Meer
Publicatiedatum: 08-07-2020

Inhoud

Jaarrekening 2019

Inhoud

Overzicht van baten & lasten 2019

Overzicht van baten & lasten 2019

Overzicht van baten & lasten 2019
Baten & Lasten 2019 Lasten Baten Saldo
Begroting Begroting Rekening Begroting Begroting Rekening Gerealiseede
bedragen x € 1.000 primitief na wijz. primitief na wijz. B&L
Exploitatie (zonder reserve boekingen)
Domein Bestuur 4.750 5.247 5.797 476 447 464 -5.333
Domein Leefomgeving 14.298 15.799 16.302 6.637 7.706 8.453 -7.849
Domein Samenleving 24.842 27.435 26.723 4.584 4.926 4.891 -21.832
Domein Ruimte 5.000 18.879 13.898 2.555 16.643 13.060 -838
Algemene dekkingsmiddelen 997 959 1.077 40.447 41.209 41.555 40.478
Overhead 7.580 8.033 8.312 583 827 1.046 -7.266
Heffing VPB 0 34 50 0 0 0 -50
Onvoorzien 61 0 0 0 0 0 0
Totaal 57.528 76.386 72.159 55.282 71.758 69.469 -2.690
Reserve stortingen en onttrekkingen
Domein Bestuur 0 0 0 37 112 93 93
Domein Leefomgeving 792 3.212 2.857 1.381 3.233 2.808 -49
Domein Samenleving 0 418 418 462 2.293 2.271 1.853
Domein Ruimte 0 924 937 192 839 692 -245
Algemene dekkingsmiddelen 0 5.772 5.680 936 8.327 8.225 2.545
Overhead 0 15 15 30 131 113 98
Heffing VBP 0 0 0 0 34 50 50
Totaal 792 10.341 9.907 3.038 14.969 14.252 4.345
Totaal inclusief reserve boekingen
Domein Bestuur 4.750 5.247 5.797 513 559 557 -5.240
Domein Leefomgeving 15.090 19.011 19.159 8.018 10.939 11.261 -7.898
Domein Samenleving 24.842 27.853 27.141 5.046 7.219 7.162 -19.979
Domein Ruimte 5.000 19.803 14.835 2.747 17.482 13.752 -1.083
Algemene dekkingsmiddelen 997 6.731 6.757 41.383 49.536 49.780 43.023
Overhead 7.580 8.048 8.327 613 958 1.159 -7.168
Heffing VPB 0 34 50 0 34 50 0
Onvoorzien 61 0 0 0 0 0 0
Totaal/Resultaat 58.320 86.727 82.066 58.320 86.727 83.721 1.655

Onvoorziene uitgaven algemeen

In de begroting is een stelpost opgenomen voor onvoorziene uitgaven gedurende het begrotingsjaar.

De raming van de post onvoorzien was als volgt:

Onvoorzien   (x € 1.000) 2019
30.440 inwoners x € 2 61
Totaal raming onvoorzien algemeen primitieve begroting 2019

61

 

De volgende bedragen zijn via begrotingswijzigingen ten laste van de post onvoorzien gebracht:

Aanwending onvoorzien  (x € 1.000) 2019
Primitieve raming 2019 61
Brandweerkazerne Leusden (aanpassing en onderzoek) - 2
Benchmarkonderzoek - 11
Koningsdag 2019 - 13
Bijdrage voorziening voor aanleg 2e JOP (jongerenontmoetingsplek) - 23
Aframing najaarsnota -12
Totaal 0

 

Overzicht van baten & lasten per taakveld

Baten & Lasten taakvelden 2019 Lasten Baten Saldo
Begroting Begroting Rekening Begroting Begroting Rekening tov
bedragen x € 1.000 primitief na wijz. primitief na wijz. Begroting
0.1 Bestuur 1.435 1.503 2.137 0 0 0 -634
0.10 Mutaties reserves 792 10.341 9.907 3.038 14.969 14.252 -283
0.11 Resultaat rekening van baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 1.187 1.443 1.428 459 430 453 38
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 272 415 361 189 343 377 88
0.4 Overhead 7.580 8.033 8.312 583 827 1.046 -60
0.5 Treasury 88 217 217 218 256 259 3
0.61 OZB woningen 315 315 324 4.342 4.225 4.183 -51
0.62 OZB niet-woningen 0 0 0 2.548 2.476 2.412 -64
0.64 Belastingen Overig 0 0 5 199 199 195 -9
0.7 Alg. uitk. en overige uitk. gemeentefonds -436 264 269 33.082 33.849 34.232 378
0.8 Overige baten en lasten 974 12 133 -105 40 90 -71
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 34 50 0 0 0 -16
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.668 1.763 1.694 0 0 0 69
1.2 Openbare orde en veiligheid 459 538 538 17 17 11 -6
2.1 Verkeer en vervoer 4.564 4.483 4.676 394 1.430 1.592 -31
2.2 Parkeren 77 81 70 10 10 13 14
2.5 Openbaar vervoer 27 29 29 0 0 0 0
3.1 Economische ontwikkeling 19 19 19 0 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 410 1.162 1.023 892 3.699 254 -3.306
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 84 85 79 7 7 7 6
3.4 Economische promotie 132 138 126 272 271 289 30
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 1.024 1.235 1.256 153 53 54 -20
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.071 1.123 1.007 145 106 106 116
5.1 Sportbeleid en activering 316 348 308 0 0 0 40
5.2 Sportaccommodaties 2.108 2.806 3.253 707 838 1.317 32
5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en -participatie 329 374 335 34 29 30 40
5.4 Musea 20 20 28 0 0 13 5
5.5 Cultureel erfgoed 90 179 112 0 0 0 67
5.6 Media 487 457 458 30 0 0 -1
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.918 2.185 1.941 59 508 529 265
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.246 2.023 1.958 81 87 100 78
6.2 Wijkteams 3.168 2.794 2.788 0 0 0 6
6.3 Inkomensregelingen 5.993 5.999 5.786 4.201 4.575 4.552 190
6.4 Begeleide participatie 1.831 1.741 1.715 0 0 0 26
6.5 Arbeidsparticipatie 238 353 292 52 10 13 64
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 846 817 918 86 86 78 -109
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 3.458 3.897 3.986 67 67 102 -54
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 4.885 5.635 5.361 0 0 0 274
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 24 12 23 0 0 0 -11
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 22 951 932 0 0 0 19
7.1 Volksgezondheid 1.084 1.117 1.046 0 50 0 21
7.2 Riolering 1.391 1.289 1.337 1.571 1.571 1.632 13
7.3 Afval 2.733 3.051 3.004 3.434 2.960 2.916 3
7.4 Milieubeheer 1.075 1.190 1.116 0 0 0 74
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 81 81 115 44 44 73 -5
8.1 Ruimtelijke ordening 1.698 3.179 1.661 5.899 4.234 3.315 599
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 854 12.062 9.096 -4.775 7.591 8.249 3.624
8.3 Wonen en bouwen 683 934 837 387 870 977 204
Totaal 58.320 86.727 82.066 58.320 86.727 83.721 1.655

Overzicht van incidentele baten & lasten

Overzicht incidentele baten & lasten 2019
In onderstaande overzicht wordt inzicht gegeven in incidentele baten en lasten per programma zoals die zich
binnen de exploitatie hebben voorgedaan.
Incidentele baten & lasten exploitatie
x € 1.000 Begroting Rekening
primitief na wijziging
BATEN
Domein Leefomgeving:
Opbrengsten verkoop groenstroken 0 200 217
Domein Ruimte:
Afbouw rente grondbedrijf 66 66 66
Algemene dekkingsmiddelen:
Btw teruggaaf buitensportaccommodaties 7 7 6
Diverse baten 0 3 17
Afrekening subsidie NEXT Generation 0 30 30
Vrijval voorziening voormalig personeel 0 0 37
Totaal incidentele baten exploitatie 73 306 373
LASTEN
Domein Bestuur:
Samenwerking BLNP 10 10 16
Aanschaf handhaving systeem 0 11 9
Waterschapsverkiezingen 0 15 15
Extra storting voorziening wethouders pensioen 0 0 632
Domein Leefomgeving:
CUP 4.3 Afval 19 19 9
Inhuur verkoop de Fliert 0 15 17
Bijdrage voorziening voor aanleg 2e JOP 0 23 23
Inhuur verkoop groenstroken 0 24 22
Blauwe zone Hamershof 0 15 15
Openhouden gymzaal Berkelwijk 0 13 12
Deel van vergoeding SRO sluiting 0 71 0
Domein Samenleving:
CUP 3.8 Signalering van armoede 21 21 21
Jeugd en jongerenwerk; teamleider 0 15 15
Sportakkoord - sportformateurs 0 15 6
Domein Ruimte:
Parapluplan Cultureel Erfgoed 0 45 16
Koningsdag bijdrage 0 13 13
Communicatie blauwe zone Hamershof 0 5 4
Aanbesteding buitenreclame 0 10 6
Algemene Dekkingsmiddelen:
Diverse lasten 0 12 13
Mutatie dubieuze debiteuren AD 0 0 57
Mutatie dubieuze belastingdebiteuren 0 0 37
Overhead:
Benchmark 0 11 12
CAO gemeenten - eenmalige uitkering 0 100 100
Audit informatiebeheer 0 30 15
Totaal incidentele lasten exploitatie 50 493 1.085
In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in incidentele baten en lasten per programma die verrekend
zijn met een reserve.
Incidentele baten & lasten verrekend met reserves
x € 1.000 Begroting Rekening
primitief na wijziging
BATEN
Domein Bestuur:
Domein Leefomgeving:
Reserve met aangewezen bestemming:
Vernieuwingsinvesteringen Octopus 37 0 0
Saldo terugverdieninvesteringen MFC's 84 84 47
Reserving huur/pacht/afschrijvingen Fila Tekna 0 12 23
Reserve dekking kapitaallasten economisch nut:
Bijdrage voorziening drainage voetbalvelden 0 75 0
Reserve dekking kapitaallasten maatschappelijk nut:
Bijdrage voorzieningen renovatie Urselineweg 0 663 663
Bijdrage voorziening vervanging wegen 0 200 192
Bijdrage voorziening vervanging VRI's 0 35 0
Bijdrage voorziening vervanging speeltoestellen 0 70 70
Bijdrage voorziening vervanging groen/bomen 0 80 80
Bijdrage voorziening rotonde Zwarteweg/Olmenlaan 0 140 140
Domein Samenleving:
Algemene reserve basisdeel:
Onderbesteding budgetten Sociaal Domein 0 409 409
Reserve met aangewezen bestemming:
Reserveren CUP 3.4 a 0 20 20
Domein Ruimte:
Reserve met aangewezen bestemming:
Reserveren tbv omgevingswet en bestemmingsplannen 0 32 32
Reserveren anterieure ovk voor inhuur 2020 0 265 182
Egaliseren bouwleges 0 320 416
Reserveren CUP 10.3 - 10.2 - 9.2 0 67 67
Overhead:
Reserve met aangewezen bestemming:
Reserveren CUP 1.1 0 15 15
Algemene Dekkingsmiddelen:
Algemene reserve basisdeel:
Toerekening interne uren grondbedrijf 0 119 119
Reserve met aangewezen bestemming:
Reserveren CUP 3.8 0 25 25
Totaal incidentele baten verrekend met reserves 121 2.631 2.500
LASTEN
Domein Bestuur:
Reserve flexibel deel:
Formatieknelpunten najaarsnota 2017 29 29 29
Onderzoekskosten nieuwbouw brandweerkazerne 0 40 21
Reserve met aangewezen bestemming:
CUP 2.1 veiligheid AED's 0 35 35
Domein Leefomgeving:
Algemene reserve basisdeel:
Sloop sporthal de Meent 0 121 59
Sloop scholen IKC Berkelwijk 0 125 125
Reserve flexibel deel:
0-meting gebouwenbeheer 0 18 18
Formatieknelpunten najaarsnota 2017 80 80 80
Aanvullend onderzoek optimalisatie De Korf 0 60 60
Klikotronics (afschrijvingen en servicekosten) 0 10 1
Reserve met aangewezen bestemming:
Vernieuwingsinvesteringen zwembad voorgaande jaren 0 95 75
CUP 4.1 energieakkoord buitengebied 0 10 10
CUP 8.2 evaluatie onderhoud buitenruimte 0 8 7
Reserve huisvesting onderwijs
Schade en vandalisme scholen 9 9 7
Bijdrage aan voorziening herontwikkeling De Korf 0 93 93
Domein Samenleving:
Algemene reserve basisdeel:
Amendement prim. 2019 - tekort Sociaal Domein (resultaat) 0 456 456
Reserve flexibel deel:
Reserve met aangewezen bestemming:
Subsidie taalschool 0 35 35
Subsidie verhoogde asielinstroom 0 12 12
Frictie/implementatie ontvlechting zorgkosten 0 370 362
CUP 3.2 - 3.5 0 70 70
Taskforce sociaal domein 0 40 40
Reserve huisvesting onderwijs
Leerlingenprognose 3 3 2
Reserve sociaal domein:
Buurtinitiatieven 10 10 10
Tientjesregeling omvorming 23 23 23
Uitvoering plan Twynstra&Gudde (beleidskader+formatie) 52 52 39
Peuteropvang 67 67 67
Inkoop sociaal domein 2018, jaarschijf 2019 272 272 272
Overschrijding zorgbudgetten jaarschijf 2019 0 376 376
Amendement prim. 2019 - tekort Sociaal Domein (resultaat) 0 434 434
CUP 3.6 positieve gezondheid en zorg 0 20 20
CUP 3.6 b lokale inititiatieven 35 0 0
Domein Ruimte:
Algemene reserve basisdeel
Plan van aanpak outsourcing BGT 0 71 10
Algemene reserve grondbedrijf:
Beheerskosten grondbedrijf (o.a. inhuur) 105 180 182
Personele beheerslasten grondbedrijf 50 50 0
Reserve met aangewezen bestemming:
Implementatie omgevingswet 0 24 18
Implementatie omgevingswet (projectleider) 0 30 30
Omgevingsplan buitengebied 0 30 40
Personele kosten bouwvergunningen 0 10 10
CUP 7.3 - 7.4 0 10 0
CUP 9.5 0 6 6
CUP 10.4 0 30 25
CUP 7.1 - 7.2 0 35 16
Reserve fonds bovenwijkse voorzieningen:
Onderzoekskosten Fietsplan Leusden 0 30 9
Overhead:
Algemene reserve basisdeel:
Interim opdracht zorgpunten organisatie 0 80 60
Reserve flexibel deel:
Formatieknelpunten najaarsnota 2017 30 30 30
Inrichting tijdelijke huisvesting huis van Leusden 0 0 2
Algemene Dekkingsmiddelen:
Algemene reserve basisdeel:
Gevolgen najaarsnota 2018-jaarschijf 2019 (resultaat) 0 141 141
Voorjaarsnota 2019 (resultaat) 0 1.200 1.200
Resultaat begroting 2019 -47 -47 -47
Najaarsnota 2019 (resultaat) 0 304 304
Algemene reserve grondbedrijf:
Vennootschapsbelasting grondbedrijf 0 34 50
Algemene reserve toevoeging exploitatie
Dekking CUP 381 381 381
Algemene reserve flexibel deel:
Incidenteel nieuw beleid 2018-jaarschijf 2019 11 11 11
Nieuw beleid 2019 60 60 60
Algemene reserve met aangewezen bestemming:
Stelpost omgevingswet 0 8 9
Algemene reserve Fonds Maatschappelijke vraagstukken
Dekking CUP 418 418 418
Totaal incidentele lasten verrekende met reserves 1.588 6.099 5.803
In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in baten en lasten welke structureel worden
toegevoegd en onttrokken aan reserves.
Structurele mutaties reserves
x € 1.000 Begroting na wijziging Rekening
Lasten Baten Lasten Baten
Domein Bestuur 8 0 8 0
Domein Leefomgeving 1.336 630 1.221 631
Domein Samenleving 0 0 0 0
Domein Ruimte 6 0 5 0
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0 0 0 0
Overhead 0 0 0 0

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT)

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de gemeente Leusden. Topfunctionarissen in het kader van de WNT zijn diegenen die leiding geven aan de gehele organisatie en in de WNT als zodanig zijn aangemerkt. Voor gemeenten zijn dat de gemeentesecretaris en raadsgriffier aangemerkt als topfunctionaris. Het voor de gemeente Leusden toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

 

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen.              

 

 

 

Balans per 31 december 2019

Balans per 31 december 2019

aa ACTIVA (bedragen x € 1.000) aa
Ultimo 2019 Ultimo 2018
Vaste activa
Immateriële vaste activa 282 261
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling 185 160
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden 97 101
Materiële vaste activa 58.706 56.524
- Investeringen met een economisch nut:
- Inv. econ. nut, waar voor de kosten een heffing kan worden geheven 3.044 3.272
- Overige investeringen met een economisch nut 44.824 47.567
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 10.838 5.685
Financiële vaste activa 1.338 1.392
- Kapitaalverstrekkingen aan:
- Deelnemingen 31 31
- Leningen aan:
- Deelnemingen 41 65
- Overige verbonden partijen 0 0
- Leningen aan openbare lichamen 0 0
- Overige langlopende leningen u/g 1.266 1.296
- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een looptijd van één jaar of langer 0 0
- Uitzettingen in Nederlands schuldpapier met looptijd van één jaar of langer 0 0
- Overige uitzettingen met een looptijd van één jaar of langer 0 0
Totaal vaste activa 60.326 58.177
Vlottende activa
Voorraden 5.472 8.565
- Grond- en hulpstoffen:
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 5.469 8.562
- Gereed product en handelsgoederen 3 3
Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar 15.816 12.933
- Vorderingen op openbare lichamen 4.815 5.330
- Verstrekte kasgeldleningen 0 0
- Rekening-courantverhoudingen met het Rijk 9.605 5.642
- Rekening-courantverhoudingen niet financiële instellingen 0 0
- Overige vorderingen 1.396 1.961
- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met looptijd < 1 jaar 0 0
- Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met looptijd < 1 jaar 0 0
- Overige uitzettingen 0 0
Liquide middelen: 275 351
- Kassaldi 2 3
- Bank- en girosaldi 273 348
Overlopende activa 3.363 3.216
Nog te ontv. voorschotten Europese en Nederlandse overheidslichamen 0 0
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen 3.363 3.216
Totaal vlottende activa 24.926 25.065
Totaal-generaal 85.252 83.242
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 19 473
PASSIVA (bedragen x € 1.000)
Ultimo 2019 Ultimo 2018
Vaste passiva
Eigen vermogen 38.540 41.230
- Algemene reserves 15.378 18.892
- Bestemmingsreserves 21.507 22.020
- Overige bestemmingsreserves 0 0
- Nog te bestemmen resultaat 1.655 318
Voorzieningen 18.721 18.813
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 5.578 5.498
- Onderhoudsegalisatievoorzieningen 10.539 10.501
- Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwending 0 0
- Bijdragen aan vervangingsinvesteringen waarvoor heffing wordt geheven 2.604 2.814
Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar 14.603 10.769
- Obligatieleningen 0 0
- Onderhandse leningen van:
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 14.599 10.752
- Waarborgsommen 4 17
Totaal vaste passiva 71.864 70.812
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar 8.764 3.389
- Kasgeldleningen van openbare lichamen 0 0
- Kasgeldleningen 0 0
- Banksaldi 0 0
- Overige vlottende schulden 8.764 3.389
Overlopende passiva 4.624 9.041
Vooruitontvangen uitkeringen met een specifiek doel 1.019 1.230
Overige vooruitontvangen bedragen 138 41
Overige nog te betalen bedragen 3.467 7.770
Totaal vlottende passiva 13.388 12.430
Totaal-generaal 85.252 83.242
Gewaarborgde geldleningen 2.607 2.595
Niet uit de balans blijkende verplichtingen 0 0

Toelichting op de balans

Grondslagen voor waardering en resultaatsbepaling

Algemene waarderingsgrondslagen
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). In de financiële verordening zijn de uitgangspunten voor het financiële beleid opgenomen. Net als de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden in principe plaats op basis van historische kosten. Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij bij het betreffende balanshoofd anders is vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en lasten, waaronder ook begrepen de heffing van de vennootschapsbelasting, worden daarbij verantwoord tot hun brutobedrag.
Baten en winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Corona-crisis
De uitbraak van COVID-19 (corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De crisis heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. De impact en mogelijke gevolgen zijn opgenomen in de paragraaf "Risico en weerstandsvermogen" en bij het onderdeel gebeurtenissen na balansdatum. 

Algemene uitkering
De uitkering gemeentefonds is gebaseerd op de meest recente circulaire van het ministerie van BZK. Voor zover maatstaven nog niet definitief vastgesteld zijn, hanteren wij onze eigen raming. Voor wat betreft het accres gaan wij uit van de laatst verwerkte stand zoals die in de septembercirculaire is opgenomen. De gevolgen van het bijgestelde accres zoals opgenomen in de meicirculaire van het verslagjaar 2020 worden verantwoord in de jaarrekening van het op het verslagjaar volgend boekjaar.

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende verlofaanspraken.

Eigen bijdrage op grond van de Wmo
Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacyredenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.
Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen.

Stelselwijziging
In de jaarrekening 2019 zijn geen stelselwijzigingen doorgevoerd.

 

Grondslagen Activa

Algemeen
Activa die bedoeld zijn om de uitoefening van de werkzaamheid van de gemeente duurzaam te dienen.
Waardering tegen verkrijgings- c.q. vervaardigingprijs, verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen.

Immateriële vaste activa
Het BBV kent de volgende drie soorten immateriële vaste activa:
• De kosten die zijn verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio.
• De kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief.
• De bijdragen aan activa in eigendom van derden.

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige directe kosten), verminderd met ontvangen subsidies en bijdragen van derden, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

Het saldo van agio en disagio wordt lineair gedurende de looptijd van een geldlening afgeschreven.
Afsluitkosten voor geldleningen worden direct ten lasten van de exploitatie gebracht.

De kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief zijn onder voorwaarden geactiveerd. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden volledig afgeschreven in maximaal vijf jaar.
De onder de kosten van onderzoek en ontwikkeling geactiveerde voorbereidingskosten voor grondexploitaties voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de kosten passen binnen de kostensoortenlijst (artikel 6.2.4) van het Bro; en
• de kosten blijven maximaal vijf jaar geactiveerd staan onder de immateriële vaste activa. Na maximaal vijf jaar hebben de kosten geleid tot een actieve grondexploitatie, dan wel worden deze afgeboekt ten laste van het jaarresultaat; en
• plannen tot ontwikkeling van de grond waarvoor de voorbereidingskosten worden gemaakt, hebben bestuurlijke instemming, blijkend uit een raads- of — indien gedelegeerd — collegebesluit.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden zijn onder voorwaarden geactiveerd.
Op de geactiveerde bijdragen aan activa in eigendom van derden wordt afgeschreven, waarbij de afschrijvingsduur maximaal gelijk is aan de verwachte gebruiksduur van de activa waarvoor de bijdrage aan derden wordt verstrekt.

Materiele vaste activa
Materiële vaste activa zijn fysiek aanwezige activa. Het BBV kent de volgende soorten materiële vaste activa:
• investeringen met een economisch nut;
• investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven;
• investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Alle investeringen met een economisch nut worden geactiveerd.

Ten aanzien van investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven geldt dat (indien van toepassing) vanuit de spaarcomponent van heffingen gevormde voorzieningen voor toekomstige vervangingsinvesteringen met economisch nut in mindering zijn gebracht op de in het boekjaar gepleegde investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing is geheven. Over het resterende bedrag wordt afgeschreven.

Vanaf 1 januari 2017 worden ook alle investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut verplicht geactiveerd en over de gebruiksduur afgeschreven. Het is niet meer toegestaan om reserves direct op deze activa in mindering te brengen en/of versneld af te schrijven.

Alle materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige directe kosten), verminderd met ontvangen subsidies en bijdragen die direct gerelateerd zijn aan het actief, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

Alle materiele vaste activa worden lineair afgeschreven op basis van de verwachte gebruiksduur.
Op voorstel van het college kan hiervan worden afgeweken door annuïtaire afschrijving toe te passen. Bijdragen van derden worden in mindering gebracht op de investeringssom. Het saldo vormt de afschrijvingsbasis.
De te hanteren afschrijvingstermijn wordt per actief beoordeeld aan de hand van de verwachte economische levensduur. Afschrijving vindt plaats met ingang van de maand volgend op de ingebruikname bij activa met een levensduur < 10 jaar. Indien de levensduur > 10 jaar, vindt afschrijving plaats met ingang van het nieuwe boekjaar.
Binnen de onderstaande hoofdgroepen worden globaal de volgende afschrijvingstermijnen gehanteerd:
• Gronden en terreinen : op gronden wordt niet afgeschreven
• Aanlegkosten terreinen : 15 tot 60 jaar
• Woonruimten : 15 tot 40 jaar
• Bedrijfsgebouwen : 15 tot 40 jaar
• Grond-, weg- en waterbouwkundige werken : 15 tot 60 jaar
• Vervoermiddelen : 7 tot 15 jaar
• Machines, apparaten en installaties : 3 tot 20 jaar

Financiële vaste activa
Onder uitzettingen worden aandelen, obligaties, maar ook leningen en vorderingen verstaan. Uitzettingen met een oorspronkelijke rente typische looptijd korter dan één jaar worden opgenomen onder de vlottende activa. Uitzettingen met een oorspronkelijke rente typische looptijd van langer dan één jaar worden gedurende de gehele looptijd onder financiële vaste activa opgenomen.

De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten), de jaarlijkse aflossingen, afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid op de boekwaarde in mindering gebracht. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Wanneer de marktwaarde van de aandelen daalt tot onder de verkrijgingsprijs, vindt afwaardering naar deze lagere marktwaarde plaats.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baat genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.

Voorraden (grondexploitatie)
Het startpunt van een grondexploitatie is het raadsbesluit met de vaststelling van het complex, inclusief grondexploitatiebegroting. Vanaf dat moment wordt de grondexploitatie geopend en kunnen vervaardigingskosten worden geactiveerd.

De onderhanden werken grondexploitatie zijn opgenomen tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de opbrengst wegens verkopen. Indien de boekwaarde de marktwaarde van de grond overschrijdt, wordt een afwaardering naar de lagere marktwaarde verantwoord/wordt een voorziening voor het verwachte negatieve resultaat getroffen.
De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten (limitatief opgesomd in de kostensoortenlijst zoals opgenomen in artikel 6.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening) die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.
In de vervaardigingsprijs worden daarnaast een redelijk deel van de indirecte kosten opgenomen.

De waardering van de gronden in exploitatie per 31 december 2019 is gebaseerd op de geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2020 en de uitkomsten van de door de gemeente uitgevoerde risicoanalyses ter zake. Dit betreft de beste inschatting op dit moment die omgeven is door de nodige risico’s, aannames en veronderstellingen die periodiek (jaarlijks) zullen worden herzien. Deze periodieke herziening kan leiden tot een aangepaste waardering van de gronden in exploitatie en de hiermee samenhangende voorziening voor negatieve grondexploitaties. Hieronder zijn de gehanteerde uitgangspunten toegelicht. Het college is van mening dat op basis van de huidige informatie en inzichten de beste schatting is gemaakt voor de waardering van de in exploitatie genomen gronden.

Voor winstneming geldt de percentage of completion methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd wordt tussentijds naar rato van de voortgang van de kosten en de opbrengsten winst worden genomen. Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen:
1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat; én
2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht; én
3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).

Uitzettingen met een looptijd van korter dan één jaar
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid wordt hierop een voorziening in mindering gebracht die gevormd wordt op basis van een inschatting van het oninbare bedrag.

Liquide middelen en overlopende activa
Deze activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

 

Grondslagen Passiva

Algemeen
De vaste passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij bij het betreffende balanshoofd anders staat vermeld.

Reserves – Eigen Vermogen
In het BBV worden reserves omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die vanuit bedrijfseconomisch oogpunt vrij te besteden zijn. De vaststelling van de noodzakelijke omvang van reserves is een zaak van de gemeenteraad. Daarom worden reserves ook wel onderverdeeld in algemene en bestemmingsreserves. Zodra de raad aan een reserve een bepaalde bestemming heeft gegeven, is er sprake van een bestemmingsreserve. Om die reden kunnen bestemmingsreserves naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. Heeft een reserve geen bestemming dan wordt het een algemene reserve genoemd.

Voorzieningen
Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen (schulden) van de gemeente. Om die reden kunnen voorzieningen per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter op de contante waarde van de (en al opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd.

Onderhoudsegalisatievoorzieningen zijn gebaseerd op een meerjarenraming op basis van een actueel beheerplan van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen. In de paragraaf ‘onderhoud kapitaalgoederen’ die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid hiervoor nader uiteengezet.

Van derden ontvangen bijdragen welke zijn bestemd voor een specifiek doel, beklemde middelen, worden gewaardeerd na aftrek van de in het kader van deze middelen relevante gemaakte kosten. Deze staan op de balans vermeld als ‘voorziening – door derden beklemde middelen met een specifieke aanwending’.

Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Voor het bepalen van het “jaarlijks vergelijkbaar volume” is een tijdsperiode van vier jaar gehanteerd.

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar
De vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde (hoofdsom) verminderd met het totaal van de gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Verstrekte borg- en garantstellingen
De schuldrestanten per het einde van het boekjaar van de door de gemeente gewaarborgde geldleningen en garantstellingen zijn buiten de balanstelling opgenomen. Nadere informatie is in de toelichting op de balans opgenomen.

Toelichting Vaste Activa

Immateriële vaste activa
Onderstaand overzicht geeft het verloop van de immateriële vaste activa weer.
(bedragen x € 1.000)
Tabel balans 1 Verloop immateriële vaste activa Boek- waarde 31-12-2018 Naar bouw- grond in exploitatie Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaar-deringen Boek- waarde 31-12-2019
Kosten van onderzoek en ontwikkeling 160 0 54 0 29 0 0 185
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 101 0 0 4 0 0 97
Totaal 261 0 54 0 33 0 0 282
Materiële vaste activa – totaal
Onderstaand overzicht geeft het verloop van de totale materiele vaste activa weer (economisch en maatschappelijk nut). De systematiek van activering en afschrijving is voor alle investeringen gelijk. Alle nieuwe investeringen worden verplicht geactiveerd en worden over de verwachte levensduur afgeschreven.
(bedragen x € 1.000)
Verloop materiële vaste activa - totaal
Tabel balans 2 Verloop materiële vaste activa - totaal Boek-waarde 31-12-2018 Investeringen Desin- veste- ringen Afschrijvingen Afwaarderingen Bijdragen van derden Boek- waarde 31-12-2019
Gronden en terreinen 6.006 52 2.623 189 0 0 3.246 aa
Woonruimten 0 0 0 0 0 0 0
Bedrijfsgebouwen 35.867 1.967 -1 1.487 0 2 36.346
Grond-, weg- en water- bouwkundige werken 9.398 6.433 0 435 0 1.044 14.352
Vervoermiddelen 186 0 0 41 0 0 145
Machines, apparaten en installaties 2.722 43 0 323 0 0 2.442
Overige materiële vaste activa 2.345 149 0 318 0 0 2.176
Totaal 56.524 8.644 2.622 2.793 0 1.046 58.707
Materiële vaste activa – economisch nut waar voor de kosten een heffing kan worden geheven
Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de materiele vaste activa met economisch nut waar voor de kosten een heffing kan worden geheven.
(bedragen x € 1.000)
Tabel balans 3 Verloop materiële vaste activa met economisch nut waar voor de kosten een heffing kan worden geheven. Boek- waarde 31-12-2018 Investe-ringen Desinves-teringen Afschrij-vingen Bijdragen van derden Afwaar-deringen Boek- waarde 31-12-2019
Bedrijfsgebouwen 2.028 0 0 103 0 0 1.925
Vervoermiddelen 9 0 0 4 0 0 5
Machines, apparaten en installaties 135 0 0 9 0 0 126
Overige materiële vaste activa 1.100 0 0 112 0 0 988
Totaal 3.272 0 0 228 0 0 3.044
Overige materiële vaste activa – economisch nut
Onderstaand overzicht geeft het verloop van de overige materiele vaste activa met economisch nut weer.
(bedragen x € 1.000)
Tabel balans 4 Verloop overige materiële vaste activa met economisch nut Boek-waarde 31-12-2018 Investeringen Desin vesteringen Afschrijvingen Afwaarderingen Bijdragen van derden Boek- waarde 31-12-2019
Gronden en terreinen 5.980 3 2.623 187 0 0 3.174
Woonruimten 0 0 0 0 0 0 0
Bedrijfsgebouwen 33.841 1.966 -1 1.384 0 2 34.422
Grond-, weg- en water- bouwkundige werken 4.009 207 0 317 0 0 3.898
Vervoermiddelen 177 0 0 37 0 0 140
Machines, apparaten en installaties 2.587 43 0 313 0 0 2.316
Overige materiële vaste activa 973 44 0 144 0 0 874
Totaal 47.567 2.263 2.622 2.382 0 2 44.824
Afrekening zwembadinventaris over de periode 2012 t/m 2018
De gemeente heeft voor € 95.000 zwembadinventaris overgenomen. Deze inventaris was in de jaren 2012 t/m 2018 aangeschaft door de NV SRO. Op basis van het gemeentelijke waarderings- en afschrijvingsbeleid is hiervan € 20.000 geactiveerd. Geactiveerd zijn de boekwaardes van:
Bodemreinigers € 8.700
Koffiemachine € 6.200
IJsmachine € 5.100
Totaal € 20.000
Dit bedrag is verwerkt in de gemeentelijke balans onder Machines, apparaten en installaties. De boekwaardes worden gedurende de resterende looptijden verder afgeschreven.
Het restant aan overgenomen inventaris van € 75.000 is niet geactiveerd maar ten laste van de exploitatie geboekt. Dit betrof o.a. meubilair, machines, keukeninventaris, oefen- en spelzwemmateriaal. Dit leidde tot een incidenteel nadeel wat gedekt is uit het in de reserve met aangewezen bestemming gespaarde budget voor vernieuwingsinvesteringen zwembad.
Materiële vaste activa – maatschappelijk nut
Onderstaand overzicht geeft het verloop van de materiele vaste activa met maatschappelijk nut weer.
(bedragen x € 1.000)
Tabel balans 5 Verloop materiële vaste activa met een maatschappelijk nut Boek- waarde 31-12-2018 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaar-deringen Boek- waarde 31-12-2019
Gronden en terreinen 25 48 0 2 0 0 71
Grond-, weg- en water- bouwkundige werken 5.389 6.227 0 119 1.044 0 10.453
Overige materiële vaste activa 271 105 0 62 0 0 314
Totaal 5.685 6.380 0 183 1.044 0 10.838
Investeringen
Onderstaand overzicht geeft de investeringen 2019 weer op de beschikbaar gestelde kredieten hoger dan € 25.000.
(bedragen x € 1.000)
Tabel balans 6 Investeringen groter dan 25.000 Beschikbaar gesteld krediet Ten laste van krediet 2019 Cumulatief ten laste van krediet
Kosten onderzoek en ontwikkeling
Voorbereidingskosten ruimtelijke projecten 2018 375 54 58
375 54 58
Gronden en terreinen
Aankoop grond Hamersveldseweg Zuid (2017) 48 48 48
48 48 48
Bedrijfsgebouwen
GMH; Inrichting en meubilair - afwikkeling 2019 0 67 67
GMH; Inrichting en meubilair t.b.v. Arbo 2019 50 12 12
Verbouwing Walter van Amersfoortstraat 2018 329 100 327
Uitv.krediet IKC Berkelwijk, onderwijskundig 2018 3.290 1.225 1.344
Uitv.krediet IKC Berkelwijk, duurzaamheid 2018 300 113 124
Uitv.kred. IKC Berkelwijk, BSO/exp.centr. 2018 725 275 301
Voorbereidingskrediet uitbreiding MFC Atria met 2 lokalen - 2019 50 48 48
Voorbereidingskrediet IKC Groenhouten - 2019 300 79 79
Voorbereidingskrediet MKC ‘t Ronde - 2019 135 37 37
5.179 1.956 2.339
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Armaturen 2019 0 207 207
Herinrichting Hamersveldseweg Zuid - 2017 1.200 523 595
Reconstr. Kruising Gr.Zoom N.inslag alg 25 jr 2017 1.556 94 1.585
Hart van Leusden voorbereidingskrediet en fase 1 - 2017 2.963 1.471 2.856
Hart van Leusden fase 2 en 3 - 2018 2.737 1.519 1.519
Herinr Hessenweg kern Achterveld 50 jr - 2018 4.041 2.108 2.251
Vervanging Brug Horsterweg (2018) 500 125 501
Vervanging zes houten bruggen (2018) 131 34 139
Renovatie Ursulineweg -2019 765 47 47
Herinr. kruispunt Zwarteweg- Olmenlaan - 2019 1.311 28 28
Renovatie deklagen wegen - 2019 200 192 192
Vervangingsinvesteringen Groenvoorzieningen- 2019 80 87 87
15.484 6.435 10.007
Overige materiële vaste activa
Vervangingsinvesteringen speeltoestellen - 2019 70 105 105
70 105 105
Bijdragen van derden worden alleen opgenomen wanneer die direct gerelateerd zijn aan het betrokken actief.
Gemeentehuis GMH - inrichting en meubilair afwikkeling 2019
In een uitwisseling met de raad najaar 2019 is verantwoording afgelegd over de totale projectuitgaven van het Huis van Leusden. De overschrijding op inrichting en meubilair is daarin ook meegenomen.
Vervangingsinvesteringen groenvoorzieningen en speeltoestellen 2019
In het Meerjarig Investering Programma (MIP) zijn budgetten opgenomen voor onderhoud en vervangingsinvesteringen samen. Het MIP maakt onderdeel uit van de begroting.
Bij de najaarsnota 2019 is een inschatting gemaakt van het benodigde deel voor de vervangingsinvesteringen 2019. Deze inschatting is iets te laag geweest.
De MIP budgetten 2019 in totaal zijn niet overschreden, zie hiervoor ook de paragraaf kapitaalgoederen en investeringen.
Armaturen 2019
Via het MIP was voor 2019 € 54.000 beschikbaar gesteld voor de vervanging van armaturen. Dit bedrag is niet zichtbaar in de ramingen opgenomen.
Er is dit jaar € 207.000 uitgegeven voor de vervanging van de armaturen. In 2017 is melding gemaakt van een fasering in de voorziene vervanging van armaturen van de Openbare Verlichting. In de jaren 2018 en 2019 is een inhaalslag gemaakt, zie hiervoor ook de paragraaf kapitaalgoederen en investeringen. Alle uitgaven vonden plaats binnen de kaders van het Beleidsplan Openbare Verlichting dat in de gemeentelijke begroting is verwerkt.
Financiële vaste activa
Onderstaand overzicht geeft het verloop van de financiële vaste activa weer.
(bedragen x € 1.000)
Tabel balans 7 Verloop van de financiële vaste activa Boekwaarde 31-12-2018 Verstrekkingen Aflossingen Boekwaarde 31-12-2019
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 31 0 0 31
Leningen aan deelnemingen 65 0 24 41
Overige langlopende leningen 1.296 8 38 1.266
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar 0 0 0 0
Totaal 1.392 8 62 1.338

Toelichting Vlottende Activa GB

Uitgangspunten actualisatie grondexploitatie
Het BBV (Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies) schrijft voor dat de jaarrekening een reëel beeld moet schetsen van de financiële positie van de gemeente, wat onder andere betekent dat het onderhanden werk reëel gewaardeerd moet worden. Dat houdt in dat de grondexploitaties moeten worden begroot op basis van reële uitgangspunten. Het realiteitsgehalte van een grondexploitatiebegroting wordt bepaald door de (combinatie van de) volgende begrotingselementen:
- nominaal geraamde kosten (hoeveelheden x eenheidsprijzen )
- nominaal geraamde opbrengsten (hoeveelheden x eenheidsprijzen)
- kostenstijging (% en fasering)
- opbrengstenstijging (% en fasering)
- rentelasten en rentebaten (% en fasering)
Hierna wordt een toelichting gegeven op de gehanteerde uitgangspunten en de daarbij gemaakte keuzes.

De parameters voor prijsontwikkeling en rente
Om reële uitgangspunten te kunnen bepalen voor verwachte prijsontwikkelingen en renteontwikkelingen, is beoordeeld hoe in het verleden de prijsstijgingen werden begroot en hoe de grondprijzen en de kostprijs van bouwgrond zich in werkelijkheid hebben ontwikkeld. Op basis hiervan hanteert het college voor het doorrekenen van iedere jaarschijf de volgende parameters:
- Kostenstijging 2,5%
- Opbrengstenstijging 0% (tenzij met ontwikkelende partijen contractuele afspraken zijn gemaakt over een jaarlijkse indexering)
- Rente 0%
Binnen de gemeente is geen financiering aanwezig in relatie tot de grondexploitatie. Daarom hanteert de gemeente een rentepercentage van 0%.

Disconteringsvoet
De disconteringsvoet die is gehanteerd in de berekening van de contante waarde ten behoeve van het treffen van een verliesvoorziening voor negatieve grondexploitaties is voor alle gemeenten gelijk gesteld aan het maximale meerjarig streefpercentage van de Europese Centrale Bank voor de inflatie binnen de Eurozone (voor 2019: 2%).

De fasering van het programma (geraamde opbrengsten)
Het eindproduct van grondexploitaties is bouwrijpe grond voor woningbouw, bedrijven, kantoren en overige voorzieningen. Het ‘bouwprogramma’ vormt daarom een belangrijk kader voor de grondexploitatie. Het college hanteert ten aanzien van de nog te realiseren opbrengsten de volgende uitgangspunten:
-Het bouwprogramma wordt in de tijd gezet (gefaseerd) op basis van de woning bouwprogramma’s en;
-de prijscomponent is gebaseerd op de Grondprijzenbrief.
Grondexploitaties mogen maximaal een looptijd hebben van 10 jaar. Als de grondexploitatie een looptijd kent van meer dan 10 jaar dan moeten aanvullende beheersmaatregelen worden genomen. De gemeente Leusden kent geen grondexploitaties met een horizon langer dan 10 jaar, waarmee deze wijziging op dit moment geen effect heeft op de lopende grondexploitaties.

Fasering en raming kosten
Het college hanteert ten aanzien van de nog te realiseren opbrengsten de volgende uitgangspunten:
-raming van de externe planontwikkelingskosten (POK-kosten) is gebaseerd op door de projectleiders opgestelde meerjarige opgave van de te verwachten planontwikkelingskosten en;
-kosten voor bouw- en woonrijp maken en engineering zijn gebaseerd op kengetallen of, indien de plannen ver genoeg gevorderd zijn, opgaves van de afdeling Dienstverlening en/of externe adviseurs.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De gemeente heeft op grond van de allonge behorende bij de Samenwerkingsovereenkomst Biezenkamp de verplichting op zich genomen om in 2020 en verder voor een bedrag van ongeveer € 650.000 te investeren in de openbare ruimte in de Biezenkamp.

Voorraden
(bedragen x € 1.000)
Tabel balans 8 Voorraden uitgesplitst naar categorieën Boekwaarde 31-12-2019 Boekwaarde 31-12-2018
Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar:
Onderhanden werk, w.o. bouwgronden in exploitatie 5.679 8.996
Af: Voorziening onderhanden werk 210 434
Totaal onderhanden werk 5.469 8.562
Gereed product en handelsgoederen 0 3
Totaal 5.469 8.565
In exploitatie genomen gronden
Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de in exploitatie genomen gronden.
(bedragen x € 1.000)
Tabel balans 9 Overzicht bouwgronden in exploitatie Boek- waarde 31-12-2018 Investe- ringen Inkom- sten Winst- uit-name Boek- waarde 31-12-2019 Voorziening verlieslatend complex Balans- waarde 31-12-2019
20240 Buitenplaats 3.999 825 4.824 210 4.614
Larikslaan 1.094 20 30 1.084 1.084
20260 Leusden-Zuid 1.688 201 2.393 271 -233 -233
20280 Hamersveldseweg