Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Resultaat voorjaarsnota

Inhoud

Resultaat Voorjaarsnota

Toelichting resultaat

De startpositie voor 2020 (a.) ging uit van een positief resultaat van € 2.900 in 2020 oplopend naar € 145.800 in 2024. Bij b. zijn de vastgestelde begrotingswijzigingen voor 2020 opgenomen welke in totaal zorgen voor een verslechtering van het resultaat in 2020 van € 192.300. Vanaf 2021 zorgen de begrotingswijzigingen voor een verbetering van het resultaat naar € 88.700 in 2024. De ontwikkelingen op de programma’s (d.), het totaal van de mutaties uit deze Voorjaarsnota, komen voor het jaar 2020 uit op een tekort van € 389.200 waardoor het totale begrotingstekort vooralsnog uitkomt op € 578.600. Het verwachte tekort inclusief mutaties uit deze Voorjaarsnota (e.) van € 386.300 in 2020 wordt gedekt uit de algemene reserve basisdeel.

Voorstel en dekking

Wij stellen de raad voor:

 1. De Voorjaarsnota 2020 vast te stellen;
 2. Het voorlopig negatieve begrotingsresultaat van de Voorjaarsnota 2020 van € 386.300 te onttrekken aan de algemene reserve, basisdeel;
 3. Het voorlopig negatieve begrotingssaldo van 2021 te betrekken bij het opstellen van de begroting 2021-2024; 
 4. € 553.100 vanuit de algemene reserve Grondbedrijf over te hevelen naar de algemene reserve basisdeel, ter aanvulling van het weerstandsvermogen; 
 5. Het vaststellen van de volgende begrotingswijzigingen:
  - Begrotingswijziging nr. 1007;
  - Alsmede begrotingswijzigingen: 1004, 1005, 1006, 1008, 1009, 1010, 1011, 1014, 1017 en 1018; 
 6. Het beschikbaar stellen van het volgende (aanvullende) kredieten:
  - aanleg zonnepanelen dak sporthal Antares van € 108.000;
  - vervanging ondergrondse containers afvalinzameling van € 68.700.