Meer
Publicatiedatum: 04-08-2020

Inhoud

Uitgaven

9,43%

€ 5.021

9,43% Complete

Inkomsten

5,65%

€ 3.006

5,65% Complete

Saldo

2146513835,02%

€ -2.015

Programma onderdelen

Domein Ruimte

Uitgaven

9,43%

€ 5.021

9,43% Complete

Inkomsten

5,65%

€ 3.006

5,65% Complete

Saldo

2146513835,02%

€ -2.015

Domein Ruimte

Leusden blijft een vitaal en groen dorp. Vitaal en groen slaat op zowel het buitengebied als de verschillende kernen. Vitaal gaat ook over de samenstelling en spankracht van de bewoners van Leusden. Ook het aanbod aan voorzieningen in de breedste zin van het woord hoort hierbij.

Het Domein Ruimte is onderverdeeld in de onderdelen ruimte en wonen, verkeer en vervoer, economie, buitengebied, cultuurhistorie en welstand. Voor al deze programmaonderdelen zijn ambities opgesteld die zijn ingevuld met doelstellingen:

Ambitie ruimte en wonen
Leusden is en blijft ook op termijn een vitaal en groen dorp. Groen en vitaal slaat op zowel het buitengebied als de verschillende kernen. De bereikbaarheid,  Het aanbod aan voorzieningen in de breedste zin van het woord past hierbij.

Ambitie verkeer en vervoer
We willen dat Leusden optimaal bereikbaar en veilig is voor auto, openbaar vervoer, fiets en te voet.

Ambitie economie
“Een vitale economische sector” De economie is van belang voor de werkgelegenheid, vitaliteit en identiteit van Leusden. Wij creëren kansen voor en bieden ruimte aan de ontwikkeling van de economische sector.  

Ambitie buitengebied
We bevorderen en ondersteunen een mooi en vitaal Buitengebied met ruimte voor economisch duurzame landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling en recreatief medegebruik.

Ambitie cultuurhistorie
Behoud en zichtbaarheid cultuurhistorisch erfgoed. 

Ambitie welstand
Vereenvoudiging van het welstandsbeleid.

Ruimte en wonen

Ruimte en wonen

Ambitie

Leusden is en blijft ook op termijn een vitaal en groen dorp. Groen en vitaal slaat op zowel het buitengebied als de verschillende kernen.  Het aanbod aan voorzieningen in de breedste zin van het woord past hierbij.

 

Context en achtergrond

De fysieke ontwikkeling van kernen en onbebouwde gebieden is een continue proces. Nieuwbouw, herontwikkeling en transformatie en andere gebruik van panden en percelen vindt altijd plaats. Het is goed om periodiek op hoofdlijnen beleid met elkaar in verband te brengen. Mede daarom worden visies op het stedelijke gebied en het buitengebied voorbereid. De Omgevingswet verplicht dat met ingang van 2019 voor het fysieke domein.
Als we blijven vasthouden aan een dorps woonmilieu dan zijn na 2025 de mogelijkheden voor nieuwbouw van woningen vrijwel uitgeput. In verband daarmee moet de vraag worden beantwoord of Leusden voor het behoud van de vitaliteit ruimte wil bieden aan de bouw van een substantieel aantal woningen buiten de rode contour.

Kaderstellende beleidsnotities

Wat willen we bereiken?

Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

Ambitie

We willen dat Leusden optimaal bereikbaar en veilig is voor auto, openbaar vervoer, fiets en te voet.

Context en achtergrond

Een goed bereikbaar Leusden is een randvoorwaarde voor een aantrekkelijk woon -en werkklimaat. Bereikbaarheid heeft betrekking op zowel de lokale als bovenlokale wegen (provinciale wegen en snelwegen). De wensen met betrekking tot bovenlokale wegen worden regelmatig ingebracht tijdens periodieke overleggen met de regionale partners, waaronder Rijkswaterstaat.

Kaderstellende beleidsnotities

Wat willen we bereiken?

Economie

Economie

Ambitie

“Een vitale economische sector”
De economie is van belang voor de werkgelegenheid, vitaliteit en identiteit van Leusden. Wij creëren kansen voor en bieden ruimte aan de ontwikkeling van de economische sector.

Context en achtergrond

Het bieden van duurzaam perspectief aan economische functies en het creëren van kansen voor (nieuwe vormen van) economie is van wezenlijk belang voor een vitale economische sector.

De werkgelegenheid in Leusden loopt gestaag terug. Er is sprake van omvangrijke kantorenleegstand en oplopende leegstand van winkels. Daarom is het juist nu van belang te investeren in goed functionerende gebieden waar mensen kunnen werken: kantorenlocaties, bedrijventerreinen, winkels, aan huis.

Op de Buitenplaats bouwen we geen kantoren meer. We bieden hier ruimte aan andere economische ontwikkelingen. Daarnaast zetten we, samen met de provincie Utrecht, in op het transformeren van verouderde kantoren op bijvoorbeeld Princenhof.  

De winkelcentra zijn van belang voor de werkgelegenheid maar spelen ook een belangrijke rol in de leefbaarheid en het voorzieningenniveau. Wij zetten in op levendige en aantrekkelijke centra. Naast winkels en horeca moeten ook andere publiektrekkende functie hier een plaats kunnen vinden.  

Met accountmanagement zetten we in op het versterken van de contacten met het bedrijfsleven en monitoren we de ontwikkelingen in de markt.

De regionale samenwerking wordt belangrijker.

Kaderstellende beleidsnotities

Convenant bedrijventerreinen Regio Amersfoort 2011-2030 (2012)
Visie werklocaties Leusden 2030 (2014)
Nota detailhandel (2015)
Thematische Structuurvisie Kantoren, provincie Utrecht

(Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening niet toegevoegd, de herijkte versies komen eind 2016 beschikbaar).

(Omgevingsvisie stedelijk gebied niet toegevoegd, 1e helft 2017 gereed)

Wat willen we bereiken?

2. Inzetten op behouden werkgelegenheid in Leusden

3. Goede dienstverlening aan het bedrijfsleven.

6. Organiseren dat ondernemers hun zaken met de overheid digitaal kunnen doen (CUP 7.1 en 7.3).

Buitengebied

Buitengebied

Ambitie

We bevorderen en ondersteunen een mooi en vitaal Buitengebied met ruimte voor economisch duurzame landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling en recreatief medegebruik.

Context en achtergrond

De gemeente Leusden bestaat uit een omvangrijk en afwisselend buitengebied. Dit buitengebied is belangrijk voor de ruimtelijke kwaliteit, identiteit en vitaliteit van Leusden.

De visie Binnen in het Buitengebied zet in op een mooi en vitaal buitengebied. Deze inzet krijgt vorm door:

  1. Het realiseren van een duurzaam economisch perspectief voor de Leusdense landbouw;
  2. Werken aan behoud en versterking van natuur- en milieuwaarden in een aantrekkelijk landschap;
  3. Het bevorderen van het recreatief medegebruik.

Een nieuwe omgevingsvisie voor het buitengebied is in de maak. De raad behandelt deze visie eind 2016/begin 2017.

Provinciale plannen voor het buitengebied vragen om ondersteuning door gemeenten. De provincie stelt hiervoor inzet en geld beschikbaar. De gemeente Leusden profiteert hiervan.

Kaderstellende beleidsnotities

Integrale ontwikkelingsvisie Leusden heeft het “natuurlijk” (visie Binnen in het Buitengebied).
Bestemmingsplan buitengebied 2009.

Tekening bestemmingsplan buitengebied 2009
Landschapsontwikkelingsplan Gelderse Vallei.


(Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening niet toegevoegd, de herijkte versies komen eind 2016 beschikbaar).

(Omgevingsvisie Buitengebied niet toegevoegd, gereed 1e helft 2017)

Wat willen we bereiken?

1. Versterken de band tussen stad en platteland.

Cultuurhistorie

Cultuurhistorie

Ambitie

Behoud en zichtbaarheid cultuurhistorisch erfgoed.

Context en achtergrond

Leusden kent een lange historie van wonen, werken en recreëren. De nog aanwezige cultuurhistorisch waardevolle objecten zijn hiervan het tastbare bewijs. Dit zijn vooral gebouwen op de landgoederen en langs de historische wegen Hamersveldseweg, Asschatterweg en de Hessenweg.
Daarnaast  zijn er waardevolle structuren in het landschap. Dit betreft groenstructuren, maar ook de Grebbelinie.
De (cultuur)historie draagt in belangrijke bij aan de identiteit van Leusden. In een gemeente die sinds de jaren zeventig snel is gegroeid is dit historisch besef van belang.
Inzet is behoud en zichtbaarheid van deze zaken om bewustmaking van historie en cultuur te versterken.

Kaderstellende beleidsnotities

Wat willen we bereiken?

2. Behoud en instandhouding van boven- en ondergronds cultuurhistorisch erfgoed.

3. Vergroten van zicht- en herkenbaarheid van cultuurhistorisch erfgoed.

Welstand

Welstand

Ambitie

Vereenvoudiging dan wel (deels) afschaffing van het welstandsbeleid.

Context en achtergrond

Een goede ruimtelijke ordening vraagt ook om een oordeel over het uiterlijk van een gebouw of bouwwerk op zich zelf en zijn omgeving. Op dit moment loopt een proef met een andere werkwijze van toetsing. Daarnaast zijn wij  op zoek naar een concept om meer verantwoordelijkheid bij de samenleving  te leggen. Het uiteindelijke doel is vereenvoudiging van welstandsbeleid en zo mogelijk welstandsvrije gebieden.

Kaderstellende beleidsnotities

Wat willen we bereiken?

1. Streven naar een transparante en op lokale waarden gestoelde welstandsnota

Wat mag het kosten?

Exploitatie Werkelijk 2015 Werkelijk 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 MJR 2019 MJR 2020
Lasten 0 -6.797 -5.021 -4.688 -3.136 -3.107
Baten 0 3.562 2.728 2.699 1.230 1.169
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 0 -3.235 -2.293 -1.989 -1.906 -1.938
Onttrekkingen 0 257 278 201 144 144
Stortingen 0 126 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 383 278 201 144 144

Saldo taakvelden

Saldo taakvelden 2016 2017 2018 2019 2020
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -51 -50 -50 -50 -50
2.1 Verkeer en vervoer -250 -568 -586 -568 -568
2.2 Parkeren -35 -66 -66 -66 -66
3.1 Economische ontwikkelingen 0 -55 -55 -55 -55
3.2 Fysieke bedrijfs - infrastructuur 0 -280 -179 -148 -148
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen -305 81 81 81 47
3.4 Economische promotie -3 -27 -27 -27 -27
5.5 Cultureel erfgoed -187 -128 -133 -133 -133
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -357 -176 -119 -119 -119
8.1 Ruimtelijke ordening -1.404 -539 -334 -345 -342
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) -15 -154 -165 -146 -146
8.3 Wonen en bouwen -629 -331 -355 -330 -330
0.10 Toevoeging/onttrekking reserves 383 278 201 144 144
    -2.852 -2.015 -1.789 -1.763 -1.794

 

Nieuw beleid

    Incidenteel 2017 2017 2018 2019 2020
4.1 Implementatie Omgevingswet          
  - incidenteel: implementatie 300,0 x x - -
     dekking: algemene reserve, aangewezen bestemming -95,0        
                     vergoeding rijk p.m.        
  - structureel: ICT, software - 6,1 12,8 12,6 12,5
    dekking: vervangingsplan automatisering - -6,1 -12,8 -12,6 -12,5
4.2 Vernieuwing Nationaal Monument Kamp Amersfoort 50,0 x - - -
4.3 Risicoanalysekaart nieuwe natuurwet 30,0 x - - -
4.4 Speelbeleid - 25,0 25,0 25,0 25,0

 

BBV indicatoren

De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. In onderstaande indicatoren wordt Leusden vergeleken met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

Bron: LISA

 

Bruto gemeentelijke product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt geproduceerd.

Bron: Atlas voor Gemeenten

 

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Bron: LISA

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

Het aantall nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen

Bron: ABF - Systeem Woningvoorraad

De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar

Bron: CBS - Bevolkingsstatistiek

Verkeersongevallen met een motorvoertuig als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen

Bron: VeiligheidNL

Verkeersongevallen met een gewonde fietser als aandeel van het toaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen

Bron: VeiligheidNL