Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Domein Ruimte

Inhoud

Belangrijste mutaties uitvoering begroting 2019 - 2023

Voor het jaar 2019 leiden de mutaties binnen het Domein Ruimte tot een nadelig resultaat van
€ 14.000. Voornaamste verklaringen hiervoor zijn de (incidentele) vrijval van kapitaallasten en de
gevolgen van de cao gemeente ambtenaren.

 

1. Anterieure overeenkomsten
De gemeente Leusden wil ruimtelijke initiatieven zoveel mogelijk ondersteunen. De kosten die
hiervoor gemaakt worden zoals ambtelijke ondersteuning, inhuur en uitvoering van werk, worden via
een anterieure overeenkomst op de initiatiefnemers verhaald. We kunnen deze kosten alleen verhalen
als een procedure (omgevingsvergunning of bestemmingsplan) wordt gevoerd. Het is echter niet altijd
zeker of de initiatiefnemer er daadwerkelijk toe overgaat het initiatief te realiseren. Wanneer dit niet
het geval is, kunnen de kosten niet worden verhaald en komen voor rekening van de gemeente. In
totaal wordt in 2019 naar verwachting € 330.300 via anterieure overeenkomsten verhaald. In de
primitieve begroting is rekening gehouden met een inkomst van € 40.000. Voor gemaakte kosten dient
een bedrag te worden geraamd van € 25.000 materiële kosten in 2019. Het restant ad. € 265.400
wordt in 2020 ingezet voor dekking van (ambtelijke) kosten.

2. Ruimtelijke ordening
Op het reguliere budget voor actualisering bestemmingsplannen wordt een onderschrijding verwacht
van € 31.600, welke wordt gereserveerd en in 2020 wordt ingezet voor het Omgevingsplan
Buitengebied. Voor dit laatstgenoemde project worden hogere kosten verwacht. Het hiervoor in 2019
incidentele beschikbaar gestelde budget wordt voor een deel (€ 115.100) overgeheveld naar 2020.
Het bestemmingsplan De Fliert is nog niet in behandeling genomen omdat het afsprakenkader met de
initiatiefnemer nog niet is afgerond. Het incidentele budget hiervoor ad. € 20.000 wordt overgeheveld
naar 2020. Hiernaast worden voor dit project kosten geraamd die nog niet waren voorzien ad.
€ 44.700 welke via de algemene reserve flexibel deel worden gedekt uit de opbrengst van de
grondverkoop.
De werkzaamheden voor de implementatie van de Omgevingswet zullen in 2020 verder worden
voortgezet. Van het incidentele budget dient € 135.500 te worden overgeheveld naar 2020.
Hiernaast doen zich op dit beleidsveld nog een aantal ontwikkelingen voor, welke een incidentele
meevaller van € 13.000 veroorzaken.

 

Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar de tabel “Mutaties uitvoering begroting 2019-2023”.

De technische wijzigingen zijn over de taakvelden binnen de diverse domeinen onderverdeeld, het
resultaat is budgetneutraal.