Meer
Publicatiedatum: 24-11-2020

Inhoud

Resultaat Najaarsnota

Inhoud

Resultaat Najaarsnota

Toelichting resultaat
De startpositie voor 2020 (a.) ging uit van een positief resultaat van € 2.900. Bij b. zijn de vastgestelde
begrotingswijzigingen voor 2020 opgenomen welke in totaal zorgen voor een verslechtering van het
resultaat in 2020 met € 582.500. De ontwikkelingen op de programma’s (d.) komen voor het jaar 2020
uit op een voordeel van € 2.100. Het verwachte voordeel van deze Najaarsnota in 2020 (f.) wordt
toegevoegd aan de algemene reserve basisdeel.

De ontwikkelingen op de programma’s in de Najaarsnota (opgenomen onder d.) zorgen in 2021 voor
een tekort van € 161.700. Omdat in de primitieve begroting 2021 nog sprake was van een voordeel
van € 74.000, wordt het resterend tekort van € 87.700 onttrokken aan de algemene reserve basisdeel.

De structurele begrotingspositie 2021-2024 kwam uit op een tekort van € 374.000 in 2024. Dit tekort
neemt in 2024 met € 47.400 verder toe tot € 449.400. Zoals in de begroting 2021 reeds aangegeven
zijn een aantal grote financiële onzekerheden, zoals de gevolgen van de herverdeling van het
gemeentefonds, hier nog niet in verwerkt. Wij hebben reeds een prioriteitstellingsdiscussie
aangekondigd die benodigd is om weer tot een sluitende begroting te komen.

Voor de volledigheid en meer inzicht geven wij hieronder de resultaten Najaarsnota per domein (d.)
exclusief de technische bij- en aframingen.

Voorstel en dekking
Wij stellen de raad voor:
1) De Najaarsnota 2020 vast te stellen;
2) Het voorlopig positieve begrotingsresultaat van de Najaarsnota 2020 voor de jaarschijf 2020 van
€ 2.100 toe te voegen aan de algemene reserve basisdeel;
3) Het voorlopig negatieve begrotingsresultaat van de Najaarsnota 2021 voor de jaarschijf 2021 van
€ 87.700 te dekken ten laste van de algemene reserve basisdeel;
4) De algemene reserve flexibel deel vanuit de al algemene reserve basisdeel tijdelijk aan te vullen
met een bedrag van € 400.000 en dit bedrag in 2021 weer terug te storten in de algemene reserve
basisdeel.
5) Een egalisatiereserve corona in te stellen;
6) Het vaststellen van de volgende begrotingswijzigingen:
- Begrotingswijziging nr. 1025
- Alsmede begrotingswijzigingen: 1022, 1024, 1026 en 1027
7) De volgende (aanvullende) kapitaalkredieten beschikbaar te stellen:
- € 189.700 voor restauratie muur begraafplaats Oud-Leusden;
- € 59.400 voor ventilatiesysteem De Korf;
- € 10.000 voor MFC Atrica;
- € 151.600 voor groot onderhoud (investeringen met maatschappelijk nut).