Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Risico's, reserves en financiering

Inhoud

Risico's

De gemeentelijke risico’s worden tweemaal per jaar op gestructureerde wijze in beeld gebracht en op de mogelijke consequenties beoordeeld. De eerste monitor bieden wij u aan bij deze Voorjaarsnota (zie de bijlage onder 'Meer'). Het risicobeeld van de gemeente neemt iets toe. De ingeschatte risico’s in monitor 2016-2 bedroegen € 3,56 miljoen. Wij schatten deze nu in op € 3,89 miljoen. Belangrijkste risicostijging betreft het gemeentefonds. Het accres is sowieso een onzekere factor omdat we meebewegen met de rijksuitgaven. De onzekerheid is op dit moment groter omdat er een nieuw Regeerakkoord moet worden afgesloten. Op het moment van opstellen van deze Voorjaarsnota is daar nog geen zicht op. Wel is bekend dat een aantal partijen in hun verkiezingsprogramma een korting van € 1,2 miljard hebben ingeboekt op het gemeentefonds. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar paragraaf 4 van de Kaderbrief 2018.

De kosten op het gebied van de jeugdzorg zijn in 2016 flink toegenomen. Wij verwachten dat deze kostenstijging ook voor 2017 zal leiden tot een budgetoverschrijding ten opzichte van het vastgestelde inkoopkader. Oorzaak van deze overschrijding zit hem vooral in het perceel ambulante jeugdzorg. In principe past deze ontwikkeling binnen de transformatiegedachte waarbij er meer gebruik zal worden gemaakt van goedkopere voorliggende jeugdzorg en minder van duurdere specialistische jeugdzorg, maar in de praktijk nemen de kosten van de duurdere jeugdzorg nog niet echt veel af. Daarmee ontstaat er dus een grotere druk op het beschikbare budget. Wij zullen de overschrijding 2016 verder analyseren. Aan de hand van deze uitkomsten zullen we onderzoeken hoe we meer kunnen sturen op de kosten met als doel om op termijn weer binnen het budgettaire kader te kunnen komen. De reserve Sociaal Domein is beschikbaar om incidentele overschrijdingen op de zorgkosten op te kunnen
vangen.

 

Reserves

In de Voor- en Najaarsnota informeren wij de raad over de stand van de algemene reserve basisdeel en flexibel deel. De algemene reserve; basisdeel geeft het weerstandsvermogen van de gemeente weer. De algemene reserve; flexibel deel is de vrij besteedbare ruimte. Daarnaast hebben wij de stand van de reserve Sociaal Domein weergegeven. Deze reserve is ingesteld om de risico’s in de uitvoering van de drie decentralisaties op te kunnen vangen. Gelet op het feit dat genomen besluiten soms een meerjarig karakter hebben geven wij het verloop van deze reserve voor de komende vier jaar weer.

Stand Algemene reserve; basisdeel    
Stand 1-1-2017 (jaarrekening 2016) 4.392.500
Substitutiebesluit - 42.500
Realiseren nieuwe website - 4.900
Begroting 2017  - 204.000
Aanvullende kaders Begroting 2017  - 273.000
Structurele gevolgen Najaarsnota 2016 - 42.100
Resultaat jaarrekening 2016     429.000
   € 4.255.000
 Besluiten Voorjaarsnota    
- dekking tekort 2017  -220.600
- dekking tekort 2018 -144.500
   € 3.889.900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ratio voor het weerstandsvermogen wordt als volgt berekend

Beschikbaar weerstandsvermogen; € 3.889.900 (1)  0,76 
Benodigd weerstandsvermogen; € 5.093.000 (2)

Het benodigde weerstandsvermogen (2) is genormeerd op 10% van de omzet van de algemene dienst. In de Nota risicomanagement en weerstandsvermogen heeft de raad de bandbreedte voor de ratio vastgesteld op 0,8-1,2. De ratio ligt met 0,76 onder de bandbreedte. In voornoemde nota is vastgelegd dat indien de ratio beneden of boven deze aangegeven grenzen komt een ‘overgangsperiode’ wordt aangehouden van maximaal één jaar alvorens over te gaan om maatregelen te treffen de ratio weer binnen de grenzen te krijgen. Deze overgangsperiode is  ingesteld omdat de berekening van het benodigde weerstandsvermogen een momentopname is. Met betrekking tot het algemene weerstandsvermogen van de gemeente vermelden we nog dat de ratio van het grondbedrijf met 1,36 boven de norm ligt en ook de reserve sociaal domein met een omvang van € 1,7 miljoen ruim boven de norm van € 0,8 miljoen. Hiermee is het weerstandsvermogen van de gemeente robuust.

 

Stand Reserve flexibel deel    
Stand 1-1-2017 (jaarrekening 2016) 1.099.100
Herziening welstandsbeleid - 25.000
Realiseren faciliteiten bedrijvigheid  - 15.000
Uitvoering CUP - 10.000
Ondersteuning griffie - 14.500
Ontwikkeling zaaksysteem - 12.000
Het beste idee van Leusden - 64.700
Extra ruimte nieuw beleid - 286.000
    671.900
Ruimte nieuw beleid 2018 1)   -80.000
Besluiten 2017:    
- Ondergrondse containers Hamershof -30.000
- i-plan -131.000
- Milieustraat -74.200
- Knelpunten formatie -249.000
  107.700

 1) Als gevolg van het nieuwe rentebeleid vindt geen toevoeging van bespaarde rente aan de post onvoorziene uitgaven meer plaats. Deze budgettaire ruimte werd jaarlijks gebruikt om de incidentele ruimte voor nieuw beleid uit te dekken. Deze jaarlijkse ruimte van € 80.000 moet nu uit flex worden gedekt.

 

Stand reserve Sociaal Domein   2017 2018 2019 2020
Stand 1-1-2017 (jaarrekening 2016) 2.008.000 2.064.800 1.840.500 1.788.500
Voordeel jaarrekening 2016 Sociaal Domein  711.000      
Onttrekking budget Huishoudelijke toeslag  - 64.000 - 64.000    
Samenlevingsontwikkelaar - 25.000      
Doorschuiven geraamde onttrekkingen 2016 naar 2017 - 54.000 - 5.000    
Nieuw beleid 2017  - 181.000      
Besluiten voorjaarsnota 2017          
1. beleidskaders Soc.Domein; regievoering SD (T&G) -69.000 -69.000 -52.000 -52.000
2. Uitvoeringskosten Zorgadministratie Amersfoort -83.300 -83.300    
3. Subsidie Larikslaan 2 -112.000      
4. Opzetten digitaal platform Sociaal Domein -19.000      
9. Innovatie Huishoudelijke hulp -19.400      
10. Participatie/acitivtiteiten - app sociaal domein -27.500      
11. Bijdrage RWA   -3.000    
  2.064.800 1.840.500 1.788.500 1.736.500

 

Instelling reserve dekking kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut
Tot en met 2016 liet het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) gemeenten de vrijheid om investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut al dan niet te activeren en daarbij versneld af te schrijven. Met het oog op een betere vergelijkbaarheid van de kosten, wordt in het nieuwe BBV de systematiek van activering en afschrijving voor alle investeringen gelijk getrokken: investeringen met een maatschappelijk nut dienen, evenals investeringen met een economisch nut, te worden geactiveerd en over de verwachte levensduur te worden afgeschreven.
De verplichting om alle investeringen te activeren volgens de nieuwe methode is van toepassing op nieuwe investeringen die met ingang van 2017 worden gedaan. Door een reserve ‘’Dekking kapitaallasten investeringen met maatschappelijk nut’’ in te stellen kunnen afschrijvingslasten worden gedekt vanuit de middelen die in deze reserve worden ondergebracht. Op deze manier bestaat de mogelijkheid om kapitaallasten voortkomend uit investeringen met maatschappelijk nut neutraal in de gemeentelijke begroting op te nemen. Wij stellen u voor om de reserve ‘’dekking kapitaallasten investeringen met maatschappelijk nut’’ in te stellen. In bijlage B (zie onder 'Meer') is het format bijgevoegd waarmee de reserve wordt ingesteld.

 

 

Financiering

In het vernieuwde rentebeleid is vastgelegd dat periodiek moet worden gerapporteerd over de liquiditeitsprognose. Dit doen we in de Voor- en Najaarsnota. Dit jaar hebben we in de Kaderbrief 2018 ook de liquiditeitsprognose opgenomen. Dit in verband met de daaraan gekoppelde kaderstelling voor de begroting 2018. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we daarom naar de Kaderbrief 2018. We volstaan hier met de hoofdlijn. Leusden is een beleggende gemeente. Het liquiditeitsoverschot per 1 januari 2017 bedraagt € 20,6 miljoen. De komende jaren wordt een aantal grote investeringen gedaan waaronder Hart van Leusden, realisering van twee Integrale Kindcentra’s en de renovatie van zwembad Octopus. Door deze investeringen slaat het liquiditeitsoverschot om naar een liquiditeitstekort van € 7,6 miljoen. Dit maakt het noodzakelijk om voor een aantal investeringen externe financiering aan te trekken. De investeringen Hart van Leusden, IKC Berkelwijk en IKC Groenhouten voldoen aan de criteria voor externe financiering. Indien we rekeninghouden met deze externe financiering is de liquiditeitsprognose als volgt:

liquiditeitsprognose