Meer
Publicatiedatum: 24-11-2020

Inhoud

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Inhoud

Belangrijkste mutaties uitvoering begroting 2020-2024

Het resultaat binnen Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien laat voor 2020 een voordeel zien van
€ 470.000. Dit wordt veroorzaakt door het aframen van stelposten (taakmutaties €146.000 en overige
stelposten € 228.000), lagere renteopbrengsten (-/- € 36.000) en een hogere Algemene Uitkering
(€ 7.000). Tot slot zorgen de technische bij- en aframingen op dit domein voor een voordeel van
€ 125.000 welke binnen het totaal van de Najaarsnota budgetneutraal verlopen.

1. Algemene Uitkering
De raming van de Algemene Uitkering Gemeentefonds is geactualiseerd op basis van de meicirculaire
2020 en de septembercirculaire 2020. De structurele gevolgen van de meicirculaire zijn al verwerkt in
de ontwerpbegroting 2021-2024. De meicirculaire laat voor 2020 een incidenteel voordeel van € 7.500
zien. Het budgettair resultaat van de septembercirculaire 2020 is middels een apart raadsbesluit en
bijbehorende begrotingswijziging al in de begroting verwerkt. Daarbij zijn de voordelige resultaten voor
de jaarschijven 2020 en 2021 voor een totaal bedrag van € 740.200 gereserveerd ten gunste van de
Algemene reserve met aangewezen bestemming (e.e.a. nog onder voorbehoud van besluitvorming
door de raad). Dit voordeel is als volgt te specificeren:

* Taakmutaties Gemeentefonds
In de mei- en septembercirculaire zijn voor de uitvoering van een aantal taken extra middelen
ontvangen (taakmutaties) die we in deze najaarsnota verwerken. Daarnaast hebben we de stelpost
taakmutaties geactualiseerd. Onderstaand een specificatie:

 

Toelichting
a. de raming Huishoudelijke Hulp is als gevolg van de invoering van het abonnementstarief met
€ 350.000 verhoogd. In de begroting zijn we er vanuit gegaan dat het rijk daarvan een structureel
bedrag ad. € 181.000 compenseert. Het kabinet stelt eerst te willen onderzoeken wat de werkelijke
gevolgen zijn van het abonnementstarief alvorens met een compensatie te komen. Wij ramen
deze stelpost voor 2020 incidenteel af;

b. er is een structurele uitname uit het gemeentefonds gedaan ter bekostiging van het basisniveau
Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening (DSO-LV) en het informatiepunt
Omgevingswet1.4. Vanuit de reguliere gemeentelijke budgetten voor het omgevingsplan is geen
ruimte beschikbaar om deze kosten te dekken. Dit zorgt voor een structureel budgettair nadeel;

c. binnen de begroting staan nog stelposten voor niet uitgevoerde taakmutaties. Voorgesteld wordt
het nog op de stelpost aanwezige saldo ad. € 84.900 vrij te laten vallen ten gunste van het
resultaat;

d. bij de septembercirculaire zijn voor de jaarschijf 2020 middelen beschikbaar gesteld voor de
decentralisatie-uitkeringen Dak- en thuislozen (€ 17.600) en Gezond in de stad (€ 7.900). In
afwachting van nadere beleidsontwikkeling worden deze incidentele middelen gereserveerd in de
algemene reserve met aangewezen bestemming

 

2. Lasten en baten corona
Door de coronacrisis zijn diverse kosten gemaakt of minder inkomsten ontvangen. Hiernaast heeft de
gemeente rijksmiddelen ontvangen ter compensatie. Dit leidt binnen dit domein tot een voordelig saldo
van € 560.400. Voorgesteld wordt de kosten te dekken uit en de ontvangen compensatie toe te
voegen aan de egalisatiereserve corona, waardoor deze mutaties budgetneutraal verlopen (zie
Onderdeel E voor nadere toelichting).

Rijksmiddelen Compensatie corona.
Bij de junibrief en de septembercirculaire heeft het rijk twee ondersteuningspakketten beschikbaar
gesteld ter compensatie van de door gemeenten gemaakte kosten als gevolg van de corona-crisis.
Het gaat daarbij voor Leusden om een totale bijdrage van € 614.800. Deze incidentele middelen
worden in deze najaarsnota als baten geraamd op dit taakveld en toegevoegd aan de
egalisatiereserve corona.

Inkomstenderving toeristenbelasting en precario
Als gevolg van corona is het aantal zakelijke en toeristische overnachtingen binnen Leusden fors
gedaald. Daarnaast zijn door het sluiten van terrassen en het niet doorgaan van evenementen en
weekmarkten de inkomsten vanuit precarioheffing afgenomen. Het rijk heeft daarvoor een
compensatievergoeding van € 54.400 beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt deze vergoeding aan
de egalisatiereserve corona te onttrekken en aan te wenden voor de geleden inkomstenderving.

Opschalingskorting
Bij de septembercirculaire is, als onderdeel van het tweede ondersteuningspakket corona, besloten
om de opschalingskorting voor gemeenten tijdelijk op te schorten. Het gaat om een bedrag van € 90.900 in 2020 en € 207.300 in 2021. Deze bedragen hebben wij gereserveerd in de Algemene reserve met aangewezen bestemming. Wij stellen voor deze bedragen over te hevelen naar de egalisatiereserve corona.

3. Stelposten

* Stelpost volume- en prijsstijgingen Sociaal Domein
    Bij de voorjaarsnota is deze stelpost grotendeels aangewend als dekking voor het regionaal
    inkoopkader Sociaal Domein 2020. Voorgesteld wordt het nu nog op de stelpost resterende
    budget van € 118.700 te laten vrijvallen en in te zetten als dekking voor de te verwachten hogere
   zorguitgaven 2020 (zie ook punt 1 Domein Samenleving).
*  Stelpost loon- en prijsstijgingen
    De stelpost is ingezet voor dekking van de financiële gevolgen van de cao-gemeenten en
    prijsstijgingen. Het resterend saldo (€ 104.700) kan van de begroting worden afgeraamd.
*  Stelpost onvoorzien
    De stelpost is in 2020 ingezet voor:
    - € 6.000 bijdrage bezoekerscentrum Grebbelinie;
    - € 10.000 bijdrage budget 75 jaar bevrijding;
    - € 27.000 verwijderen sedum op Antares i.h.k.v. aanleg zonnepanelen.
    Het nog aanwezige restant op de stelpost van € 17.800 wordt afgeraamd.
* Overige stelposten
   Op de overige stelposten resteert in 2020 een bedrag van € 12.500 dat wordt bijgeraamd.

4. Reserves
Bij onderdeel D Reserves hebben wij de stand van de reserves toegelicht en voorgesteld tijdelijk
€ 400.000 over te hevelen van de algemene reserve basisdeel naar de algemene reserve flexibel
deel.
Hiernaast wordt bij onderdeel E Corona voorgesteld een egalisatiereserve corona in te stellen.

Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar de tabel “Mutaties uitvoering begroting 2020-2024”.

De technische wijzigingen zijn over de taakvelden binnen de diverse domeinen onderverdeeld, het
resultaat is budgetneutraal.