Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Domein Leefomgeving

Inhoud

Belangrijkste mutaties uitvoering begroting 2019 - 2023

De mutaties binnen het Domein Leefomgeving leiden in het jaar 2019 tot een incidenteel nadeel ten
opzichte van de begroting na wijzigingen. Het incidentele nadeel in 2019 wordt voornamelijk bepaald
door de – in dit beleidsdeel toegelichte - ontwikkelingen binnen de afvalbegroting.
De herijking van de exploitatie overeenkomst met de NV SRO inzake zwembad de Octopus kan tot en
met het jaar 2022 neutraal worden opgevangen binnen de gemeentelijke begroting. In 2023 wordt de
hoogte van de gemeentelijke exploitatie bijdrage aan de NV SRO herijkt.
De verkoop van gemeentelijk groen leidt daarnaast tot een incidentele meevaller in 2019.
Het Gemeentelijk Rioleringsplan leidt in meerjarenperspectief tot een positieve ontwikkeling van het
begrotingsresultaat vanwege enerzijds een hogere toerekening van kosten straatreiniging aan de
rioolheffing, daarnaast ontstaat in de gemeentelijke begroting een voordeel voortkomend uit de
verwerking van de in de rioolheffing geinde btw.

1. Gescheiden afvalinzameling
Op het gebied van gescheiden afvalinzameling doet zich een aantal ontwikkelingen voor. Hieronder
worden de belangrijkste oorzaken weergegeven:
- De vergoeding voor het vermarktbare deel van het ingezamelde PMD daalt door een toenemende
   kritische controle op de samenstelling en kwaliteit van het PMD (niet al het ingezamelde materiaal
   komt in aanmerking voor de recyclevergoeding van de verpakkingsindustrie). De inkomsten
   dienen met € 190.000 naar beneden te worden bijgesteld.
- Net als in 2018 verwachten wij, op grond van het aantal aanbiedingen t/m september 2019, een
   lagere opbrengst afvalstoffenheffing voor het variabele deel (diftar). Hierdoor ontstaat een
   tegenvaller van € 216.000.
- Landelijk en regionaal wordt meer PMD ingezameld. Omdat er op dit moment nog te weinig
   verwerkings- en sorteercapaciteit is, leidt dit hoger tonnage tot hogere kosten. De AVU heeft
   hiervoor een begrotingswijziging ingediend. Een bedrag van € 149.000 dient bijgeraamd te
   worden.
- Het tarief voor vergoeding van papier en karton is sterk gedaald. Dit heeft te maken met de
   ‘greenfence’ welke China heeft opgetrokken. De AVU heeft hiervoor een begrotingswijziging
   ingediend. Dit veroorzaakt een nadeel van € 103.000.
- De verhoging van de verbrandingsbelasting door het rijk was hoger dan waar in de begroting van
   de AVU rekening mee was gehouden. De verwerkingskosten van restafval dienen met € 76.000 te
   worden bijgeraamd.
- Conform de CUP opdracht 4.3 d worden luiers en incontinentiematerieel apart ingezameld. De
   hiervoor geraamde eenmalige kosten voor 2019 van € 11.000, 2020 van € 14.000 en de
   structurele kosten vanaf 2021 van € 28.000 worden gedekt uit de afvalbegroting (collegebesluit
   L215242)
- Het jaarlijks vanuit Nedvang beschikbare budget voor zwerfafval projecten wordt, voor de periode
   van 2019 t/m 2022, als subsidie beschikbaar gesteld aan Opgeruimd Leusden voor de organisatie
   en uitvoering van zwerfafval projecten (collegebesluit L168553).
In totaal bedraagt het totale nadeel op de afvalbegroting € 745.000. Bovengenoemde tegenvallers zijn
reeds verwerkt in de (afval)begroting 2020 en zorgen voor een stijging van de afvalstoffenheffing in
2020.

Doordat de jaarrekening 2018 een grote tegenvaller op de afvalbegroting met zich meebracht, zijn er
geen middelen meer aanwezig in de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. Het volledige nadeel
komt hierdoor ten laste van het resultaat van deze Najaarsnota. Op 15 oktober jl. hebben wij u via een
memo geïnformeerd over de diverse ontwikkelingen in de afvalbegroting (L227999).

 

2. Effecten GRP 2019 – 2023 op het gemeentelijk begrotingsresultaat
De actualisatie van het Gemeentelijk Rioleringsplan kent een positief effect op het begrotingsresultaat
van structureel € 187.000:

Toerekening kosten straatreiniging.
Leusden rekent 50% van de jaarlijkse gemeentelijke uitgaven aan straatreiniging door aan de
rioolheffing. Op basis van de toegenomen budgetten in het woonomgevingsbestek heeft er in het GRP
2019-2023 ook een hogere toerekening plaatsgevonden aan de rioolheffing. De herijking van de
toerekening leidt tot een verbetering van het gemeentelijk begrotingsresultaat van € 62.000.

In de rioolheffing geinde btw dient ten gunste te komen van het begrotingsresultaat.
Leusden berekent – net als alle andere gemeenten - een tarief aan rioolheffing inclusief btw. De btw
component over rioleringsuitgaven dient jaarlijks ten gunste van het begrotingsresultaat te komen.
Voor de jaarlijks terugkerende rioleringsuitgaven gebeurt dat ook. De berekende btw component over
renovatie- en vervangingsuitgaven wordt tot nu toe gestort in de voorziening rioolbeheer. De uitgaven
die de gemeente doet vanuit de voorziening rioolbeheer komen in aanmerking voor btw compensatie.
Gecompenseerde btw hoeft daarom niet in de onderhoudsvoorziening te worden gestort maar kan
vrijvallen ten gunste van het begrotingsresultaat. Gegeven het voorziene investeringsvolume in het
GRP 2019-2023 verbetert het gemeentelijke begrotingsresultaat hiermee met € 125.000.

 

3. Herijking exploitatie overeenkomst SRO inzake zwembad de Octopus
In de raadsvergadering van september 2019 (Raadsvoorstel L219622) heeft de gemeenteraad
ingestemd met de voorgestelde herijking van de exploitatie overeenkomst met NV SRO. Dit houdt in
dat de bestaande exploitatie overeenkomst tegen de bestaande condities wordt voortgezet tot eind
2022. De financiële gevolgen van de genomen duurzaamheidsmaatregelen op de exploitatielasten
worden meegenomen nadat – in 2022 - de aanvullende evaluatie met NV SRO heeft plaatsgevonden.
Daarnaast heeft de raad extra middelen beschikbaar gesteld voor uitvoering van het Meer Jarig
Vervangingsplan Inventaris en voor de incidentele afrekening van vervanging van inventaris over de
periode 2012 t/m 2018. De financiële gevolgen zijn:

Herijking exploitatie overeenkomst t/m 2022.
€ 33.400 p/j nadeel uit niet behaalde besparing op energielasten
€ 28.000 p/j nadeel t.b.v. toekomstige vervanging van zwembadinventaris
€ 16.000 p/j opname stelpost t.b.v. vergoeding NV SRO a.g.v. sluiting zwembad bij onderhoud
€ 77.400 p/j totaal
Dit budgettaire nadeel, dat zich in ieder geval tot en met het jaar 2022 zal voordoen kan als volgt
worden gedekt:
€ 36.600 p/j inzet jaarlijkse reservering t.b.v. vernieuwingsinvesteringen
€ 42.000 p/j inzet gerealiseerde besparing op groot onderhoud na zwembadrenovatie
€ 78.600 p/j dekking in gemeentelijke begroting

Afrekening zwembadinventaris over de periode 2012 t/m 2018.
Daarnaast heeft NV SRO in de afgelopen jaren verzuimd de door haar aangeschafte inventaris bij de
gemeente in rekening te brengen. Dit is in 2017 geconstateerd. Over de periode 2012 tot en met 2018
neemt de gemeente tegen een bedrag van € 95.000 door de NV SRO aangeschafte inventaris over.
De jaren 2010 en 2011 vallen hier buiten. Juridisch gezien kan na het moment van constateren met
terugwerkende kracht over een periode van maximaal vijf jaar door de NV worden gevorderd.

Op basis van het gemeentelijke waarderings- en afschrijvingsbeleid kent een deel van de
overgenomen inventaris nog een boekwaarde per eind 2019 ad. € 20.000. Dit bedrag wordt verwerkt
in de gemeentelijke balans. Het restant aan overgenomen inventaris ad. € 75.000 leidt tot een
incidenteel nadeel. Dekking voor dit incidenteel nadeel wordt gevonden in een nog in de begroting
aanwezige reservering voor vervanging van inventaris ter hoogte van € 30.000. Het restant aan dekking ad. € 45.000 kan gedekt worden vanuit de door de gemeente in de afgelopen jaren gereserveerde middelen voor vernieuwingsinvesteringen. Op basis van de recentelijk uitgevoerde renovatie is het zwembad geëquipeerd om de komende 10 jaar naar behoren te kunnen blijven functioneren. De gereserveerde middelen voor vernieuwingsinvesteringen kunnen daarmee ingezet
worden ter dekking van de overdracht van inventaris naar de gemeente.

 

4. Aanvullend budget inrichtingskosten gemeentehuis
Bij verschillende gebruikers van het Huis van Leusden leven wensen om van het Huis van Leusden
een meer aantrekkelijke werk- en verblijfplek te maken. Daarnaast heeft de Arbodienst een Risico
Inventarisatie en evaluatie (RIE) opgesteld waaruit een aantal zaken zijn gekomen die enkele
aanpassingen in het Huis van Leusden noodzakelijk maken. De raad wordt gevraagd een aanvullend
budget van € 50.000 beschikbaar te stellen voor de onderstaande maatregelen:

a) verbetering akoestiek (arbo)
Uit het door de Arbodienst uitgevoerde onderzoek is gebleken dat de akoestiek op een aantal locaties
in het Huis van Leusden moet worden verbeterd. Een gespecialiseerd bureau heeft een
vervolgonderzoek gedaan en heeft aangegeven dat de volgende maatregelen nodig zijn:
- beperking van het geluidsniveau dat vanaf de pantry’s en gang de kantoortuin in komt;
- geluidsisolatie van de kastenwand bij het bestuurssecretariaat;
- plaatsing van extra akoestische schermen bij de ruimte van Lariks;
Bovenstaande maatregelen ten behoeve het verbeteren van de akoestiek vragen om een incidenteel
budget van € 30.000.

b) aanbrengen raambeplakking ter verbetering van mogelijkheden tot focus (arbo)
Uit de RIE blijkt verder dat de ruimten aan het gangpad rondom de raadszaal te veel afleiding geven.
In het werkgebied van Lariks zijn er ook te veel ruimten waar de afleiding te groot is. Om het Huis van
Leusden toch zo open en transparant mogelijk te houden wordt voorgesteld om op diverse locaties
een strook beplakking aan te brengen om daarmee de mogelijkheid tot concentratie te vergroten. Het
gaat hierbij met name om de overlegruimtes en concentratieplekken welke aan de gangpaden
gelegen zijn. Doordat deze plekken ingeklemd zitten tussen het werkgebied en de gang is de
verstoring hier relatief groot. De totaal voorziene uitgave voor aanvullende raambeplakking komt neer
op € 20.000.

 

Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar de tabel “Mutaties uitvoering begroting 2019-2023”.

De technische wijzigingen zijn over de taakvelden binnen de diverse domeinen onderverdeeld, het
resultaat is budgetneutraal.