Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Overhead

Inhoud

Belangrijkste mutaties uitvoering begroting 2019-2023

De mutaties binnen het Domein Overhead resulteren voor 2019 tot een nadeel van € 90.000. Dit wordt
vooral veroorzaakt door de gevolgen van de cao gemeente ambtenaren.


1. Financiële gevolgen nieuwe cao Gemeenten 2019-2020
De financiële gevolgen van de invoering van de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren zijn in 2019
€ 273.000, voor 2020 € 480.000 en vanaf 2021 structureel € 680.000. Deze gevolgen voor de
gemeentebegroting zijn fors en kunnen niet worden opgevangen binnen de hiervoor gereserveerde
middelen:

Het tekort voor 2019 bedraagt € 163.500 en dient incidenteel te worden bijgeraamd. Het tekort vanaf
2020 ad. € 162.400 oplopend naar structureel € 362.400 is meegenomen in de meerjarenbegroting
2020-2023 (zie ook de toelichting in de begroting onderdeel uiteenzetting financiële positie). De
mutaties zijn over de taakvelden binnen de diverse domeinen onderverdeeld (zie collegebesluit
L223686).


2. Interimopdracht zorgpunten in de organisatie
De gemeentelijke organisatie heeft te kampen met een aantal personele zorgpunten. Een aanpak om
de negatieve spiraal om te buigen is nodig. We willen een toekomstbestendige, vitale organisatie. Om
hier actief op in te zetten en het tij te keren, is een interimmanager aangetrokken die samen met de
directie en het management met deze opdracht aan de slag gaat. De inzet van de interimmanager is 3
dagen per week gedurende 6 maanden, de incidentele kosten bedragen € 98.000. Er is € 18.000 aan
vacaturegelden beschikbaar, het resterende bedrag ad. € 80.000 kan gedekt worden vanuit de
algemene reserve, basis deel (zie collegebesluit L219834).


Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar de tabel “Mutaties uitvoering begroting 2019-2023”.

De technische wijzigingen zijn over de taakvelden binnen de diverse domeinen onderverdeeld, het
resultaat is budgetneutraal.