Meer
Publicatiedatum: 24-11-2020

Inhoud

Overhead

Inhoud

Belangrijkste mutaties uitvoering begroting 2020-2024

De mutaties binnen het Domein Overhead leiden in 2020 tot een incidenteel nadeel van € 83.400.
Dit wordt veroorzaakt door de niet volledig gerealiseerde taakstellingen en verschuiving in
werkzaamheden naar 2021 van de BLNP samenwerking (per saldo € 57.200, zie toelichting onder 1).
Daarnaast zijn er incidenteel hogere kosten voor software en automatisering (€ 15.000). Per saldo een
nadeel van € 72.200. Binnen dit domein zijn ook technische bij- en aframingen met een nadeel van
€ 11.200 in 2020, € 119.300 in 2021 en voor 2022 € 107.000 opgenomen die in deze Najaarsnota per
saldo budgettair neutraal zijn.

1. Samenwerking bedrijfsvoering BLNP
In de BLNP samenwerking worden goede resultaten bereikt op het gebied van kwaliteitsverbetering,
het verminderen van kwetsbaarheid en het bieden van kansen voor personeel. Het lukt echter nog niet
om de budgettaire taakstellingen te realiseren. De in de begroting opgenomen taakstelling voor BLNP
vloeit voort uit de businesscase van 2015. Al eerder hebben wij aangegeven dat deze taakstelling te
rooskleurig was en in de werkelijkheid niet volledig wordt gerealiseerd. Er worden wel degelijk
besparingen behaald binnen de samenwerking omdat we nieuwe taken efficiënter en dus goedkoper
uitvoeren. Dit zijn veelal geen budgettaire besparingen waarbij begrotingsposten structureel kunnen
worden. De taakstelling voor 2020 bedraagt € 79.700 hiervan is € 67.000 niet gerealiseerd. Dit deel
dient van de begroting te worden afgevoerd. Daarnaast lopen een aantal incidentele werkzaamheden
door in 2021 en hiervoor wordt € 9.800 van het beschikbare budget overgeheveld.

2. Lasten/baten corona
Door de coronacrisis zijn diverse kosten gemaakt- of minder inkomsten ontvangen. Dit leidt binnen dit
Domein tot een nadelig saldo van € 55.000. Deze meerkosten komen voort uit de extra gemaakte
voorlichtingskosten omtrent Corona. Voorgesteld wordt dit bedrag ten laste te brengen van de
egalisatiereserve corona, waardoor deze mutaties budgetneutraal verlopen (zie Onderdeel E voor
nadere toelichting).

Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar de tabel “Mutaties uitvoering begroting 2020-2024”.

De technische wijzigingen zijn over de taakvelden binnen de diverse domeinen onderverdeeld, het
resultaat is budgetneutraal.