Meer
Publicatiedatum: 15-10-2020

Inhoud

Uitgaven

9,43%

€ 5.021

9,43% Complete

Inkomsten

5,65%

€ 3.006

5,65% Complete

Saldo

2146513835,02%

€ -2.015

Domein Ruimte

Uitgaven

9,43%

€ 5.021

9,43% Complete

Inkomsten

5,65%

€ 3.006

5,65% Complete

Saldo

2146513835,02%

€ -2.015

Inhoud

Domein Ruimte

Leusden blijft een vitaal en groen dorp. Vitaal en groen slaat op zowel het buitengebied als de verschillende kernen. Vitaal gaat ook over de samenstelling en spankracht van de bewoners van Leusden. Ook het aanbod aan voorzieningen in de breedste zin van het woord hoort hierbij.

Het Domein Ruimte is onderverdeeld in de onderdelen ruimte en wonen, verkeer en vervoer, economie, buitengebied, cultuurhistorie en welstand. Voor al deze programmaonderdelen zijn ambities opgesteld die zijn ingevuld met doelstellingen:

Ambitie ruimte en wonen
Leusden is en blijft ook op termijn een vitaal en groen dorp. Groen en vitaal slaat op zowel het buitengebied als de verschillende kernen. De bereikbaarheid,  Het aanbod aan voorzieningen in de breedste zin van het woord past hierbij.

Ambitie verkeer en vervoer
We willen dat Leusden optimaal bereikbaar en veilig is voor auto, openbaar vervoer, fiets en te voet.

Ambitie economie
“Een vitale economische sector” De economie is van belang voor de werkgelegenheid, vitaliteit en identiteit van Leusden. Wij creëren kansen voor en bieden ruimte aan de ontwikkeling van de economische sector.  

Ambitie buitengebied
We bevorderen en ondersteunen een mooi en vitaal Buitengebied met ruimte voor economisch duurzame landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling en recreatief medegebruik.

Ambitie cultuurhistorie
Behoud en zichtbaarheid cultuurhistorisch erfgoed. 

Ambitie welstand
Vereenvoudiging van het welstandsbeleid.

Ruimte en wonen

Ruimte en wonen

Ambitie

Leusden is en blijft ook op termijn een vitaal en groen dorp. Groen en vitaal slaat op zowel het buitengebied als de verschillende kernen.  Het aanbod aan voorzieningen in de breedste zin van het woord past hierbij.

 

Context en achtergrond

De fysieke ontwikkeling van kernen en onbebouwde gebieden is een continue proces. Nieuwbouw, herontwikkeling en transformatie en andere gebruik van panden en percelen vindt altijd plaats. Het is goed om periodiek op hoofdlijnen beleid met elkaar in verband te brengen. Mede daarom worden visies op het stedelijke gebied en het buitengebied voorbereid. De Omgevingswet verplicht dat met ingang van 2019 voor het fysieke domein.
Als we blijven vasthouden aan een dorps woonmilieu dan zijn na 2025 de mogelijkheden voor nieuwbouw van woningen vrijwel uitgeput. In verband daarmee moet de vraag worden beantwoord of Leusden voor het behoud van de vitaliteit ruimte wil bieden aan de bouw van een substantieel aantal woningen buiten de rode contour.

Kaderstellende beleidsnotities

Wat willen we bereiken?

1. Een toekomstbestendige ruimtelijke opbouw en structuur

Voor een duurzaam en goed functionerend stedelijk gebied moeten (nieuwe) ontwikkelingen passen binnen een samenhangend beeld over het functioneren hiervan.
De samenhangende visie op de fysieke onderdelen van  het stedelijk gebied is in voorbereiding. Besluitvorming hierover vindt voorjaar 2017 plaats. De visie is mede op basis van inbreng van vraagstukken door en (mogelijke) antwoorden hierop vanuit de samenleving tot stand gekomen.

Met wie werken we samen?

2. Zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor de aandachtsgroepen

We zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor de aandachtsgroepen.
‘Voldoende woningen’ betekent dat het aantal (voor verhuur beschikbaar komende) sociale huurwoningen zo groot is dat woningzoekenden binnen een redelijke termijn een passende woning vinden.
Artikel 22 van de Grondwet bepaalt “de bevordering van voldoende woongelegenheid voorwerp van zorg der overheid.” Dit slaat mede (vooral) op woningen voor die categorie woningzoekenden die afhankelijk zijn van sociale woningen. Door nieuwbouw, bevorderen van doorstroming en regels omtrent woningtoewijzing kan dit onder andere worden bewerkstelligd.

Met wie werken we samen?

3. Zorgen voor voldoende en kwalitatief goede woningen voor alle doelgroepen

We zorgen voor voldoende en kwalitatief goede woningen voor alle doelgroepen.
Om Leusden en Achterveld vitale dorpen te laten blijven wordt tot 2025 de ruimte geboden om 1.200 woningen te bouwen.
Uit onderzoek t.b.v. de Woonvisie blijkt dat de tot 2035 het aantal huishoudens met circa 1.000 toeneemt. Voor het behoud van een vitale woongemeente met een daarbij behorende voorzieningenniveau wordt een bouwprogramma van circa 1.200 woningen tot 2025 gefaciliteerd voor voornamelijk gezinnen en daarnaast senioren/één- en tweepersoonshuishoudens.

Met wie werken we samen?

4. Toekomstbestendig en vitaal Hart van Leusden

We dragen bij aan een toekomstbestendig en vitaal Hart van Leusden. Door een combinatie van fysieke en immateriële maatregelen van verschillende betrokkenen bij “De Hamershof” wordt bewerkstelligd dat dit gebied een plek is waar ondernemers hun bedrijf uitoefenen en klanten graag komen.
De detailhandel in “De Hamershof” staat onder druk en verdere leegstand ligt op de loer. Op basis van een gezamenlijke visie op de toekomst van dit hoofdcentrum  worden door partijen plannen ontwikkeld voor het verbeteren van uiterlijk van winkels, woningen en openbare ruimte.

Met wie werken we samen?

Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

Ambitie

We willen dat Leusden optimaal bereikbaar en veilig is voor auto, openbaar vervoer, fiets en te voet.

Context en achtergrond

Een goed bereikbaar Leusden is een randvoorwaarde voor een aantrekkelijk woon -en werkklimaat. Bereikbaarheid heeft betrekking op zowel de lokale als bovenlokale wegen (provinciale wegen en snelwegen). De wensen met betrekking tot bovenlokale wegen worden regelmatig ingebracht tijdens periodieke overleggen met de regionale partners, waaronder Rijkswaterstaat.

Kaderstellende beleidsnotities

Wat willen we bereiken?

1. Streven naar een afname van het aantal (letsel)ongevallen en het verhogen van het veiligheidsgevoel

We streven naar een afname van het aantal (letsel)ongevallen en het verhogen van het veiligheidsgevoel. Ongevallen met of zonder letsel zijn meetbaar. Het gevoel van veiligheid daarentegen is subjectief, maar wel degelijk een factor van belang. Door de (inrichting van de) verkeersinfrastructuur, verkeersmaatregelen en aanwijzingen langs de weg maar ook door gedragsbeïnvloeding, kunnen zowel de objectieve als de subjectieve verkeersveiligheid positief worden beïnvloed.

Met wie werken we samen?

2. Inzetten om meer mensen op de fiets en uit de auto te krijgen

We zetten er maximaal op in meer mensen op de fiets en uit de auto te krijgen. Het bevorderen van het fietsgebruik is goed voor de bereikbaarheid, het milieu en de gezondheid. Middels een gericht maatregelenpakket willen wij de fiets(er) een prominentere rol geven.

Met wie werken we samen?

 

3. Doorstroming op het hoofdwegennet verbeteren

Wij gaan de doorstroming op het hoofdwegennet verbeteren. Het woon- en werkklimaat van Leusden is gebaat bij een vlotte doorstroming van het verkeer op de hoofdwegen. Een goede bereikbaarheid is een belangrijke vestigingsfactor voor  bedrijven dan wel woningzoekenden. Een betere doorstroming draagt bij aan een snellere bereikbaarheid van voorzieningen. Dit kan ook een positief effect hebben op de milieubelasting (rond drukkere kruispunten).

Met wie werken we samen?

Economie

Economie

Ambitie

“Een vitale economische sector”
De economie is van belang voor de werkgelegenheid, vitaliteit en identiteit van Leusden. Wij creëren kansen voor en bieden ruimte aan de ontwikkeling van de economische sector.

Context en achtergrond

Het bieden van duurzaam perspectief aan economische functies en het creëren van kansen voor (nieuwe vormen van) economie is van wezenlijk belang voor een vitale economische sector.

De werkgelegenheid in Leusden loopt gestaag terug. Er is sprake van omvangrijke kantorenleegstand en oplopende leegstand van winkels. Daarom is het juist nu van belang te investeren in goed functionerende gebieden waar mensen kunnen werken: kantorenlocaties, bedrijventerreinen, winkels, aan huis.

Op de Buitenplaats bouwen we geen kantoren meer. We bieden hier ruimte aan andere economische ontwikkelingen. Daarnaast zetten we, samen met de provincie Utrecht, in op het transformeren van verouderde kantoren op bijvoorbeeld Princenhof.  

De winkelcentra zijn van belang voor de werkgelegenheid maar spelen ook een belangrijke rol in de leefbaarheid en het voorzieningenniveau. Wij zetten in op levendige en aantrekkelijke centra. Naast winkels en horeca moeten ook andere publiektrekkende functie hier een plaats kunnen vinden.  

Met accountmanagement zetten we in op het versterken van de contacten met het bedrijfsleven en monitoren we de ontwikkelingen in de markt.

De regionale samenwerking wordt belangrijker.

Kaderstellende beleidsnotities

Convenant bedrijventerreinen Regio Amersfoort 2011-2030 (2012)
Visie werklocaties Leusden 2030 (2014)
Nota detailhandel (2015)
Thematische Structuurvisie Kantoren, provincie Utrecht

(Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening niet toegevoegd, de herijkte versies komen eind 2016 beschikbaar).

(Omgevingsvisie stedelijk gebied niet toegevoegd, 1e helft 2017 gereed)

Wat willen we bereiken?

1. Realiseren duurzame vitale werklocaties (CUP 7.4 en 9.6)

We realiseren duurzame vitale werklocaties. Ondernemers moeten letterlijk ruimte hebben om te ondernemen. Daarbij gaat om het bieden van locaties die toekomstbestendig zijn. Ze moeten aansluiten op de behoeften van ondernemers.

Met wie werken we samen?

2. Inzetten op behouden werkgelegenheid in Leusden

We zetten in op het behouden van de werkgelegenheid in Leusden. De afgelopen jaren neemt het aantal banen in Leusden af. Vanaf 2010 tot 2014 verdwenen hier 600 banen. De werkgelegenheid neemt hier sneller af (-5%) dan in de regio Amersfoort (-1%) en ook sneller dan het landelijk gemiddelde (-2%). Dat vraagt erom stevig in te zetten op het behoud van werkgelegenheid.

Met wie werken we samen?

3. Goede dienstverlening aan het bedrijfsleven.

We verlenen goede dienstverlening aan het bedrijfsleven. Goede, adequate dienstverlening aan het bedrijfsleven wordt vormgegeven door het voeren van accountmanagement. We voeren pro-actief gesprekken met bedrijven, begeleiden hen met vragen aan de gemeente en monitoren de ontwikkelingen in de markt.

Met wie werken we samen?

4. Versterken winkelgebieden (CUP 7.6)

Levendige, aantrekkelijke winkelgebieden zijn van belang voor de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in Leusden. Nu de winkelleegstand verder oploopt, zetten we in op het versterken van de winkelcentra.

Met wie werken we samen?

5. Bijdragen aan het versterken van de regionale economie (CUP 7.2)

We dragen bij aan het versterken van de regionale economie. Leusden is onderdeel van de regio Amersfoort. Door samenwerking in de regio bereiden we ons voor op de economie van morgen en bieden we daar ruimte voor. Streven is economische groei en het aankunnen van de concurrentie met ons omringende regio’s.

Met wie werken we samen?

6. Organiseren dat ondernemers hun zaken met de overheid digitaal kunnen doen (CUP 7.1 en 7.3).

We gaan organiseren dat ondernemers hun zaken met de overheid digitaal kunnen doen. De overheid wil de dienstverlening aan ondernemers verbeteren. Het ministerie van Economische Zaken geeft aan dat bedrijven uiterlijk in 2017 hun zaken met de overheid digitaal moeten kunnen afhandelen. Leusden sluit zich hier bij aan.

Met wie werken we samen?

Buitengebied

Buitengebied

Ambitie

We bevorderen en ondersteunen een mooi en vitaal Buitengebied met ruimte voor economisch duurzame landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling en recreatief medegebruik.

Context en achtergrond

De gemeente Leusden bestaat uit een omvangrijk en afwisselend buitengebied. Dit buitengebied is belangrijk voor de ruimtelijke kwaliteit, identiteit en vitaliteit van Leusden.

De visie Binnen in het Buitengebied zet in op een mooi en vitaal buitengebied. Deze inzet krijgt vorm door:

  1. Het realiseren van een duurzaam economisch perspectief voor de Leusdense landbouw;
  2. Werken aan behoud en versterking van natuur- en milieuwaarden in een aantrekkelijk landschap;
  3. Het bevorderen van het recreatief medegebruik.

Een nieuwe omgevingsvisie voor het buitengebied is in de maak. De raad behandelt deze visie eind 2016/begin 2017.

Provinciale plannen voor het buitengebied vragen om ondersteuning door gemeenten. De provincie stelt hiervoor inzet en geld beschikbaar. De gemeente Leusden profiteert hiervan.

Kaderstellende beleidsnotities

Integrale ontwikkelingsvisie Leusden heeft het “natuurlijk” (visie Binnen in het Buitengebied).
Bestemmingsplan buitengebied 2009.

Tekening bestemmingsplan buitengebied 2009
Landschapsontwikkelingsplan Gelderse Vallei.


(Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening niet toegevoegd, de herijkte versies komen eind 2016 beschikbaar).

(Omgevingsvisie Buitengebied niet toegevoegd, gereed 1e helft 2017)

Wat willen we bereiken?

1. Versterken de band tussen stad en platteland.

We versterken de band tussen stad en platteland. Stad en land meer van elkaar laten profiteren vormt de inzet. Thema’s die mogelijkheden bieden zijn voedsel, educatie, recreatie, duurzame energie en sociale innovatie.

Met wie werken we samen?

2. Realiseren duurzaam economisch perspectief.

We realiseren een duurzaam economisch perspectief. Een mooi en vitaal buitengebied vraagt om een buitengebied met een duurzaam economisch perspectief.

Met wie werken we samen?

3. Behouden en versterken natuur

We behouden en versterken de natuur. Een mooi en vitaal buitengebied vraagt om het behoud en de versterking van de natuur. Leusden beschikt over veel bos- en natuurgebieden en beken als onderdeel van het NatuurNetwerk Nederland (nieuwe benaming voor Ecologische HoofdStructuur).

Met wie werken we samen?

4. Behouden en versterken aantrekkelijk landschap

We behouden en versterken een aantrekkelijk landschap. Een mooi en vitaal buitengebied vraagt om het behoud van een aantrekkelijk landschap en versterking. Het buitengebied kent een hoge landschappelijke waarde en vormt een kernkwaliteit voor Leusden.

Met wie werken we samen?

5. Benutten recreatieve mogelijkheden van het buitengebied

We benutten de recreatieve mogelijkheden van het buitengebied. Een mooi en vitaal buitengebied vraagt om het benutten van de recreatieve mogelijkheden van een prachtig en afwisselend buitengebied. Het versterken van de recreatieve infrastructuur met ondersteunende voorzieningen.

Met wie werken we samen?

 

Bijdrage Verbonden Partijen aan realisering beleidsdoelstellingen:

Het recreatieschap zorg voor het onderhoud en beheer van wandel- en fietspaden en routes. Dit draagt bij aan de gemeentelijke doelstelling om Leusden als wandel en fietscentrum op de kaart te zetten.

 

Cultuurhistorie

Cultuurhistorie

Ambitie

Behoud en zichtbaarheid cultuurhistorisch erfgoed.

Context en achtergrond

Leusden kent een lange historie van wonen, werken en recreëren. De nog aanwezige cultuurhistorisch waardevolle objecten zijn hiervan het tastbare bewijs. Dit zijn vooral gebouwen op de landgoederen en langs de historische wegen Hamersveldseweg, Asschatterweg en de Hessenweg.
Daarnaast  zijn er waardevolle structuren in het landschap. Dit betreft groenstructuren, maar ook de Grebbelinie.
De (cultuur)historie draagt in belangrijke bij aan de identiteit van Leusden. In een gemeente die sinds de jaren zeventig snel is gegroeid is dit historisch besef van belang.
Inzet is behoud en zichtbaarheid van deze zaken om bewustmaking van historie en cultuur te versterken.

Kaderstellende beleidsnotities

Wat willen we bereiken?

1. Werken aan behoud en zichtbaarheid cultuurhistorie van Leusden

We werken aan behoud en zichtbaarheid van de cultuurhistorie van Leusden. De geschiedenis van Leusden is te lezen uit gebouwen, bouwwerken (Grebbelinie) en landschap. Deze historie bepaalt mede de identiteit. Het is daarom, met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid van de eigenaren, van belang de cultuurhistorie zoveel mogelijk te behouden en zichtbaar te maken.

Met wie werken we samen?

2. Behoud en instandhouding van boven- en ondergronds cultuurhistorisch erfgoed.

De wordingsgeschiedenis van Leusden is via het cultuurhistorisch erfgoed af te lezen. Dit geldt voor zowel boven- als ondergronds cultuurhistorisch erfgoed. Door behoud en instandhouding nemen wij de verantwoordelijkheid om dat wat er aanwezig is over te dragen aan komende generaties. Daarbij wordt de gemeente bijgestaan door het adviesteam ruimtelijke kwaliteit dat onafhankelijk advies over het erfgoed geeft. Dit team is de opvolger van de gemeentelijke monumentencommissie.

Met wie werken we samen?

 

3. Vergroten van zicht- en herkenbaarheid van cultuurhistorisch erfgoed.

Het aanwezige erfgoed is niet altijd even duidelijk zichtbaar en herkenbaar aanwezig in het landschap.
Door aandacht voor, en inpassen van, erfgoed in ruimtelijk ontwikkelingsbeleid blijven bestaande karakteristieke waarden gehandhaafd. De waarden worden waar nodig opgekrikt en vergroot.

Met wie werken we samen?

Welstand

Welstand

Ambitie

Vereenvoudiging dan wel (deels) afschaffing van het welstandsbeleid.

Context en achtergrond

Een goede ruimtelijke ordening vraagt ook om een oordeel over het uiterlijk van een gebouw of bouwwerk op zich zelf en zijn omgeving. Op dit moment loopt een proef met een andere werkwijze van toetsing. Daarnaast zijn wij  op zoek naar een concept om meer verantwoordelijkheid bij de samenleving  te leggen. Het uiteindelijke doel is vereenvoudiging van welstandsbeleid en zo mogelijk welstandsvrije gebieden.

Kaderstellende beleidsnotities

Wat willen we bereiken?

1. Streven naar een transparante en op lokale waarden gestoelde welstandsnota

We streven naar een transparante en op lokale waarden gestoelde welstandsnota. We streven naar een vereenvoudiging, dan wel het (deels) afschaffen van het welstandsbeleid. Welstandseisen worden alleen geformuleerd daar waar dat echt nodig is.  

Met wie werken we samen?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Werkelijk 2015 Werkelijk 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 MJR 2019 MJR 2020
Lasten 0 -6.797 -5.021 -4.688 -3.136 -3.107
Baten 0 3.562 2.728 2.699 1.230 1.169
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 0 -3.235 -2.293 -1.989 -1.906 -1.938
Onttrekkingen 0 257 278 201 144 144
Stortingen 0 126 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 383 278 201 144 144

Saldo taakvelden

Saldo taakvelden 2016 2017 2018 2019 2020
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -51 -50 -50 -50 -50
2.1 Verkeer en vervoer -250 -568 -586 -568 -568
2.2 Parkeren -35 -66 -66 -66 -66
3.1 Economische ontwikkelingen 0 -55 -55 -55 -55
3.2 Fysieke bedrijfs - infrastructuur 0 -280 -179 -148 -148
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen -305 81 81 81 47
3.4 Economische promotie -3 -27 -27 -27 -27
5.5 Cultureel erfgoed -187 -128 -133 -133 -133
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -357 -176 -119 -119 -119
8.1 Ruimtelijke ordening -1.404 -539 -334 -345 -342
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) -15 -154 -165 -146 -146
8.3 Wonen en bouwen -629 -331 -355 -330 -330
0.10 Toevoeging/onttrekking reserves 383 278 201 144 144
    -2.852 -2.015 -1.789 -1.763 -1.794

 

Nieuw beleid

    Incidenteel 2017 2017 2018 2019 2020
4.1 Implementatie Omgevingswet          
  - incidenteel: implementatie 300,0 x x - -
     dekking: algemene reserve, aangewezen bestemming -95,0        
                     vergoeding rijk p.m.        
  - structureel: ICT, software - 6,1 12,8 12,6 12,5
    dekking: vervangingsplan automatisering - -6,1 -12,8 -12,6 -12,5
4.2 Vernieuwing Nationaal Monument Kamp Amersfoort 50,0 x - - -
4.3 Risicoanalysekaart nieuwe natuurwet 30,0 x - - -
4.4 Speelbeleid - 25,0 25,0 25,0 25,0

 

BBV indicatoren

De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. In onderstaande indicatoren wordt Leusden vergeleken met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

Bron: LISA

 

Bruto gemeentelijke product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt geproduceerd.

Bron: Atlas voor Gemeenten

 

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Bron: LISA

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

Het aantall nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen

Bron: ABF - Systeem Woningvoorraad

De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar

Bron: CBS - Bevolkingsstatistiek

Verkeersongevallen met een motorvoertuig als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen

Bron: VeiligheidNL

Verkeersongevallen met een gewonde fietser als aandeel van het toaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen

Bron: VeiligheidNL