Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Domein Leefomgeving

Inhoud

Belangrijkste mutaties uitvoering begroting 2017 - 2021

grafiek domein 2

De lasten toename binnen het Domein Leefomgeving wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat onderhoudsbudgetten in de meerjarenbegroting worden verhoogd naar aanleiding van de bijgestelde woningbouwprognose. Een tweede structurele ontwikkeling is het in de begroting structureel afboeken van de openstaande bezuinigingstaakstelling accommodatiebeleid. Een derde mutatie van structurele aard komt voort uit een besparing op financieringslasten van de brandweerkazerne in Achterveld. In meerjarenperspectief neemt het begrotingsbeslag op dit domein per saldo toe met ca. € 130.000 per jaar.


1. Bezuinigingstaakstelling accommodatiebeleid
De vanuit de kerntakendiscussie nog openstaande taakstelling voor het accommodatiebeleid bedraagt voor 2017 nog € 67.400 structureel. Wij verwachten dat hiervan uiteindelijk nog een bedrag van € 35.500 kan worden gerealiseerd vanuit te behalen rendement op duurzaamheidsinvesteringen binnen het gemeentelijk vastgoed. Bij het zwembad ligt daarvoor al een  concreet plan en bij de andere accommodaties zal hierna nog verder onderzoek worden verricht. Voornaamste oorzaak voor het niet volledig behalen van de taakstelling is het niet doorgaan van de inrichting van een vastgoedorganisatie waarbij zou kunnen worden bespaard op de formatie- en beheerskosten van het groot onderhoud. Er is onderzocht of er alternatieve besparingen konden worden gevonden binnen de vastgoedportefeuille maar dat is niet gelukt. Voorgesteld wordt het ontstane besparingsverlies van € 31.900 in de meerjarenbegroting te verwerken.

2. Actualisatie groot onderhoud: jaarschijf 2017
Eind 2016 zijn de groot onderhoudsramingen geactualiseerd. De gemeentelijke onderhoudsvoorzieningen zijn naar de inzichten van 2016 op voldoende niveau om de komende 12 jaar het voorziene groot onderhoud uit te kunnen voeren. Wel vindt een verschuiving van uitgaven tussen de verschillende jaren plaats. Voorgesteld wordt de begroting 2017 bij te stellen voor wat betreft de in dit lopende jaar voorziene uitgaven. Dit betreft een verhoging van de groot onderhoudsuitgaven met € 4.194.000. De uitgaven worden onttrokken aan de daartoe bedoelde
onderhoudsvoorzieningen en leiden niet tot een budgettair resultaat. De groot onderhoudsuitgaven 2018 en verder worden verwerkt in de begroting 2018 en daarmee door de  gemeenteraad geautoriseerd. Wij stellen u voor de volgende onderhoudsbudgetten bij te stellen in de begroting 2017.

Wegen 1.429.000
Kunstwerken 354.000
Verkeersregelinstallaties 77.000
Water - 13.000
Groen - 26.000
Speelvoorzieningen - 18.000
Buitensportaccommodaties - 159.000
Gebouwen 556.000
Zwembad 1.994.000
Totale bijstelling jaarschrijf  2017  4.194.000

Hierop aanvullend wordt de renovatie van zwembad de Octopus voor een deel gedekt vanuit in 2016 gepland groot onderhoud. Het betreft hier een budget van € 202.700. Tezamen met het voor 2017 in de primitieve begroting geraamde budget ad € 501.300 wordt voor een bedrag ad € 2.698.000 uit de voorzieningen gedekt voor onderhoud aan het zwembad.

3. Financiering brandweerkazerne Achterveld
Het college is per eind 2016 een financieringsovereenkomst aangegaan met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) waarmee de gemeente de VRU de financiële middelen verstrekt een deel van haar relatief dure lening-portefeuille af te lossen. De VRU berekende de financieringslasten één op één door aan de gemeente Leusden. Aangezien deze doorrekening nu niet meer plaats vindt en de gemeente zelf slechts beperkte rentederving ondervindt door de geldelijke bijdrage aan de VRU kan er door de gemeente structureel op financieringslasten worden bespaard. Dit structurele voordeel bedraagt circa € 20.000 per jaar. Boeterente en bijkomende incidentele advieskosten worden hierbij in minder dan drie jaar terugverdiend. Wij stellen u voor een krediet ter hoogte van € 728.200 beschikbaar te stellen voor de herfinanciering van de kazerne in Achterveld. Hierop aanvullend heeft de VRU de gemeente de mogelijkheid geboden de kazerne in Achterveld terug in eigendom te nemen. Hierover wordt u een separaat raadsvoorstel voorgelegd.

4. Verbouwing pand Hoefijzer 18
Het college heeft besloten de raad voor te stellen een krediet van € 190.000 beschikbaar te stellen voor de verbouwing van het pand Hoefijzer 18 - voormalig basisschool Kinderland - tot een participatie broedplaats. De kapitaallasten en de overige exploitatielasten bedragen € 48.500 en worden gedekt door de te genereren opbrengst uit verhuur van de accommodatie. Wij stellen u voor een krediet ter beschikking te stellen van € 190.000.

5. Sloop pand voormalig basisschool de Klimrakker

Ter voorkoming van vandalisme en verpaupering en vooruitlopend op de verdere herontwikkeling van het terrein is voormalig basisschool de Klimrakker gesloopt. Wij stellen u voor een krediet ter beschikking te stellen van € 79.400. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de boekwaarde van het pand en de grond. Zodra er een grondexploitatie voor de herontwikkeling van het gebied wordt geopend, wordt het krediet opgenomen in de nieuw te openen grondexploitatie.

6. Vervanging ondergrondse containers

In het kader van de implementatie van het nieuwe inzamelen wordt een aantal ondergrondse containers rond de Hamershof vervangen. Voor de vervanging van de bestaande voorzieningen is een krediet benodigd van € 242.700. Nog niet alle containers zijn volledig afgeschreven. Dit leidt tot een incidenteel verlies aan boekwaarde van € 30.000. Dekking van deze incidentele last kan plaatsvinden vanuit de algemene reserve, flexibel deel. Daarnaast wordt voorgesteld om een krediet in te stellen voor vervanging van ondergrondse containers bij de Biezenkamp. Hiervoor is een investering benodigd van € 20.000. Het totaal benodigde vervangingskrediet voor het jaar 2017 komt daarmee op een bedrag van € 262.700. De afschrijvingslasten van de vervangingsinvesteringen worden betrokken bij het bepalen van de afvalstoffenheffing.

7. Aanschaf extra zonnepanelen nieuwbouw Huis van Leusden
Op het nieuwe Huis van Leusden worden extra zonnepanelen geplaatst ten einde een zo hoog mogelijk mate van energie-gebruiksneutraliteit te bereiken. Wij stellen u voor hiertoe een krediet beschikbaar te stellen van € 87.000. Bijkomende exploitatielasten kunnen naar huidige inzichten door de gemeente worden terugverdiend middels energiebesparing en inzet van subsidiegelden.

8. Aanleg verkeersdrempels Moorsterweg
Voor de aanleg van verkeersdrempels op de Moorsterweg is € 20.000 benodigd. Dekking hiervoor is aanwezig binnen de reserve bovenwijkse voorzieningen. Wij stellen u voor een krediet in te stellen van € 20.000. Dekking van de afschrijvingslasten voortkomend uit dit krediet vindt plaats via de reserve dekking kapitaallasten met maatschappelijk nut. Deze reserve wordt gevoed door € 20.000
vanuit de reserve bovenwijkse voorzieningen over te hevelen naar de reserve dekking kapitaallasten met maatschappelijk nut.

 Voor alle mutaties uitvoering begroting 2017 - 2021 verwijzen wij naar het overzicht onder 'Meer'.