Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Inhoud

Belangrijkste mutaties uitvoering begroting 2020-2024

 

De mutaties binnen Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien resulteren voor 2020 tot een voordeel van € 1.100.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de aframing van stelposten van in totaal € 620.000 (waar op de andere domeinen een bijraming tegenover staat) en de mutaties van de WOZ waarden voor een nadeel van € 117.000. De technische wijzigingen leiden binnen dit domein tot een voordeel van € 595.000 welke per saldo budgettair neutraal zijn.

1. Algemene Uitkering

De Algemene Uitkering is geactualiseerd op basis van een bijstelling van de verdeelmaatstaven en de gevolgen van de decembercirculaire 2019 die nog niet in de begroting is verwerkt. Het budgettair saldo is als volgt te specificeren:

De mutaties in de Algemene Uitkering zijn vooral het gevolg van het verwerken van de structurele effecten van de decembercirculaire 2019 in de meerjarenbegroting 2020 en verder.Het gaat dan om een uitname van € 39.200 als gevolg van de bijgestelde suppletieuitkering Sociaal Domein in verband met de inweving van de IU Sociaal Domein in de Algemene Uitkering. Gelet op de stijgende zorgkosten Sociaal Domein hebben we deze uitname niet kunnen opvangen door de budgetten aan de uitgavenkant neerwaarts bij te stellen.
Daarnaast is de raming geactualiseerd op basis van de laatste stand decembercirculaire jaren 2020 en verder. Deze week iets af van de stand septembercirculaire 2019, die al middels een stelpost in de meerjarenbegroting 2020-2023 was meegenomen.
Als laatste hebben wij aan de hand van de meest recente informatie vanuit de verzamelstaten en CBS de verdeelmaatstaven, waarop de Algemene Uitkering is gebaseerd, geactualiseerd (o.a. aantal bedrijven, opbouw leeftijdscategorieën inwoners, etc). Dit levert een voordeel op. Voor de WOZ en Woningbouw gerelateerde mutaties in de Algemene Uitkering verwijzen wij u naar punt 3.

2.  Stelposten

 • De stelpost loon- en prijsstijgingen wordt ingezet voor:
  - € 7.000 vanaf 2021 voor de RUD (zie domein Leefomgeving ad. 4);
  - € 1.700 oplopend naar € 55.300 vanaf 2021 voor de VRU (zie domein Bestuur ad. 1);
  - € 30.000 vanaf 2021 voor de GGDrU (zie domein Samenleving ad. 7);
  - € 12.000 vanaf 2021 voor GBLT (zie domein Alg. dekkingsmiddel ad. 8).

 

 •  De stelpost loon- en prijsstijgingen Sociaal Domein wordt ingezet voor:
  - € 90.000 aflopend naar € 30.000 vanaf 2021 voor verstrekkingen rolstoelen en hulpmiddelen (zie domein Samenleving ad. 5);
  - € 356.000 structureel voor inkoopkader Sociaal Domein (zie domein Samenleving ad. 1).

 

 • De stelpost onvoorzien wordt ingezet voor:
  - € 6.000 bijdrage bezoekerscentrum Grebbelinie (zie domein ruimte ad. 8);
  - € 10.000 bijdrage budget 75 jaar bevrijding (zie domein Samenleving ad. 10);
  - € 27.000 verwijderen sedum op Antares i.h.k.v. aanleg zonnepanelen (zie domein Leefomgeving punt 3).

 

 • Toevoegen jaarschijf 2024:
  - Jaarlijkse verhoging IBOR-voorziening                           €    90.000
  - IBOR generaties verbonden                                                   € 100.000
  - Indexering IBOR-voorziening                                                €    30.000
  - Jaarlijkse verhoging (structureel) nieuw beleid          €    50.000
  - 1% buffer incidentele loonsomstijging                             € 100.000
  - Nominale loon- en prijsstijgingen                                        € 439.100
                                                                                                                       € 809.100

Tegenover deze hogere kosten staat ook een hogere algemene uitkering. Het accres voor 2024 bedraagt € 964.000 en is daarmee toereikend voor de hogere          kosten.

 • Stelpost taakmutaties Deze stelpost wordt voor € 130.000 structureel ingezet ter dekking van kosten voor Voogdij 18+ (zie domein Samenleving ad. 1).

3. Mutaties WOZ-waarden en verschuiving woningbouw

Mutaties in de WOZ-waarden en woningbouw hebben in onze begroting diverse budgettaire effecten, met name voor de algemene uitkering en OZB.

 • Bij de hertaxatie van de woningen is de gemiddelde waardestijging over 2019 uitgekomen op 7,1% waar eerder is uitgegaan van 8,3%. Dit leidt tot een lagere algemene uitkering die deels kan worden gedekt door inzet van de stelpost aanpassing rekentarief WOZ (zie bij punt 2.) Per saldo ontstaat in 2020 een nadeel van € 68.500.
 • De basiswaarden van de woningen blijven achter bij de raming in de begroting 2020. Het verschil leidt via de WOZ-verdeelmaatstaf tot een hogere algemene uitkering en betekent tegelijkertijd een lagere OZB-opbrengst bij de woningen. Per saldo is het nadeel € 34.600.
 • De planning van de woningbouw is bijgesteld en leidt tot een lagere OZB. Dit wordt deels gecompenseerd door een hogere algemene uitkering. Door de woningbouwontwikkeling worden de areaalbudgetten in de begroting aangepast wat per saldo een voordeel oplevert.
 • Bij de niet-woningen ontstaat o.a. door meer leegstand een OZB-nadeel van structureel € 13.300. In verband met de nieuwbouw van bedrijfspanden wordt rekening gehouden met een OZB-stijging van € 200.000 in 2021 en € 375.000 vanaf 2022. De verwachting is dat deze opbrengst wordt gerealiseerd. Het nadelig effect op de algemene uitkering van structureel € 132.000 via bijstelling van de WOZ-maatstaf was echter in de begroting nog niet meegenomen en dient nu alsnog te worden geraamd.

4. Monitor bezuinigingen

Als bijlage bij deze Voorjaarsnota wordt de Monitor bezuinigingen 2020-1 aangeboden. Hierin geven wij een overzicht van de stand van zaken van de bezuinigingsmaatregelen die in de begroting 2020- 2024 zijn opgenomen.

Onderstaand overzicht geeft de samenvatting uit de Monitor weer:

In de Monitor stellen wij u voor het totaalbedrag van de in 2020 niet gerealiseerde maatregelen van € 246.000 incidenteel en € 80.000 als structureel besparingsverlies te nemen. € 210.000 hiervan betreft het besparingsverlies op de zorgkosten en wordt gedekt uit de Egalisatiereserve Sociaal Domein. Het structurele deel (€ 80.000) heeft betrekking op de maatregel 2.0 Leges informatie bouwwerkzaamheden. Hierbij is er sprake van een inkomstenverhogende maatregel waarbij in de praktijk blijkt dat er geen bereidheid is om te betalen voor de werkzaamheden waar met ingang van 2020 leges voor gevraagd worden.

5. Aanvulling weerstandsvermogen

Bij onderdeel D Reserves hebben wij de stand van de reserves toegelicht. Wij stellen u voor een bedrag van € 553.180 vanuit de algemene reserve grondbedrijf toe te voegen aan de algemene reserve, basisdeel ter versterking van het weerstandsvermogen en verbetering van de weerstandsratio. In de Kaderbrief 2021 zullen wij met aanvullende voorstellen komen om het weerstandsvermogen verder aan te vullen tot het gewenste minimale niveau.

Tabel mutaties uitvoering begroting 2020-2024

Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar de tabel “Mutaties uitvoering begroting 2020-2024”.

De technische wijzigingen zijn over de taakvelden binnen de diverse domeinen onderverdeeld, het resultaat is budgetneutraal.