Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Programma onderdelen

Jaarrekening

Overzicht van baten & lasten

Overzicht van baten & lasten 2018

 

Tussen de begroting en de realisatie zijn op programmaniveau diverse verschillen waar te nemen. In de programmaverantwoording zijn per programma de verschillen per programmaonderdeel toegelicht. Het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen is opgenomen onder de tegel Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

 

aaa Overzicht van baten & lasten 2018 Lasten Baten Saldo aaa
Begroting Begroting Rekening Begroting Begroting Rekening Gerealiseede
bedragen x € 1.000 primitief na wijz. primitief na wijz. B&L
Exploitatie (zonder reserve boekingen)
Domein Bestuur 4.327 4.942 5.067 518 606 648 -4.419
Domein Leefomgeving 13.184 14.498 15.301 6.522 9.867 9.820 -5.481
Domein Samenleving 22.931 25.199 25.132 5.319 5.194 5.006 -20.126
Domein Ruimte 5.407 13.532 7.546 3.475 10.847 6.637 -909
Algemene dekkingsmiddelen 1.653 543 531 37.610 39.225 39.210 38.679
Overhead 7.042 8.185 8.225 385 1.024 866 -7.359
Heffing VPB 121 121 0 0 0 0 0
Onvoorzien 59 0 0 0 0 0 0
Totaal 54.724 67.020 61.802 53.829 66.763 62.187 385
Reserve stortingen en onttrekkingen
Domein Bestuur 0 0 0 12 87 52 52
Domein Leefomgeving 796 4.298 4.282 926 2.038 2.294 -1.988
Domein Samenleving -83 177 176 136 1.452 1.367 1.191
Domein Ruimte 0 463 647 198 840 682 35
Algemene dekkingsmiddelen 0 6.089 6.856 250 6.089 6.856 0
Overhead 65 65 0 30 722 643 643
Heffing VBP 0 0 0 121 121 0 0
Totaal 778 11.092 11.961 1.673 11.349 11.894 -67
Totaal inclusief reserve boekingen
Domein Bestuur 4.327 4.942 5.067 530 693 700 -4.367
Domein Leefomgeving 13.980 18.796 19.583 7.448 11.905 12.114 -7.469
Domein Samenleving 22.848 25.376 25.308 5.455 6.646 6.373 -18.935
Domein Ruimte 5.407 13.995 8.193 3.673 11.687 7.319 -874
Algemene dekkingsmiddelen 1.653 6.632 7.387 37.860 45.314 46.066 38.679
Overhead 7.107 8.250 8.225 415 1.746 1.509 -6.716
Heffing VPB 121 121 0 121 121 0 0
Onvoorzien 59 0 0 0 0 0 0
Totaal/Resultaat 55.502 78.112 73.763 55.502 78.112 74.081 318

Onvoorziene uitgaven algemeen

In de begroting is een stelpost opgenomen voor onvoorziene uitgaven gedurende het begrotingsjaar.

De raming van de post onvoorzien was als volgt:

Onvoorzien 2018
€ 2 per inwoner x 29.746 inwoners 59
Totaal raming onvoorzien algemeen primitieve begroting 2018 59

 

De volgende bedragen zijn via begrotingswijzigingen ten laste van de post onvoorzien gebracht:

Aanwending onvoorzien 2018
Primitieve raming 2018 59
Renovatie en recht van opstal Weeghuisje Achterveld -16
Parkeerdrukmeting Burgemeester Buiningpark -20
Evaluatie samenleving voorop -17
Aframing najaarsnota -6
Totaal 0

 

 

Overzicht van baten & lasten per taakveld

Baten & Lasten taakvelden2018 Lasten Baten Saldo
Begroting Begroting Rekening Begroting Begroting Rekening tov
bedragen x € 1.000 primitief na wijz. primitief na wijz. Begroting
aa 0.1 Bestuur 1.302 1.534 1.676 0 0 2 -140 aa
0.10 Mutaties reserves 778 11.092 11.961 1.674 11.349 11.894 -324
0.11 Resultaat rekening van baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 1.105 1.320 1.334 501 580 620 26
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 224 321 341 154 143 159 -4
0.4 Overhead 7.042 8.185 8.225 385 1.024 866 -198
0.5 Treasury 92 111 111 188 207 212 5
0.61 OZB woningen 284 284 275 4.041 4.104 4.121 26
0.62 OZB niet-woningen 0 0 0 2.520 2.432 2.357 -75
0.64 Belastingen Overig 0 0 0 212 212 229 17
0.7 Alg. uitk. en overige uitk. gemeentefonds 205 0 4 31.229 31.796 31.778 -22
0.8 Overige baten en lasten 1.049 31 56 -740 315 344 4
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 121 121 0 0 0 0 121
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.542 1.636 1.666 0 0 0 -30
1.2 Openbare orde en veiligheid 377 452 391 17 26 26 61
2.1 Verkeer en vervoer 4.009 4.390 4.464 409 3.229 3.270 -33
2.2 Parkeren 70 71 83 10 10 12 -10
2.5 Openbaar vervoer 26 27 27 0 0 0 0
3.1 Economische ontwikkeling 18 34 34 0 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 239 2.105 495 700 3.915 1.354 -951
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 81 85 75 28 7 11 14
3.4 Economische promotie 57 67 73 267 266 271 -1
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 1.072 1.099 1.392 149 149 155 -287
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 931 1.134 1.138 102 100 110 6
5.1 Sportbeleid en activering 253 278 199 0 0 2 81
5.2 Sportaccommodaties 1.863 2.326 2.267 648 913 914 60
5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en -participatie 323 391 357 34 34 29 29
5.4 Musea 20 20 12 0 0 0 8
5.5 Cultureel erfgoed 103 144 70 0 0 0 74
5.6 Media 472 503 461 30 30 0 12
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.651 1.870 1.891 59 358 433 54
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.114 1.275 1.205 81 82 62 50
6.2 Wijkteams 2.894 2.946 2.944 0 0 0 2
6.3 Inkomensregelingen 6.485 5.850 5.873 4.795 4.671 4.610 -84
6.4 Begeleide participatie 1.907 1.915 1.842 0 0 0 73
6.5 Arbeidsparticipatie 219 239 237 45 45 -12 -55
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.014 915 721 244 244 196 146
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.842 3.373 3.168 100 100 95 200
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.284 4.629 5.193 0 0 0 -564
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 46 10 10 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 228 853 972 0 0 0 -119
7.1 Volksgezondheid 1.037 1.062 951 0 0 0 111
7.2 Riolering 1.323 1.363 1.445 1.485 1.485 1.569 2
7.3 Afval 2.761 2.929 3.211 3.488 3.578 3.409 -451
7.4 Milieubeheer 853 1.079 1.095 0 37 37 -16
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 77 84 100 44 44 46 -14
8.1 Ruimtelijke ordening 2.440 3.136 1.402 2.385 1.048 2.029 2.715
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 1.029 5.953 3.473 -169 5.147 2.229 -438
8.3 Wonen en bouwen 640 870 843 387 432 642 237
Totaal 55.502 78.112 73.763 55.502 78.112 74.081 318

Overzicht van incidentele baten & lasten

In onderstaande overzicht wordt inzicht gegeven in de incidentele baten en lasten per programma zoals die zich binnen de exploitatie hebben voorgedaan.
Incidentele baten & lasten exploitatie Begroting Rekening
x € 1.000 primitief na wijziging
BATEN
Domein Leefomgeving:
Baten verkoop groenstroken 0 200 242
Domein Ruimte:
Anterieure overeenkomsten 0 81 92
Afwikkeling recreatieschap 0 0 58
Algemene dekkingsmiddelen:
Btw teruggaaf buitensportaccommodaties 7 7 12
Verkoop voormalig Gemeentewerf 0 300 300
Teruggaaf diverse aangiftes voorgaande jaren 0 0 21
Diverse baten 0 0 11
Totaal incidentele baten exploitatie 7 588 736
LASTEN
Domein Bestuur:
Opleidingen 4 4 0
Organisatie verkiezingen 35 45 53
Kosten collegewissel 0 15 10
Evaluatie samenleving voorop 0 17 29
Nadelig herverdeeleffect fonds GGU 0 20 23
Voorziening wethouders pensioenen 0 0 120
Domein Leefomgeving:
Huurverlenging Waterschapshuis 0 35 35
Variantenstudie renovatie Korf 0 70 84
Onderhoud brandweer en Korf 0 26 61
Plankosten verplaatsing bibliotheek 0 20 6
Knotten bomen 0 30 34
Stormschade bomen winter 2017/2018 0 30 30
Verhelpen schade lekkage de Til 0 20 0
Inspectie 0-meting gebouwenbeheer 0 27 20
Walter van Amersfoort verbouwing (asbest) 0 0 30
Domein Samenleving:
Inhuur leerlingenzaken 25 90 85
Voorziening debiteuren sociale zaken 0 0 101
Domein Ruimte:
Invoering omgevingswet 25 1 1
Weeghuisje Achterveld 0 16 11
Parkeerdrukmeting Burg.Buining Sportpark 0 20 10
Anterieure overeenkomsten 0 18 29
Kadestrale kosten verkoop groen 0 15 11
Inrichtingskosten 2e sporthal 0 20 14
Subsidie kamp Amersfoort 0 25 0
Algemene Dekkingsmiddelen:
Kosten verkoop voormalig gemeentewerf 0 10 9
Verwijderen dieseltank voormalig gemeentewerf 0 8 8
Voorziening debiteuren belasting 0 0 23
Diverse lasten 0 0 16
Overhead:
Smartphones 6 6 5
Inhuur AVG en formatie knelpunten 0 106 130
Extra capaciteit opschonen dossiers 0 28 28
Totaal incidentele lasten exploitatie 95 722 1.016
In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de incidentele baten en lasten per programma die verrekend zijn met een reserve.
Incidentele baten & lasten verrekend met reserves Begroting Rekening
x € 1.000 primitief na wijziging
BATEN
Domein Bestuur:
Domein Leefomgeving:
Reserve met aangewezen bestemming:
Vernieuwingsinvesteringen Octopus 37 37 37
Saldo terugverdieninvesteringen MFC's 74 74 81
Reserving huur/pacht/afschrijvingen Fila Tekna 0 8 2
Reservering tbv openbare verlichting 0 75 75
Reserve dekking kapitaallasten economisch nut:
Bijdrage voorziening toplaag en veldinrichting hockey 0 191 191
Bijdrage voorziening beregeningsinstallatie hockey 0 42 42
Reserve dekking kapitaallasten maatschappelijk nut:
Bijdrage voorzieningen Verkeersplan fase 2 Hessenweg 0 2.412 2.412
Bijdrage voorziening verharding sportzaal BB-park 0 99 99
Bijdrage voorziening vervanging 6 houten bruggen 0 131 131
Bijdrage voorziening vervanging speeltoestellen 0 94 60
Domein Samenleving:
Reserve met aangewezen bestemming:
Reserveren tbv verhoogde asielinstroom 0 54 54
Reserveren tbv ontvlechting zorgkst A'foort 2019 0 370 370
Reserve sociaal domein:
Stelpost uitvoeringskosten -83 -33 -33
Onderbesteding/overschrijding zorgbudgetten 2018 0 -212 -212
Domein Ruimte:
Reserve met aangewezen bestemming:
Reserveren tbv omgevingswet en bestemmingsplannen 0 313 313
Egaliseren bouwleges 0 0 185
Reserve fonds bovenwijkse voorzieningen:
Subsidie fietsverbinding Bavoortseweg - Maanweg 0 149 149
Overhead:
Reserve flexibel deel:
Samenwerking bedrijfsvoering BLNP 65 65 0
Algemene Dekkingsmiddelen:
Reserve met aangewezen bestemming:
Reserveren tbv armoedebestrijding 0 63 63
Saldo terugverdieninv. MFC's 2017 (via JR resultaat 2017) 0 23 23
Reserveren stelpost nieuw beleid 2019 0 40 40
Reserve sociaal domein:
Stelpost sociaal domein 0 696 696
Totaal incidentele baten reserves 93 4.691 4.778
LASTEN
Domein Bestuur:
Reserve flexibel deel:
Loonkosten ondersteuning griffie 5 5 5
Formatieknelpunten najaarsnota 2017 29 29 29
CUP 2.1 veiligheid (capaciteit en AED's) 0 46 11
Domein Leefomgeving:
Algemene reserve basisdeel:
Sloop sporthal de Meent 0 10 0
Afboeken boekwaarde sporthal de Meent 0 0 29
Reserve flexibel deel:
0-meting gebouwenbeheer 0 13 2
Smartstuw Asschat; bijdrage Waterschap 0 60 57
Formatieknelpunten najaarsnota 2017 80 80 80
Verkoopkosten grond de Fliert 30 30 30
t Spieghel, inrichting tijdelijke voorzieningen 27 27 25
Energieakkoord 2019+2020 0 45 45
Bijdrage quickscan De Groene Belevenis 0 9 9
Reserve met aangewezen bestemming:
Aanschaf inventaris 2e sporthal 0 60 60
CUP 4.1 energieakkoord buitengebied 0 20 20
CUP 4.2 duurzame mobiliteit 0 10 0
CUP 8.2 evaluatie onderhoud buitenruimte 0 15 7
Reserve huisvesting onderwijs
Schade en vandalisme scholen 17 17 16
Afboeken boekwaarde scholen IKC Berkelwijk 0 0 327
Domein Samenleving:
Algemene reserve basisdeel:
Ontvlechtingskst zorgadm A'foort (incl uitvoeringskst) 0 420 420
Reserve flexibel deel:
Formatieknelpunten najaarsnota 2017 18 18 18
Reserve met aangewezen bestemming:
Voor- en vroegschoolse educatie 34 34 34
CUP 3.2 - 3.5 - 3.8 0 80 0
Reserve sociaal domein:
Buurtinitiatieven 10 10 9
Tientjesregeling omvorming 64 64 64
Doelgroepenvervoer 5 5 0
Uitvoering plan Twynstra&Gudde (beleidskader+formatie) 69 109 109
Activiteitenapp sociaal domein 12 12 15
Peuteropvang 76 76 76
Voor- en vroegschoolse educatie 20 20 20
Bijdrage tekort WSW 3 3 3
Onderzoek wachtlijsten 0 0 7
Inkoop sociaal domein 2018 0 429 429
Jaarbijdrage RWA 0 12 12
Contractmanagement Jeugd en WMO 0 15 15
Vertelmaatschappij 0 40 33
Subsidie persoonsgebonden aanpak 0 12 12
CUP 3.6 positieve gezondheid en zorg 0 20 0
Domein Ruimte:
Algemene reserve grondbedrijf:
Beheerskosten grondbedrijf (o.a. inhuur) 120 185 145
Personele beheerslasten grondbedrijf 50 50 0
Afbouw rente grondbedrijf 2018 106 106 106
Vennootschapsbelasting grondbedrijf 121 121 0
Reserve flexibel deel:
Formatieknelpunten najaarsnota 2017 53 53 53
Correctie eigendomsverhouding Stoutenburg 0 18 18
Reserve met aangewezen bestemming:
Brede Maatschappelijke Discussie 0 25 25
Implementatie omgevingswet 0 12 12
Personele kosten bouwvergunningen (incl. inhuur) 0 126 83
CUP 7.3 - 7.4 0 10 0
CUP 9.5 0 6 0
Reserve fonds bovenwijkse voorzieningen:
Bijdrage prov. Utrecht inzake reconstructie Hertenkop 0 250 250
Overhead:
Reserve flexibel deel:
Samenwerking bedrijfsvoering BLNP 13 13 0
Formatieknelpunten najaarsnota 2017 118 118 118
Verhuisbewegingen huis van Leusden 126 126 104
Inrichting tijdelijke huisvesting huis van Leusden 102 102 58
Extra afboeken boekwaardes huis van Leusden 37 37 38
Inhuur tbv AVG 0 9 9
Algemene Dekkingsmiddelen:
Algemene reserve basisdeel:
Gevolgen najaarsnota 2017-jaarschijf 2018 (resultaat) 0 22 22
Activiteiten gericht werken (resultaat) 0 99 99
Voorjaarsnota 2018 (resultaat) 0 421 421
Najaarsnota 2018 (resultaat) 0 -86 -86
Reserve flexibel deel:
Vernieuwing weekmarkt (resultaat) 0 21 21
Activiteiten gericht werken (resultaat) 0 33 33
Incidenteel nieuw beleid 2018 (resultaat) 24 24 24
Begrotingstekort 2018 (resultaat) 120 120 120
Nieuw beleid 2018 40 40 40
Totaal incidentele lasten reserves 1.529 3.916 3.741
In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de structurele toevoegingen (lasten) en onttrekkingen (baten) aan de reserves.
aa Structurele mutaties reserves Begroting na wijziging Rekening aa
x € 1.000 Lasten Baten Lasten Baten
Domein Bestuur 8 0 8 0
Domein Leefomgeving 1.087 658 1.039 660
Domein Samenleving 0 0 0 0
Domein Ruimte 10 0 2 0
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0 0 0 0
Overhead 0 0 0 0
aaa
aaa

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT)

 

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de gemeente Leusden. Topfunctionarissen in het kader van de WNT zijn diegenen die leiding geven aan de gehele organisatie en in de WNT als zodanig zijn aangemerkt. Voor gemeenten zijn dat de gemeentesecretaris en raadsgriffier aangemerkt als topfunctionaris. Het voor de gemeente Leusden toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000,-

 

1. Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen

 

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2018 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.                                                        

Balans per 31 december 2018

aa ACTIVA (bedragen x € 1.000) aa
Ultimo 2018 Ultimo 2017
Vaste activa
Immateriële vaste activa 261 289
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling 160 184
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden 101 105
Materiële vaste activa 56.524 48.174
- Investeringen met een economisch nut:
- Inv. econ. nut, waar voor de kosten een heffing kan worden geheven 3.272 3.052
- Overige investeringen met een economisch nut 47.567 42.003
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 5.685 3.119
Financiële vaste activa 1.392 1.410
- Kapitaalverstrekkingen aan:
- Deelnemingen 31 31
- Leningen aan:
- Deelnemingen 65 89
- Overige verbonden partijen 0 0
- Leningen aan openbare lichamen 0 0
- Overige langlopende leningen u/g 1.296 1.290
- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een looptijd van één jaar of langer 0 0
- Uitzettingen in Nederlands schuldpapier met looptijd van één jaar of langer 0 0
- Overige uitzettingen met een looptijd van één jaar of langer 0 0
Totaal vaste activa 58.177 49.873
Vlottende activa
Voorraden 8.565 8.092
- Grond- en hulpstoffen:
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 8.562 8.089
- Gereed product en handelsgoederen 3 3
Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar 12.933 19.204
- Vorderingen op openbare lichamen 5.330 5.807
- Verstrekte kasgeldleningen 0 0
- Rekening-courantverhoudingen met het Rijk 5.642 12.408
- Rekening-courantverhoudingen niet financiële instellingen 0 0
- Overige vorderingen 1.961 989
- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met looptijd < 1 jaar 0 0
- Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met looptijd < 1 jaar 0 0
- Overige uitzettingen 0 0
Liquide middelen: 351 395
- Kassaldi 3 2
- Bank- en girosaldi 348 393
Overlopende activa 3.216 3.547
Nog te ontv. voorschotten Europese en Nederlandse overheidslichamen 0 0
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen 3.216 3.547
Totaal vlottende activa 25.065 31.238
Totaal-generaal 83.242 81.111
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 473 473
PASSIVA (bedragen x € 1.000)
Ultimo 2018 Ultimo 2017
Vaste passiva
Eigen vermogen 41.230 40.847
- Algemene reserves 18.892 17.670
- Bestemmingsreserves 22.020 18.790
- Overige bestemmingsreserves 0 0
- Nog te bestemmen resultaat 318 4.387
Voorzieningen 18.813 21.005
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 5.498 5.462
- Onderhoudsegalisatievoorzieningen 10.501 10.798
- Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwending 0 77
- Bijdragen aan vervangingsinvesteringen waarvoor heffing wordt geheven 2.814 4.668
Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar 10.769 5.536
- Obligatieleningen 0 0
- Onderhandse leningen van:
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 10.752 5.520
- Waarborgsommen 17 16
Totaal vaste passiva 70.812 67.388
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar 3.389 6.191
- Kasgeldleningen van openbare lichamen 0 0
- Kasgeldleningen 0 0
- Banksaldi 0 0
- Overige vlottende schulden 3.389 6.191
Overlopende passiva 9.041 7.532
Vooruitontvangen uitkeringen met een specifiek doel 1.230 2.043
Overige vooruitontvangen bedragen 41 0
Overige nog te betalen bedragen 7.770 5.489
Totaal vlottende passiva 12.430 13.723
Totaal-generaal 83.242 81.111
Gewaarborgde geldleningen 2.595 828

Toelichting op de balans

Toelichting Vaste Passiva - Eigen vermogen

Eigen vermogen
Onderstaand overzicht geeft het verloop van de reserves weer, ingedeeld naar hoofdgroep.
Tabel balans 15 Overzicht reserves Saldo 31-12-2017 Toe- voeging Onttrekking Bestemming resultaat 2017 Vermindering ter dekking afschrijvingen Saldo 31-12-2018
Algemene reserves
99101 Algemene (bedrijfs)reserve 4.107 1.039 904 998 5.240
99102 Alg. reserve grondbedrijf 3.037 0 2.399 2.113 2.751
99105 Alg. res. toevoeging exploitatie 5.442 0 0 5.442
99106 Alg. res. flexibel inzetbaar 1.149 0 894 255
99107 Alg. res. aangewezen bestemming 3.935 996 311 584 5.204
17.670 2.035 4.508 3.695 0 18.892
Bestemmingsreserves
99108 Fonds Maatschappelijke vraagstukken 500 0 82 418
99114 Res bovenwijkse voorz./ infrastruct. projecten 829 1.002 740 1.091
99128 Best. reserve rente Startersleningen 770 0 3 767
99129 Onderwijshuisvesting 1.257 660 916 5 996
99130 Res. dekking kap.lasten inv. econ. nut 6.817 233 228 183 6.639
99131 Res. dekking kap.lasten invest. maatsch. nut 7.420 3.192 37 10.575
99176 Egalisatiereserve Sociaal Domein 1.197 450 805 692 1.534
18.790 5.537 2.811 692 188 22.020
Nog te bestemmen resultaat 4.387 318 -4.387 318
4.387 318 0 -4.387 318
Totaal reserves 40.847 7.890 7.319 0 188 41.230
Het totale eigen vermogen (reserves plus het nog te bestemmen resultaat) is nagenoeg gelijk gebleven, per saldo een kleine toename van € 383.000.
De belangrijkste mutaties:
·       M.i.v. 2017 worden alle investeringen met maatschappelijk nut verplicht geactiveerd en naar verwachte levensduur afgeschreven. Om de jaarlijkse afschrijvingslasten te kunnen dekken wordt de reserve dekking kapitaallasten investeringen met maatschappelijk nut aangevuld met, in de diverse voorzieningen, gespaarde middelen. In 2018 is voor totaal € 2.702.000 overgeheveld van de onderhoudsvoorzieningen naar deze reserve.
·       Resultaat gedurende het jaar (tussentijdse bijstellingen) is voor € 875.000 ten laste van de Algemene (bedrijfs)reserve geboekt en voor € 174.000 ten laste van de Algemene reserve flexibel inzetbaar.
aaa

Verloop reserves

In onderstaande overzichten wordt het verloop van alle bestemmingsreserves weergegeven.
aaa 108 Fonds maatschappelijke vraagstukken 2018 aaaaaaaaaaaa
Saldo reserve per 1 januari 2018 500
Totaal toevoegingen 0
Dekking CUP-bedragen 82
Totaal onttrekkingen 82
Saldo reserve per 31 december 2018 418
x € 1.000
Het restant bedrag in deze reserve was bedoeld voor wonen (Volkshuisvestingsfonds) maar is met de Kaderbrief 2019 bestemd voor dekking van het CUP.
114 Reserve bovenwijkse voorzieningen en infrastructurele projecten 2018
Saldo reserve per 1 januari 2018 829
Subsidie fietsverbinding Bavoortseweg-Maanweg 149
Bijdrage van de algemene reserve grondbedrijf 853
Totaal toevoegingen 1.002
Bijdrage aan reserve kapitaallasten - Fietsplan Leusden 365
Bijdrage aan reserve kapitaallasten - Verkeersplan Achterveld fase 2 350
Bijdrage inzake recontructie Hertenkop 250
Financiering kabels en leidingen Verkeersplan Achterveld fase 1 -225
Totaal onttrekkingen 740
Saldo reserve per 31 december 2018 1.091
x € 1.000
De reserve is ingesteld om te kunnen investeren in obvenwijkse voorzieningen en om infrastructurele werken te kunnen realiseren. De reserve wordt mede gevoed door afdrachten vanuit lopende grondexploitaties.
128 Reserve starters- en duurzaamheidsleningen 2018
Saldo reserve per 1 januari 2018 770
Totaal toevoegingen 0
Beheerskosten starters- en duurzaamheidsleningen 3
Totaal onttrekkingen 3
Saldo reserve per 31 december 2018 767
x € 1.000
De reserve is ingesteld om de beheerskosten van de starters- en duurzaamheidsleningen te dekken. De leningen zelf zijn revolverend, aflossingen op de leningen worden gebruikt om nieuwe leningen te verstrekken.
129 Reserve onderwijshuisvesting 2018
Saldo reserve per 1 januari 2018 1.257
Rijksmiddelen (netto toevoeging) 650
Overige vergoedingen 10
Totaal toevoegingen 660
Kapitaallasten onderwijshuisvesting (incl. gymlokalen) 475
Rente lening MFC Atria 92
Afboeken boekwaarde de Heerd/de Holm (sloop) 327
Overige onttrekkingen (o.a. schade/vanalisme) 27
Totaal onttrekkingen 921
Saldo reserve per 31 december 2018 996
x € 1.000
De reserve is ingesteld om de (kapitaal)lasten van de onderwijsgebouwen te dekken.
130 Reserve dekking kapitaallasten investeringen economisch nut 2018
Saldo reserve per 1 januari 2018 6.816
Bijdrage voorziening egalisatie sporttereinen (hockey-veld en beregening) 233
Totaal toevoegingen 233
Kapitaallasten investeringen economisch nut 410
Totaal onttrekkingen 410
Saldo reserve per 31 december 2018 6.639
x € 1.000
De reserve is ingesteld om de kapitaallasten van de investeringen met economisch nut te dekken.
131 Reserve dekking kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut 2018
Saldo reserve per 1 januari 2018 7.420
Financiering kabels en leidingen Verkeersplan Achterveld fase 1 -225
Bijdrage van reserve - Fietsplan Leusden 365
Bijdrage van voorzieningen - Verkeersplan Achterveld fase 2 2.412
Bijdrage van reserve - Verkeersplan Achterveld fase 2 350
Bijdrage van voorziening - Verharding BB Sportpark 99
Bijdrage van voorziening - Vervanging 6 houten bruggen 131
Bijdrage van voorziening - Vervanging speeltoestellen 60
Totaal toevoegingen 3.192
Kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut 37
Totaal onttrekkingen 37
Saldo reserve per 31 december 2018 10.575
x € 1.000
De reserve is ingesteld (in 2017) om de kapitaallasten van de investeringen met maatschappelijk nut te dekken.
176 Reserve egalisatie sociaal domein 2018
Saldo reserve per 1 januari 2018 1.198
Voordeel sociaal domein jaarrekening 2017 692
Dekkingsplan tekort sociaal domein Najaarsnota 2018 403
Diverse toevoegingen 47
Totaal toevoegingen 1.142
Omvorming tientjesregeling 64
Beleidskader + formatie uitvoering plan Twynstra&Gudde 109
Peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie 96
Inkoop sociaal domein jaarschijf 2018 429
Vertelmaatschappij 33
Activiteiten app sociaal domein 16
Diverse onttrekkingen 58
Totaal onttrekkingen 805
Saldo reserve per 31 december 2018 1.535
x € 1.000
De reserve is ingesteld om fluctuaties in de financiering van het sociaal domein op te kunnen vangen zodat de continuïteit voor zorgvragers wordt gewaarborgd.
aaa

Toelichting Vaste Passiva - Voorzieningen

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de voorzieningen weer, ingedeeld naar hoofdgroep.
16 Overzicht voorzieningen
Tabel balans 16 Overzicht voorzieningen Saldo 31-12-2017 Toevoeging Vrijval Aanwending Saldo 31-12-2018
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's:
99201 Voorziening afgesloten complexen 19 0 0 0 19
99202 Voorziening De Biezenkamp 2.375 52 14 0 2.413
99203 Voorziening grondexploitatie niet-Visie 202 0 14 0 188
99204 Effecten bestemmingspl. Tabaksteeg 0 0 0 0 0
99232 Voorziening voormalig personeel 40 12 0 15 37
99236 Voorziening pensioenen en uitkeringen wethouders 2.827 196 0 182 2.841
99238 Voorziening FPU 0 0 0 0 0
99240 Liquidatie Recreatieschap 2018 -1 1 0