Meer
Publicatiedatum: 08-07-2020

Inhoud

Domein Bestuur

Inhoud

Domein Bestuur

De gemeentelijke bestuursstijl is open en transparant. De bestuursstijl kenmerkt zich door nauw contact met inwoners, bedrijven en instellingen. We zijn een overheid die met passie en betrokkenheid zich openstelt voor de andere partners uit de samenleving, voorwaarden schept en coalities aangaat om samen met partners maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. De houding van de ambtelijke organisatie is gericht op het mogelijk maken van initiatieven.

Het Domein Bestuur is onderverdeeld in de onderdelen Samenleving Voorop, dienstverlening, samenwerking en veiligheid. Voor al deze programmaonderdelen zijn ambities opgesteld die zijn ingevuld met doelstellingen:

Ambitie Samenleving Voorop

De gemeente wil de waardevolle kracht en kennis van de samenleving benutten en bundelen voor het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Wij zijn een overheid die met passie en betrokkenheid zich openstelt voor de andere partners uit de samenleving, voorwaarden schept en coalities aangaat om samen met partners meer te realiseren.

Ambitie dienstverlening
De gemeente biedt alle producten en diensten in 2020 digitaal aan op een heldere, eenvoudige en toegankelijke wijze. Inwoners die het gemeentehuis bellen of bezoeken, voelen zich welkom en goed geholpen.

Ambitie samenwerking
De gemeente ontwikkelt zich naar een compacte, professionele en slagvaardige organisatie die een volwaardige plaats heeft in samenwerkingsverbanden met de regiogemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Ambitie veiligheid
De gemeente wil de veiligheid vergroten door de dalende lijn van criminaliteit in Leusden voort te zetten en de zelfredzaamheid van inwoners te stimuleren.

In de begroting is aangegeven 'Wat willen we bereiken?' en 'Wat gaan we daar voor doen?'

In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over 'Wat hebben we bereikt?' en 'Wat hebben we daarvoor gedaan?' De teksten van de vragen uit de begroting zijn niet opgenomen in de jaarstukken. Deze zijn via de app in de begroting na te lezen.

1. Samenleving Voorop

Wat hebben we bereikt?

1. Samenwerken aan oplossingen voorvraagstukken en ambities uit de Leusdense samenleving.

De hernieuwde kernwaarden van de gemeente Leusden zijn in januari 2019 vastgesteld. We werken op basis van ‘vertrouwen en verantwoordelijkheid’, ‘partnerschap’, ‘maatwerk en inleven’, ‘ruimte om te pionieren’ en ‘innovatie en vernieuwing’. In vrijwel iedere opgave kunnen we dat als gemeente niet alleen. De maatschappelijke opgaven vragen om een gezamenlijke aanpak vanuit deze kernwaarden. De ervaringen uit het verleden helpen ons bij de verdere doorontwikkeling in de dagelijkse praktijk.

2. Digitale dienstverlening

Wat hebben we bereikt?

1. De (digitale) dienstverlening en communicatie met burgers en bedrijven verbeteren en vereenvoudigen.

Inwoners kunnen via de website, Twitter en Facebook vragen stellen en klachten melden bij gemeente Leusden.
Onze website heeft ca. 13.000-14.000 bezoekers per maand, met uitschieters naar 16.000 in januari. Dat heeft te maken met wijzigingen in de afvalkalender voor het nieuwe jaar. De website wordt regelmatig getoetst op gebruiksvriendelijkheid. Om de inwoners in gelegenheid te stellen digitaal aanvragen te kunnen doen, hebben we een aantal formulieren digitaal gemaakt.

 

3. Samenwerken

Wat hebben we bereikt?

1. Samenwerken om kwaliteit te borgen en kwetsbaarheid te verminderen.

We werken samen om de kwaliteit te borgen en de kwetsbaarheid te verminderen. Daarbij zoeken we voor ieder onderdeel de meest geschikte samenwerkingspartners. Bij een compacte organisatie is het noodzakelijk extra oog te hebben voor het borgen van kwaliteit en het verminderen van kwetsbaarheid. We kiezen daarom bewust de meest geschikte samenwerkingspartners per (organisatie) onderdeel.

We werken op veel gebieden samen met andere gemeenten en organisaties. Daarbij kiezen we voor ieder onderdeel de meest geschikte samenwerkingspartners. Voor het heffen van belastingen zijn dat andere samenwerkingspartners, dan voor bijvoorbeeld de bedrijfsvoeringsonderdelen of het sociaal domein. We zoeken per onderdeel naar de juiste partners om onze doelen te realiseren.

2. Behouden en aantrekken van talentvolle medewerkers.

Ons personeel is het werkkapitaal van de organisatie. In een snel veranderende omgeving en organisatie moeten we talentvolle medewerkers behouden en aantrekken. We willen dat doen door in te zetten op zelfstandigheid, flexibiliteit en de gezonde werkbalans.

In 2019 is ingezet op ontwikkeling van ons personeel. O.a. door individuele ontwikkeltrajecten via trainings- en opleidingsmogelijkheden, maar ook door organisatiebrede trainingen te organiseren. 2019 kenmerkt zich bovenal door de organisatie- ontwikkeling die is ingezet. De zorg- en knelpunten in de organisatie zijn duidelijk geworden en er is een plan van aanpak opgesteld voor de organisatie- ontwikkeling.

4. Veiligheid

Wat hebben we bereikt?

1. Verminderen van de criminaliteit in Leusden door de Persoonsgerichte Aanpak in Leusden verder uit te bouwen.

De persoonsgerichte aanpak (PGA) voor personen die ernstige veiligheidsproblemen en/of ernstige overlast veroorzaken, is in Leusden inmiddels goed ingebed. Er zijn korte samenwerkingslijnen met betrokken partners als politie, Woningstichting Leusden, Lariks, GGZ, lokale zorginstanties, enz. Deze samenwerking verloopt effectief. In 2019 is er geïnvesteerd in de doorontwikkeling van het Maatschappelijk Onrust Team (MOT). Binnen het MOT worden de casussen van de persoonsgerichte aanpak besproken. De deelnemers hebben meer inzicht gekregen in de (on)mogelijkheden van ieders organisatie. Er wordt gekeken of huisartsen structureel betrokken kunnen worden in het MOT. Binnen het MOT is er met elkaar een nieuwe structuur ontwikkeld om doelgerichter samen te werken.

In 2019 hebben we in totaal 7 MOT casussen behandeld, 6 PGA en 2 casussen waarop de Wet woonoverlast van toepassing was. Deze aantallen zijn aanzienlijk gedaald ten opzichte van 2018 (13x MOT, 11x PGA en 1x Top X)

 

2. We maken een ondermijningsbeeld m.b.t. georganiseerde criminaliteit in Leusden en ontwikkelen een sluitende aanpak om dit tegen te gaan.

De uitkomsten van het Ondermijningsbeeld Leusden 2019 hebben geleid tot meer zicht op een effectieve aanpak van ondermijnende criminaliteit. De gemeente Leusden heeft, naar aanleiding van het ondermijningsbeeld, direct geïnvesteerd op het bestrijden van witwassen, hennepkwekerijen en vastgoedfraude. Hiermee wil de gemeente de economische machtspositie van criminelen wegnemen.

Met de signalen die binnen komen bij de gemeente, via interne en externe samenwerkingspartners, konden we in 2019 in diverse casussen handhavend optreden. Zo is er een horecagelegenheid gesloten in verband met illegaal gokken. Er is een hennepkwekerij in een woning opgerold. Hierbij is er ook een last onder dwangsom opgelegd.

Daarnaast zijn er diverse integriteitstoetsen uitgevoerd op grond van de Wet Bibob, op horecagelegenheden, autohandelaren en vastgoedtransacties.

 

3. Het voorkomen en beperken van de gevolgen van branden, crises en rampen.

Door intensievere samenwerking en efficiënter met elkaar te oefenen werken we beter samen met de Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties (GHOR) , Politie en Brandweer ( Veiligheidsregio Utrecht (VRU)). In 2019 hebben crisisfunctionarissen van gemeente Leusden deelgenomen aan diverse oefeningen en trainingen, georganiseerd in samenwerking met de VRU. Door deze trainingen zijn Hulpverleningsdisciplines als GHOR, Politie, Brandweer en gemeente Leusden beter voorbereid op rampen en crises.

 

Wat heeft het gekost 2019

Lasten en baten Domein 1 - Bestuur
bedragen x € 1.000 Begroting Rekening Saldo
Primitief Na wijziging
Lasten 4.750 5.247 5.797 -550
Baten 476 447 464 17
Resultaat voor bestemming 4.274 4.800 5.333 -533
Toevoeging aan reserves 0 0 0 0
Onttrekking aan reserves 37 112 93 -19
Resultaat na bestemming 4.237 4.688 5.240 -552

Saldo taakvelden

Saldo taakvelden
bedragen x € 1.000 Lasten Baten Saldo
Begroting Rekening Begroting Rekening
0.1 Bestuur 1.503 2.137 0 0 -634
0.2 Burgerzaken 1.443 1.428 430 453 38
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.763 1.694 0 0 69
1.2 Openbare orde en veiligheid 538 538 17 11 -6
Domein Bestuur 5.247 5.797 447 464 -533
0.10 Mutaties reserves 0 0 112 93 -19
Resultaat na bestemming 5.247 5.797 559 557 -552

Verschillenanalyse

Verschillenanalyse taakvelden
Hieronder is een analyse opgenomen van de verschillen tussen de begroting en de gerealiseerde cijfers van 2019. Weergegeven worden de belangrijkste verschillen per taakveld groter dan € 50.000.

0.1 Bestuur € 634.000 (nadeel)
• De voorziening pensioenen wethouders wordt jaarlijks geactualiseerd. De rekenrente is gedaald van 1,577% naar 0,29%. Er is een aanvullende dotatie van € 632.000 gedaan zodat de voorziening per 31-12-2019 weer op niveau is.

1.1 Crisisbeheersing en brandweer € 69.000 (voordeel)
• Van de onderzoekskosten rondom de brandweerkazerne Leusden wordt € 19.000 uitgegeven in 2020. Dit voordeel valt weg tegen het nadeel bij de mutaties reserves. 
• Salarissen € 16.000 voordeel; zie Overhead voor de verklaring.
• Overig kleine voordelen € 34.000 (voordeel)

0.10 Mutaties reserves € 19.000 (nadeel)
• Zie taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
€ 19.000 nadeel onderzoekskosten brandweerkazerne Leusden.

 

BBV indicatoren

De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. In onderstaande indicatoren wordt Leusden vergeleken met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.

 

BBV-indicatoren