Meer
Publicatiedatum: 24-11-2020

Inhoud

Domein Bestuur

Inhoud

Belangrijkste mutaties uitvoering begroting 2020 -2024

 

De mutaties binnen het Domein Bestuur leiden in 2020 tot een incidenteel voordeel van € 80.500.
Dit wordt veroorzaakt door een incidenteel voordeel vanuit vrijval van kapitaallasten ten gevolge van
uitgestelde investeringen (€ 19.600) en een nadeel door wettelijk ziekteverlof raadslid (€-11.000). Per
saldo een voordeel van € 8.600. Binnen dit domein zijn ook technische bij- en aframingen met een
voordeel van € 71.900 opgenomen die per saldo in deze Najaarsnota budgettair neutraal zijn.

1. Lasten/baten Corona
Door de coronacrisis zijn diverse kosten gemaakt of minder inkomsten ontvangen. Dit leidt binnen dit
domein tot een nadelig saldo van € 51.000. Voorgesteld wordt dit bedrag ten laste te brengen van de
egalisatiereserve corona, waardoor deze mutaties budgetneutraal verlopen (zie Onderdeel E voor
nadere toelichting).

Diverse maatregelen openbare orde en veiligheid
Voor het aanbrengen van onder andere signalering en hekafzetting is in totaal € 20.000 uitgegeven.

Digitaal vergaderen door de raad
Om voortgang van de vergaderingen van de raad- en raadsleden te laten plaatsvinden is een
uitbreiding van het vergadersysteem aangeschaft. Hiermee is het mogelijk om met 30 personen
tegelijk digitaal te kunnen vergaderen, het uitzenden van een vergadering in een openbare stream en
video vergaderen voor raadsleden en werkgroepen. De totale kosten hiervan bedragen € 19.000.

Lagere leges inkomsten organisatie evenementen
Er vinden minder evenementen plaats en zodoende liggen de voorziene leges opbrengsten uit de
verstrekking van vergunningen voor evenementen € 12.000 lager dan begroot.

Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar de tabel “Mutaties uitvoering begroting 2020-2024”.

De technische wijzigingen zijn over de taakvelden binnen de diverse domeinen onderverdeeld, het
resultaat is budgetneutraal.