Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Inhoud

Belangrijkste mutaties uitvoering begroting 2017-2021

grafiek algemeen

 

1. Algemene uitkering
De Algemene Uitkering gemeentefonds is geactualiseerd op basis van de decembercirculaire 2016 en de ontwikkeling van de verdeelmaatstaven. De belangrijkste bijstellingen in de verdeelmaatstaven zijn de woning gerelateerde- en sociale maatstaven. We zien ten opzichte van de vorige woningbouwprognose een sterke stijging. Met name in 2018 zien we een toename (tellen mee vanaf de jaarschijf 2019) met de oplevering van 472 woningen. Structureel is er ook sprake van een toename van het aantal woningen omdat een aantal plannen nog niet in de vorige prognose was meegerekend. De toename van het aantal levert ook een hogere OZB-opbrengst op. Daartegenover staat een toename van de onderhoudskosten infrastructuur (zie domein Leefomgeving ad 14).

2. Monitor bezuinigingen / stelposten
In de begroting 2017 is voor € 0,3 miljoen in 2017 oplopend naar € 0,5 miljoen in 2020 aan nog te verwerken bezuinigingsmaatregelen opgenomen.

-  De taakstelling uitvoeringsinstellingen Welzijn Leusden, Larikslaan en Jeugd en Jongerenwerk ad  € 110.000 is structureel verwerkt in het subsidie van Larikslaan2.
- De taakstelling onderwijs ad € 26.000 zal in de begroting 2018 worden gerealiseerd.
- De laatste tranche verhoging OZB met € 160.000 is opgenomen als belastingmaatregel in de Kaderbrief 2018.
-  ‘0.3 Innovatief bezuinigen/Het beste idee van Leusden’ wordt als structureel besparingsverlies van € 25.000 opgenomen (raadsbesluit 277438);
- De taakstelling ‘WMO personeelsformatie MO’ ad. € 64.000 is gerealiseerd;
- De restant taakstelling (binnen)sportaccommodaties ad € 79.000 wordt voor € 31.900 als besparingsverlies afgeboekt (zie domein leefomgeving).
- De taakstelling college ad € 30.000 wordt betrokken bij het coalitieakkoord dat na de verkiezingen 2018 wordt gesloten.

Toevoegen jaarschijf 2021
Bij de Voorjaarsnota wordt de nieuwe jaarschijf voor de komende meerjarenbegroting 2018-2021 toegevoegd. Hierbij wordt op basis van bestaand beleid een aantal ramingen geëxtrapoleerd.

Toevoegen jaarschijf 2021:

Jaarlijkse verhoging IBOR-voorziening  90.000
Indexering IBOR-voorziening  30.000
Jaarlijkse verhoging (structureel) nieuw beleid  50.000
1% buffer incidentele loonsomstijging 100.000
Raming nominale loon- en prijsstijging 325.000
Totaal 595.000

Tegenover deze hogere kosten staat ook een hogere algemene uitkering. Het accres voor 2021 bedraagt € 247.000 en is derhalve niet toereikend voor de hogere kosten.

Voor alle mutaties uitvoering begroting 2017 - 2021 verwijzen wij naar het overzicht onder 'Meer'.