Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Domein Ruimte

Inhoud

Belangrijste mutaties uitvoering begroting 2020 - 2024

Het nadelige resultaat na bestemming (€ 155.000) binnen het Domein Ruimte voor het jaar 2020 wordt grotendeels veroorzaakt door een tweetal bijramingen. Deze bijstellingen betreffen het vervallen van een inkomstenverhogende maatregel waardoor een structureel nadeel ontstaat (€ 80.000) dat bij Algemene dekkingsmiddelen punt 4. Monitor bezuinigingen verder wordt toegelicht en de subsidietoekenning voor de Grebbelinie die wordt gedekt uit de stelpost onvoorzien algemeen (zie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien). Daarnaast laten de technische wijzigingen binnen dit domein in 2020 een nadeel zien van € 68.000 welke per saldo budgettair neutraal zijn.

1. Vrijval in begroting opgenomen stelpost aanleg infrastructuur

Vanuit het CUP 2018-2022 is een jaarlijks investeringsvolume van € 750.000 p/j in de begroting gebracht voor het verbeteren van de doorstroming van het verkeer. Vooruitlopend op de vaststelling van het Mobiliteitsplan kan geconcludeerd worden dat de feitelijke noodzaak tot investeringen in fysieke infrastructuur op de korte termijn lager ligt dan eerder aangenomen en dat daarnaast investeringen voor een groot gedeelte nog gedekt kunnen worden vanuit middelen in de reserve bovenwijkse voorzieningen. Het mobiliteitsplan zal uitwijzen welke maatregelen feitelijk nodig zijn om Leusden op de lange termijn duurzaam bereikbaar, leefbaar en veilig te houden. Voor nu kan geconcludeerd worden dat de in de begroting opgenomen stelpost voor kapitaallasten voortkomend uit de investeringen grotendeels vrij kan vallen voor de jaren 2021 tot en met 2023. In het jaar 2024 blijft het oorspronkelijk in de begroting gebrachte budget gehandhaafd.

2. Restantkrediet plankosten Hart van Leusden omzetten naar werkbudget Cup 9.3

Het totale, beschikbaar gestelde, investeringskrediet Hart van Leusden ad. € 5,7 miljoen bevat een deelkrediet voor plankosten ad. € 392.000. Momenteel resteert een bedrag van € 160.000 op dit (deel)krediet, waarvan de besteding niet meer te verwachten is. Dit komt, omdat de destijds gedachte kosten voor externe inhuur projectmanagement niet meer plaatsvinden.
De investeringen t.b.v. Hart van Leusden dragen bij aan doelstellingen in het Coalitieakkoord. Hier is (onder 9.3.) een opdracht geformuleerd voor de doorontwikkeling van de winkelgebieden. Ten behoeve van deze opdracht verwachten we kosten te maken, welke, mede als gevolg van de BBV voorschriften, niet zijn toe te rekenen als (meerjarige) investeringskosten.
Wij stellen de raad voor het restant van de destijds beschikbaar gestelde financiële middelen voor het deelkrediet ‘plankosten Hart van Leusden’ om te zetten naar een werkbudget voor de CUP opdracht Domein Ruimte -200 -150 -100 -50 0 20 21 22 23 24 Voorjaarsnota 2020 Pagina 12 9.3 Doorontwikkeling winkelgebieden. En dit te doen voor alleen het gedeelte van het krediet wat wordt gedekt door beschikbare middelen uit de reserve.
Het restantkrediet van € 160.000, welke de komende (25 tot 40) jaren als afschrijvingslasten in de begroting zijn opgenomen, worden gedurende de looptijd voor in totaal € 108.000 gedekt uit de ‘reserve dekking kapitaallasten’ (onderdeel van vastgesteld dekkingsplan investering Hart van Leusden). Indien de investering voor een bedrag van € 160.000 uitblijft, is de benodigde dekking uit de reserve kapitaallasten niet benodigd en resteert daarmee aan het einde van de looptijd een bedrag van € 108.000 in deze reserve.
Wij stellen de raad voor om uit de reserve kapitaallasten een bedrag van in totaal € 108.000, zowel voor 2020 als 2021 een bedrag van € 54.000, vrij te maken en dit beschikbaar te stellen als werkbudget voor Cup opdracht 9.3 Doorontwikkeling winkelgebieden.
Hiermee vervallen, met ingang van 2021, de structurele kapitaallasten (afschrijvingen) ad. € 5.200 en de dekking uit de reserve kapitaallasten ad. € 3.900. Per saldo een structureel voordeel van € 1.300.

3. Anterieure overeenkomsten

Ruimtelijke initiatieven worden door de gemeente Leusden zoveel mogelijk ondersteund. De (ambtelijke) kosten die hiervoor worden gemaakt, worden zoveel mogelijk via een anterieure overeenkomst op de initiatiefnemers verhaald. De inkomsten komen gefaseerd binnen. Voor de projecten Maanwijk en Hof van Liz wordt in totaal een inkomst verwacht van € 864.800, waarvan € 235.500 in 2020. € 83.100 hiervan wordt aan de algemene reserve met aangewezen bestemming toegevoegd. Dit ter dekking van plankosten verband houdend met deze projecten die reeds via de Najaarsnota 2019 in 2020 waren geraamd. De overige € 152.400 zal, conform de anterieure overeenkomsten, worden toegevoegd aan de reserve bovenwijkse voorzieningen.

Tabel mutaties uitvoering begroting 2020-2024

Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar de tabel “Mutaties uitvoering begroting 2020-2024”.

De technische wijzigingen zijn over de taakvelden binnen de diverse domeinen onderverdeeld, het resultaat is budgetneutraal.