Meer
Publicatiedatum: 15-10-2020

Inhoud

Uitgaven

8,43%

€ 4.488

8,43% Complete

Inkomsten

1,03%

€ 549

1,03% Complete

Saldo

4195060862,01%

€ -3.938

Domein Bestuur

Uitgaven

8,43%

€ 4.488

8,43% Complete

Inkomsten

1,03%

€ 549

1,03% Complete

Saldo

4195060862,01%

€ -3.938

Inhoud

Domein Bestuur

De gemeentelijke bestuursstijl is open en transparant. De bestuursstijl kenmerkt zich door nauw contact met inwoners, bedrijven en instellingen. Het college staat open voor maatschappelijke initiatieven en stimuleert en faciliteert initiatieven vanuit de samenleving. De houding van de ambtelijke organisatie is gericht op het mogelijk maken van initiatieven.

Veiligheid is een voorwaarde om plezierig te kunnen wonen, werken en verblijven. De samenleving en de overheid hebben hierin een gezamenlijke verantwoording.

Het Domein Bestuur is onderverdeeld in de onderdelen Samenleving Voorop, dienstverlening, samenwerking en veiligheid. Voor al deze programmaonderdelen zijn ambities opgesteld die zijn ingevuld met doelstellingen:

Ambitie Samenleving Voorop
Leusden heeft een krachtige samenleving die veel waardevolle maatschappelijke initiatieven ontwikkelt. Wij willen die kracht benutten! Een overheid zijn, die met passie en betrokkenheid zich openstelt voor de samenleving, voorwaarden schept en coalities aangaat bij het oplossen van maatschappelijke problemen.

Ambitie dienstverlening
Onze dienstverlening kenmerkt zich door service op maat. We sturen op digitale dienstverlening voor die producten die daarvoor geschikt zijn. Daarnaast is er ruimte voor persoonlijk contact waar de aard van de vraag of de klant daarom vraagt.

Ambitie samenwerken
De gemeente ontwikkelt zich door tot een compacte,  professionele en slagvaardige organisatie die een volwaardige plaats heeft in samenwerkingsverbanden met de regiogemeenten, maatschappelijke instellingen en bedrijven.

Ambitie veiligheid

Wij streven naar een veilige woon- en werkomgeving voor inwoners en ondernemers in Leusden. Dit doen we door:

 • Een integrale aanpak van veiligheid
 • Intensieve en snellere verbinding/afstemming in de keten
 • Samenleving voorop

 

Samenleving Voorop

Samenleving Voorop

Ambitie

Leusden heeft een krachtige samenleving die veel waardevolle maatschappelijke initiatieven ontwikkelt. Wij willen die kracht benutten! Een overheid zijn, die met passie en betrokkenheid zich openstelt voor de samenlevingamenleving, voorwaarden schept en coalities aangaat bij het oplossen van maatschappelijke problemen.

Context en achtergrond

De groei van maatschappelijke initiatieven vraagt om een improviserende en inspirerende overheid. Een overheid die niet langer aangeeft waarom dingen niet mogen of kunnen, maar positief meedenkt, faciliteert en waardeert. Uitgangspunt is dat we kijken wat de gemeente kan toevoegen aan wat de samenleving zelf al doet en het stimuleren van door de overheid gewenste initiatieven bij de samenleving. Een vernieuwende samenwerking!

Vanuit maatschappelijk initiatief ontstaat diversiteit in het aanbod. Dit vraagt ruimte voor zelforganisatie en zeggenschap voor en van maatschappelijke organisaties. Als overheid accepteren wij deze verschillen.

Met het maatschappelijk initiatief als basis, wordt er een andere invulling van de overheid verwacht: minder verzorgingsstaat en meer partnership. Wij zetten ons in op het stimuleren van het maatschappelijk initiatief met het oog op de toekomst waarbij we de rol van de overheid zien als partner in de netwerksamenleving.

Kaderstellende beleidsnotities

Wat willen we bereiken?

1. Creëren ruimte voor initiatieven uit de samenleving (CUP 1.3)

We moedigen initiatieven uit de samenleving aan. We creëren ruimte in bijvoorbeeld kaders en regelgeving om initiatieven mogelijk te maken.

Met wie werken we samen?

 

Dienstverlening

Dienstverlening

Ambitie

Onze dienstverlening kenmerkt zich door service op maat. We sturen op digitale dienstverlening voor die producten die daarvoor geschikt zijn. Daarnaast is er ruimte voor persoonlijk contact waar de aard van de vraag of de klant daarom vraagt.

Context en achtergrond

De overheidsbrede visie op dienstverlening kent een aantal belangrijke uitgangspunten:

 1. de vraag van burgers, bedrijven en instellingen staat centraal;
 2. burgers, bedrijven en instellingen moeten hun zaken snel en zeker kunnen regelen;
 3. de overheid opereert als één overheid, stelt geen overbodige vragen (b.v. door inrichten basisregistraties en inzet van overheid.nl) en richt de dienstverlening zo efficiënt mogelijk in.

Belangrijk in de uitvoering is de ontwikkeling van de Digitale overheid. Een aantal pijlers hierin is:

 • informatie moet online beschikbaar zijn en burgers zien eenvoudig welke gegevens over hen zijn vastgesteld;
 • burgers kunnen alle (aan)vragen aan de overheid digitaal versturen en alle berichten van de overheid digitaal ontvangen;
 • het versterken van de zelfredzaamheid en digitale vaardigheid van burgers;
 • borgen van informatieveiligheid binnen de eigen organisaties en bij verbonden partijen

Kaderstellende beleidsnotities

Wat willen we bereiken?

1. Digitale dienstverlening voor inwoners en bedrijven

We stellen inwoners en bedrijven in staat om op een veilige, betrouwbare en eenvoudige manier digitaal zaken te doen met de overheid. Belangrijke aandachtsgebieden zijn informatiebeveiliging, dienstverlening en informatievoorziening Sociaal Domein.  Waar dit voor Leusden voordeel oplevert t.a.v. inzet van middelen of het reduceren van onze kwetsbaarheid wordt samenwerking gezocht met andere partijen.

Met wie werken we samen?

 

Samenwerken

Samenwerken

Ambitie

De gemeente ontwikkelt zich door tot een compacte, professionele en slagvaardige organisatie die een volwaardige plaats heeft in samenwerkingsverbanden met de regiogemeenten, maatschappelijke instellingen en bedrijven .

Context en achtergrond

Wij zijn een regiegemeente. We besteden taken uit, waarbij we als opdrachtgever optreden. En we pakken maatschappelijke problemen op door in overleg te treden met andere partijen om met hen tot een samenspel te komen waarin vraagstukken hanteerbaar worden.

De samenwerking op bedrijfsvoering met de gemeenten Bunschoten, Nijkerk en Putten krijgt verder vorm. Op vrijwel ieder beleidsterrein vindt samenwerking plaats met lokale en regionale partners. En we werken samen als verbonden partijen in regionale of bovenregionale gemeenschappelijke regelingen.  Om een compacte, professionele en slagvaardige organisatie te zijn zetten we als gemeente in op competent personeel.

Kaderstellende beleidsnotities

Wat willen we bereiken?

1. Samenwerken om kwaliteit te borgen en kwetsbaarheid te verminderen

We werken samen om de kwaliteit te borgen en de kwetsbaarheid te verminderen. Daarbij zoeken we voor ieder onderdeel de meest geschikte samenwerkingspartners.

Bij een compacte organisatie is het noodzakelijk extra oog te hebben voor het borgen van kwaliteit en het verminderen van kwetsbaarheid. We kiezen daarom bewust de meest geschikte samenwerkingspartners per (organisatie)onderdeel.

Met wie werken we samen?

 

Bijdrage Verbonden Partijen aan beleidsdoelstellingen:

GBLT:

 • GBLT richt processen zodanig in dat gemeentelijke (en waterschaps)belastingen maximaal worden geheven en geïnd, en WOZ- en basisregistratieve taken efficiënt worden uitgevoerd. 
 • GBLT onderhoudt betrouwbaar en respectvol contact met burgers.
 • GBLT heeft samenwerkingsovereenkomsten met zes gemeenten en vijf waterschappen.

 

IBMN:

De gemeente is verplicht haar inkoop en de aanbesteding van opdrachten conform wet en regelgeving uit te voeren. Het IBMN faciliteert en begeleidt de gemeente bij haar inkoop- en aanbestedingsprocedures van de gemeente. Door de samenwerking in de Stichting is het mogelijk het inkoopproces efficiënt en met goede kwaliteit in te richten. Het IBMN borgt in het bijzonder een uitgebreide marktkennis bij haar verschillende inkopers, die de gemeente op individuele basis niet kan evenaren.

2. Het behouden en aantrekken van talentvolle medewerkers.

Onze medewerkers zijn de spil waar de hele organisatie op draait. Competente medewerkers zijn dan ook van groot belang. In een snel veranderende omgeving en organisatie moeten we talentvolle medewerkers behouden en aantrekken. Mobiliteit is een middel om enerzijds het gewenste aanpassingsvermogen van organisaties te realiseren en anderzijds de werkzekerheid van medewerkers vorm te geven.

Met wie werken we samen?

 

Veiligheid

Veiligheid

Ambitie

Wij streven naar een veilige woon- en werkomgeving voor inwoners en ondernemers in Leusden. Dit doen we door:

 • Een integrale aanpak van veiligheid
 • Intensieve en snellere verbinding/afstemming in de keten
 • Samenleving voorop

Context en achtergrond

Veiligheid is een voorwaarde om plezierig te kunnen wonen, werken en verblijven. De decentralisatie van Rijkstaken in het sociaal domein, de focus van de politie op kerntaken en de roep om aanpak van normoverschrijdend gedrag zorgen voor een grotere druk op handhaving door gemeenten. Maar zeker ook om inzet op preventie. Dat vraagt om intensieve samenwerking met de portefeuille WMO & Jeugd. Daarnaast maken we afspraken met andere overheidsinstanties om problemen zoals georganiseerde criminaliteit, hennepteelt, drugshandel en witwaspraktijken tegen te gaan. Bij fysieke veiligheid zien we dat de focus zich steeds meer verlegt naar het voorkomen van branden en ongevallen.

Kaderstellende beleidsnotities

Wat willen we bereiken?

1. Een daling van de criminaliteit

We zetten ons in om de totale criminaliteit in Leusden te laten dalen met 5% t.o.v. 2015. We betrekken inwoners en ondernemers (meer) bij het veiliger maken van hun buurt.
Onze inwoners moeten veilig kunnen leven en werken en zich veilig voelen in hun eigen wijk en buurt. De veiligheid in de wijken en buurten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente,  bewoners, ondernemers en partners.

Met wie werken we samen?

 

2. Bestrijden georganiseerde criminaliteit

We zetten in op het bestrijden van de georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit door een ongunstig klimaat te creëren voor het bedrijven van criminele activiteiten. In samenwerking met het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum worden criminele organisatiestructuren bloot gelegd  en aangepakt op het gebied van georganiseerde hennepteelt, mensenhandel, (vastgoed) fraude/ witwassen en handhavingsknelpunten.

Georganiseerde criminaliteit zorgt niet alleen voor veel onveiligheid en overlast bij de bevolking maar ook voor minder zichtbare, sluipende ontwrichting van de samenleving. Voor een efficiënte en effectieve aanpak van criminaliteit is het van belang om breder te kijken dan de gemeentegrenzen en in te zetten op gezamenlijke doelen, zoals deze zijn beschreven in de Regionale Veiligheidsstrategie 2015-2018.

Met wie werken we samen?

 

3. Voorbereid zijn op het beheersen van crisis en rampen

We zijn voorbereid op het beheersen van crises en rampen. Wij dragen verantwoordelijkheid voor brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De Veiligheidsregio Utrecht voert deze taken uit voor de gemeente. Onder regie van de veiligheidsregio zorgt de gemeente voor het beperken van het risico op branden, ongevallen, rampen en crisis.

Met wie werken we samen?

 

Bijdragen verbonden partijen aan beleidsdoelen:

Veiligheidsregio Utrecht

De VRU levert een zeer grote bijdrage; de gemeente is grotendeels afhankelijk van de VRU om de beleidsdoelstelling te realiseren.

 

Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht

De RUD Utrecht voert een aantal milieutaken uit voor de gemeente Leusden, waaronder het milieudeel van de omgevingsvergunning en handhaving daarvan bij bedrijven. Door deelname aan de Gemeenschappelijke regeling wordt de expertise op deze taakuitvoering vergroot en de kwetsbaarheid verminderd.

 

GGD regio Utrecht

De GGDrU heeft als basistaak een wettelijk verplichte rol bij crises en rampen, en beschikt daartoe over een GGD Rampenopvangplan.

 

Wat mag het kosten?

Exploitatie Werkelijk 2015 Werkelijk 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 MJR 2019 MJR 2020
Lasten 0 -4.668 -4.489 -4.456 -4.468 -4.402
Baten 0 500 496 496 496 496
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 0 -4.168 -3.993 -3.960 -3.972 -3.906
Onttrekkingen 0 240 53 -33 26 26
Stortingen 0 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 240 53 -33 26 26

Saldo taakvelden

Saldo taakvelden  2016 2017 2018 2019 2020
0.1 Bestuur -1.521 -1.398 -1.363 -1.372 -1.375
0.2 Burgerzaken -896 -544 -546 -549 -481
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0 -109 -109 -109 -109
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer -1.565 -1.531 -1.531 -1.531 -1.530
1.2 Openbare orde en veiligheid -186 -411 -411 -411 -411
0.10 Toevoeging/onttrekking reserves 240 53 -33 26 26
    -3.928 -3.940 -3.993 -3.946 -3.880

 

Nieuw beleid

    Incidenteel 2017 2017 2018 2019 2020
1.1 Overbrengen bouwvergunningen naar Archief Eemland 7,0 21,0 21,0 21,0 21,0
1.2 Extra capaciteit opschonen archief 35,0 x - - -
  dekking: flexibele schil -35,0        
1.3 Uitbreiding web-team - 36,0 36,0 36,0 36,0
1.4 Audiovisuele vormgeving begrotingsapp - 7,5 7,5 7,5 7,5
  dekking: financiële ruimte Interne Kerntakendiscussie   -7,5 -7,5 -7,5 -7,5

 

BBV indicatoren

De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. In onderstaande indicatoren wordt Leusden vergeleken met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.

 • Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners
 • Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.)
 • Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners
 • Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners

Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen