Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Uitgaven

23,17%

€ 12.337

23,17% Complete

Inkomsten

11,44%

€ 6.091

11,44% Complete

Saldo

6653914844,99%

€ -6.247

Programma onderdelen

Domein Leefomgeving

Uitgaven

23,17%

€ 12.337

23,17% Complete

Inkomsten

11,44%

€ 6.091

11,44% Complete

Saldo

6653914844,99%

€ -6.247

Domein Leefomgeving

We willen een duurzamer Leusden in 2030 met een gezonde, schone en veilige leefomgeving. We dragen zorg voor een kwalitatief en kwantitatief optimaal afgestemd aanbod van gemeentelijke accommodaties op het gebied van sport, onderwijs, cultuur en eerstelijnszorg. Voor wat betreft het onderwijs hebben we ingezet op bundeling van meerdere scholen en maatschappelijke partners in twee multifunctionele accommodaties. Daarnaast hebben we gekozen voor bundeling van de niet-MFC- scholen in een drietal Integrale Kindcentra. Tegen 2030 zal de gehele scholenvoorraad vernieuwd zijn in Leusden en Achterveld. We willen dat Leusden een goed functionerend rioolstelsel en een goede waterkwaliteit heeft en Leusden klaar is voor een veranderend klimaat.

Het Domein Leefomgeving is onderverdeeld in de onderdelen duurzaamheid, water en riolering, wegen en infrastructuur, onderwijs en accommodaties. Voor al deze programmaonderdelen zijn ambities opgesteld die zijn ingevuld met doelstellingen:

Ambitie duurzaamheid
De samenleving en de gemeente willen gezamenlijk een versnelling aanbrengen op het gebied van duurzaamheid, zodat Leusden in 2030 een duurzamere gemeente is. In de Duurzaamheidsagenda Leusden 2016-2030 is een aantal ambities opgenomen waar samenleving en de gemeente gezamenlijk naar toe willen werken.

Ambitie water en riolering
We willen dat Leusden een goed functionerend rioolstelsel en een goede waterkwaliteit heeft, droge voeten houdt en klaar is voor een veranderend klimaat.

Ambitie wegen en infrastructuur
We willen dat het wegennet van Leusden functioneel en structureel van goede kwaliteit is en blijft.

Ambitie onderwijs
Kwalitatief en duurzaam huisvesten van onderwijs in gemeente Leusden.

Ambitie accommodaties
Zorgdragen voor een integrale benadering van de gemeentelijke accommodaties op het gebied van sport, onderwijs, cultuur en eerstelijnszorg. De accommodaties zìjn  daarbij kwalitatief en kwantitatief optimaal afgestemd op de wensen en ambities van de gemeente, huurders en gebruikers.

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Ambitie

De samenleving en de gemeente willen gezamenlijk een versnelling aanbrengen op het gebied van duurzaamheid, zodat Leusden in 2030 een duurzamere gemeente is. In de Duurzaamheidsagenda Leusden 2016-2030 is een aantal ambities opgenomen waar samenleving en de gemeente gezamenlijk naar toe willen werken.

Context en achtergrond

In het Coalitieakkoord 2014-2018 zijn diverse bestuursopdrachten opgenomen die betrekking hebben op duurzaamheid: de Duurzaamheidsagenda, het uitvoeren van het Energieakkoord, het Nieuwe Inzamelen, Fair Trade en Elektrisch rijden. Deze bestuursopdrachten zijn inmiddels deels of geheel in uitvoering.
Daarnaast zijn de integrale omgevingsvisies voor het stedelijk gebied en het buitengebied in ontwikkeling die omgevingskwaliteit moeten borgen (zie sector Ruimte).
Het beleidskader op het gebied van duurzaamheid wordt gevormd door de omgevingsvisies, de Duurzaamheidsagenda en separate notities op deelonderwerpen (zie bij kaderstellende beleidsnotities).

Kaderstellende beleidsnotities

Duurzaamheidsagenda 2016-2030

Energieakkoord Leusden 2014-2020

Grondstoffenplan Leusden 2016-2020

 

(Omgevingsvisies stedelijk gebied en buitengebied 2030 niet toegevoegd,  in ontwikkeling)

Wat willen we bereiken?

Water en riolering

Water en riolering

Ambitie

We willen dat Leusden een goed functionerend rioolstelsel en een goede waterkwaliteit heeft, droge voeten houdt en klaar is voor een veranderend klimaat.

Context en achtergrond

De invulling van de gemeentelijke watertaken betreffende de omgang met afval-, regen- en grondwater. Dit is vastgelegd  in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Het vigerende GRP is in december 2014 aan de raad aangeboden en loopt tot en met 2018.

In het GRP wordt een overzicht gegeven van de in Leusden aanwezige voorzieningen, wordt het rioolbeheer van de afgelopen planperiode geëvalueerd, worden doelen vertaald in ambities en staan de hoofdlijnen van de aanpak om de ambities te halen. Dit houdt in dat de geplande uitgaven voor de planperiode en verder worden begroot en verantwoord. Het GRP vindt zijn basis in artikel 4.22 van de Wet Milieubeheer.

Kaderstellende beleidsnotities

Wat willen we bereiken?

2. Verlagen van de grondwaterstand in probleemgebieden

3. Vasthouden van water waar het valt

Regenwater wordt waar mogelijk vastgehouden in het gebied waar het valt. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt per locatie bekeken op welke wijze hemelwater het best kan worden verwerkt.  Uitgangspunt is hydrologisch neutraal bouwen, hetgeen wil zeggen dat de waterhuishoudkundige situatie na de bouw niet afwijkt van voor de bouw.

Met wie werken we samen?

5. Verminderen van overlast bij niet functioneren van de riolering

Infrastructuur

Infrastructuur

Ambitie

We willen dat het wegennet van Leusden functioneel en structureel van goede kwaliteit is en blijft.

Context en achtergrond

De gemeente Leusden heeft circa 1,6 miljoen m² verharding in beheer. Het areaal bestaat voornamelijk uit elementenverhardingen (circa 60%) en asfaltverhardingen (circa 39%).
Wegbeheer omvat de groot- en klein onderhoudsmaatregelen die benodigd zijn om het wegareaal van de gemeente Leusden op een veilige en duurzame wijze in stand te houden. Het betreft hier technische noodzakelijke maatregelen gericht op het in stand houden van het bestaande.
 

Kaderstellen beleidsnotities

Wat willen we bereiken?

Onderwijs

Onderwijs

Ambitie

Kwalitatief en duurzaam huisvesten van onderwijs in gemeente Leusden.

Context en achtergrond

Vanaf 1997 hebben gemeenten zorgplicht. Zij dienen redelijkerwijs te voldoen aan de huisvestingsverplichting van het onderwijs. In Leusden is dit geregeld door een jaarlijkse reservering vanuit de bijdrage gemeentefonds. We hebben ingezet op bundeling van meerdere scholen en maatschappelijke partners in twee multifunctionele accommodaties. In 2016 is de bouw van MFC Atria afgerond. In 2017 wordt MFC Atlas opgeleverd. Met het vaststellen  van het Strategisch Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Leusden 2015-2030 en het oormerken van € 14,2 miljoen door de raad in december 2015, is gekozen voor bundeling van de resterende scholen in een drietal IKC’s. Tegen 2030 zal de gehele scholenvoorraad vernieuwd zijn in Leusden en Achterveld.

Kaderstellende beleidsnotities

Wat willen we bereiken?

Accommodaties

Accommodaties

Ambitie

Zorgdragen voor een optimaal gebruik van de gemeentelijke accommodaties op het gebied van sport, onderwijs, cultuur en eerstelijnszorg. De accommodaties zìjn  daarbij kwalitatief en kwantitatief optimaal afgestemd op de wensen en ambities van de gemeente, huurders en gebruikers.

Context en achtergrond

De gemeente heeft een gevarieerde vastgoedportefeuille, die beperkt van omvang is. Maatwerk is essentieel, waarbij ook ruimte moet blijven voor flexibiliteit. In 2014 zijn de uitgangspunten voor accommodatiebeleid vastgesteld: efficiënt en doeltreffend, dynamiek van vraag en aanbod, voldoende spreiding, transparant en eenduidig, gericht op risicobeheersing, voorbeeldrol gemeente op gebied van duurzaamheid.

Deze uitgangspunten worden uitgewerkt in het Integraal Huisvestingsplan 2016-2030 met als doel om op langere termijn inzicht en houvast te geven in de mogelijkheden en potentie van het totale gemeentelijk vastgoed in relatie tot de wensen en ambities van de gemeente Leusden.

Daarbij geldt als leidraad dat de gemeente alleen strategisch kiest voor het eigendom van het vastgoed, wanneer dit essentieel is voor de uitvoering van functies en taken van de gemeente zelf en/of van maatschappelijke voorzieningen die niet op andere wijze kunnen worden geaccommodeerd.Ter bescherming van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen, kan de gemeente kiezen voor strategisch eigendom, mits aan deze gebouwen een maatschappelijke functie kan worden toegekend.

Kaderstellende beleidsnotities

Wat willen we bereiken?

4. Creëren van eenduidigheid, transparantie en duidelijkheid bij de verhuur van gemeentelijke accommodaties

5. Creëren van een optimale afstemming tussen vraag en aanbod van de gemeentelijk accommodaties

Wat mag het kosten?

Exploitatie Werkelijk 2015 Werkelijk 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 MJR 2019 MJR 2020
Lasten 0 -13.256 -11.661 -11.964 -12.065 -12.190
Baten 0 5.110 5.477 5.478 5.478 5.478
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 0 -8.146 -6.184 -6.486 -6.587 -6.712
Onttrekkingen 0 81 614 760 733 704
Stortingen 0 -348 -676 -723 -713 -704
Mutaties reserves 0 -267 -62 37 20 0

Saldo taakvelden

Saldo taakvelden 2016 2017 2018 2019 2020
2.1 Verkeer en vervoer -3.367 -2.676 -2.838 -2.964 -3.094
2.5 Openbaar vervoer 0 -24 -24 -24 -24
3.2 Fysieke bedrijfs - infrastructuur 1 15 15 17 18
4.2 Onderwijshuisvesting -908 -876 -1.077 -1.059 -1.038
5.2 Sportaccomodaties -1.217 -1.089 -1.079 -1.064 -1.065
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 22 44 44 44 44
5.6 Media -30 -17 -17 -17 -17
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -1.768 -1.356 -1.376 -1.392 -1.413
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -44 -51 -50 -50 -49
7.2 Riolering 66 167 171 172 171
7.3 Afval 147 546 530 535 540
7.4 Milieubeheer -1.004 -816 -739 -739 -739
7.5 Begraafplaatsen -46 -51 -46 -46 -46
0.10 Toevoeging/onttrekking reserves -267 -62 37 20 0
    -8.415 -6.246 -6.449 -6.567 -6.712

 

Nieuw beleid

    Incidenteel 2017 2017 2018 2019 2020
2.1 Duurzaamheidsagenda leusden 2016-20130          
  Vergroten duurzaamheisdleningen naar € 400.000 en revolverend maken t/m 2030 66,0 x - - -
  programma-/procesgeld voor periode 2e helft 2016-2018 60,0 x - - -
  dekking: alg. reserve, aangewezen bestemming -60,0        
2.2 Aanleg 4e hockeyveld - 21,3 21,3 21,3 21,3

 

BBV indicatoren

De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. In onderstaande indicatoren wordt Leusden vergeleken met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa

Bron: Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

 

De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)

Bron: CBS - Statistiek Huishoudelijk afval