Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Resultaat voorjaarsnota

Inhoud

Resultaat Voorjaarsnota

 

De startpositie voor 2017 (a.) ging uit van een tekort van € 204.000 welke wordt gedekt uit de algemene reserve basisdeel. Bij b. zijn de vastgestelde begrotingswijzigingen opgenomen, waarvan de aanvullende kaders en de structurele gevolgen Najaarsnota 2016 voor de jaarschijf 2017 reeds zijn
gedekt uit de algemene reserve basisdeel. De overige begrotingswijzigingen zorgen voor een verslechtering van het resultaat met € 35.300 in 2017 tot aflopend € 22.700 in 2021. Besluiten die hieronder vallen zijn onder meer het Informatieplan. De startpositie voor de Voorjaarsnota (c.) is hierdoor in 2017 en 2018 negatief, maar vanaf 2019 weer positief.
Na verwerking van de ontwikkelingen op de programma’s (opgenomen onder d.) blijft er in Leusden sprake van een begrotingsoverschot in meerjarenperspectief (e.). Voor de jaren 2017 en 2018 zien we wel een verslechtering. Het verwacht tekort wordt gedekt uit de algemene reserve basisdeel.

Voorstel en dekking

Wij stellen de raad voor kennis te nemen van de ontwikkelingen in de uitvoering en in te stemmen met de Voorjaarsnota 2017, hetgeen inhoudt dat de raad instemt met de volgende voorstellen:
1) Het voorlopige negatieve begrotingsresultaat van de Voorjaarsnota 2017 van € 220.600 te onttrekken aan de algemene reserve, basisdeel;
2) Het vaststellen van de volgende begrotingswijzigingen:
- Begrotingswijziging nr. 1006
- Alsmede begrotingswijzigingen: 1004, 1005, 1009, 1010, 1013, 1016;
3) Het beschikbaar stellen van de volgende kapitaalkredieten:
- € 4.396.500 voor actualisatie groot onderhoud
- € 728.200 voor financiering brandweerkazerne Achterveld
- € 190.000 voor verbouwing pand Hoefijzer
- € 79.400 voor sloop pand Zonnedauwhof
- € 262.700 voor vervanging ondergrondse containers
- € 87.000 voor aanschaf extra zonnepanelen nieuwbouw Huis van Leusden
- € 250.000 voor voorbereidingskrediet Hart van Leusden