Meer
Publicatiedatum: 15-10-2020

Inhoud

Aanbieding

Inhoud

Aanbieding

Met trots presenteren wij de begroting 2017-2020, de eerste digitale begroting van de gemeente Leusden!

De bedoeling met de app is om de begroting meer toegankelijk, leesbaar en inzichtelijk te maken, zodat het voor de raad een beter instrument wordt. En ook voor inwoners is het nu mogelijk om ons ‘huishoudboekje’ digitaal in te zien. In de komende tijd kijken we of we de app nog beter en interactiever kunnen maken.

Behalve naar vorm is de begroting ook vernieuwd naar inhoud. Op grond van nieuwe voorschriften is de begroting ingericht naar taakvelden in plaats van naar functies. Daarnaast zijn er beleidsindicatoren toegevoegd, wordt de overhead afzonderlijk inzichtelijk gemaakt, en er is een W-vraag toegevoegd: ‘met wie werken we samen?’.

 De begroting is in lijn met de kaders van de eerder vastgestelde Kaderbrief 2017. Aanvullend daarop stellen wij kaders voor naar aanleiding van maatschappelijke vraagstukken die de laatste tijd steeds meer opspelen, en die dringend om een oplossing vragen. Het gaat hierbij om: het groenonderhoud, onze informatiebeveiliging, initiatieven op het gebied van (sociale) woningbouw, de Hamershof die een kwaliteitsimpuls nodig heeft, en om het ondersteunen van bedrijven. Wij informeren u over deze onderwerpen in het onderdeel ‘Aanvullende kaders’.

 De begroting resulteert in 2017 in een financieel tekort van ruim drie ton. In de jaren daarna is de begroting wel sluitend. Wij stellen voor om het tekort in 2017 te dekken ten laste van de algemene reserve. De belastingen worden verhoogd met de maatregelen van de Kaderbrief, behalve bij de OZB. Omdat de septembercirculaire meerjarig gunstig uitpakt draaien we de voorgenomen OZB-stijging met € 140.000 weer terug. Daarmee blijven de woonlasten relatief laag. In de provincie Utrecht is Leusden op twee na de goedkoopste gemeente.

 In 2017 gaan wij onverminderd door met het college uitvoeringsprogramma (CUP). De resultaten worden steeds meer zichtbaar. We noemen een aantal voorbeelden: MFC Atlas en Atria worden voltooid, de renovatie van de Biezenkamp vordert, de tweede sporthal gaat in de steigers alsook het nieuwe gemeentehuis. Er komen ondergrondse containers voor restafval, de aanleg van breedband in het buitengebied komt eraan, en in samenspraak met inwoners worden de woonvisie en duurzaamheidsagenda verder uitgewerkt. In het sociaal domein blijven we inzetten op een Leusden waar passende ondersteuning is voor wie het niet helemaal op eigen kracht redt. We vinden het belangrijk dat iedereen ook écht mee kan doen en dat er verbinding is tussen mensen. Daarbij willen we grip krijgen op de financiën die er in het sociaal domein omgaan.

In 2017 dienen zich ook nieuwe uitdagingen aan, zoals bijvoorbeeld de invoering van de Omgevingswet waarvoor in deze begroting een budget beschikbaar wordt gesteld via ‘nieuw beleid’.

Wij zien er naar uit om in 2017 uitvoering te geven aan de doelstellingen en activiteiten in deze begroting.

Vanzelfsprekend doen we dat samen met de raad, inwoners en andere belanghebbenden.

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Leusden