Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Inhoud

Algemeen

In de vier programma’s van deze jaarstukken zijn de specifieke lasten en baten per programma opgenomen. Daarnaast heeft de gemeente ook lasten en baten die niet aan een programma zijn toe te rekenen. Het betreft de algemene uitkering, de algemene belastingen, de financiering,  de onvoorziene uitgaven en de stelposten en de vennootschapsbelasting. Deze nemen we op bij de Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 

Wat heeft het gekost 2018

 

 

Lasten en baten Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
bedragen x € 1.000 Begroting Rekening Saldo aaa
Primitief Na wijziging
Lasten 1.833 664 531 133
Baten 37.610 39.225 39.210 -15
Resultaat voor bestemming -35.777 -38.561 -38.679 118
Toevoeging reserves 0 6.089 6.856 -767
Onttrekking reserves 371 6.210 6.856 646
Resultaat na bestemming -36.148 -38.682 -38.679 -3
Saldo taakvelden
bedragen x € 1.000 Lasten Baten Saldo
Begroting Rekening Begroting Rekening aa
0.5 Treasury 111 111 207 212 5
0.61 OZB woningen 284 275 4.104 4.121 26
0.62 OZB niet-woningen 0 0 2.432 2.357 -75
0.64 Belastingen Overig 0 0 212 229 17
0.7 Alg. uitkering en ov. Uitk. Gemeentefonds 0 4 31.796 31.778 -22
0.8 Overige baten en lasten 31 56 315 344 4
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 121 0 0 0 121
3.4 Economische promotie 0 0 159 169 10
6.3 Inkomensregelingen 117 85 0 0 32
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 664 531 39.225 39.210 118
0.10 Mutaties reserves 6.089 6.856 6.210 6.856 -121
Resultaat na bestemming 6.753 7.387 45.435 46.066 -3

Verschillenanalyse

Hieronder is een analyse opgenomen van de verschillen tussen de begroting en de rekeningcijfers van 2018. Weergegeven worden de belangrijkste verschillen per taakveld groter dan € 50.000.

0.62 OZB niet-woningen € 75.000 (nadeel)
• De opbrengsten onroerendezaakbelasting geeft een nadeel van € 75.000 omdat een aantal objecten voor de waardering van het tarief-niet-woning naar woning zijn gegaan. Dit laatste is gebeurd op basis van jurisprudentie. Daarnaast worden met name kantoorpanden en winkelpaden lager gewaardeerd dan verwacht.

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds € 22.000 (nadeel)
• Onderbesteding op de rijksbegroting geeft een nadelig effect op het accres gemeentefonds 2018 van € 130.000. Het accres wordt definitief vastgesteld bij de meicirculaire 2019. Bij de resultaatsbestemming wordt voorgesteld dit bedrag te reserveren voor de verrekening 2018 die in 2019 gaat plaatsvinden.
• De taakstelling voor de stroppenpot sociaal domein is niet volledig gehaald, dit geeft een nadeel van € 17.000
• Overige nadelen € 5.000
• Totaal nadeel 2018 op taakveld algemene uitkering is inclusief effect accres meicirculaire 2019 € 152.000

0.9 Vennootschapsbelasting € 121.000 (voordeel)
• Geraamd voor 2018 is een bedrag van € 121.000 voor vennootschapsbelasting. De werkelijke last is op dit moment op € 0 gesteld. De VpB wordt gedekt door de reserve van het grondbedrijf en valt daarom ook weg tegen het nadeel bij de mutaties in de reserves.

0.10 Mutaties reserves € 121.000 (nadeel)
• Dit nadeel valt weg tegen het voordeel op taakveld 0.9 vennootschapsbelasting.

Monitor bezuinigingen

Kerntakendiscussie
In onderstaande tabel zijn de voor 2018 te effectueren bezuinigingsmaatregelen opgenomen.
Aangegeven is per taakveld welke maatregelen in 2018 zijn gerealiseerd en welke besparingsverliezen zijn genomen.

bedragen x € 1.000

2018

 

Te realiseren

Realisatie

Besparingsverlies

Kerntakendiscussie:

 

 

 

8.4 (binnensport)accommodaties

36

0

36

1.1 College

30

0

30

Totale maatregelen

66

0

66

Toelichting:
• 8.4 (binnensport)accommodaties
De (resterende) taakstelling is via de Najaarsnota 2018 incidenteel als besparingsverlies afgeboekt. Bij de aanbesteding van het meerjarig gebouwenonderhoud in 2019 wordt bekeken in hoeverre de taakstelling structureel kan worden ingevuld.
• 1.1 College
Via de Voorjaarsnota 2018 is deze taakstelling als besparingsverlies genomen en structureel afgeboekt.

 

Interne kerntakendiscussie
Naast de taakstelling vanuit de kerntakendiscussie is binnen de begroting 2018 ook de taakstelling op de overheadkosten opgenomen (interne kerntakendiscussie). De overheadtaakstelling voor 2018 is volledig gerealiseerd. Wel is een lager surplus gerealiseerd dan was voorzien.

bedragen x € 1.000

2018

 

Te realiseren

Realisatie

Overheadtaakstelling

399

399

 

 

 

Interne kerntakendiscussie

 

 

·         Formatiemaatregelen

495

472

·         Overheadbudgetten

156

156

Totaal interne kerntakendiscussie

651

628

 

 

 

Surplus t.b.v flexibele schil/investeringen/belonen/risicobuffer

252

229

 

BBV indicatoren

De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. In onderstaande indicatoren wordt Leusden vergeleken met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.

 

Bron: CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

 

Bron: COELO