Meer
Publicatiedatum: 24-11-2020

Inhoud

Domein Leefomgeving

Inhoud

Belangrijkste mutaties uitvoering begroting 2020 - 2024

De mutaties binnen het domein Leefomgeving leiden in het jaar 2020 per saldo tot een incidenteel
voordeel van € 63.300. De grootste afwijkingen bestaan uit een voordeel ad. € 89.000 door hogere
begrote opbrengsten uit de verkoop van groenstroken, een per saldo hoger dan geraamde bate uit
verhuur van Fila Tekna ad. € 55.100 en een incidentele vrijval van niet aangewende middelen ten
behoeve van het onderhoud van de buitenruimte ad. € 50.000. Daartegenover staan hogere uitgaven
aan bomenonderhoud ad. € 25.000, meerkosten ten behoeve van ongediertebestrijding ad. € 20.000
en een toename van VVE kosten van MFC Antares ad. € 8.300. Binnen dit domein zijn ook technische
bij- en aframingen opgenomen die leiden tot een nadeel van € 87.500. Op het totaal van de
Najaarsnota verlopen deze technische bij- en aframingen budgettair neutraal.

1. Restauratie muur om de begraafplaats Oud-Leusden
In het totaalplan om de begraafplaats Oud-Leusden op te knappen, is de muur rond het oude gedeelte
één van de aandachtspunten. De muur, met de status van gemeentelijk monument, verkeert in een
zorgelijke staat. Restauratie van de muur en opfrissen van de beplanting wordt noodzakelijk geacht
om van Oud-Leusden weer een aantrekkelijke begraafplaats te maken en waaruit ook respect voor de
overledenen spreekt. Het college stelt de raad voor om een hiertoe een investeringskrediet van
€ 189.700 beschikbaar te stellen. Naar verwachting kunnen de gerenoveerde muur en de
groenvoorzieningen hierdoor weer 40 jaar mee. De financiële gevolgen bedragen € 4.700 per jaar met
ingang van het jaar 2022 (collegebesluit L255938).

2. Vervangen luchtinstallatie De Korf
Het ventilatiesysteem van de Korf voldeed niet aan het protocol ‘verantwoord en veilig openstellen van
binnensportaccommodaties’. Door de benodigde aanpassingen aan het ventilatiesysteem versneld uit
te voeren en te combineren met de reeds geplande herstelwerkzaamheden aan het ventilatiesysteem
voldoet de Korf nu wél aan het genoemde protocol. De werkzaamheden zijn uitgevoerd voor de start
van het nieuwe binnensportseizoen. Dekking voor de werkzaamheden is aanwezig binnen de
onderhoudsvoorziening gebouwenbeheer. Het vervangen van de luchtinstallatie heeft geen gevolgen
voor de gemeentelijke begrotingspositie. Het college stelt de raad voor een investeringskrediet van
€ 59.400 beschikbaar te stellen. Van deze uitgave kan naar verwachting € 6.800 aan btw gedekt
worden vanuit de specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) (collegebesluit L248040).

3. Lasten/baten corona
Door de coronacrisis zijn diverse kosten gemaakt of minder inkomsten ontvangen. Dit leidt binnen dit
domein tot een nadelig saldo van € 63.100 in 2020 en € 6.500 in 2021. Voorgesteld wordt dit bedrag
ten laste te brengen van de egalisatiereserve corona, waardoor deze mutaties budgetneutraal
verlopen (zie Onderdeel E voor nadere toelichting).

Huurcompensatie sportverenigingen
Door de coronacrisis hebben sportverenigingen een periode geen gebruik kunnen maken van velden
en accommodaties. Het college scheldt de huur van de maanden maart, april en mei volledig kwijt aan
de gebruikende verenigingen. De gemeente wordt hiervoor gecompenseerd vanuit de Rijk. Voor de
maanden juni, juli en augustus wordt 50% van de huur kwijtgescholden. Indien er geen gebruik is
gemaakt van de accommodatie wordt er niets in rekening gebracht. De huurderving die naar
verwachting niet door het Rijk wordt gecompenseerd bedraagt € 43.279. Met dit besluit laat het
college zien dat zij de sportverenigingen - en kleine groepen particulieren - ook in financiële zin
ondersteunt ten tijde van de corona crisis. Met collegevoorstel L255580 heeft het college besloten de
raad voor te stellen het voorziene financiële nadeel ad. € 43.279 te dekken vanuit de algemene
reserve, basisdeel. Echter, de balans voor wat betreft alle corona gerelateerde uitgaven en de
middelen die de gemeente hiervoor van het rijk ontvangt kan op dit moment nog niet definitief
opgemaakt worden. De raad wordt daarom voorgesteld om voor nu het hier voorziene nadeel ten laste
te brengen van de egalisatiereserve corona.

Huurcompensatie Activiteitencentrum de Korf
Door de coronacrisis heeft de exploitant van activiteitencentrum de Korf een periode geen gebruik
kunnen maken van de accommodatie die zij van de gemeente huurt. Het college heeft een verzoek tot
kwijtschelding van drie maanden huur gehonoreerd. Met dit besluit wil het college laten zien bereid te
zijn een belangrijke voorziening voor de Leusdenaren in stand te houden ten tijde van de corona
crisis. De raad wordt voorgesteld de misgelopen inkomsten uit verhuur ad. € 19.811 te verrekenen
met de egalisatiereserve corona (collegebesluit L256522).

Hogere bijdrage RUD
De door de RUD ingeboekte efficiencytaakstelling in 2021 kan vanwege corona niet worden
geëffectueerd. De bijdrage aan de RUD is hierdoor incidenteel in 2021 € 6.500 hoger.

4. Energietransitie
Via de decembercirculaire 2019 heeft het rijk een incidenteel budget van € 237.000 beschikbaar
gesteld voor uitvoering van het klimaatakkoord. Een deel van de middelen zijn in 2020 besteed en het
restant ad. € 114.000 dient, via de algemene reserve met aangewezen bestemming, overgeheveld te
worden naar 2021. Hiernaast is voor het CUP project 4.2 b opstellen milieukwaliteitsprofielen een
budget van € 10.000 beschikbaar gesteld welke niet in 2020 maar in 2021 wordt uitgegeven. Tot slot
wordt een deel van het budget voor de energietransitie (€ 35.000) overgeheveld naar 2021.

5. Gescheiden afvalinzameling
Binnen de gescheiden afvalinzameling doen zich diverse ontwikkelingen voor. Wij lichten de
belangrijkste afwijkingen hieronder toe:
- De verpakkingsketen (bekend als PMD) is sinds 1 april 2020 anders georganiseerd. In het nieuwe
systeem is de gemeente alleen nog verantwoordelijk voor het inzamelen van PMD. Hiermee
komen de kosten van sortering en vermarkting te vervallen. Tegelijkertijd daalt de vergoeding voor
de inzameling van € 656 naar € 260 per ton. Per saldo ontstaat een budgettair voordeel in 2020
van € 207.000.
- De tonnages voor verwerking van grof huishoudelijk afval waren per abuis nog niet in de begroting
verwerkt. Hiernaast zien we een stijging van het ingezamelde afval doordat veel mensen thuis
zijn. Een deel hiervan wordt gecompenseerd door extra inkomsten via het variabele tarief. Per
saldo ontstaat een nadelig verschil van € 85.000.
- Sinds medio 2019 staan de papieropbrengsten onveranderd onder druk. Hiernaast vindt een
verrekening plaats van extra sorteer- en schoonmaakkosten door de papierverwerker aan de
AVU. In totaal ontstaat een budgettaire nadeel voor Leusden van € 69.000.
Het geraamde incidentele voordeel van € 55.400 wordt toegevoegd aan de voorziening egalisatie
afvalstoffenheffing / reinigingsrechten.

Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar de tabel “Mutaties uitvoering begroting 2020-2024”.
De technische wijzigingen zijn over de taakvelden binnen de diverse domeinen onderverdeeld, het
resultaat is budgetneutraal.