Meer
Publicatiedatum: 08-07-2020

Inhoud

Domein Ruimte

Inhoud

Domein Ruimte

Leusden is een groene, vitale en dynamische gemeente die, met behoud van deze identiteit, ruimte biedt aan nieuwe opgaven zoals energietransitie, klimaatverandering en beperkte groei.

Ambitie ruimte

Leusden profileert zich sterker op haar kwaliteiten voor wonen, werken en recreëren: met behoud van het dorpse en groene karakter van Leusden ruimte geven aan woningbouw, bedrijvigheid en voorzieningen.

Ambitie wonen

Leusden bouwt door op de kracht van Leusden: dorpse kwaliteiten en regionale dynamiek.

Ambitie verkeer en vervoer

Leusden is goed bereikbaar en veilig voor automobilist, fietser, reiziger openbaar vervoer en voetganger. Nadelige gevolgen van gemotoriseerd verkeer op het leefmilieu en gezondheid worden zoveel mogelijk beperkt.

Ambitie economie

De economie is van belang voor de werkgelegenheid, vitaliteit en identiteit van Leusden. Wij creëren kansen voor en bieden ruimte aan de ontwikkeling van de economische sector.

Ambitie buitengebied

Een mooi en vitaal buitengebied met ruimte voor economisch vitale en duurzame landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling en recreatief medegebruik, dat kansen biedt voor de energietransitie en inspeelt op het vraagstuk van klimaatverandering en de groene ontwikkelstrategie voor wonen.

Ambitie cultuurhistorie

Cultuurhistorische waarden in Leusden worden gezien en (h)erkend.

Ambitie omgevingswet

Leusden is op tijd klaar voor de stelselwijziging van de Omgevingswet. We benutten de potentie van deze wet optimaal om onze ambities van werken vanuit de bedoeling, samenleving voorop, maatwerk, uitnodigingsplanologie en inhoudelijke doelen, zoals de energietransitie waar te maken.

In de begroting is aangegeven 'Wat willen we bereiken?' en 'Wat gaan we daar voor doen?

In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over 'Wat hebben we bereikt?' en 'Wat hebben we daarvoor gedaan?'. De Teksten van de vragen uit de begroting zijn niet meer opgenomen in de jaarstukken. Deze zijn via de app in de begroting na te lezen.

1. Ruimte

Wat hebben we bereikt?

1. Behouden en versterken van de kernkwaliteiten van de gemeente Leusden.

De Omgevingsvisie stedelijk gebied geeft de kernkwaliteiten van het stedelijk gebied van Leusden weer; zowel naar thema als naar gebied. De omgevingsvisie legt op hoofdlijnen het verband tussen ruimtelijk relevante beleidsterreinen. Om deze visie te kunnen concretiseren is er een uitvoeringsprogramma Omgevingsvisie stedelijk gebied opgesteld.
Hiermee is meer samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen ontstaan.

2. Wonen

Wat hebben we bereikt?

1. Door nieuwe woningbouwprojecten en mogelijke herprogrammering van bestaande woningbouwprojecten voldoen we kwantitatief en kwalitatief aan de Leusdense woningbehoefte.

Zoals besloten in de Woonvisie 2016-2025 wordt meegewerkt aan nieuwe bouwinitiatieven als deze bijdragen aan de vraag naar woningen in Leusden. In 2019 zijn 187 woningen opgeleverd. Ook zijn onder andere voor de projecten Maanwijk, Hof van Liz en Mastenbroek verdere stappen gezet voor de bouw van nieuwe woningen.

Hiermee is bijgedragen aan CUP 7.1 (Realiseren woningbouwprogramma).

2. We bereiken onze woondoelen ‘doorstroming’ en ‘diversificatie van het woningaanbod’ door beschikbare middelen en instrumenten efficiënt en effectief in te zetten.

Er heeft nog geen onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheden van bestaande instrumenten en eventueel nieuw in te zetten instrumenten voor het aanjagen van doorstroming in de woningvoorraad en het meer divers maken van het woningaanbod.

3. Verkeer en vervoer

Wat hebben we bereikt?

1. Afname van het aantal (letsel)ongevallen en het verhogen van het verkeersveiligheidsgevoel.

In 2019 lag het aantal letselongevallen lager dan dat in elk van de 3 daaraan voorafgaande jaren. In 2019 waren er 24 gewonden te betreuren en 1 dodelijk slachtoffer. Het gemiddelde in de periode 2016 tot en met 2018 lag op 31 gewonden. Deze ongevallencijfers zijn niet 100% betrouwbaar. En dat komt doordat de hulp van de politie niet bij alle ongevallen wordt ingeroepen.
Dit neemt niet weg dat het beeld voor 2019 positief afsteekt ten opzichte van voorgaande jaren.

2. Meer mensen op de fiets en uit de auto te krijgen.

Er zijn allerlei activiteiten uitgevoerd om de positieve punten van de fiets onder de aandacht te brengen. Daarbij is gebruik gemaakt van de inspanningen van 033opdefiets. Deze fietscommunity heeft ook meegeholpen bij onze inspanningen om Fietsstad 2020 te worden. Helaas is dat niet gelukt. Maar dit heeft wel een mooie top-10 notering opgeleverd. De aandacht rond de Fietsstadverkiezing heeft een positief effect gehad op het fietsklimaat in Leusden. Helaas heeft verdere uitvoering van het Fietsplan wegens capaciteitsgebrek te weinig aandacht gekregen.

3. Doorstroming op het hoofdwegennet verbeteren.

Vlotte doorstroming van verkeer is van belang voor het woon- en werkklimaat in Leusden.
Door het aantrekken van de economie is het verkeer in onze regio drukker geworden. En dat merken we ook in Leusden. De wachtrijen op onze belangrijkste wegen zijn weer langzaam toegenomen. Hierdoor zijn voorzieningen minder goed bereikbaar en neemt de milieubelasting op kruispunten toe.

4. Economie

Wat hebben we bereikt?

1. Realiseren van duurzame vitale werklocaties.

Er zijn locaties beschikbaar voor verschillende groepen ondernemers (MKB-bedrijven, ZZP-ers, bedrijfsverzamelgebouwen), door te segmenteren in het aanbod van bedrijfskavels en door samen te werken met vastgoedeigenaren.

Onderzoek heeft ons inzicht geboden in de ontwikkeling van de behoefte aan bedrijventerreinen in de regio Amersfoort tot 2030. Er ontstaan tekorten. Over de ontwikkeling van nieuwe terreinen, worden in 2020 afspraken gemaakt in de regio en met de provincie Utrecht.

Met deze activiteiten is bijgedragen aan CUP 9.1 (Vestigingsmogelijkheden bedrijven) en CUP 9.2 (Kantorenlocatie De Horst)

2. Behoud van stabiele werkgelegenheid in Leusden.

Leusden telt ongeveer 15.300 banen (peil 2018). We constateren een groei van het aantal banen in Leusden. De werkloosheid in Leusden is erg laag, rond de 3% (peil 2018).

Dit heeft bijgedragen aan CUP 9.1 (vestigingsmogelijkheden voor bedrijven).

3. Versterken economische positie en ondernemerscultuur.

De Regio Amersfoort heeft ingestemd met de Regionaal Economische Agenda Utrecht +. Deze agenda brengt focus aan in de manier waarop we samenwerken aan versterking van de Utrechtse economie.

We voeren actief accountmanagement en hebben in de regio overleg over bedrijven die ruimte zoeken en bedrijven die mogelijk willen verhuizen. In 2019 hebben we aan 2 bedrijven uit de regio een bedrijfskavel verkocht.

Met deze activiteiten is bijgedragen aan CUP 9.4 (Versterken economische positie en ondernemerscultuur)

4. Winkelgebieden worden verder ontwikkeld tot compacte dorpsharten en ontmoetingsplekken met ruimte voor verschillende functies.

Door gesprekken met ondernemers, vastgoedeigenaren en de Leusder Ondernemers Federatie (LOF), hebben we het bewustzijn vergroot dat winkelgebieden onomkeerbaar veranderen. Ze zullen verbreden qua functies en compacter worden. Vastgoedeigenaren hebben we uitgedaagd om na te denken over andere functies en hierover in gesprek te gaan.

Met deze activiteiten is bijgedragen aan CUP 9.3 (doorontwikkeling winkelgebieden).

5. We zetten Leusden op de kaart.

We hebben bekendheid aan Leusden gegeven door mee te dingen naar de titel ‘Leusden Fietsstad 2020”. Ook Koningsdag 2019 heeft nationaal de aandacht op Leusden gevestigd dankzij het winnen van de Regioquiz.
We hebben een visie Recreatie & Toerisme opgesteld, met een duidelijke koers voor Leusden als toeristische verblijfplaats in de regio, midden in het midden van het land.

Dit heeft een bijdrage geleverd aan CUP 9.5

5. Buitengebied

Wat hebben we bereikt?

1. Behoud en de versterking van de kernkwaliteiten van ons buitengebied.

De omgevingsvisie buitengebied zet in op het behoud en de versterking van de groene kernkwaliteiten van ons buitengebied. Dit werkt door in de plannen die wij maken voor het buitengebied en de beoordeling van plannen van initiatiefnemers. Natuur en landschap zijn sturend bij ruimtelijke ontwikkelingen. Dit is in het belang van ons agrarisch cultuurlandschap, de bos- en natuurgebieden en cultuurhistorische elementen zoals de Grebbelinie.

2. Werken aan duurzaam economisch perspectief voor de Leusdense landbouw.

De omgevingsvisie buitengebied zet in op toekomstbestendige en duurzame landbouw. Vitale landbouw vormt de voorwaarde voor het behoud van ons waardevolle cultuurlandschap. De omgevingsvisie werd vertaald naar een uitvoeringsprogramma om samen met partijen werk te maken van vitale landbouw.

3. Behouden en versterken van natuur en ecologie.

De omgevingsvisie buitengebied zet in op het behoud en de versterking van de groene kernkwaliteiten van ons buitengebied, waaronder het Natuurnetwerk Nederland. Deze visie werd vertaald naar een uitvoeringsprogramma dat we samen met partijen uitvoeren. Dit komt de kwaliteit, aantrekkelijkheid en biodiversiteit van ons buitengebied ten goede.

4. Benutten en versterken van recreatieve mogelijkheden van het buitengebied.

Wij hebben een recreatievisie opgesteld om de kansen voor recreatie van een prachtig en afwisselend buitengebied te benutten. Met deze visie hebben we aangesloten bij de ambities in CUP 9.5 (Leusden op de kaart) en CUP 7.3 (Omgevingsvisie landelijk gebied)

6. Cultuurhistorie

Wat hebben we bereikt?

1. Leusden werkt aan behoud en instandhouding van boven- en ondergronds cultuurhistorisch erfgoed.

We hebben het draagvlak en bewustzijn bij eigenaren van het gebouwde cultuurhistorische erfgoed vergroot. Dit hebben we gedaan door het organiseren van informatieavonden ten behoeve van het parapluplan Cultureel Erfgoed. We hebben begrip gekregen voor ons beleid van behoud versus sloop. Daarnaast hebben we een gemeentelijke Open Monumentendag georganiseerd.
We zijn, voor het behoud van cultuurhistorisch erfgoed bijgestaan door het Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit dat onafhankelijk advies over het erfgoed geeft aan de gemeente.

2. De (her)kenbaarheid en zichtbaarheid van monumenten vergroten.

Aan het begin van planvorming voeren we gesprekken met initiatiefnemers over het behoud van aanwezige cultuurhistorische waarden. Dit heeft in enkele gevallen geleid tot aanpassingen van plannen. Daardoor zijn cultuurhistorische waarden gespaard, of komt er verwijzing naar de originele waarden in terug.

7. Omgevingswet

Wat hebben we bereikt?

1. Een succesvolle implementatie van de omgevingswet.

De tijdshorizon van veel resultaten van het programma Omgevingswet was in 2019 gericht op eind 2020. We gingen er vanuit dat de wet op 1 januari 2021 in werking zou treden. Inmiddels is bekend dat de inwerkingtreding is uitgesteld. In 2019 zijn diverse tussenresultaten gehaald. Zoals het opstellen van plannen van aanpak, een programma van eisen voor de vorm van de omgevingsvisie en het werken aan bewustzijn en de veranderopgave. Hiermee wordt gaandeweg invulling gegeven aan CUP 7.7 (invoering Omgevingswet).

Wat heeft het gekost 2019

Lasten en baten Domein 4 - Ruimte
bedragen x € 1.000 Begroting Rekening Saldo
Primitief Na wijziging
Lasten 5.000 18.879 13.898 4.981
Baten 2.555 16.643 13.060 -3.583
Resultaat voor bestemming 2.445 2.236 838 1.398
Toevoeging reserves 0 924 937 -13
Onttrekking reserves 192 839 692 -147
Resultaat na bestemming 2.253 2.321 1.083 1.238

Saldo taakvelden

Saldo taakvelden
bedragen x € 1.000 Lasten Baten Saldo
Begroting Rekening Begroting Rekening
2.1 Verkeer en vervoer 221 199 7 7 22
2.2 Parkeren 81 70 10 13 14
2.5 Openbaar vervoer 29 29 0 0 0
3.1 Economische ontwikkeling 19 19 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 19 19 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 85 79 7 7 6
3.4 Economische promotie 138 126 107 105 10
5.4 Musea 20 28 0 13 5
5.5 Cultureel erfgoed 179 112 0 0 67
5.7 Openbaar groen en recreatie 720 619 118 111 94
8.1 Ruimtelijke ordening 1.067 1.036 387 317 -39
8.3 Wonen en bouwen 934 837 870 977 204
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden (grex) 50 0 0 9 59
0.5 Treasury (grex) 0 0 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur (grex) 1.143 1.004 3.699 254 -3.306
8.1 Ruimtelijke ordening (grex) 2.112 625 3.847 2.998 638
8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terreinenen) 12.062 9.096 7.591 8.249 3.624
Domein Ruimte 18.879 13.898 16.643 13.060 1.398
0.10 Mutaties reserves (AD) 924 937 609 510 -112
0.10 Mutaties reserves (GB) 0 0 230 182 -48
Resultaat na bestemming 19.803 14.835 17.482 13.752 1.238

Verschillenanalyse

Verschillenanalyse taakvelden
Hieronder is een analyse opgenomen van de verschillen tussen de begroting en de gerealiseerde cijfers van 2019. Weergegeven worden de belangrijkste verschillen per taakveld groter dan € 50.000.

2.1 Verkeer en vervoer € 22.000 (voordeel)
• Er is € 22.000 minder aan onderzoekskosten Fietsplan uitgegeven. De uitgaven staan gepland voor 2020. Dit voordeel valt weg tegen het nadeel bij de mutaties reserves.

5.5 Cultureel erfgoed € 67.000 (voordeel)
• Van de incidentele middelen voor het parapluplan is in 2019 € 29.000 nog niet uitgegeven. Voorgesteld wordt om deze middelen over te hevelen voor besteding in 2020 (zie ook voorstel bestemming rekeningresultaat 2019). Het parapluplan is een bestemmingsplan dat historisch interessante zaken op een bepaalde manier beschermd.
• Per abuis is op dit taakveld € 10.000 aan inhuur budget geraamd terwijl dit bij een ander taakveld hoorde.
• Doordat er minder gemeentelijke monumenten zijn is op het budget € 25.000 overgebleven. Ook de kosten voor de monumentendag waren lager.

5.7 Openbaar groen en recreatie € 94.000 (voordeel)
• Een voordeel van € 11.000 op openluchtrecreatie. De nadruk lag op visieontwikkeling. Zwaartepunt was de campagne Fietsstad-verkiezing.
• Het restant € 31.000 budget voor de inrichting openbare ruimte 2e sporthal blijft over en wordt overgeheveld naar 2020. Zie ook voorstel bestemming rekeningresultaat 2019.   
• De initiatieven die in 2019 plaatsvonden, zoals Leader Gelderse Vallei-projecten, regionale aanpak Vrijkomende Agrarische Bebouwing en uitzendingen van de Keuken van Utrecht, waren goedkoper. Hierdoor is een bedrag van € 15.000 overgebleven op landbouwstructuur en natuurontwikkeling. 
• Salarissen € 29.000 voordeel; zie Overhead voor de verklaring
• Overig € 8.000 (voordeel)

8.1 Ruimtelijke ordening Algemene Dienst € 39.000 (nadeel)
• Voor € 83.000 is dit een nadeel op de anterieure overeenkomsten. De overeenkomst voor Hof van Liz stond gepland voor 2019 maar wordt pas in 2020 ondertekend. Dit nadeel valt weg tegen voordeel bij mutaties reserves.
• Salarissen € 21.000 voordeel; zie Overhead voor de verklaring
• Overig € 23.000 (voordeel)

8.3 Wonen en bouwen € 204.000 (voordeel)
• Er is voor € 96.000 meer aan bouwleges ontvangen (dit voordeel wordt gereserveerd).
• Een groot deel van de kosten voor de uitbesteding van taken voor de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) wordt in 2020 uitgegeven. Een aantal onderdelen (fases van aanbesteding, transitie en implementatie) is nog niet gestart. Een voordeel van € 61.000. Dit voordeel valt weg tegen nadeel bij mutaties reserves.
• Van de CUP-budgetten woningbouwprogramma en omgevingsvisie landelijk- en stedelijk gebied is € 29.000 niet uitgegeven. De projecten zijn nog niet afgerond. Dit voordeel valt weg tegen nadeel bij mutaties reserves.
• Overig € 18.000 (voordeel)

Grondexploitaties € 967.000 (voordeel na mutaties reserves)
Na mutaties in de reserve blijft er per saldo een voordeel over van € 1.015.000 -/- € 48.000 = € 967.000
• Winstnemingen                                        € 330.000 (voordeel)
• Vrijval verliesvoorzieningen             € 627.000 (voordeel)
• Overige voordelen                                 €     10.000 (voordeel)           
• Totaal resultaat grondexploitaties € 967.000 (voordeel)

0.10 Mutaties reserves AD € 112.000 (nadeel)
• Zie taakveld 8.3
€ 96.000 nadeel bouwleges
€ 61.000 nadeel outsourcing BGT
€ 29.000 nadeel woningbouwprogramma en omgevingsvisie
• Zie taakveld 8.1
€ 83.000 voordeel anterieure overeenkomsten
• Zie taakveld 2.1
€ 22.000 nadeel onderzoekskosten Fietsplan
• Overig per saldo voordeel van € 13.000

BBV indicatoren

De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. In onderstaande indicatoren wordt Leusden vergeleken met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.

 

BBV-indicatoren