Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Domein Ruimte

Inhoud

Belangrijste mutaties uitvoering begroting 2017 - 2021

grafiek domein 4

Het domein Ruimte kent geen structurele mutaties.

1. Aanvraag voorbereidingskrediet Hart van Leusden
Voor het project Hart van Leusden is een investeringsvoorstel 1e fase in voorbereiding. De gehele investering bevat de kosten voor de herinrichting van het openbare gebied, het realiseren van een gewijzigde verkeersontsluiting, aansluiting van het project Huis van Leusden op de omgeving en bijkomende kosten (zoals projectleiding, communicatie, onderzoeken etc.) voor een periode van 2017 tot ca. 2020. Het voorstel zal in de raadsvergadering van 21 september 2017 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Ter voorbereiding van dit investeringsvoorstel, die ziet op de totale looptijd van het project, dienen kosten te worden gemaakt voor o.a. advisering, uitvoeren van onderzoeken, ontwerp van het openbare gebied en de verkeersontsluiting en voor projectleiding. Voorgesteld wordt een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen ter hoogte van € 250.000. Het voorbereidingskrediet is nodig voor de te maken kosten in de periode 1 januari 2017 tot 30 september 2017 en maakt straks deel uit van de totale in de kredietaanvraag te onderbouwen kosten voor het project Hart van Leusden inclusief een bijbehorend dekkingsplan.

2. Bijdrage in restauratie glas in lood St. Jozef kerk te Achterveld
Het college heeft besloten positief te reageren op het verzoek van het kerkbestuur van de St. Jozef te Achterveld om incidenteel € 30.000 bij te dragen in de restauratie van gebrand geschilderd glas-in-lood ramen. Wij stellen u voor dit budget middels de voorjaarsnota te verwerken in de gemeentelijke begroting.

Impuls aan de Sociale Woningbouw
Vorig jaar heeft de raad een motie aangenomen waarin de raad het college oproept om een extra impuls te geven aan sociale nieuwbouw in Leusden. Wij hebben u laten weten dat wij bij Voorjaarsnota een aanpak zouden presenteren. De afgelopen periode hebben wij vooral energie gestoken in de regionale ruimtelijke visie en de brede maatschappelijke discussie. Daarbij waren wij in afwachting van een rapport: “2 jaar woningnet Eemvallei” waarin cijfers over regionale woonruimteverdeling zijn gepresenteerd. Deze rapportage is recent ontvangen. De  gemeenteraad wordt hierover binnenkort geïnformeerd. In samenspraak met WSL en andere belanghebbenden werken wij op dit moment aan een voorstel om te komen tot een creatieve en alternatieve aanpak waarmee willen bereiken dat er meer betaalbare woonruimte beschikbaar komt voor de doelgroep. Het gezamenlijke resultaat presteren wij in de najaar

Voor alle mutaties uitvoering begroting 2017 - 2021 verwijzen wij naar het overzicht onder 'Meer'.