Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Domein Bestuur

Inhoud

Belangrijkste mutaties uitvoering begroting 2020 -2024De mutaties binnen het Domein Bestuur resulteren voor 2020 tot een nadeel van € 160.000. Dit wordt veroorzaakt door de mutatie van de gemeentelijke bijdrage VRU (€ 18.000), zie toelichting onder 1. Daarnaast laat de technische wijzigingen in 2020 een nadeel zien van € 142.000 binnen dit domein welke per saldo budgettair neutraal zijn.

 

1. Gemeentelijke bijdrage VRU

De ontwerp begroting 2021 tevens geactualiseerde begroting 2020 van de VRU heeft een verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg. De verhoging als gevolg van loon- en prijsaanpassingen wordt gedekt uit de stelpost loon-en prijsaanpassing (progr. alg.dekk.middelen). Het betreft € 1.700 in 2020 en vanaf 2021 structureel € 55.300. Het resterende tekort, wat vanaf 2023 omslaat in een voordeel, komt ten laste (en vanaf 2023 ten gunste) van het begrotingsresultaat. Grotendeels betreft dit de mutaties van de FLO-lasten (raadsvoorstel L243022, 28 mei 2020).

 

Tabel mutaties uitvoering begroting 2020-2024

Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar de tabel “Mutaties uitvoering begroting 2020-2024”.

De technische wijzigingen zijn over de taakvelden binnen de diverse domeinen onderverdeeld, het resultaat is budgetneutraal.