Meer
Publicatiedatum: 08-07-2020

Inhoud

Sitemap

Sitemap

Jaarverslag en Jaarrekening 2019 Blz. 1  
Jaarverslag & Jaarrekening 2019 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Aanbieding Blz. 4  
Aanbieding Blz. 5  
Jaarverslag Blz. 6  
Domein Bestuur Blz. 7  
Domein Bestuur Blz. 8  
1. Samenleving Voorop Blz. 9  
Wat hebben we bereikt? Blz. 10  
1. Samenwerken aan oplossingen voorvraagstukken en ambities uit de Leusdense samenleving. Blz. 11  
B1.1.1 We sluiten Samenlevingsakkoorden over de speerpunten ‘Duurzaamheid’, ‘Zorg’, ‘Jeugdzorg’ en ‘Werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ Blz. 12  
B1.1.2 We pakken vraagstukken op volgens het opgavegericht werken Blz. 13  
B1.1.3 We evalueren de pilots waarin we geëxperimenteerd hebben met het opgavegericht werken Blz. 14  
B1.1.4 We opereren vanuit de bedoeling (de ‘geest’) van wet- en regelgeving Blz. 15  
B1.1.5 We evalueren de pilots waarin we geëxperimenteerd hebben met het werken vanuit de ‘geest’ van wet- en regelgeving Blz. 16  
B1.1.6 We geven het Recht om uit te dagen (right to challenge) vorm binnen de gemeente Leusden Blz. 17  
2. Digitale dienstverlening Blz. 18  
Wat hebben we bereikt? Blz. 19  
1. De (digitale) dienstverlening en communicatie met burgers en bedrijven verbeteren en vereenvoudigen. Blz. 20  
B2.1.1 We bieden meer producten en diensten aan inwoners aan via MijnOverheid Blz. 21  
B2.1.2 We zorgen ervoor dat de digitale dienstverlening zo helder, eenvoudig en toegankelijk is, dat inwoners en bedrijven de voorkeur geven aan het online kanaal Blz. 22  
B2.1.3 We spelen (snel) in op de vragen of klachten van inwoners, die via sociale media (Facebook, Twitter en WhatsApp) onder onze aandacht worden gebracht Blz. 23  
B2.1.4 We zorgen voor een gastvrije ontvangst in het Huis van Leusden Blz. 24  
3. Samenwerken Blz. 25  
Wat hebben we bereikt? Blz. 26  
1. Samenwerken om kwaliteit te borgen en kwetsbaarheid te verminderen. Blz. 27  
B3.1.1 We werken per taakveld meer samen met Bunschoten, Nijkerk en Putten in de Samenwerking bedrijfsvoering (BNLP) Blz. 28  
B3.1.2 We stellen de Strategische Agenda Regio Amersfoort 2019- 2022 op Blz. 29  
B3.1.3 We bevorderen bestuurlijke regievoering op verbonden partijen Blz. 30  
2. Behouden en aantrekken van talentvolle medewerkers. Blz. 31  
B3.2.1 We bevorderen regionale mobiliteit Blz. 32  
B3.2.2 We zoeken samenwerking met andere gemeenten voor vakspecialistische functies Blz. 33  
4. Veiligheid Blz. 34  
Wat hebben we bereikt? Blz. 35  
1. Verminderen van de criminaliteit in Leusden door de Persoonsgerichte Aanpak in Leusden verder uit te bouwen. Blz. 36  
B4.1.1 Invloed uitoefenen op het netwerk van de inwoner die in de persoonsgerichte aanpak is geplaatst Blz. 37  
B4.1.2 De informatie-uitwisseling over overlastgevers en criminelen wordt structureel verbeterd Blz. 38  
B4.1.3 We combineren de persoonsgerichte aanpak met de bevoegdheden uit de wet woonoverlast Blz. 39  
2. We maken een ondermijningsbeeld m.b.t. georganiseerde criminaliteit in Leusden en ontwikkelen een sluitende aanpak om dit tegen te gaan. Blz. 40  
B4.2.1 We voeren een integrale probleemverkenning uit op het gebied van georganiseerde criminaliteit in Leusden Blz. 41  
B4.2.2 Het Bibob beleid in Leusden wordt geactualiseerd Blz. 42  
3. Het voorkomen en beperken van de gevolgen van branden, crises en rampen. Blz. 43  
B4.3.1 Vergroten van het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid van burgers. Voorlichting geven aan ouderen en basisscholen om het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid te vergroten Blz. 44  
B4.3.2 Verder professionaliseren van de gemeentelijke crisisorganisatie Blz. 45  
B4.3.3 Het verder professionaliseren en faciliteren van de vrijwillige brandweer Blz. 46  
Wat heeft het gekost 2019 Blz. 47  
Saldo taakvelden Blz. 48  
Verschillenanalyse Blz. 49  
BBV indicatoren Blz. 50  
Domein Leefomgeving Blz. 51  
Domein Leefomgeving Blz. 52  
1. Duurzaamheid en milieu Blz. 53  
Wat hebben we bereikt? Blz. 54  
1. Leusden is energieneutraal in 2040 of eerder. Blz. 55  
L1.1.1 We continueren de informatiefunctie van het Energieloket en richten het Energiehuis in. Blz. 56  
L1.1.2 We sluiten een Samenlevingsakkoord over de transitieagenda energie Blz. 57  
2. In 2020 levert de Leusdenaar maximaal 75 kg restafval per jaar in en in 2030 maximaal 25 kg per jaar. Blz. 58  
L1.2.1 We zorgen er voor dat luiers gescheiden ingezameld kunnen worden en dat er een contract wordt gesloten voor de recycling van luiers Blz. 59  
L1.2.2 We voeren een evaluatie uit van de invoering van Het Nieuwe Inzamelen Blz. 60  
L1.2.3 We onderzoeken of de papierinzameling verbeterd kan worden. Als het kosteneffectief kan, voeren we een alternatieve inzamelmethode in Blz. 61  
3. Het gebruik van duurzaam vervoer in de gemeente Leusden neemt toe. Blz. 62  
L1.3.1 We voeren de maatregelen uit die in het Fietsplan Leusden 2018 en in het nog op te stellen Mobiliteitsplan voor 2019 zijn geagendeerd. Blz. 63  
4. De Leusdense samenleving neemt een groter aantal duurzame initiatieven door stimulering en ondersteuning vanuit de gemeente. Blz. 64  
L1.4.1 We ondersteunen duurzame initiatieven via het Fonds duurzame initiatieven en houden het duurzaamheidsnetwerk levend Blz. 65  
2. Water en riolering Blz. 66  
Wat hebben we bereikt? Blz. 67  
1. Leusden heeft een goed functionerend rioleringssysteem dat voorbereid is op het veranderende klimaat. Blz. 68  
L2.1.1 Wij stellen een nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan voor de periode 2019-2023 op Blz. 69  
2. Verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater in de gemeente Leusden. Blz. 70  
L2.2.1 We koppelen de Hessenweg , een deel van de wegen in Leusden-Zuid en de Burgemeester de Beaufortweg af van het gemengde rioolstelsel Blz. 71  
L2.2.2 We leveren een onderzoek op dat inzicht biedt in hoe we de waterkwaliteit kunnen verbeteren. Zo mogelijk starten we met de eerste maatregelen Blz. 72  
3. De overlast van een hoge grondwaterstand wordt beperkt. Blz. 73  
L2.3.1 We voeren het herinrichtingsplan Hessenweg binnen de kern van Achterveld uit Blz. 74  
4. In Leusden wordt overlast door de toename van hevige neerslag beperkt tot alleen de extreme situaties. Blz. 75  
L2.4.1 We voeren het herinrichtingsplan Hessenweg binnen de kern van Achterveld uit Blz. 76  
L2.4.2 We nemen in het in 2019 op te stellen Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) voorschriften op over de openbare ruimte, die zorgen voor minder belasting van het rioleringssysteem Blz. 77  
L2.4.3 We stimuleren dat bewoners regenwater langer op eigen terrein opvangen Blz. 78  
3. Wegen en infrastructuur Blz. 79  
Wat hebben we bereikt? Blz. 80  
1. Leusden investeert doelmatig en kosteneffectief in het wegennet. Blz. 81  
L3.1.1 We combineren het groot onderhoud aan de Hessenweg, Hamersveldseweg-zuid, Torenakkerweg, Burgemeester de Beaufortweg en een aantal wegen in Leusden-zuid met andere werkzaamheden Blz. 82  
L3.1.2 We vernieuwen de brug Horsterweg – Valleikanaal Blz. 83  
4. Accommodaties Blz. 84  
Wat hebben we bereikt? Blz. 85  
1. De accommodaties van de gemeente Leusden worden verduurzaamd. Blz. 86  
L4.1.1 We voeren de rendabele duurzaamheidsmaatregelen uit die in 2018 uit een 0-meting naar voren zijn gekomen Blz. 87  
L4.1.2 We bieden ruimte aan initiatieven van energiecoöperaties op daken van gemeentelijke accommodaties die daarvoor geschikt zijn Blz. 88  
2. De gemeentelijke accommodaties zijn efficiënt, doeltreffend en optimaal in gebruik. Blz. 89  
L4.2.1 We voeren prestatiecontracten in voor onderhoud en energiegebruik van de gemeentelijke accommodaties Blz. 90  
L4.2.2 We voeren de renovatie- of nieuwbouwmaatregelen voor De Korf uit zoals besloten in 2018 Blz. 91  
L4.2.3 We onderzoeken de keuze renovatie of nieuwbouw voor de brandweerkazerne Leusden centrum Blz. 92  
L4.2.4 We inventariseren de mogelijkheden voor maatwerk huisvesting van welzijnsorganisaties en verenigingen Blz. 93  
3. Nieuwe huisvesting voor onderwijs is duurzaam en sluit aan bij onderwijsinhoudelijke en maatschappelijke vernieuwing. Blz. 94  
L4.3.1 We ontwerpen en realiseren het Integraal Kind Centrum (IKC) Berkelwijk Blz. 95  
L4.3.2 We stellen een ambitie- en businessplan op voor de initiatieffase van het Integraal KindCentrum (IKC) Groenhouten Blz. 96  
5. Onderhoud buitenruimte Blz. 97  
Wat hebben we bereikt? Blz. 98  
1. Bewonerstevredenheid Blz. 99  
L5.1.1 We vormen een werkgroep voor een (ver)nieuw(d) contract voor het onderhoud van de buitenruimte Blz. 100  
Wat heeft het gekost 2019 Blz. 101  
Saldo taakvelden Blz. 102  
Verschillenanalyse Blz. 103  
BBV indicatoren Blz. 104  
Domein Samenleving Blz. 105  
Domein Samenleving Blz. 106  
1. Eigen kracht Blz. 107  
Wat hebben we bereikt? Blz. 108  
1. Inwoners nemen de regie over hun leven door in (fysieke) beweging te blijven. Blz. 109  
S1.1.1 We faciliteren of organiseren activiteiten en stimuleren initiatieven en ontmoetingen in buurt en netwerk Blz. 110  
2. Mensen met een beperking kunnen op een gelijkwaardige wijze meedoen in de samenleving. Blz. 111  
S1.2.1 We vergroten de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking in de ‘inclusieve samenleving’ Blz. 112  
S1.2.2 We bevorderen herkenning door professionals van inwoners met een lichte verstandelijke beperking Blz. 113  
3. Inwoners zijn zelfredzaam en in staat zelfstandig (thuis) te blijven leven in een veilige huiselijke omgeving. Blz. 114  
S1.3.1 We geven voorlichting en delen kennis over een veilige woonomgeving/een veilig thuis Blz. 115  
4. Kinderen groeien veilig op en hebben de kans zich te ontwikkelen. Blz. 116  
S1.4.1 We bouwen aan netwerken van gezinnen die elkaar kunnen versterken Blz. 117  
S1.4.2 We versterken en verbinden activiteiten die zich richten op het voorkomen van laaggeletterdheid Blz. 118  
2. Saamhorigheid Blz. 119  
Wat hebben we bereikt? Blz. 120  
1. Inwoners hebben de mogelijkheid vitaal te zijn en worden daarbij, waar nodig en wenselijk, door (vitale) sport- en beweegaanbieders ondersteund. Blz. 121  
S2.1.1 We ontwikkelen een stevige gemeentelijke sportinfrastructuur van waaruit verbindingen met welzijnsactiviteiten tot stand komen Blz. 122  
2. Inwoners zijn in de gelegenheid en zijn gestimuleerd om passief en actief mee te doen aan culturele activiteiten. Blz. 123  
S2.2.1 We onderzoeken financiële mogelijkheden om te bevorderen dat inwoners in Leusden meedoen op cultureel gebied Blz. 124  
3. Mantelzorgers kennen hun grenzen en delen hun zorgen als dit zorgen voor hen te belastend wordt. Blz. 125  
S2.3.1 We organiseren voldoende en passende respijtzorg waardoor mantelzorgers ontlast worden Blz. 126  
S2.3.2 We bevorderen deskundigheid bij professionals om tijdig dreigende overbelasting of ‘ontspoorde’ zorg te kunnen signaleren Blz. 127  
S2.3.3 We vergroten het bereik onder mantelzorgers die zware zorg verlenen en behoefte hebben aan ondersteuning Blz. 128  
3. Preventie Blz. 129  
Wat hebben we bereikt? Blz. 130  
1. Inwoners streven een gezonde leefstijl na. Blz. 131  
S3.1.1 We versterken Leusden Fit en ontwikkelen het project door om het zichtbaar en blijvend onderdeel te maken van onze samenleving Blz. 132  
2. Het versterken van de samenwerking rondom vroegsignalering bij kwetsbare inwoners. Blz. 133  
S3.2.1 We realiseren een samenhangende aanpak vroegsignalering, doorverwijzing en de opvolging van signalen met alle betrokken partners Blz. 134  
3. Kinderen en jongeren hebben door preventieve activiteiten en goede samenwerking tussen partijen minder (snel) vormen van (zwaardere) zorg nodig. Blz. 135  
S3.3.1 We versterken ons lokaal sociaal vangnet rondom kinderen en jongeren (dat bestaat uit de combinatie van ondersteunende professionals en inwonerinitiatieven/vrijwilligers) Blz. 136  
S3.3.2 We realiseren een sluitende keten tussen preventief jeugd- en jongerenwerk uitgevoerd vanuit jongerenaccommodaties en jeugdhulpverlening Blz. 137  
S3.3.3 We verbeteren de aansluiting tussen jeugdhulp en (passend) onderwijs Blz. 138  
S3.3.4 We zorgen voor kwalitatieve en duurzame huisvesting van onderwijs in de Integrale KindCentra’s in Leusden Blz. 139  
4. Versterken van het signaleren van armoede en vergroten van bekendheid (financiële) ondersteuning. Blz. 140  
S3.4.1 We brengen kernpartners samen waarmee we een gezamenlijke preventieve aanpak uitvoeren Blz. 141  
4. Maatwerk Blz. 142  
Wat hebben we bereikt? Blz. 143  
1. De inzet van maatwerk(voorzieningen) en zorg is doelmatig en de kosten zijn voorspelbaar. Blz. 144  
S4.1.1 We versterken het (lokale) contractmanagement richting zorgaanbieders Blz. 145  
2. Inwoners zijn mobiel. Blz. 146  
S4.2.1 We organiseren op een efficiënte manier voldoende vervoersmogelijkheden en mobiliteit voor inwoners Blz. 147  
Wat heeft het gekost 2019 Blz. 148  
Saldo taakvelden Blz. 149  
Verschillenanalyse Blz. 150  
BBV indicatoren Blz. 151  
Domein Ruimte Blz. 152  
Domein Ruimte Blz. 153  
1. Ruimte Blz. 154  
Wat hebben we bereikt? Blz. 155  
1. Behouden en versterken van de kernkwaliteiten van de gemeente Leusden. Blz. 156  
R.1.1.1 We geven samen met betrokken partijen uitvoering aan de omgevingsvisie stedelijk gebied en maken hiervoor een uitvoeringsprogramma Blz. 157  
R1.1.2 We brengen mogelijke woningbouwlocaties binnen de bebouwde kom voor na 2025 in beeld Blz. 158  
R1.1.3 We brengen mogelijke bouwlocaties buiten de bebouwde kom in beeld Blz. 159  
2. Wonen Blz. 160  
Wat hebben we bereikt? Blz. 161  
1. Door nieuwe woningbouwprojecten en mogelijke herprogrammering van bestaande woningbouwprojecten voldoen we kwantitatief en kwalitatief aan de Leusdense woningbehoefte. Blz. 162  
R2.1.1 We monitoren de vraag naar en het aanbod aan woningen in Leusden Blz. 163  
R2.1.2 We maken concrete afspraken over het te realiseren woningbouwprogramma bij nieuwbouwprojecten en herprogrammering van bestaande bouwprojecten Blz. 164  
R2.1.3 We actualiseren en vullen het woonbeleid aan op de aspecten wonen, zorg en welzijn Blz. 165  
R2.1.4 We analyseren de beschikbaarheid van de voorraad sociale huurwoningen Blz. 166  
R2.1.5 We bevorderen nieuwe en vernieuwende woonconcepten en –vormen die de druk op de woningmarkt verlichten Blz. 167  
2. We bereiken onze woondoelen ‘doorstroming’ en ‘diversificatie van het woningaanbod’ door beschikbare middelen en instrumenten efficiënt en effectief in te zetten. Blz. 168  
R2.2.1 We brengen de noodzakelijke omvang van de voorraad sociale huurwoningen in beeld Blz. 169  
R2.2.2 We evalueren het systeem van woonruimteverdeling Blz. 170  
R2.2.3 We (her)overwegen bestaande en nieuwe, aanvullende instrumenten ten behoeve van doorstroming en meer diversificatie Blz. 171  
3. Verkeer en vervoer Blz. 172  
Wat hebben we bereikt? Blz. 173  
1. Afname van het aantal (letsel)ongevallen en het verhogen van het verkeersveiligheidsgevoel. Blz. 174  
R3.1.1 We voeren een second- opinion onderzoek uit naar het functioneren ‘shared space-gebieden’ Blz. 175  
R3.1.2 We realiseren fietsvoorzieningen op de Hamersveldseweg (tussen Leusbroekerweg en de Grasdrogerijweg) Blz. 176  
R3.1.3 We intensiveren de samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN) Blz. 177  
2. Meer mensen op de fiets en uit de auto te krijgen. Blz. 178  
R3.2.1 We voeren het herinrichtingsplan Hessenweg binnen de kern van Achterveld uit Blz. 179  
R3.2.2 We onderzoeken de haalbaarheid van een fietspad langs/naast de Pon-lijn Blz. 180  
3. Doorstroming op het hoofdwegennet verbeteren. Blz. 181  
R3.3.1 We verruimen de capaciteit op de Randweg en maken de entree aantrekkelijker Blz. 182  
4. Economie Blz. 183  
Wat hebben we bereikt? Blz. 184  
1. Realiseren van duurzame vitale werklocaties. Blz. 185  
R4.1.1 We stellen een transformatiestrategie op om te komen tot duurzame gebieden waar menging van functies plaatsvindt Blz. 186  
R4.1.2 We versterken De Horst als dé kantorenlocatie van Leusden Blz. 187  
R4.1.3 We bieden bedrijfskavels aan in Noord-West Leusden Blz. 188  
2. Behoud van stabiele werkgelegenheid in Leusden. Blz. 189  
R4.2.1 We monitoren jaarlijks de ontwikkelingen in Leusdense economie Blz. 190  
3. Versterken economische positie en ondernemerscultuur. Blz. 191  
R4.3.1 We intensiveren het accountmanagement bedrijven Blz. 192  
R4.3.2 We ondersteunen de Regio Amersfoort in het sluiten van een convenant met Economic Board Utrecht (EBU) Blz. 193  
4. Winkelgebieden worden verder ontwikkeld tot compacte dorpsharten en ontmoetingsplekken met ruimte voor verschillende functies. Blz. 194  
R4.4.1 We gaan verder met het project Hart van Leusden (revitalisering Hamershof) Blz. 195  
R4.4.2 We onderzoeken welke instrumenten ingezet kunnen worden om functiemenging in de winkelcentra te stimuleren en de ontmoetingsfunctie te vergroten Blz. 196  
R4.4.3 We verkennen de mogelijkheden om een verplaatsingscoach in te zetten Blz. 197  
5. We zetten Leusden op de kaart. Blz. 198  
R4.5.1 We stimuleren de lokale VVV Blz. 199  
R4.5.2 We stimuleren evenementen gericht op wandelen en fietsen Blz. 200  
R4.5.3 We zetten Leusden op de kaart door promotieactiviteiten en communicatie Blz. 201  
5. Buitengebied Blz. 202  
Wat hebben we bereikt? Blz. 203  
1. Behoud en de versterking van de kernkwaliteiten van ons buitengebied. Blz. 204  
R5.1.1 We geven, samen met betrokken partijen, uitvoering aan de omgevingsvisie landelijk gebied en maken hiervoor een uitvoeringsprogramma Blz. 205  
R5.1.2 We bieden ruimere mogelijkheden voor hergebruik van vrijkomende agrarische bebouwing Blz. 206  
R5.1.3 We geven uitvoering aan het Landschapsontwikkelingsplan door samen met partijen projecten uit te voeren Blz. 207  
R5.1.4 We leveren kennis aan en adviseren stichting De Boom en toetsen de plannen aan beleid, regelgeving, haalbaarheid en draagvlak Blz. 208  
2. Werken aan duurzaam economisch perspectief voor de Leusdense landbouw. Blz. 209  
R5.2.1 We geven, samen met betrokken partijen, uitvoering aan de omgevingsvisie landelijk gebied en maken hiervoor een uitvoeringsprogramma Blz. 210  
R5.2.2 We ondersteunen de landbouw door in het nieuwe omgevingsplan Buitengebied ruimte te houden en te bieden voor een duurzaam economisch perspectief Blz. 211  
R5.2.3 We verlenen onze kennis aan en adviseren stichting De Boom over het planologisch mogelijk maken van het versterken van de grondgebonden melkrundveehouderij Blz. 212  
3. Behouden en versterken van natuur en ecologie. Blz. 213  
R5.3.1 We verlenen onze kennis aan en adviseren stichting De Boom over het planologisch mogelijk maken om 55 hectare grond om te zetten naar nieuwe natuur Blz. 214  
R5.3.2 We leveren kennis aan en adviseren stichting De Boom en toetsen de plannen aan beleid, regelgeving, haalbaarheid en draagvlak Blz. 215  
R5.3.3 We geven uitvoering aan het Landschapsontwikkelingsplan door samen met partijen projecten uit te voeren Blz. 216  
4. Benutten en versterken van recreatieve mogelijkheden van het buitengebied. Blz. 217  
R5.4.1 We geven, samen met betrokken partijen, uitvoering aan de omgevingsvisie landelijk gebied en maken hiervoor een uitvoeringsprogramma Blz. 218  
R5.4.2 We gaan op zoek naar partners voor een gezamenlijke lobby voor de gedeeltelijke openstelling van de Leusderheide voor recreatief gebruik, opwekking duurzame energie, of een combinatie daarvan Blz. 219  
6. Cultuurhistorie Blz. 220  
Wat hebben we bereikt? Blz. 221  
1. Leusden werkt aan behoud en instandhouding van boven- en ondergronds cultuurhistorisch erfgoed. Blz. 222  
R6.1.1 We beschermen cultuurhistorische waarden (niet zijnde rijksmonumenten of gemeentelijk monumenten) en landschapsstructuren in een zogeheten paraplubestemmingsplan Blz. 223  
R6.1.2 We implementeren de cultuurhistorische waardenkaart bij ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 224  
R6.1.3 We breiden het netwerk van monumenteneigenaren uit Blz. 225  
R6.1.4 We wijzen ten minste 1 gemeentelijk monument aan Blz. 226  
2. De (her)kenbaarheid en zichtbaarheid van monumenten vergroten. Blz. 227  
R6.2.1 We organiseren en evalueren de gemeentelijke Open Monumentendag en reiken de Erfgoedprijs uit Blz. 228  
7. Omgevingswet Blz. 229  
Wat hebben we bereikt? Blz. 230  
1. Een succesvolle implementatie van de omgevingswet. Blz. 231  
R7.1.1 We gaan op de verschillende deelgebieden van de Omgevingswet plannen van aanpak opstellen en die uitvoeren/implementeren Blz. 232  
Wat heeft het gekost 2019 Blz. 233  
Saldo taakvelden Blz. 234  
Verschillenanalyse Blz. 235  
BBV indicatoren Blz. 236  
Overhead Blz. 237  
Algemeen Blz. 238  
Wat heeft het gekost 2019 Blz. 239  
Specificatie taakveld 0.4 overhead (per onderdeel) Blz. 240  
Verschillenanalyse Blz. 241  
Overheadpercentage Blz. 242  
BBV indicatoren Blz. 243  
Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien Blz. 244  
Algemeen Blz. 245  
Wat heeft het gekost 2019 Blz. 246  
Saldo taakvelden Blz. 247  
Verschillenanalyse Blz. 248  
BBV indicatoren Blz. 249  
Paragrafen Blz. 250  
Paragraaf A Lokale heffingen Blz. 251  
Paragraaf A Lokale heffingen Blz. 252  
Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 253  
Paragraaf B Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 254  
Paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen en investeringen Blz. 255  
Paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen en investeringen Blz. 256  
Paragraaf D Financiering Blz. 257  
Paragraaf D Financiering Blz. 258  
Paragraaf E Bedrijfsvoering Blz. 259  
Paragraaf E Bedrijfsvoering Blz. 260  
Paragraaf F Verbonden Partijen Blz. 261  
Paragraaf F Verbonden Partijen Blz. 262  
Paragraaf G Grondbeleid Blz. 263  
Paragraaf G Grondbeleid Blz. 264  
Paragraaf H Toezicht en verantwoording Blz. 265  
Paragraaf H Toezicht en Verantwoording Blz. 266  
Jaarrekening 2019 Blz. 267  
Overzicht van baten & lasten 2019 Blz. 268  
Overzicht van baten & lasten 2019 Blz. 269  
Onvoorziene uitgaven algemeen Blz. 270  
Overzicht van baten & lasten per taakveld Blz. 271  
Overzicht van incidentele baten & lasten Blz. 272  
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) Blz. 273  
Balans per 31 december 2019 Blz. 274  
Balans per 31 december 2019 Blz. 275  
Toelichting op de balans Blz. 276  
Grondslagen voor waardering en resultaatsbepaling Blz. 277  
Toelichting Vaste Activa Blz. 278  
Toelichting Vlottende Activa GB Blz. 279  
Toelichting Vlottende Activa AD Blz. 280  
Toelichting Vaste Passiva - Eigen vermogen Blz. 281  
Verloop reserves Blz. 282  
Toelichting Vaste Passiva - Voorzieningen Blz. 283  
Verloop voorzieningen Blz. 284  
Toelichting Vlottende Passiva Blz. 285  
Sisa bijlage en subsidieverantwoording Blz. 286  
Sisa bijlage en subsidieverantwoording Blz. 287  
Vaststellingsbesluit Blz. 288  
Vaststellingsbesluit Blz. 289