Meer
Publicatiedatum: 24-11-2020

Inhoud

Domein Ruimte

Inhoud

Belangrijste mutaties uitvoering begroting 2020 - 2024

De mutaties binnen het domein Ruimte resulteren in 2020 tot een nadeel van € 50.300. Dit wordt
veroorzaakt door de realisatie van de wandelknooppunten, dat in 2020 een voordeel veroorzaakt van
€ 18.000 en in 2021 een nadeel. Binnen dit domein zijn ook technische bij- en aframingen opgenomen
voor een nadeel van € 68.300 in 2020, € 50.300 voordeel in 2021 en € 53.500 voordeel in 2022, die
per saldo in deze Najaarsnota budgettair neutraal zijn.

1. Anterieure overeenkomsten
Ruimtelijke initiatieven worden door de gemeente Leusden zoveel mogelijk ondersteund. De
(ambtelijke) kosten die hiervoor worden gemaakt, worden zoveel mogelijk via een anterieure
overeenkomst op de initiatiefnemers verhaald. De inkomsten komen gefaseerd binnen. Via de
Voorjaarsnota was een deel van de inkomsten voor de projecten Maanwijk en Hof van Liz geraamd.
Voor deze projecten is nog een inkomst in 2020 gerealiseerd van € 36.004 die wordt toegevoegd aan
de algemene reserve met aangewezen bestemming, ter dekking van hieruit voortvloeiende
plankosten. Via de Najaarsnota 2019 is reeds € 265.400 van deze inkomst geraamd als budget voor
ambtelijke kosten. Een deel van dit budget (€ 108.000) wordt overgeheveld naar 2021, omdat de
werkzaamheden op een later moment plaatsvinden.
Voor de overige projecten is een inkomst gegenereerd van € 67.527. In de primitieve begroting is
rekening gehouden met een inkomst van € 40.000. Voor gemaakte (materiële) kosten dient een
bedrag te worden geraamd van € 18.950 in 2019. € 5.097 wordt, conform de anterieure
overeenkomst, toegevoegd aan de reserve bovenwijkse voorzieningen. Het restant ad. € 3.480 wordt
toegevoegd aan de reserve met aangewezen bestemming voor dekking van (ambtelijke) kosten.

2. Omgevingsvergunningen (bouwleges)
Jaarlijks worden de meer- of minderopbrengsten voor leges omgevingsvergunningen (t.o.v. de
gemiddelde legesopbrengst) geëgaliseerd door middel van onttrekking uit-, dan wel toevoeging aan
de algemene reserve met aangewezen bestemming. Wij verwachten dat de bouwleges in 2020
substantieel hoger liggen dan het gemiddelde en ook hoger dan waar in de meerjarenprognose

rekening mee werd gehouden. Hier staat tegenover dat de hieraan gerelateerde (personeels)kosten
ook hoger zijn geweest. Enerzijds doordat er sprake is geweest van aanvullende capaciteitsinzet door
de Omgevingsdienst Nederland bij de vergunningverlening. Daarnaast is er in 2020 sprake geweest
van langdurige uitval van personeel door ziekte. Ook hier wordt de Omgevingsdienst ingezet. De
totaal voorziene meerkosten aan inhuur bedragen in 2020 circa € 200.000. De raad wordt voorgesteld
het resterende voordeel ad. € 50.000 te storten in de egalisatiereserve omgevingsvergunningen
(onderdeel van de reserve met aangewezen bestemming).

3. Lasten / baten corona
Door de coronacrisis zijn diverse kosten gemaakt of minder inkomsten ontvangen. Dit leidt binnen dit
domein tot een nadelig saldo van € 26.000. Voorgesteld wordt dit bedrag ten laste te brengen van de
egalisatiereserve corona, waardoor deze mutaties budgetneutraal verlopen (zie Onderdeel E voor
nadere toelichting).

Buitenreclame
Als gevolg van de coronacrisis hebben de exploitanten van buitenreclame een substantieel deel van
hun omzet verloren. Exploitanten hebben de gemeente verzocht om verlaging c.q. kwijtschelding van
(een deel van) de afdracht in 2020. Per exploitant worden maatwerk afspraken gemaakt. Er dient
rekening te worden gehouden met een vermindering van € 26.000 (collegebesluit L257864).

4. Ruimtelijke ordening / Omgevingswet
* Het gaat hier om bestemmingsplannen die de gemeente opstelt zonder dat dit een project of
extern initiatief betreft. Structureel is een bedrag opgenomen van € 32.500. Er wordt een
onderschrijding verwacht van € 26.800. In 2021 wordt een transitievisie vastgesteld die meer
inzicht geeft in het tempo waarin een dekkend Omgevingsplan voor het hele Leusdense
grondgebied wordt opgesteld. Voorgesteld wordt daarom om het restant budget te reserveren
voor de invoering van de Omgevingswet t.b.v. het opstellen van het (deel-)Omgevingsplan.

* Er is vertraging ontstaan in de verkoop van een kavel op het bedrijventerrein De Fliert. De
opbrengst van deze grondverkoop en hiermee samenhangend, de toevoeging aan de algemene
reserve -flexibel deel, zal niet eerder dan in 2021 plaatsvinden. De algemene reserve flexibel deel
dient om deze reden tijdelijk te worden aangevuld (zie Alg. dekkingsmiddelen en onvoorzien).
Door de diverse ontwikkelingen is de grondopbrengst € 80.000 lager dan geraamd. De hieruit
voortvloeiende kosten voor wijziging van het bestemmingsplan komen uit het reguliere budget en
niet zoals eerder aangegeven ten laste van de grondverkoop.

* Voor het Omgevingsplan Buitengebied is een apart budget beschikbaar gesteld. De komende
jaren moet voor het hele grondgebied van Leusden een volledig dekkend Omgevingsplan worden
gemaakt. In 2021 wordt de transitievisie opgesteld die aangeeft in welk tempo en volgordelijkheid
het Omgevingsplan wordt vorm gegeven. Het voorstel is daarom om het restant budget ter grootte
van € 119.600 te reserveren voor de invoering van de Omgevingswet t.b.v. het opstellen van het
(deel-) Omgevingsplan.

*Het incidentele inhuurbudget voor invoering van de Omgevingswet wordt via de algemene reserve
met aangewezen bestemming overgeheveld naar 2021.

5. Financiële bijdrage in de bouw van 8 goedkope koopwoningen in Maanwijk
Op aandringen van de gemeente worden in Maanwijk ook 8 goedkope koopwoningen gebouwd.
Woningstichting Leusden (WSL) bouwt- en exploiteert deze woningen in de vorm van
Koopgarantwoningen. Om de woningen bij eerste verkoop betaalbaar voor starters te houden
(koopsom tot € 200.000) leveren alle drie de betrokken partijen (Woningstichting Leusden, Heijmans
Ontwikkeling en de gemeente) een financiële bijdrage. De gemeente draagt € 10.000 per woning bij.
De totale bijdrage van € 80.000 (voorzien in 2021) wordt gedekt uit de, binnen de algemene reserve
met aangewezen bestemming, gereserveerde middelen voor volkshuisvesting (collegebesluit
L253484).

Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar de tabel “Mutaties uitvoering begroting 2020-2024”.
De technische wijzigingen zijn over de taakvelden binnen de diverse domeinen onderverdeeld, het
resultaat is budgetneutraal.