Meer
Publicatiedatum: 08-07-2020

Inhoud

Aanbieding

Inhoud

Aanbieding

Hierbij presenteren wij u de jaarstukken 2019.
Deze jaarstukken zijn de verantwoording van het college aan de raad over het gevoerde beleid en beheer.

Jaarstukken
De jaarstukken hebben dezelfde opzet als de programmabegroting.
• In het eerste deel, het jaarverslag, staat het gevoerde beleid centraal en de gerealiseerde baten en lasten per domein. Deze programmaverantwoording is te benaderen via de diverse tegels per domein, net als de verplichte paragrafen.
• Het tweede deel, de jaarrekening, bevat de financiële verantwoording.

Alle bedragen in de kolommen worden in duizendtallen weergegeven.

 

Totalen 2019

Uitgaven (algemene dienst)
De totale uitgaven van de algemene dienst zijn € 61.434.000.
Dit is € 2.020 per inwoner (in 2018 was dit € 1.920 per inwoner).
Het totaal is exclusief de uitgaven van het grondbedrijf, deze fluctueren jaarlijks.
De totale uitgaven van het grondbedrijf zijn € 10.725.000.

De uitgaven van € 61.434.000 zijn als volgt verdeeld over de 4 programma’s (domeinen), de Algemene dekkingsmiddelen en Overhead.

 

Inkomsten (algemene dienst)
De uitgaven van de gemeente worden gedekt door diverse inkomsten.
De totale inkomsten van de algemene dienst zijn € 62.122.000, dit is inclusief bijdrages van de reserves.
De totale inkomsten van het grondbedrijf zijn € 11.692.000, dit is ook inclusief bijdrages van de reserve.

 

 

Rekeningresultaat 2019
De jaarrekening 2019 sluit, na alle mutaties in de reserves, met een voordelig saldo van € 1.655.000

bedragen x € 1.000 Begroting 2019 Rekening 2019
Totale uitgaven (lasten) 76.386 72.159
Totale inkomsten (baten) 71.758 69.469
Resultaat voor mutaties in de reserves -/- 4.628 -/- 2.690
Mutaties in de reserves (per saldo uit reserves) 4.628 4.345
Resultaat na mutaties in de reserves (= rekeningresultaat) 0 1.655
     
Resultaat Grondexploitatie (GB) 0 967
Resultaat Exploitatie Algemene Dienst (AD) 0 688
Totaal 0 1.655

 

Tussentijds resultaat algemene dienst 2019
Van het resultaat algemene dienst wordt € 523.000 overgeheveld voor besteding in 2020. Daarmee blijft er een uiteindelijk resultaat algemene dienst over van € 165.000 wat toegevoegd wordt aan de reserves. Als tussentijds resultaat is er lopende dit boekjaar al een nadelig saldo van € 2.185.000 ten laste van de reserves gekomen. Dat wil zeggen dat in de begroting en de bestuursrapportages (m.n. voorjaarsnota, najaarsnota) geraamde tekorten zijn gedekt ten laste van algemene reserves. Dit tussentijds resultaat heeft het rekeningresultaat van de algemene dienst beïnvloed:

bedragen x € 1.000 Rekening 2019
Rekeningresultaat Algemene Dienst (zonder de overhevelingen naar 2020)  165
Resultaatsbestemming begroting en bestuur rapportages -/- 2.185
Rekeningresultaat Algemene Dienst zonder de tussentijdse dekking -/- 2.020

Daarnaast is voor dekking van tekorten in het sociaal domein de reserve sociaal domein aangesproken voor € 648.000. Als we deze dekking ook meenemen in de berekening is het rekeningresultaat van de algemene dienst 2019 zonder de tussentijdse dekking -/- € 2.668.000.

 

Opbouw rekeningresultaat 2019

bedragen x € 1.000   S/I  
Budgetoverhevelingen naar 2020 523 I voordeel
OZB 117 I nadeel
Algemene uitkering klimaatmiddelen 186 I voordeel
Extra storting pensioenvoorziening 632 I nadeel
Openbaar groen en recreatie 171 I voordeel
PGB's 123 S/I voordeel
Participatiewet 202 I voordeel
Grondbedrijf 967 I voordeel
Diverse voor- en nadelen 232 I voordeel
Totaal 1.655    

Bij de programma’s (domeinen) staat een toelichting op de verschillen tussen begroting en rekening en de eventuele structurele effecten hiervan.

 

Balansontwikkeling 2019
Het rekeningresultaat geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven over 2019. De balans geeft inzicht in de bezittingen, liquiditeiten en vermogen van de gemeenten. De ontwikkeling van de belangrijkste onderdelen van de balans geven wij als volgt weer:

- Uit deze grafiek blijkt dat de reserves en voorzieningen per saldo met bijna € 3 miljoen in omvang zijn afgenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door de onttrekking van tussentijds (nadelig) resultaat uit de reserves.
- Nog steeds wordt er geïnvesteerd in Leusden, wel minder dan de afgelopen jaren. De boekwaarde over de investeringen is per saldo gestegen met ruim € 2 miljoen. De grootste investeringen zijn Verkeersplan Achterveld/Hessenweg, Hart van Leusden en IKC Berkelwijk.
- De voorraden grond zijn door grondverkopen gedaald met per saldo € 3 miljoen.
- Onder andere deze grondverkopen gaven een stijging van de liquide middelen per balansdatum van bijna € 4 miljoen.

 

Corona-crisis
De uitbraak van COVID-19 (corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijke maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen. De impact en mogelijke gevolgen zijn opgenomen in de paragraaf “Risico en weerstandsvermogen” en bij het onderdeel gebeurtenissen na balansdatum (blz 168).

 

Voorstel bestemming rekeningresultaat 2019
Het college stelt voor om het rekeningresultaat als volgt te bestemmen:

bedragen x € 1.000  
1. Beschikbaar stellen van middelen voor besteding in 2020 523
2. Storting in algemene reserve grondbedrijf 967
3. Storting in reserve sociaal domein (€ 688.000 -/- € 523.000) 165
  Totaal 1.655

 

Toelichting op het voorstel bestemming rekeningresultaat:

1. -Beschikbaar stellen van middelen voor besteding in 2020. Het betreft voornamelijk budgetten die in 2019 beschikbaar zijn gesteld maar niet volledig tot uitvoering zijn gekomen of afgerekend zijn. Een aantal zaken heeft vertraging opgelopen of is pas later in het jaar opgestart. In 2020 worden deze zaken alsnog uitgevoerd.
-Voorgesteld wordt om het voordeel op openbare verlichting van € 33.600 te storten in de algemene reserve met aangewezen bestemming. De afgesproken afrekensystematiek met de aannemer geeft in de eerste onderhoudsjaren een voordeel op openbare verlichting. Deze resterende budgetten moeten daarom toegevoegd worden aan de algemene reserve met aangewezen bestemming voor afrekening in latere onderhoudsjaren.
-Voorgesteld wordt om het voordeel op het zwembad Octopus van € 61.000 te storten in de algemene reserve met aangewezen bestemming voor eventuele toekomstige sluitingen van het zwembad. Het voordeel is veroorzaakt omdat er in 2019 geen dagvergoeding vanwege sluiting aan de SRO hoefde te worden betaald. Het zwembad is recentelijk gerenoveerd, daarom was sluiting om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren in 2019 niet nodig.

bedragen x € 1.000  
Algemene uitkering klimaatmiddelen 182
CUP 3.4b; POH-GGZ (praktijkondersteuner huisartsen-jeugd GGZ); zie ook collegebesluit L242240 37
CUP-gelden energietransitie 45
Inburgering (rijksmiddelen t.b.v. uitgestelde nieuwe wet inburgering) 29
CUP 4.3; PMD bij appartementen 15
Parapluplan (cultureel erfgoed) 29
Fonds samenlevingsinitiatieven 37
Openbare verlichting; overschot storten in reserve (t.b.v. afrekensystematiek onderhoud) 34
Inpassingskosten 2e sporthal  31
Zwembad Octopus; overschot storten in reserve (t.b.v. eventuele toekomstige sluitingen) 61
Overig (sportakkoord, CUP 9.5 recreatie en toerisme, extra BOA toezicht) 23
Totaal 523

2. Voorgesteld wordt het totale resultaat van het grondbedrijf € 967.000 in de algemene reserve van het grondbedrijf te storten. De weerstandsratio komt daarmee boven de afgesproken bandbreedte. Bij de voorjaarsnota 2020 wordt een voorstel gedaan op welke wijze wordt omgegaan met dit surplus.
3. Het resultaat van de algemene dienst is € 688.000. Hiervan wordt € 523.000 beschikbaar gesteld voor besteding in 2020. Voorgesteld wordt het resterend voordelige saldo van € 165.000 te storten in de egalisatiereserve sociaal domein om eventuele incidentele kosten in het kader van Jeugdzorg op te kunnen vangen.  De weerstandsratio van de algemene dienst valt buiten de bandbreedte. Bij de voorjaarsnota 2020 wordt een voorstel gedaan om de ratio weer binnen de bandbreedte te brengen.

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Leusden,

H.W. de Graaf-Koelewijn,   Directeur-Secretaris

G.J. Bouwmeester,   Burgemeester