Meer
Publicatiedatum: 15-10-2020

Inhoud

Uitgaven

43,37%

€ 23.097

43,37% Complete

Inkomsten

27,33%

€ 14.550

27,33% Complete

Saldo

9102970706,07%

€ -8.546

Domein Samenleving

Uitgaven

43,37%

€ 23.097

43,37% Complete

Inkomsten

27,33%

€ 14.550

27,33% Complete

Saldo

9102970706,07%

€ -8.546

Inhoud

Domein Samenleving

Iedere inwoner kan binnen zijn eigen mogelijkheden deelnemen aan de samenleving. Voor kwetsbare inwoners organiseren we passende voorzieningen.

Het Domein Samenleving is ingericht naar de vier programmalijnen eigen kracht en netwerk, saamhorigheid, preventie en vroegsignalering en maatwerkvoorzieningen voor kwetsbare inwoners. Voor al deze programmalijnen zijn doelstellingen opgesteld:

Eigen kracht en netwerk
Inwoners van Leusden die eigen kracht en vermogen hebben en een persoonlijk netwerk, geven hun eigen leven vorm en inhoud. Ondersteuning is aanwezig als dit nodig is en richt zich op het versterken van deze eigen kracht en het persoonlijk netwerk.

Saamhorigheid
De sociale samenhang in de gemeente is sterk en blijft sterk. Mensen in een straat, buurt of bij een vereniging zijn bij elkaar betrokken. We willen samen aan de slag om de saamhorigheid in Leusden te versterken.

Preventie en vroegsignalering
Er is een sterke basisinfrastructuur met een breed aanbod aan activiteiten en voorzieningen, die voor iedereen vrij toegankelijk zijn. De algemene voorzieningen zijn gericht op de vraag van inwoners. Als inwoners ondersteuning nodig hebben, herkennen  de zorgprofessionals en de samenleving dit in een vroeg stadium. Dit moet voorkomen  dat zwaardere ondersteuning en zorg nodig is.

Maatwerkvoorzieningen voor kwetsbare inwoners
De gemeente biedt een vangnet op maat om te voorkomen dat kwetsbare inwoners tussen wal en schip raken. In alle gevallen is de vraag van de inwoner leidend, en is de ondersteuning erop gericht dat de inwoner zelfredzamer wordt en/of dat het participatievermogen wordt versterkt.

Sociaal domein

Sociaal domein

Ambitie

Iedere inwoner kan binnen zijn eigen mogelijkheden deelnemen aan de samenleving. Voor kwetsbare inwoners organiseren we passende voorzieningen

Context en achtergrond

De afgelopen twee jaar stonden vooral in het teken van de transitie binnen het Sociaal Domein. Op de terreinen Werk en Inkomen, Opvoeden en Opgroeien en Welzijn en Zorg maken we de overgang van transitie- naar transformatiefase. Op onderdelen krijgt de transformatie al vorm, de komende periode zetten we hier verder op in.

Nog in 2016 is de raad een visie voorgelegd, waarvoor we input ophalen bij mensen uit de samenleving. Daarna uitgangspunten en ontwikkelpunten in een separaat beleidskader. Begin 2017 zal het college een uitvoeringsplan vaststellen. In deze programmabegroting kunnen we de nog op te stellen uitgangspunten en activiteiten niet meenemen, maar we bouwen ook in 2017 voort op onze doelstellingen eigen kracht, saamhorigheid, preventie- en vroegsignalering en het bieden van maatwerkvoorzieningen aan kwetsbare inwoners.

Kaderstellende beleidsnotities

Wat willen we bereiken?

1. Maximaal gebruik van eigen kracht en gebruik van persoonlijke netwerken

Inwoners van Leusden die eigen kracht en vermogen hebben en een persoonlijk netwerk, geven hun eigen leven vorm en inhoud. Ondersteuning is aanwezig als dit nodig is en richt zich op het versterken van deze eigen kracht en het persoonlijk netwerk.

Met wie werken we samen?

2. Samen aan de slag om de saamhorigheid in Leusden te versterken

De sociale samenhang in de gemeente is sterk en blijft sterk. Mensen in een straat, buurt of bij een vereniging zijn bij elkaar betrokken. We willen samen aan de slag om de saamhorigheid in Leusden te versterken.

Met wie werken we samen?

3. Versterken van preventie en vroegsignalering in de basisinfrastructuur

Er is een sterke basisinfrastructuur met een breed aanbod aan activiteiten en voorzieningen, die voor iedereen vrij toegankelijk zijn. De algemene voorzieningen zijn gericht op de vraag van inwoners. Als inwoners ondersteuning nodig hebben, herkennen  de zorgprofessionals en de samenleving dit in een vroeg stadium. Dit moet voorkomen  dat zwaardere ondersteuning en zorg nodig is.

Met wie werken we samen?

 

Bijdrage Verbonden Partij aan bereiken doelstellingen:

De GGDrU heeft een belangrijke rol in het versterken van preventie en vroegsignalering, vooral op het gebied van preventieve gezondsheidszorg. Met de organisatie zijn afspraken gemaakt voor uitvoering van verschillende taken. In een GGDrU Pruductenmatrix wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen enerzijds wettelijk verplichte en niet-wettelijk verplichte taken en anderzijds collectief en individuele uit te voeren taken.

4. Organiseren van maatwerkvoorzieningen voor kwetsbare inwoners

De gemeente biedt een vangnet op maat om te voorkomen dat kwetsbare inwoners tussen wal en schip raken. In alle gevallen is de vraag van de inwoner leidend, en is de ondersteuning erop gericht dat de inwoner zelfredzamer wordt en/of dat het participatievermogen wordt versterkt.

Met wie werken we samen?

 

Bijdrage Verbonden Partijen aan beleidsdoelstellingen:

RWA en Amfors leveren een belangrijke functie als maatwerkvoorziening voor kwetsbare inwoners in het kader van de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Deze wet is nog van kracht voor 77 werknemers die ultimo 2014 bij RWA in dienst waren.

De "nieuwe" doelgroep vanaf 2015 valt onder de werkingssfeer van de Participatiewet.

 

Wat mag het kosten?

Exploitatie Werkelijk 2015 Werkelijk 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 MJR 2019 MJR 2020
Lasten 0 -23.149 -22.970 -22.268 -22.235 -22.384
Baten 0 13.794 14.033 13.481 13.475 13.631
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 0 -9.355 -8.937 -8.787 -8.760 -8.753
Onttrekkingen 0 462 519 307 260 234
Stortingen 0 -137 -128 -100 -200 -200
Mutaties reserves 0 325 391 207 60 34

Saldo taakvelden

Saldo taakvelden 2016 2017 2018 2019 2020
0.7 Alg. uitk. en overige uitk. gemeentefonds 9.970 9.005 8.788 8.697 8.772
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 -13 -13 -13 -13
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -951 -745 -745 -745 -745
5.1 Sportbeleid en activering -338 -294 -294 -294 -294
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie -281 -269 -201 -201 -201
5.4 Musea 0 -16 -16 -16 -16
5.6 Media -396 -504 -499 -499 -499
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -1.404 -1.123 -1.068 -1.068 -1.068
6.2 Wijkteams -2.812 -2.912 -2.909 -2.909 -2.909
6.3 Inkomensregelingen -1.471 -1.431 -1.445 -1.455 -1.465
6.4 Begeleide participatie -1.815 -1.868 -1.758 -1.664 -1.654
6.5 Arbeidsparticipatie -187 -211 -204 -214 -214
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -496 -597 -567 -567 -567
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -3.510 -2.851 -2.816 -2.772 -2.840
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -4.376 -3.808 -3.799 -3.799 -3.799
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -46 -82 -52 -52 -52
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -251 -271 -242 -242 -242
7.1 Volksgezondheid -992 -947 -947 -947 -947
0.10 Toevoeging/onttrekking reserves 325 391 207 60 34
    -9.031 -8.546 -8.580 -8.700 -8.719

 

Nieuw beleid

    Incidenteel 2017 2017 2018 2019 2020
3.1 Formatie Sociaal Domein 181,0 x - - -
  dekking: reserve Sociaal Domein -181,0        

 

BBV indicatoren

De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. In onderstaande indicatoren wordt Leusden vergeleken met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.

 Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

 Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Bron CBS - Beleidsinformatie Jeugd

 Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Het aantal hardekern jongeren, per 10.000 inwoner in de leeftijd van 12-24 jaar

Bron: Korps landelijke Politiediensten (KLPD) 

  • % kinderen in een uitkeringsgezin: Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
  • % achterstandsleerlingen: Het percentage leerlingen (4-12 jaar) in het primair onderwijs dat kans heeft op een leerachterstand.
  • % werkloze jongeren: Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar)

Bron: Verwey Jonkger Instituut - Kinderen in Tel

  • % Voortijdige schoolverlaters totaal (VO+MBO): Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat

Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen

Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Het aantal leerlingen dat wel staat ingeschreven op een school maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen

Bron: DUO Dienst Uitvoering Onderwijs

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners

Bron: CBS - Participatie Wet

Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwones in de leeftijd van 15-64 jaar

Bron: CBS - Participatiewet

 

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

Bron: CBS - Arbeidsdeelname

Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners

Bron: RIVM - Zorgatlas

 

De indicatoren 'Jongeren met jeugdreclassering' en 'Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo' zijn niet weergegeven omdat er voor Leusden geen gegevens beschikbaar zijn op waarstaatjegemeente.nl