Meer
Publicatiedatum: 08-07-2020

Inhoud

Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Inhoud

Algemeen

In de vier programma’s van deze jaarstukken zijn de specifieke lasten en baten per programma opgenomen. Daarnaast heeft de gemeente ook lasten en baten die niet aan een programma zijn toe te rekenen. Het betreft de algemene uitkering, de algemene belastingen, de financiering, de onvoorziene uitgaven, de stelposten en de vennootschapsbelasting. Deze nemen we op bij de Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 

Wat heeft het gekost 2019

Lasten en baten Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
bedragen x € 1.000 Begroting Rekening Saldo
Primitief Na wijziging
Lasten 1.058 993 1.127 -134
Baten 40.447 41.209 41.555 346
Resultaat voor bestemming -39.389 -40.216 -40.428 212
Toevoeging reserves 0 5.772 5.680 92
Onttrekking reserves 936 8.361 8.275 -86
Resultaat na bestemming -40.325 -42.805 -43.023 218

Saldo taakvelden

Saldo taakvelden
bedragen x € 1.000 Lasten Baten Saldo
Begroting Rekening Begroting Rekening
0.5 Treasury 217 217 256 259 3
0.61 OZB woningen 315 324 4.225 4.183 -51
0.62 OZB niet-woningen 0 0 2.476 2.412 -64
0.64 Belastingen Overig 0 5 199 195 -9
0.7 Algemene uitkering en ov. Uitk. Gemeentefonds 264 269 33.849 34.232 378
0.8 Overige baten en lasten 12 133 40 90 -71
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 34 50 0 0 -16
3.4 Economische promotie 0 0 164 184 20
6.3 Inkomensregelingen 151 129 0 0 22
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 993 1.127 41.209 41.555 212
0.10 Mutaties reserves 5.772 5.680 8.361 8.275 6
Resultaat na bestemming 6.765 6.807 49.570 49.830 218

Verschillenanalyse

Verschillenanalyse taakvelden
Hieronder is een analyse opgenomen van de verschillen tussen de begroting en de rekeningcijfers van 2019.
Weergegeven worden de belangrijkste verschillen per taakveld groter dan € 50.000.

0.61 OZB woningen € 51.000 (nadeel)
• De toename van de waardering woningen (in aanbouw) is lager uitgevallen. Hierdoor is € 28.000 minder aan OZB woningen 2019 ontvangen.
• De bijdrage 2019 aan GBLT is € 10.000 hoger dan geraamd. 
• OZB woningen voorgaande jaren geeft per saldo een nadeel van € 13.000.

0.62 OZB niet-woningen eigenaar en gebruiker € 64.000 (nadeel)
• Er zijn drie objecten verschoven van de categorie niet-woningen naar de categorie woningen. Het tarief voor OZB woningen is lager dan voor OZB niet-woningen. Het nadeel heeft betrekking op 2019 en voorgaande jaren.

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds € 378.000 (voordeel)
• Er is € 237.000 aan klimaatmiddelen ontvangen. Hiervan wordt € 182.100 meegenomen naar 2020 (zie overzicht resultaatsbestemming in de aanbiedingsbrief). Het restant van € 55.000 valt vrij in 2019 t.g.v. het rekeningresultaat. Hiervoor waren bij het CUP al middelen geraamd.
• Onderbestedingen door het Rijk leiden tot negatieve bijstellingen van de accressen en dus tot minder Algemene Uitkering. De ramingen zijn in 2019 meer negatief bijgesteld dan de werkelijkheid. Dit geeft een voordeel van € 131.000.  Bij de voorjaarsnota 2020 wordt gekeken in hoeverre de actuele accressen aanleiding geven tot structurele bijstelling van de Algemene Uitkering.
• Overig 10.000 (voordeel)

0.8 Overige baten en lasten € 71.000 (nadeel)
• Vrijval voorziening voormalig personeel € 37.000 (voordeel)
• Mutatie voorziening dubieuze debiteuren algemene dienst € 57.000 (nadeel)
• Mutatie voorziening dubieuze belastingdebiteuren € 36.000 (nadeel)
• Overig € 15.000 (per saldo nadeel) 

 

BBV indicatoren

De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. In onderstaande indicatoren wordt Leusden vergeleken met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.

BBV-indicatoren