Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Domein Samenleving

Inhoud

Belangrijkste mutaties uitvoering begroting 2020-2024

Het nadelige resultaat na bestemming (€ 662.000) binnen het Domein Samenleving voor het jaar 2020 wordt veroorzaakt door diverse bijstellingen (die worden gedekt door het aanwenden van stelposten). Dit betreffen de verhoging van de zorgbudgetten met € 486.000, toename aantal verstrekte rolstoelen en hulpmiddelen met € 90.000 en viering 75 jaar bevrijding van € 10.000. Hiernaast nemen, door een stijging van het aantal meldingen, de kosten voor Veilig Thuis met structureel € 39.000 toe. Tot slot laat de technische wijzigingen in 2020 een nadeel zien van € 35.000 binnen dit domein welke per saldo budgettair neutraal zijn.

1. Inkoopkader zorgbudget 2020 Sociaal Domein (Jeugd en WMO2015)

De zorgkosten voor de nieuwe taken Jeugd en WMO zijn in 2019 minder hard gestegen dan in 2018 (circa 8% ten opzichte van 22% in 2018) waarmee een afvlakking in het meerjarig kostenverloop is ontstaan. Door het aanwenden van de stelposten voor volume- en prijsstijgingen in onze begroting is er geen overschrijding op de zorgbudgetten ontstaan en hebben we de in de reserve Sociaal Domein opgenomen middelen (€ 800.000) niet hoeven aan te wenden.

In november 2019 heeft het college het inkoopkader Sociaal Domein 2020 vastgesteld (collegebesluit L230954). Het inkoopkader 2020 is gebaseerd op de stand prognose Q3 van oktober 2019 (€ 7.271.000) verhoogd met de voor 2020 verwachte indexeringen voor prijs- en volumestijgingen. Het geactualiseerde zorgbudget 2020 voor de nieuwe taken Jeugd en WMO bedraagt daarmee € 7.679.000. Daarnaast moet nog rekening worden gehouden met de vanaf 2020 te realiseren taakstelling op de zorgkosten van € 420.000. € 210.000 van deze taakstelling wordt in 2020 niet behaald (zie punt 4. Domein Samenleving en de monitor bezuinigingen).

De werkelijke kosten 2019 voor de nieuwe taken SD zijn op basis van de Q4 prognose vastgesteld op € 7.703.000. Daarmee heeft ten opzichte van de door de regio afgegeven prognose in oktober dus nog een forse bijstelling plaatsgevonden. Het zal een zware opgave worden om voor 2020 binnen het financiële kader van de zorgbudgetten voor de nieuwe taken te blijven. Daarnaast zijn er ook nog een aantal autonome niet beïnvloedbare lokale en centrale ontwikkelingen die hun weerslag (kunnen) Domein Samenleving -665 -660 -655 -650 -645 -640 -635 -630 20 21 22 23 24 Voorjaarsnota 2020 Pagina 10 hebben op de hoogte van de zorgkosten dan wel de daarvoor beschikbare dekkingsmogelijkheden. Daarbij zijn te noemen de herijking van de verdeelmodellen Jeugd en WMO, de effecten van de 2e tranche abonnementstarief en Wet Meldcode (rijksbeleid) en de dubbele vergrijzing en extra - muralisering van de Leusdense bevolking (lokaal).
Wellicht is het mogelijk om, evenals in 2019, binnen de totale begroting van het Sociaal Domein te komen tot een sluitende dekking (zie ook raadsrapportage Sociaal Domein maart 2020). Bij de najaarsnota 2020 zullen wij de balans opmaken en komen met een eerste prognose voor 2020.

2. Uitvoeren Pilot Jeugd GGZ

Vanuit het CUP (€ 80.000) en vanuit het beleidskader Sociaal Domein (€ 50.000) zijn structurele middelen beschikbaar gesteld voor het aanstellen van 2 praktijkondersteuners en een jeugdpsycholoog bij de huisartsen. Om de pilot de komende 2,5 jaar (t/m 2022) in de gewenste bezetting uit te kunnen voeren is een extra bedrag nodig van € 78.800. Door het restantbudget 2019 van € 36.800 bij de resultaatbestemming van de jaarrekening over te hevelen naar 2020 bedraagt het tekort over deze periode nog € 42.000. Deze kosten worden vooralsnog ten laste van de taakstelling SD gebracht waarbij het uitgangspunt is dat deze minimaal volledig worden terugverdiend.

Met de inzet van de POH- SOH JGGZ moet het sterk stijgende aantal doorverwijzingen door huisartsen van jeugdigen naar J-GGZ instellingen worden teruggedrongen. De pilot loopt t/m 2022. Op basis van de resultaten t/m 2021 zal aan de hand van een evaluatie worden besloten tot het al dan niet voortzetten van de pilot na 2022. Daarbij zal ook worden meegewogen in hoeverre deze pilot, als onderdeel van het door de raad vastgestelde pakket van kostenbeheeringsmaatregelen SD, leidt tot een daling van J-GGZ kosten (L242240).

3. Geëscaleerde zorg 18-

Het aantal meldingen voor Veilig Thuis/SAVE is gestegen met 18% waarbij het aantal trajecten en onder toezichtstellingen verder is toegenomen. Veilig Thuis (VT) is op basis van de Wet meldcode, en het landelijk kwaliteitskader verplicht deze meldingen op te pakken. Daarnaast vergt het landelijke handelingsprotocol meer inzet voor een betere overdracht naar de lokale zorgstructuur. Op basis van de regionale verdeelsleutel wordt verwacht dat de kosten voor Leusden toe zullen nemen met € 39.000. Als niet aanvullend wordt ingezet op VT, ontstaan er risico's voor de veiligheid van gezinnen en wachttijden bij opvolgen van meldingen.

Tabel mutaties uitvoering begroting 2020-2024

Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar de tabel “Mutaties uitvoering begroting 2020-2024”.

De technische wijzigingen zijn over de taakvelden binnen de diverse domeinen onderverdeeld, het resultaat is budgetneutraal.