Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Overhead

Inhoud

Belangrijkste mutaties uitvoering begroting 2017-2021

grafiek overhead

De Overhead laat een structureel negatief resultaat zien van € 25.000. Dit wordt veroorzaakt door inkomstenderving van detachering aan Scherpenzeel.

Knelpunten in de formatie
We zien voor het jaar 2017 een aantal knelpunten in de personele capaciteit binnen de diverse taakvelden voor de voortgang en uitvoering van noodzakelijke en geprioriteerde werkzaamheden. Deze knelpunten hebben te maken met uitval door ziekte en piekbelasting.  

- Om de noodzakelijke en geprioriteerde werkzaamheden te realiseren hebben we meer (incidentele) formatie nodig. Op een aantal onderdelen hebben we ruimte binnen de formatie, maar op projecten, sporttaken, communicatie en financiën is extra capaciteit nodig, benodigd bedrag € 181.000.

- Het Centraal Knelpunten Budget wordt gebruikt ter dekking van de kosten samenhangend met uitval door ziekte. Gelet op het verloop in het 1e kwartaal, voorzien we dat het budget niet toereikend zal zijn voor 2017, benodigd bedrag € 50.000.

- Door langdurig uitval door ziekte van de informatie- en beveiligingsmanager is vervangende inzet noodzakelijk, benodigd bedrag € 18.000.

Voor alle mutaties uitvoering begroting 2017 - 2021 verwijzen wij naar het overzicht onder 'Meer'