Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Domein Samenleving

Inhoud

Belangrijkste mutaties uitvoering begroting 2017 - 2021

grafiek domein 3

De stijgende kosten binnen het Domein Samenleving komen voor € 56.000 als voordeel terug op de andere programma’s. Het structureel nadelig saldo wordt veroorzaakt door de stijgende bijdrage zorgadministratie Amersfoort (€ 11.000) en de hogere bijdrage aan het RWA.


1. Beleidskader Sociaal Domein
Eind 2016 is het beleidskader Sociaal Domein voor de jaren 2017-2018 vastgesteld. Vanuit zowel de transitie als de transformatie zijn er nog ontwikkelperspectieven. Samen met de inwoners is een visie opgesteld waarbij aandachtspunten voor een toekomstbestendig Soc. Domein zijn verkend. De daarbij geformuleerde doelstellingen kunnen binnen de huidige financiële kaders van de begroting worden gerealiseerd doordat de structurele onderbesteding op een aantal budgetten aangewend is om nieuwe initiatieven en beleidsintensiveringen vanuit het beleidskader te kunnen realiseren (ontwikkelen lokale dagbesteding, kwaliteitsslag Sociaal Team/toegankelijkheid zorg). De incidentele kosten vanuit het beleidskader betreffen de formatie die wordt aangetrokken op basis van het rapport Twijnstra en Gudde.

2. Uitvoeringskosten Zorgadministratie Amersfoort
De gemeente Amersfoort die de zorgadministratie van het Sociaal Domein voor ons uitvoert, heeft aangegeven tegen capaciteitsproblemen aan te lopen. De in 2016 incidenteel verhoogde bijdrage voor wegwerken van achterstanden blijkt bij nader inzien van structurele aard te zijn. Aan de andere kant geeft een onderzoek van Significant aan dat er op termijn binnen 2 jaar een besparingspotentieel is te realiseren. Voorgesteld wordt de bijdrage, op basis van de concept DVO 2017, structureel te verhogen met € 11.000 en voor de jaren 2017 en 2018 een stelpost op te nemen van € 84.300, die kan worden gedekt vanuit de reserve Sociaal Domein.

3. Larikslaan 2
De subsidieaanvraag 2017 voor Larikslaan2 is deels gehonoreerd en vastgesteld op € 2.521.600. Het subsidie is ten opzichte van 2016 verder verhoogd doordat vanuit de zorgleveranciers gedetacheerd personeel in dienst zijn genomen en door het doorvoeren van een kwaliteitsslag waarvoor een incidenteel subsidie van € 112.000 vanuit de reserve Sociaal Domein beschikbaar is gesteld. Het betreft hier een kwaliteitsmedewerker, een medewerker Dementie D en een bijdrage voor het verbeteren van het weerstandsvermogen van Larikslaan2.

Ontwikkelingen Sociaal Domein

Na vaststelling van het beleidskader is een aantal ontwikkelingen waarneembaar. Zo is er in 2017 met name binnen de begroting jeugdzorg, onderdeel ambulante GGZ jeugdzorg, een sterke stijging van de zorgkosten te zien. Ook de onlangs bekend geworden zorgkosten 2016 laten een sterke stijging zien: de werkelijke zorgkosten 2016 bedragen circa € 5 miljoen, terwijl het in onze begroting beschikbare budget voor 2017 € 4 miljoen bedraagt. Door de verdere verlaging van de rijksmiddelen voorzien wij vanaf 2017 een sterke kentering in het beeld van onderbestedingen zoals die in 2015 en 2016 hebben plaatsgevonden. Dit betekent dat een strakkere sturing op de budgetten noodzakelijk is om een ombuiging naar het beschikbare budget te kunnen realiseren. Wij zullen een analyse opstellen en een plan van aanpak maken om te komen tot een sturing op de zorgkosten. Doel daarbij is om de kosten,
zonder kwaliteitsverlies en gefaseerd, om te buigen en het verstrekkingen niveau bínnen de budgettaire kaders van het Sociaal Domein te krijgen.

Wij verwachten dat deze ombuiging niet binnen 1 jaar kan worden gerealiseerd. Gelet op de huidige omvang van de reserve Sociaal Domein van € 1 miljoen (geactualiseerde stand Voorjaarsnota 2017) stellen wij voor om eventuele onderbestedingen binnen het Sociaal Domein op andere terreinen maximaal beschikbaar te houden voor het opvangen van mogelijke tekorten op de zorgbudgetten. Overigens heeft de VNG er bij het Rijk op aangedrongen om maatregelen te nemen tegen de tekorten binnen het Sociaal Domein die nu bij veel gemeenten gaan ontstaan. Eén van die maatregelen is het zorgen voor een zogeheten verlichtingsbudget waar gemeenten met financiële tekorten in het sociaal domein een beroep op kunnen doen. Het verlichtingsbudget zou de komende vier jaar beschikbaar moeten komen. Onder voorwaarden zouden gemeenten met grote tekorten er een beroep op moeten kunnen doen. Daarnaast pleit de VNG voor een herijking van de verdeelmodellen die worden gehanteerd voor het Sociaal Domein.
Wij zullen de ontwikkelingen blijven monitoren en eventuele bijstelling van de budgetten verwerken in de Najaarsnota 2017.

 Voor alle mutaties uitvoering begroting 2017 - 2021 verwijzen wij naar het overzicht onder 'Meer'.