Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Overhead

Inhoud

Belangrijkste mutaties uitvoering begroting 2020-2024


De mutaties binnen het Domein Overhead resulteren voor 2020 tot een nadeel van € 214.000. Dit wordt veroorzaakt door een structurele bijraming voor hogere verzekeringspremies en een investering voor datalekken, in totaal bedraagt de bijstelling € 19.000. De technische wijzigingen leiden binnen dit domein tot een nadeel van € 195.000 welke per saldo budgettair neutraal zijn.

1. Verlenging opdracht interimmanager

Het college heeft in juli 2019 een interimmanager aangetrokken voor de duur van een half jaar met als doel de personele zorgpunten in de organisatie in kaart te brengen, verbetervoorstellen te doen en deze tot uitvoering te brengen. Gelet op de benodigde begeleiding bij de organisatie-ontwikkeling wordt voorgesteld om de opdracht van de interimmanager met 6 maanden te verlengen. Begeleiding is nodig om door te pakken op zorgpunten, naar gedetailleerde opdrachten te gaan en vervolgens te implementeren. De incidentele kosten zijn € 120.000, te dekken uit de beschikbare middelen binnen de begroting (Collegebesluit L229469, november 2019).

Tabel mutaties uitvoering begroting 2020-2024

Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar de tabel “Mutaties uitvoering begroting 2020-2024”.

De technische wijzigingen zijn over de taakvelden binnen de diverse domeinen onderverdeeld, het resultaat is budgetneutraal.