Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Domein Leefomgeving

Inhoud

Belangrijkste mutaties uitvoering begroting 2020 - 2024


Het nadelige resultaat na bestemming (€ 298.000) binnen het Domein Leefomgeving voor het jaar 2020 wordt veroorzaakt door diverse budgettaire bijramingen. De belangrijkste bijstellingen betreffen het opstellen van kaders en visie voor de herontwikkeling van de Korf, aanvullend budget voor de bestrijding van de Eikenprocessierups (EPR), extra budget voor het beheer en onderhoud van de VRI’s en budget ten behoeve van de urenafname van de RUD. Hiernaast wordt een incidenteel besparingsverlies (€ 30.000) geraamd dat bij Algemene dekkingsmiddelen punt 4. Monitor bezuinigingen verder wordt toegelicht. De uitgaven voor het project de Korf en de extra bestrijdingsmaatregelen van de EPR worden gedekt vanuit gemeentelijke reserves en drukken niet op het resultaat van deze voorjaarsnota. Tot slot laat de technische wijzigingen in 2020 een nadeel zien van € 155.000 binnen dit domein welke per saldo budgettair neutraal zijn.

 

1. Vaststellen van kaders en een visie voor de herontwikkeling van De Korf en omgeving

Om tot herontwikkeling te komen, moet deze worden voorbereid. De eerste stap is visievorming en kaderstelling. Met dit resultaat ligt dan ook opnieuw een besluit voor aan de raad op welke termijn en hoe met de herontwikkeling wordt voortgegaan. Om deze eerste belangrijke stap te kunnen zetten, moet hiervoor vanuit Algemene Middelen een onderzoeksbudget beschikbaar worden gesteld. De benodigde inzet voor de voorbereiding van het project is zodanig dat bestaande capaciteiten voor een aantal belangrijke functies of specialismen niet toereikend zijn. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld: project-/procesmanagement, vastgoedexpertise, stedenbouwkundige/ontwerpexpertise. Daarnaast zullen in beperkte mate uitvoeringskosten voor bijvoorbeeld participatie nodig zijn.

Voor 2020 is het begrote bedrag € 70.000 en voor 2021 € 140.000. De raming wordt met name beïnvloed door het al dan niet in dienst kunnen nemen van een project-/procesmanager. De kosten van inhuur verhogen de benodigde inzet van middelen.

2. Bestrijding Eikenprocessierups (EPR)

Met collegbesluit L229454 d.d. 12 november 2019 hebben wij besloten om voor het jaar 2020 incidenteel een aanvullend budget van € 34.500 beschikbaar te stellen voor de bestrijding van de EPR. Ingezet wordt op een combinatie van methodes van bestrijding en preventie zodat de overlast sterk vermindert en er zo min mogelijk ecologische schade ontstaat. Hierbij kan voor het jaar 2020 een beroep worden gedaan op middelen die reeds eerder (incidenteel) in de begroting zijn gebracht. Daarnaast is er vanuit het bestek bomenonderhoud een budget van € 20.000 p/j beschikbaar voor de bestrijding van de EPR. In het najaar van 2020 wordt de nieuwe aanpak geevalueerd. De raad wordt middels deze voorjaarsnota voorgesteld om in te stemmen met de beschikbaarstelling van € 34.500 voor het jaar 2020 en daarnaast een incidenteel aanvullend bestrijdingsbudget van € 50.000 beschikbaar te stellen voor het jaar 2021. Op basis van de evaluatie van het bestrijdingsbeleid die dit najaar plaatsvindt worden de voorziene structurele bestrijdingskosten meegenomen bij de afwegingen rond Nieuw Beleid 2022. Op dat moment is er meer inzicht in de effectiviteit van de diverse bestrijdingsmaatregelen en de kosten die daarmee gepaard gaan.

3. Aanleg van zonnepanelen op sportzaal MFC Antares

Het dak van sporthal Antares is zeer geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Het is de laatste gemeentelijke accommodatie met een dak van enige omvang waarop nog geen zonnepanelen zijn aangebracht. De investering in zonnepanelen kan, mede door de inzet van SDE subsidie, naar verwachting (minimaal) kostendekkend worden geëxploiteerd. Het dak waarop de zonnepanelen geplaatst worden is nu voorzien van een mos sedum dak. Als de zonnepanelen geplaatst worden wordt het mos sedum onder de zonnepanelen verwijderd. Hiertoe is een incidenteel budget ad. € 27.000 benodigd. Deze incidentele uitgave kan gedekt worden vanuit de in de begroting opgenomen stelpost ‘onvoorzien algemeen’ (algemene dekkingsmiddelen). Voor de aanleg van de zonnepanelen en de aansluiting van de panelen op het elektriciteitsnetwerk van het dak naar de begane grond is een investering benodigd van € 108.000. De raad wordt voorgesteld hiervoor een krediet beschikbaar te stellen.

De voorziene structurele gevolgen bedragen:
€    5.500 afschrijvingslasten van zonnepanelen en aangelegde installatie
€    7.200 jaarlijkse kosten van onderhoud en beheer door de gemeente
€ 12.700 totaal

Daar tegenover staan de volgende baten:
€    3.300 jaarlijkse bijdrage SDE subsidie
€ 13.300 terugleveringen aan het net en vermeden inkoop energie
€ 16.600 totaal

Het voorziene voordelige exploitatiesaldo (€ 3.600 p/j) kan in mindering worden gebracht op de nog in de begroting openstaande bezuinigingsopgave op de gemeentelijke accommodaties (€ 35.500 p/j).

4. Gemeentelijke bijdrage RUD

In het Jaarprogramma 2020 RUD Utrecht - gemeente Leusden is in verband met een verwachte toename van het aantal vraag gestuurde producten, een toename van de uren en daarmee kosten te zien (L241609). De verwachting is dat deze toename in productie doorzet naar 2021. Daarom is dit in de ontwerp begroting 2021 van de RUD Utrecht opgenomen (L242169). Vanaf 2021 kan de verhoging voor € 7.000 gedekt worden uit de stelpost loon- en prijsstijgingen (zie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien).

5. Bijstelling budget jaarlijkse uitgaven beheer en onderhoud verkeersregelinstallaties

In de afgelopen jaren is gebleken dat het jaarlijks in de begroting opgenomen budget voor beheer en onderhoud van de verkeersregelinstallaties structureel wordt overschreden. In het voorjaar van 2020 zijn de benodigde jaarlijkse instandhoudingsuitgaven geactualiseerd. In deze geactualiseerde uitgavenprognose is rekening gehouden met; de kostenoverschrijdingen van de afgelopen jaren, de inzet van benodigde externe expertise en de kosten van de samenwerking met de gemeente Amersfoort. Het jaarlijkse beheer en onderhoud kost hierbij circa € 60.000 p/j meer dan in de begroting geraamd. Van dit bedrag wordt voor € 20.000 taakstellend dekking gezocht binnen de overige jaargebonden onderhoudsbudgetten. De raad wordt verzocht om per jaar aanvullend € 40.000 beschikbaar te stellen voor het beheer van de verkeersregelinstallaties.

Tabel mutaties uitvoering begroting 2020-2024

Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar de tabel “Mutaties uitvoering begroting 2020-2024”.

De technische wijzigingen zijn over de taakvelden binnen de diverse domeinen onderverdeeld, het resultaat is budgetneutraal.