Meer
Publicatiedatum: 08-07-2020

Inhoud

Domein Samenleving

Inhoud

Domein Samenleving

We streven ernaar dat iedere inwoner optimaal binnen zijn eigen mogelijkheden en op eigen wijze kan deelnemen aan de samenleving. Inwoners voelen zich thuis in Leusden en voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en hun omgeving, om samen te werken aan een vitale samenleving. Dit is een samenleving waarin kinderen veilig en gezond opgroeien, mensen zelf in hun levensonderhoud voorzien en waarin voor mensen (met beperkingen) voldoende mogelijkheden zijn om te participeren. Voor kwetsbare inwoners organiseert de gemeente maatwerk.

Onze ambitie is om te investeren in preventie en nieuwe vormen van ondersteuning die aansluiten bij de zorgvraag. Hierdoor kunnen we, op termijn, op zorgkosten besparen.

Door deze gerichte inzet op preventie en passende ondersteuning, willen we de vraag naar ondersteuning waar mogelijk verminderen.

Om de volgende stap te zetten in de transformatie binnen het Sociaal Domein, brengen we focus aan in onze opgaven:

- Positieve gezondheid
Vanuit het uitgangspunt van positieve gezondheid stimuleren we inwoners uit te gaan van eigen kracht en mogelijkheden en de regie op het eigen leven te behouden.
- Preventie
Door gerichte inzet van preventie en passende voorzieningen willen we de noodzaak voor zorg en ondersteuning waar mogelijk voorkomen.
- In-, door- en uitstroom
We nemen maatregelen om waar mogelijk instroom in zorg en/of maatwerk te beperken en mogelijkheden voor duurzame door- en uitstroom te bevorderen, met als doel: passende zorg en ondersteuning voor wie dat nodig heeft.
- Ketensamenwerking
We versterken de samenwerking met en tussen partners in de (integrale) keten in het Sociaal Domein.
- Monitoring
Met het verbeteren van de mogelijkheden voor monitoring, willen we ook onze sturingsmogelijkheden verbeteren.

Samenlevingsakkoorden
Voor de uitvoering van onze doelstellingen kunnen wij niet zonder de kennis, kunde en kracht van de samenleving. Daarom willen we met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen optrekken bij het maken en uitvoeren van beleid en, daar waar nodig, te faciliteren bij initiatieven uit de samenleving.

Dat doen we door zogeheten samenlevingsakkoorden te sluiten over speerpunten Welzijn en Zorg, Jeugd en Arbeidsparticipatie. Met een open en uitnodigende aanpak willen we aansluiten op wat de samenleving belangrijk vindt.

Ambitie eigen kracht
Inwoners van Leusden beschikken over eigen kracht en een persoonlijk netwerk, waarmee ze het vermogen hebben zelf vorm te geven aan hun leven. Ondersteuning is aanwezig als dit nodig is en richt zich op het versterken van deze eigen kracht en het persoonlijk netwerk.

Ambitie saamhorigheid
De sociale samenhang in de gemeente is sterk en blijft sterk. Mensen in een straat, buurt of bij een vereniging zijn bij elkaar betrokken. Samen gaan we aan de slag om de saamhorigheid in Leusden te versterken.

Ambitie preventie en vroegsignalering
Er is een sterke basisinfrastructuur, met een breed aanbod aan activiteiten en voorzieningen, die voor iedereen vrij toegankelijk zijn. De algemene voorzieningen zijn gericht op de vraag van inwoners. Als inwoners ondersteuning nodig hebben, wordt dit herkend door zowel zorgprofessionals als samenleving. Waar mogelijk voorkomt dit dat zwaardere ondersteuning en zorg nodig is.

Ambitie maatwerk
De gemeente biedt een vangnet op maat, om te voorkomen dat kwetsbare inwoners tussen wal en schip raken. In alle gevallen is de vraag van de inwoner leidend, en is de ondersteuning erop gericht dat de inwoner zelfredzamer wordt of dat het participatievermogen wordt versterkt.

In de begroting is aangegeven 'Wat willen we bereiken?' en 'Wat gaan we daar voor doen?'

In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over 'Wat hebben we bereikt?' en 'Wat hebben we daarvoor gedaan?'. De teksten van de vragen uit de begroting zijn niet meer opgenomen in de jaarstukken. Deze zijn via de app in de begroting na te lezen.

1. Eigen kracht

Wat hebben we bereikt?

1. Inwoners nemen de regie over hun leven door in (fysieke) beweging te blijven.

Inwoners zijn geïnformeerd over de uitgangspunten van positieve gezondheid. Zij zijn op diverse manieren aangesproken en gestimuleerd om op eigen kracht hun gezondheid te bevorderen.

Daarvoor worden maatregelen aangeboden zoals een gebruikersapp, beweegloket en wijkverenigingen. Deze bieden inwoners laagdrempelig ondersteuning met als doel behoud van regie en mee blijven doen in de samenleving.

2. Mensen met een beperking kunnen op een gelijkwaardige wijze meedoen in de samenleving.

Waar mogelijk hebben we een bijdrage geleverd aan het vergroten van een inclusieve samenleving. Daarin kan iedereen, dus ook mensen met een beperking, meedoen.

3. Inwoners zijn zelfredzaam en in staat zelfstandig (thuis) te blijven leven in een veilige huiselijke omgeving.

We hebben inwoners ondersteund om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.

4. Kinderen groeien veilig op en hebben de kans zich te ontwikkelen.

Kinderen en jongeren in Leusden krijgen een goede start om veilig op te groeien, met kansen om zich te ontwikkelen.
Voor en rond de geboorte zijn verloskundigen en de GGD betrokken bij de ontwikkeling van kinderen. Zij hebben de kinderen in beeld en doen aan vroeg signalering. Vanaf de peuterleeftijd is kwalitatief goede kinderopvang beschikbaar. In 2019 was de peuteropvang toegankelijk voor alle peuters in de leeftijd van 2,5 jaar tot 4 jaar. Er zijn eenduidige afspraken gemaakt over een goede overgang van voorschoolse opvang naar primair onderwijs. Het onderwijs in Leusden en de regio Amersfoort is van goede kwaliteit. Het jongerenwerk is versterkt.

De jongerenwerkers ambulant en accommodatiegericht, werken intensiever samen en hebben de Leusdense jongeren goed in beeld. Fort33 is in gebruik als een algemene voorziening voor jeugd en ouders. Er zijn activiteiten uitgevoerd gericht op ontmoeten, educatie en veiligheid.

2. Saamhorigheid

Wat hebben we bereikt?

1. Inwoners hebben de mogelijkheid vitaal te zijn en worden daarbij, waar nodig en wenselijk, door (vitale) sport- en beweegaanbieders ondersteund.

We hebben een uitgebreider en gecoördineerd activiteitenprogramma van de buurtsportcoaches gerealiseerd.
Ook is de communicatie over het vitaliteitsprogramma LeusdenFit Verbeterd. Zowel wat betreft naamsbekendheid, als toegankelijkheid. Er is een ‘beweegloket’ ingericht. Tenslotte is het Leusdens Sport- en Beweegakkoord in concept opgeleverd.

2. Inwoners zijn in de gelegenheid en zijn gestimuleerd om passief en actief mee te doen aan culturele activiteiten.

Om Leusden bruisend te maken en beter op de kaart te zetten, zijn extra culturele activiteiten georganiseerd.
Activiteiten zoals ‘Gluren bij de buren’, ‘Theater Terras’ en een klassiek concert zijn georganiseerd met een financiële bijdrage uit het Fonds Samenlevingsinitiatieven. Het jaarlijks beschikbaar budget van € 100.000,- is bijna geheel besteed.

De activiteiten waren divers en op verschillende doelgroepen gericht.
Het heeft ook geleid tot samenwerking tussen de verschillende culturele, sportieve en maatschappelijke organisaties.

3. Mantelzorgers kennen hun grenzen en delen hun zorgen als dit zorgen voor hen te belastend wordt.

Bij Lariks en de gemeente is steeds meer zicht op de behoefte van mantelzorgers.
Het project ‘In Voor Mantelzorg’, levert hier een bijdrage aan. Dit project is in mei 2019 gestart. Het heeft als doel de formele en informele ondersteuning voor mantelzorgers beter met elkaar te verbinden om de mantelzorgers beter te ontlasten.

3. Preventie

Wat hebben we bereikt?

1. Inwoners streven een gezonde leefstijl na.

Inwoners zijn zich steeds meer bewust van de voordelen van een gezonde leefstijl. LeusdenFit, het programma dat gericht is op een gezonde leefstijl, staat in Leusden op de kaart.

2. Het versterken van de samenwerking rondom vroegsignalering bij kwetsbare inwoners.

Zowel professionals, als vrijwilligers zijn getraind in het herkennen en signaleren van opvallend gedrag. Bijvoorbeeld eenzaamheid, verward gedrag, of dementie.
Het is voor inwoners eenvoudig om signalen hierover door te geven.

3. Kinderen en jongeren hebben door preventieve activiteiten en goede samenwerking tussen partijen minder (snel) vormen van (zwaardere) zorg nodig.

We hebben preventieve en voorliggende voorzieningen ontwikkeld en versterkt. Daarnaast zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met als doel het verminderen van inzet van zwaardere vormen van zorg. Er is een samenlevingsakkoord Jeugd, opgesteld met alle relevante partners, gericht op samenwerking met elkaar en ondersteuning van jongeren.

4. Versterken van het signaleren van armoede en vergroten van bekendheid (financiële) ondersteuning.

Alle regelingen voor (financiële) ondersteuning zijn opgenomen op de website rondkomeninleusden.nl. Deze website wordt goed gevonden en gebruikt. Daarnaast zijn ook partners als de Voedselbank en het SMS actief in het begeleiden van inwoners naar (financiële) ondersteuning.

4. Maatwerk

Wat hebben we bereikt?

1. De inzet van maatwerk(voorzieningen) en zorg is doelmatig en de kosten zijn voorspelbaar.

Er is zorg en ondersteuning voor mensen die het nodig hebben. Aan de hand van een lijst met kostenbesparende en –beheersende maatregelen hebben we een maatregelenpakket vastgesteld. Ruim 30 maatregelen, die vooral gericht zijn op het sturen op de toegang tot ondersteuning, zijn uitgewerkt en gemonitord op effect.

2. Inwoners zijn mobiel.

We hebben inwoners met een beperking ondersteund, zodat zij mee kunnen doen in de samenleving en om belemmeringen in hun mobiliteit weg te nemen.

Wat heeft het gekost 2019

Lasten en baten Domein 3 - Samenleving
bedragen x € 1.000 Begroting Rekening Saldo
Primitief Na wijziging
Lasten 24.842 27.435 26.723 712
Baten 4.584 4.926 4.891 -35
Resultaat voor bestemming 20.258 22.509 21.832 677
Toevoeging reserves 0 418 418 0
Onttrekking reserves 462 2.293 2.271 -22
Resultaat na bestemming 19.796 20.634 19.979 655

Saldo taakvelden

Saldo taakvelden
bedragen x € 1.000 Lasten Baten Saldo
Begroting Rekening Begroting Rekening
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.123 1.007 106 106 116
5.1 Sportbeleid en activering 348 308 0 0 40
5.3 Cultuurpresentatie, -prod. -participatie 364 323 0 0 41
5.6 Media 457 458 0 0 -1
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.978 1.909 32 40 77
6.2 Wijkteams 2.794 2.788 0 0 6
6.3 Inkomensregelingen 5.848 5.657 4.575 4.552 168
6.4 Begeleide participatie 1.741 1.715 0 0 26
6.5 Arbeidsparticipatie 353 292 10 13 64
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 817 918 86 78 -109
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 3.897 3.986 67 102 -54
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 5.635 5.361 0 0 274
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 12 23 0 0 -11
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 951 932 0 0 19
7.1 Volksgezondheid 1.117 1.046 50 0 21
Domein Samenleving 27.435 26.723 4.926 4.891 677
0.10 Mutaties reserves 418 418 2.293 2.271 -22
Resultaat na bestemming 27.853 27.141 7.219 7.162 655

Verschillenanalyse

Verschillenanalyse taakvelden
Hieronder is een analyse opgenomen van de verschillen tussen de begroting en de gerealiseerde cijfers van 2019. Weergegeven worden de belangrijkste verschillen per taakveld groter dan € 50.000.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken € 116.000 (voordeel)
• Salarissen € 33.000 voordeel; zie Overhead voor de verklaring
• Op de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en de reguliere peuterspeelzalen bleef € 29.000 over. Het aantal benutte plekken is lager geweest. 
Ook zijn de uitgaven voor taaltoetsen € 10.000 minder geweest. 
• Op leerlingenvervoer blijft € 27.000 over. Afwijkingen in aantal leerlingen en routes zijn van te voren niet helemaal in te schatten.
• Overig € 17.000 (voordeel)

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie € 41.000 (voordeel)
• Op het fonds samenlevingsinitiatieven blijft € 37.000 over. Deze middelen worden overgeheveld naar 2020. Zie ook voorstel bestemming rekeningresultaat 2019.

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie € 77.000 (voordeel)
• Op lokale regelingen blijft € 16.000 over. Dit betreft met name de regeling chronisch zieken. De raming hiervoor was in 2019 nog niet bijgesteld op het werkelijk aantal (minder) mensen dat gebruik maakt van deze regeling.
• Op de frictie- en desintegratiekosten Gemeente Amersfoort is € 42.000 over gebleven. Met name de ICT uitgaven vielen mee. Data-analyses binnen het sociaal domein worden met goedkopere tools gemaakt.
• Overig € 19.000 (voordeel)

6.3 Inkomensregelingen € 168.000 (voordeel)
• Bijstandsuitkeringen Participatiewet € 80.000 voordeel. Het werkelijk aantal bijstandsgerechtigden is minder geweest dan verwacht. 
• BBZ (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) € 31.000 voordeel. Verstrekken van bedrijfskredieten is lastig in te schatten. Het gaat jaarlijks meestal om enkele aanvragen die sterk in hoogte kunnen verschillen.
• Bijzondere bijstand € 53.000 voordeel. Het werkelijk aantal bijstandsgerechtigden is minder geweest dan verwacht. Veel nieuwe bijstandsgerechtigden zijn ook statushouders, die bijzondere bijstand krijgen voor woninginrichting. Ook hun aantal is teruggelopen. 
• Overig € 4.000 (voordeel)

6.5 Arbeidsparticipatie € 64.000 (voordeel)
• Voor inburgering worden € 29.000 aan incidentele middelen overgeheveld naar 2020. Deze rijksmiddelen zijn in 2019 beschikbaar gesteld ter voorbereiding op de nieuwe wet inburgering. Deze wet is uitgesteld naar 1-7-2021. Zie ook voorstel bestemming rekeningresultaat 2019.
• Door de afname van het aantal bijstandsgerechtigden is er ook € 28.000 minder uitgegeven aan arbeidsparticipatie. Hierbij speelt ook dat het overgrote deel van de bijstandsgerechtigden niet werk-fit is, een inburgeringstraject volgt of andere belemmeringen heeft. Er zijn dus minder gesprekken, minder trajecten en daardoor minder uitgaven.
• Overig € 7.000 (voordeel)

6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO € 109.000 (nadeel)
• Doordat Lariks strakker stuurt op de toekenning van de PGB’s is er € 30.000 overgebleven. Ook vindt er een verschuiving plaats van formele (90% PGB’s – geregistreerde zorgleveranciers) naar informele (50% PGB’s – met name gezinsleden/voogden). Voor 2020 wordt structureel € 100.000 afgeraamd op alle PGB’s ten gunste van de taakstelling Sociaal Domein.
• Op woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen (WRV) is voor 2019 en voorgaande jaren een nadeel van € 130.000 ontstaan. Doordat de eigen bijdrage is gemaximaliseerd vragen meer mensen meer voorzieningen aan. Ook hadden we te maken met een soort van inhaalslag, facturen over 2018 zijn pas in 2019 ontvangen. In 2018 bleef op de WRV-voorzieningen een bedrag van € 71.000 over.
• Overig € 9.000 nadeel.

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+  € 54.000 (nadeel)
• Voordeel € 55.000 Collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV). De vervoerskosten vallen incidenteel € 17.000 lager uit. In 2019 is de bijdrage voor 2 jaarschijven ontvangen (2018 en 2019). Dat geeft een voordeel van € 38.000.
• Voordeel € 29.000 bijdrage uitvoeringsinstantie. De werkprocessen rondom de zorgadministratie zijn efficiënter georganiseerd. Voor 2019 een extra incidenteel aanbestedingsvoordeel.
• Op de huishoudelijke hulp (HH) is voor 2019 en voorgaande jaren een incidenteel voordeel van € 114.000 ontstaan. In 2019 is de eerste tranche van het abonnementstarief ingegaan. De raming 2019 is verhoogd met € 300.000 als gevolg van de verwachte aanzuigende werking op de zorg. Er is een groter beroep op de HH gedaan en het aantal cliënten is gestegen. Het voordeel is ontstaan door de gefaseerde doorvoering van de aanzuigende werking. 
• Op de regionale inkoop zorg in natura (ZIN) voor 18+(WMO nieuwe taken) is voor 2019 en voorgaande jaren een nadeel van € 229.000 ontstaan. De werkelijke kosten zijn gebaseerd op door de Gemeente Amersfoort verstrekte voorlopige rekeningcijfers. De raming is gebaseerd op het vastgestelde regionale inkoopkader 2019. Dit budget is bij de najaarsnota verhoogd met de in de begroting beschikbare budgetten voor volume- en prijsstijgingen. Ten opzichte van deze geactualiseerde raming vallen de zorgkosten € 167.000 hoger uit. Ten opzichte van de werkelijke kosten 2018 zien we dat de zorgkosten WMO met 30% zijn gestegen. De afrekeningen 2017 en 2018 bevestigen het beeld van een stijgende trend in de WMO verstrekkingen (nadeel € 62.000). Redenen van deze stijging zijn dat inwoners langer zelfstandig thuis wonen, meer ambulante en (soms zelfs veel) minder zware geïnstitutionaliseerde zorg en dubbele vergrijzing. We zien vooral dat op het onderdeel ambulante dagbehandeling volwassenen een stijging heeft plaatsgevonden in unieke cliënten. 
• Overig per saldo € 23.000 nadeel

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- € 274.000 (voordeel)
• Op het CUP-budget voor de POH-JGGZ (praktijkondersteuner huisartsen-jeugd GGZ) blijft € 37.000 over. Voorgesteld wordt om deze middelen over te hevelen naar 2020. Er wordt geïnvesteerd op jeugd GGZ om de verwijzingen door huisartsen naar specialistische jeugd GGZ te verminderen. 
Zie ook voorstel bestemming rekeningresultaat 2019 en het collegebesluit L242240.
• Doordat Lariks strakker stuurt op de toekenning van de PGB’s is bij jeugd € 93.000 over gebleven. Ook vindt er een verschuiving plaats van formele (90% PGB’s) naar informele (50% PGB’s). Voor 2020 wordt structureel € 100.000 afgeraamd op alle PGB’s ten gunste van de taakstelling Sociaal Domein.
• Op de regionale inkoop zorg in natura (ZIN) voor jeugdzorg blijft € 147.000 over. De werkelijke kosten zijn gebaseerd op door de Gemeente Amersfoort verstrekte voorlopige rekeningcijfers. De raming is gebaseerd op het vastgestelde regionale inkoopkader 2019. Dit budget is bij de najaarsnota verhoogd met de in de begroting beschikbare budgetten voor volume- en prijsstijgingen en met de stelpost risicoverevening. Ten opzichte van deze geactualiseerde raming vallen de werkelijke zorgkosten in natura voor jeugd lager uit.
De zorgbudgetten jeugd 2019 zijn op basis van de sterke stijging in 2018 bijgesteld. Ten opzichte van de werkelijke kosten 2018 zijn de werkelijke kosten 2019 gestegen met 4,5%. De stijging van de kosten lijkt daarmee af te vlakken ten opzichte van 2018.
• Overig € 3.000 nadeel.

 

 

BBV indicatoren

De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. In onderstaande indicatoren wordt Leusden vergeleken met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.

BBV-indicatoren