Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Uitgaven

8,43%

€ 4.488

8,43% Complete

Inkomsten

1,03%

€ 549

1,03% Complete

Saldo

4195060862,01%

€ -3.938

Programma onderdelen

Domein Bestuur

Uitgaven

8,43%

€ 4.488

8,43% Complete

Inkomsten

1,03%

€ 549

1,03% Complete

Saldo

4195060862,01%

€ -3.938

Domein Bestuur

De gemeentelijke bestuursstijl is open en transparant. De bestuursstijl kenmerkt zich door nauw contact met inwoners, bedrijven en instellingen. Het college staat open voor maatschappelijke initiatieven en stimuleert en faciliteert initiatieven vanuit de samenleving. De houding van de ambtelijke organisatie is gericht op het mogelijk maken van initiatieven.

Veiligheid is een voorwaarde om plezierig te kunnen wonen, werken en verblijven. De samenleving en de overheid hebben hierin een gezamenlijke verantwoording.

Het Domein Bestuur is onderverdeeld in de onderdelen Samenleving Voorop, dienstverlening, samenwerking en veiligheid. Voor al deze programmaonderdelen zijn ambities opgesteld die zijn ingevuld met doelstellingen:

Ambitie Samenleving Voorop
Leusden heeft een krachtige samenleving die veel waardevolle maatschappelijke initiatieven ontwikkelt. Wij willen die kracht benutten! Een overheid zijn, die met passie en betrokkenheid zich openstelt voor de samenleving, voorwaarden schept en coalities aangaat bij het oplossen van maatschappelijke problemen.

Ambitie dienstverlening
Onze dienstverlening kenmerkt zich door service op maat. We sturen op digitale dienstverlening voor die producten die daarvoor geschikt zijn. Daarnaast is er ruimte voor persoonlijk contact waar de aard van de vraag of de klant daarom vraagt.

Ambitie samenwerken
De gemeente ontwikkelt zich door tot een compacte,  professionele en slagvaardige organisatie die een volwaardige plaats heeft in samenwerkingsverbanden met de regiogemeenten, maatschappelijke instellingen en bedrijven.

Ambitie veiligheid

Wij streven naar een veilige woon- en werkomgeving voor inwoners en ondernemers in Leusden. Dit doen we door:

 • Een integrale aanpak van veiligheid
 • Intensieve en snellere verbinding/afstemming in de keten
 • Samenleving voorop

 

Samenleving Voorop

Samenleving Voorop

Ambitie

Leusden heeft een krachtige samenleving die veel waardevolle maatschappelijke initiatieven ontwikkelt. Wij willen die kracht benutten! Een overheid zijn, die met passie en betrokkenheid zich openstelt voor de samenlevingamenleving, voorwaarden schept en coalities aangaat bij het oplossen van maatschappelijke problemen.

Context en achtergrond

De groei van maatschappelijke initiatieven vraagt om een improviserende en inspirerende overheid. Een overheid die niet langer aangeeft waarom dingen niet mogen of kunnen, maar positief meedenkt, faciliteert en waardeert. Uitgangspunt is dat we kijken wat de gemeente kan toevoegen aan wat de samenleving zelf al doet en het stimuleren van door de overheid gewenste initiatieven bij de samenleving. Een vernieuwende samenwerking!

Vanuit maatschappelijk initiatief ontstaat diversiteit in het aanbod. Dit vraagt ruimte voor zelforganisatie en zeggenschap voor en van maatschappelijke organisaties. Als overheid accepteren wij deze verschillen.

Met het maatschappelijk initiatief als basis, wordt er een andere invulling van de overheid verwacht: minder verzorgingsstaat en meer partnership. Wij zetten ons in op het stimuleren van het maatschappelijk initiatief met het oog op de toekomst waarbij we de rol van de overheid zien als partner in de netwerksamenleving.

Kaderstellende beleidsnotities

Wat willen we bereiken?

1. Creëren ruimte voor initiatieven uit de samenleving (CUP 1.3)

We moedigen initiatieven uit de samenleving aan. We creëren ruimte in bijvoorbeeld kaders en regelgeving om initiatieven mogelijk te maken.

Met wie werken we samen?

Dienstverlening

Dienstverlening

Ambitie

Onze dienstverlening kenmerkt zich door service op maat. We sturen op digitale dienstverlening voor die producten die daarvoor geschikt zijn. Daarnaast is er ruimte voor persoonlijk contact waar de aard van de vraag of de klant daarom vraagt.

Context en achtergrond

De overheidsbrede visie op dienstverlening kent een aantal belangrijke uitgangspunten:

 1. de vraag van burgers, bedrijven en instellingen staat centraal;
 2. burgers, bedrijven en instellingen moeten hun zaken snel en zeker kunnen regelen;
 3. de overheid opereert als één overheid, stelt geen overbodige vragen (b.v. door inrichten basisregistraties en inzet van overheid.nl) en richt de dienstverlening zo efficiënt mogelijk in.

Belangrijk in de uitvoering is de ontwikkeling van de Digitale overheid. Een aantal pijlers hierin is:

 • informatie moet online beschikbaar zijn en burgers zien eenvoudig welke gegevens over hen zijn vastgesteld;
 • burgers kunnen alle (aan)vragen aan de overheid digitaal versturen en alle berichten van de overheid digitaal ontvangen;
 • het versterken van de zelfredzaamheid en digitale vaardigheid van burgers;
 • borgen van informatieveiligheid binnen de eigen organisaties en bij verbonden partijen

Kaderstellende beleidsnotities

Wat willen we bereiken?

Samenwerken

Samenwerken

Ambitie

De gemeente ontwikkelt zich door tot een compacte, professionele en slagvaardige organisatie die een volwaardige plaats heeft in samenwerkingsverbanden met de regiogemeenten, maatschappelijke instellingen en bedrijven .

Context en achtergrond

Wij zijn een regiegemeente. We besteden taken uit, waarbij we als opdrachtgever optreden. En we pakken maatschappelijke problemen op door in overleg te treden met andere partijen om met hen tot een samenspel te komen waarin vraagstukken hanteerbaar worden.

De samenwerking op bedrijfsvoering met de gemeenten Bunschoten, Nijkerk en Putten krijgt verder vorm. Op vrijwel ieder beleidsterrein vindt samenwerking plaats met lokale en regionale partners. En we werken samen als verbonden partijen in regionale of bovenregionale gemeenschappelijke regelingen.  Om een compacte, professionele en slagvaardige organisatie te zijn zetten we als gemeente in op competent personeel.

Kaderstellende beleidsnotities

Wat willen we bereiken?

Veiligheid

Veiligheid

Ambitie

Wij streven naar een veilige woon- en werkomgeving voor inwoners en ondernemers in Leusden. Dit doen we door:

 • Een integrale aanpak van veiligheid
 • Intensieve en snellere verbinding/afstemming in de keten
 • Samenleving voorop

Context en achtergrond

Veiligheid is een voorwaarde om plezierig te kunnen wonen, werken en verblijven. De decentralisatie van Rijkstaken in het sociaal domein, de focus van de politie op kerntaken en de roep om aanpak van normoverschrijdend gedrag zorgen voor een grotere druk op handhaving door gemeenten. Maar zeker ook om inzet op preventie. Dat vraagt om intensieve samenwerking met de portefeuille WMO & Jeugd. Daarnaast maken we afspraken met andere overheidsinstanties om problemen zoals georganiseerde criminaliteit, hennepteelt, drugshandel en witwaspraktijken tegen te gaan. Bij fysieke veiligheid zien we dat de focus zich steeds meer verlegt naar het voorkomen van branden en ongevallen.

Kaderstellende beleidsnotities

Wat willen we bereiken?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Werkelijk 2015 Werkelijk 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 MJR 2019 MJR 2020
Lasten 0 -4.668 -4.489 -4.456 -4.468 -4.402
Baten 0 500 496 496 496 496
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 0 -4.168 -3.993 -3.960 -3.972 -3.906
Onttrekkingen 0 240 53 -33 26 26
Stortingen 0 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 240 53 -33 26 26

Saldo taakvelden

Saldo taakvelden  2016 2017 2018 2019 2020
0.1 Bestuur -1.521 -1.398 -1.363 -1.372 -1.375
0.2 Burgerzaken -896 -544 -546 -549 -481
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0 -109 -109 -109 -109
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer -1.565 -1.531 -1.531 -1.531 -1.530
1.2 Openbare orde en veiligheid -186 -411 -411 -411 -411
0.10 Toevoeging/onttrekking reserves 240 53 -33 26 26
    -3.928 -3.940 -3.993 -3.946 -3.880

 

Nieuw beleid

    Incidenteel 2017 2017 2018 2019 2020
1.1 Overbrengen bouwvergunningen naar Archief Eemland 7,0 21,0 21,0 21,0 21,0
1.2 Extra capaciteit opschonen archief 35,0 x - - -
  dekking: flexibele schil -35,0        
1.3 Uitbreiding web-team - 36,0 36,0 36,0 36,0
1.4 Audiovisuele vormgeving begrotingsapp - 7,5 7,5 7,5 7,5
  dekking: financiële ruimte Interne Kerntakendiscussie   -7,5 -7,5 -7,5 -7,5

 

BBV indicatoren

De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. In onderstaande indicatoren wordt Leusden vergeleken met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.

 • Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners
 • Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.)
 • Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners
 • Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners

Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen