Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Aanbieding

Inhoud

 

Hierbij presenteren wij de jaarstukken 2018.
Deze jaarstukken zijn de verantwoording van het college aan de raad over het gevoerde beleid en beheer.

Jaarstukken

De jaarstukken hebben dezelfde opzet als de programmabegroting.
• In het eerste deel, het jaarverslag, staat het gevoerde beleid centraal en de gerealiseerde baten en lasten per domein. Deze programmaverantwoording is te benaderen via de diverse tegels per domein, net als de verplichte paragrafen.
• Het tweede deel, de jaarrekening, bevat de financiële verantwoording.

Alle bedragen in de kolommen worden in duizendtallen weergegeven.

 

Totalen 2018

Uitgaven (algemene dienst)
De totale uitgaven van de algemene dienst zijn € 57.658.000. Dit is € 1.920 per inwoner (2017 was dit € 1.928 per inwoner).
Dit is exclusief de uitgaven van het grondbedrijf, deze fluctueren jaarlijks.
De totale uitgaven van het grondbedrijf zijn € 4.211.000 (inclusief mutaties reserve grondbedrijf).

De uitgaven van € 57.658.000 zijn als volgt verdeeld over de 4 programma's (domeinen), de Algemene dekkingsmiddelen en Overhead. Ook is er per saldo een dotatie aan de reserves gedaan.

 

Inkomsten (algemene dienst)
De uitgaven van de gemeente worden gedekt door diverse inkomsten.
De totale inkomsten van de algemene dienst zijn € 56.731.000
De totale inkomsten van het grondbedrijf zijn € 5.456.000

 

Rekeningresultaat 2018

De jaarrekening 2018 sluit, na alle mutaties in de reserves, met een voordelig saldo van € 318.000

 

bedragen x € 1.000

Begroting

Rekening

Totale uitgaven (lasten)

67.020

61.802

Totale inkomsten (baten)

66.763

62.187

Resultaat voor mutaties in de reserves

-/- 257

385

Mutaties in de reserves (per saldo in reserves)

257

-/- 67

Resultaat na mutaties in de reserves (= rekeningresultaat)

0

318

 

 

 

Resultaat Grondexploitatie (GB)

 

1.243

Resultaat Exploitatie Algemene Dienst (AD)

 

-/-  925

Totaal

 

318

Rekeningresultaat algemene dienst

Als tussentijds resultaat is er lopende dit boekjaar een nadelig saldo van € 1.049.000 ten laste van de algemene reserve basisdeel en flexibel deel gekomen. Dat wil zeggen dat in de begroting en de bestuursrapportages (o.a. voorjaarsnota, najaarsnota) geraamde tekorten worden gedekt ten laste van reserves. Dit tussentijds resultaat beïnvloedt het rekeningresultaat van de algemene dienst:

 

bedragen x € 1.000

Rekening

Rekeningresultaat Algemene Dienst en Grondbedrijf

318

Rekeningresultaat Grondbedrijf

1.243

Rekeningresultaat Algemene Dienst

-/-  925

Resultaatsbestemming begroting en bestuursrapportages

-/-  1.049

Rekeningresultaat Algemene Dienst zonder de tussentijdse dekking

-/-  1.974

Opbouw rekeningresultaat 2018

bedragen x € 1.000

 

S/I

 

Budgetoverhevelingen naar 2019

373

I

voordeel

OZB niet woningen

75

I

nadeel

Algemene uitkering

152

I

nadeel

Extra storting pensioenvoorziening

120

I

nadeel

Verbouwing Walter van Amersfoortstraat Achterveld

39

I

nadeel

Afval

466

S/I

nadeel

Sportbeleid

81

I

voordeel

Sociaal Domein

377

S

nadeel

Volksgezondheid

52

I

voordeel

Monumenten

41

I

voordeel

Afrekening recreatieschap

58

I

voordeel

Grondbedrijf

1.243

I

voordeel

Minder toerekening interne uren grondexploitaties

225

I

nadeel

Diverse voor- en nadelen

76

I

nadeel

Totaal

318

 

 

Bij de programma’s (domeinen) staat een toelichting op de verschillen tussen begroting en rekening en de eventuele structurele effecten hiervan.

 

Balansontwikkeling 2018
Het rekeningresultaat geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven over 2018. De balans geeft inzicht in de bezittingen, liquiditeiten en vermogen van de gemeenten. De ontwikkeling van de belangrijkste onderdelen van de balans geven wij als volgt weer:

-Uit deze grafiek blijkt dat de reserves en voorzieningen iets in omvang zijn gedaald. Dit wordt met name veroorzaakt door de onttrekking van tussentijds (nadelig) resultaat.
-Daarnaast zien we dat de boekwaarde over de investeringen met ruim € 8 miljoen is gestegen. Deze stijging wordt veroorzaakt door met name de realisatie van het gemeentehuis, de aankoop van sportzaal Antares en investeringen in voorzieningen zoals de reconstructie kruising Groene Zoom en Hart van Leusden (start fase 1).
-Deze investeringen houden een rechtstreeks verband met de afname van het liquiditeitsoverschot van de gemeente met circa € 7 miljoen.
-De waarde van de voorraden grond is nagenoeg gelijk gebleven.

 

Voorstel bestemming rekeningresultaat 2018

Het college stelt voor om het rekeningresultaat als volgt te bestemmen:  

bedragen x € 1.000

 

1.

Beschikbaar stellen van middelen voor besteding in 2019                                                                                                        

373

2.

Beschikbaar gestelde middelen onttrekken uit de algemene reserve basisdeel

-/- 373

3.

Storting in algemene reserve grondbedrijf

1.243

4.

Onttrekking tekort jaarrekening 2018 uit de algemene reserve basisdeel

-/- 925

 

Totaal

318

Toelichting op het voorstel bestemming rekeningresultaat:

1. Beschikbaar stellen van middelen voor besteding in 2019. Het betreft voornamelijk budgetten die in 2018 beschikbaar zijn gesteld maar niet volledig tot uitvoering zijn gekomen of afgerekend zijn. Een aantal zaken heeft vertraging opgelopen of is pas later in het jaar opgestart. In 2019 worden deze zaken alsnog uitgevoerd.

bedragen x € 1.000

 

Algemene uitkering over 2018 (accres gemeentefonds)

130

CUP 3.8; gemeentelijk armoedebeleid

25

Inspectiebudget gemeentelijke accommodaties

7

Afrekening 2017 en 2018 vervanging zwembadinventaris

30

CUP 4.3; PMD bij appartementen

15

Taaltoets

10

Fonds samenlevingsinitiatieven

42

Subsidie Kamp Amersfoort en St. Russisch ereveld

33

Inhuur RO-adviseurs bestemmingsplannen

60

Inhuur hospitality Huis van Leusden

21

Totaal

373

2. Voorgesteld wordt om de beschikbaar gestelde middelen te onttrekken uit de algemene reserve basisdeel.

3. Voorgesteld wordt het totale resultaat van het grondbedrijf € 1.243.000 in de algemene reserve van het grondbedrijf te storten. De weerstandsratio komt daarmee buiten de afgesproken bandbreedte. Bij de voorjaarsnota 2019 wordt een voorstel gepresenteerd om het beschikbare weerstandsvermogen te verlagen zodat de ratio weer binnen de bandbreedte komt.

4. Voorgesteld wordt het nadelige jaarrekening resultaat algemene dienst van € 925.000 te onttrekken uit de algemene reserve basisdeel. De weerstandsratio komt daarmee buiten de afgesproken bandbreedte. Bij de voorjaarsnota 2019 wordt een voorstel gepresenteerd om het beschikbare weerstandsvermogen te verhogen zodat de ratio weer binnen de bandbreedte komt.

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Leusden,

H.W. de Graaf-Koelewijn, Directeur-Secretaris

G.J. Bouwmeester, Burgemeester