in
onderstaande tabel te verwerken in de najaarsnota 2019.

2. Hogere vergoeding politieke ambtsdragers
De (onkosten)vergoedingen van de politieke ambtsdragers van gemeenten zijn geïndexeerd. Per 1 juli
2018 is de verhoging van bezoldiging burgemeester en wethouders ingegaan, de vergoeding van de
raadsleden per 1 januari 2019 (Circulaire Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
d.d. 9 augustus en 29 november 2018). Dit resulteert in een totale verhoging van € 18.000 en dient
incidenteel voor 2019 te worden bijgeraamd. Vanaf 2020 is de verhoging verwerkt in de
meerjarenbegroting 2020-2023.

Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar de tabel “Mutaties uitvoering begroting 2019-2023”.

De technische wijzigingen zijn over de taakvelden binnen de diverse domeinen onderverdeeld, het
resultaat is budgetneutraal.