Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Jaarrekening

Inhoud

Overzicht van baten & lasten

Overzicht van baten & lasten 2018

 

Tussen de begroting en de realisatie zijn op programmaniveau diverse verschillen waar te nemen. In de programmaverantwoording zijn per programma de verschillen per programmaonderdeel toegelicht. Het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen is opgenomen onder de tegel Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

 

aaa Overzicht van baten & lasten 2018 Lasten Baten Saldo aaa
Begroting Begroting Rekening Begroting Begroting Rekening Gerealiseede
bedragen x € 1.000 primitief na wijz. primitief na wijz. B&L
Exploitatie (zonder reserve boekingen)
Domein Bestuur 4.327 4.942 5.067 518 606 648 -4.419
Domein Leefomgeving 13.184 14.498 15.301 6.522 9.867 9.820 -5.481
Domein Samenleving 22.931 25.199 25.132 5.319 5.194 5.006 -20.126
Domein Ruimte 5.407 13.532 7.546 3.475 10.847 6.637 -909
Algemene dekkingsmiddelen 1.653 543 531 37.610 39.225 39.210 38.679
Overhead 7.042 8.185 8.225 385 1.024 866 -7.359
Heffing VPB 121 121 0 0 0 0 0
Onvoorzien 59 0 0 0 0 0 0
Totaal 54.724 67.020 61.802 53.829 66.763 62.187 385
Reserve stortingen en onttrekkingen
Domein Bestuur 0 0 0 12 87 52 52
Domein Leefomgeving 796 4.298 4.282 926 2.038 2.294 -1.988
Domein Samenleving -83 177 176 136 1.452 1.367 1.191
Domein Ruimte 0 463 647 198 840 682 35
Algemene dekkingsmiddelen 0 6.089 6.856 250 6.089 6.856 0
Overhead 65 65 0 30 722 643 643
Heffing VBP 0 0 0 121 121 0 0
Totaal 778 11.092 11.961 1.673 11.349 11.894 -67
Totaal inclusief reserve boekingen
Domein Bestuur 4.327 4.942 5.067 530 693 700 -4.367
Domein Leefomgeving 13.980 18.796 19.583 7.448 11.905 12.114 -7.469
Domein Samenleving 22.848 25.376 25.308 5.455 6.646 6.373 -18.935
Domein Ruimte 5.407 13.995 8.193 3.673 11.687 7.319 -874
Algemene dekkingsmiddelen 1.653 6.632 7.387 37.860 45.314 46.066 38.679
Overhead 7.107 8.250 8.225 415 1.746 1.509 -6.716
Heffing VPB 121 121 0 121 121 0 0
Onvoorzien 59 0 0 0 0 0 0
Totaal/Resultaat 55.502 78.112 73.763 55.502 78.112 74.081 318

Onvoorziene uitgaven algemeen

In de begroting is een stelpost opgenomen voor onvoorziene uitgaven gedurende het begrotingsjaar.

De raming van de post onvoorzien was als volgt:

Onvoorzien 2018
€ 2 per inwoner x 29.746 inwoners 59
Totaal raming onvoorzien algemeen primitieve begroting 2018 59

 

De volgende bedragen zijn via begrotingswijzigingen ten laste van de post onvoorzien gebracht:

Aanwending onvoorzien 2018
Primitieve raming 2018 59
Renovatie en recht van opstal Weeghuisje Achterveld -16
Parkeerdrukmeting Burgemeester Buiningpark -20
Evaluatie samenleving voorop -17
Aframing najaarsnota -6
Totaal 0

 

 

Overzicht van baten & lasten per taakveld

Baten & Lasten taakvelden2018 Lasten Baten Saldo
Begroting Begroting Rekening Begroting Begroting Rekening tov
bedragen x € 1.000 primitief na wijz. primitief na wijz. Begroting
aa 0.1 Bestuur 1.302 1.534 1.676 0 0 2 -140 aa
0.10 Mutaties reserves 778 11.092 11.961 1.674 11.349 11.894 -324
0.11 Resultaat rekening van baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 1.105 1.320 1.334 501 580 620 26
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 224 321 341 154 143 159 -4
0.4 Overhead 7.042 8.185 8.225 385 1.024 866 -198
0.5 Treasury 92 111 111 188 207 212 5
0.61 OZB woningen 284 284 275 4.041 4.104 4.121 26
0.62 OZB niet-woningen 0 0 0 2.520 2.432 2.357 -75
0.64 Belastingen Overig 0 0 0 212 212 229 17
0.7 Alg. uitk. en overige uitk. gemeentefonds 205 0 4 31.229 31.796 31.778 -22
0.8 Overige baten en lasten 1.049 31 56 -740 315 344 4
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 121 121 0 0 0 0 121
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.542 1.636 1.666 0 0 0 -30
1.2 Openbare orde en veiligheid 377 452 391 17 26 26 61
2.1 Verkeer en vervoer 4.009 4.390 4.464 409 3.229 3.270 -33
2.2 Parkeren 70 71 83 10 10 12 -10
2.5 Openbaar vervoer 26 27 27 0 0 0 0
3.1 Economische ontwikkeling 18 34 34 0 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 239 2.105 495 700 3.915 1.354 -951
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 81 85 75 28 7 11 14
3.4 Economische promotie 57 67 73 267 266 271 -1
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 1.072 1.099 1.392 149 149 155 -287
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 931 1.134 1.138 102 100 110 6
5.1 Sportbeleid en activering 253 278 199 0 0 2 81
5.2 Sportaccommodaties 1.863 2.326 2.267 648 913 914 60
5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en -participatie 323 391 357 34 34 29 29
5.4 Musea 20 20 12 0 0 0 8
5.5 Cultureel erfgoed 103 144 70 0 0 0 74
5.6 Media 472 503 461 30 30 0 12
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.651 1.870 1.891 59 358 433 54
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.114 1.275 1.205 81 82 62 50
6.2 Wijkteams 2.894 2.946 2.944 0 0 0 2
6.3 Inkomensregelingen 6.485 5.850 5.873 4.795 4.671 4.610 -84
6.4 Begeleide participatie 1.907 1.915 1.842 0 0 0 73
6.5 Arbeidsparticipatie 219 239 237 45 45 -12 -55
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.014 915 721 244 244 196 146
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.842 3.373 3.168 100 100 95 200
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.284 4.629 5.193 0 0 0 -564
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 46 10 10 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 228 853 972 0 0 0 -119
7.1 Volksgezondheid 1.037 1.062 951 0 0 0 111
7.2 Riolering 1.323 1.363 1.445 1.485 1.485 1.569 2
7.3 Afval 2.761 2.929 3.211 3.488 3.578 3.409 -451
7.4 Milieubeheer 853 1.079 1.095 0 37 37 -16
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 77 84 100 44 44 46 -14
8.1 Ruimtelijke ordening 2.440 3.136 1.402 2.385 1.048 2.029 2.715
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 1.029 5.953 3.473 -169 5.147 2.229 -438
8.3 Wonen en bouwen 640 870 843 387 432 642 237
Totaal 55.502 78.112 73.763 55.502 78.112 74.081 318

Overzicht van incidentele baten & lasten

In onderstaande overzicht wordt inzicht gegeven in de incidentele baten en lasten per programma zoals die zich binnen de exploitatie hebben voorgedaan.
Incidentele baten & lasten exploitatie Begroting Rekening
x € 1.000 primitief na wijziging
BATEN
Domein Leefomgeving:
Baten verkoop groenstroken 0 200 242
Domein Ruimte:
Anterieure overeenkomsten 0 81 92
Afwikkeling recreatieschap 0 0 58
Algemene dekkingsmiddelen:
Btw teruggaaf buitensportaccommodaties 7 7 12
Verkoop voormalig Gemeentewerf 0 300 300
Teruggaaf diverse aangiftes voorgaande jaren 0 0 21
Diverse baten 0 0 11
Totaal incidentele baten exploitatie 7 588 736
LASTEN
Domein Bestuur:
Opleidingen 4 4 0
Organisatie verkiezingen 35 45 53
Kosten collegewissel 0 15 10
Evaluatie samenleving voorop 0 17 29
Nadelig herverdeeleffect fonds GGU 0 20 23
Voorziening wethouders pensioenen 0 0 120
Domein Leefomgeving:
Huurverlenging Waterschapshuis 0 35 35
Variantenstudie renovatie Korf 0 70 84
Onderhoud brandweer en Korf 0 26 61
Plankosten verplaatsing bibliotheek 0 20 6
Knotten bomen 0 30 34
Stormschade bomen winter 2017/2018 0 30 30
Verhelpen schade lekkage de Til 0 20 0
Inspectie 0-meting gebouwenbeheer 0 27 20
Walter van Amersfoort verbouwing (asbest) 0 0 30
Domein Samenleving:
Inhuur leerlingenzaken 25 90 85
Voorziening debiteuren sociale zaken 0 0 101
Domein Ruimte:
Invoering omgevingswet 25 1 1
Weeghuisje Achterveld 0 16 11
Parkeerdrukmeting Burg.Buining Sportpark 0 20 10
Anterieure overeenkomsten 0 18 29
Kadestrale kosten verkoop groen 0 15 11
Inrichtingskosten 2e sporthal 0 20 14
Subsidie kamp Amersfoort 0 25 0
Algemene Dekkingsmiddelen:
Kosten verkoop voormalig gemeentewerf 0 10 9
Verwijderen dieseltank voormalig gemeentewerf 0 8 8
Voorziening debiteuren belasting 0 0 23
Diverse lasten 0 0 16
Overhead:
Smartphones 6 6 5
Inhuur AVG en formatie knelpunten 0 106 130
Extra capaciteit opschonen dossiers 0 28 28
Totaal incidentele lasten exploitatie 95 722 1.016
In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de incidentele baten en lasten per programma die verrekend zijn met een reserve.
Incidentele baten & lasten verrekend met reserves Begroting Rekening
x € 1.000 primitief na wijziging
BATEN
Domein Bestuur:
Domein Leefomgeving:
Reserve met aangewezen bestemming:
Vernieuwingsinvesteringen Octopus 37 37 37
Saldo terugverdieninvesteringen MFC's 74 74 81
Reserving huur/pacht/afschrijvingen Fila Tekna 0 8 2
Reservering tbv openbare verlichting 0 75 75
Reserve dekking kapitaallasten economisch nut:
Bijdrage voorziening toplaag en veldinrichting hockey 0 191 191
Bijdrage voorziening beregeningsinstallatie hockey 0 42 42
Reserve dekking kapitaallasten maatschappelijk nut:
Bijdrage voorzieningen Verkeersplan fase 2 Hessenweg 0 2.412 2.412
Bijdrage voorziening verharding sportzaal BB-park 0 99 99
Bijdrage voorziening vervanging 6 houten bruggen 0 131 131
Bijdrage voorziening vervanging speeltoestellen 0 94 60
Domein Samenleving:
Reserve met aangewezen bestemming:
Reserveren tbv verhoogde asielinstroom 0 54 54
Reserveren tbv ontvlechting zorgkst A'foort 2019 0 370 370
Reserve sociaal domein:
Stelpost uitvoeringskosten -83 -33 -33
Onderbesteding/overschrijding zorgbudgetten 2018 0 -212 -212
Domein Ruimte:
Reserve met aangewezen bestemming:
Reserveren tbv omgevingswet en bestemmingsplannen 0 313 313
Egaliseren bouwleges 0 0 185
Reserve fonds bovenwijkse voorzieningen:
Subsidie fietsverbinding Bavoortseweg - Maanweg 0 149 149
Overhead:
Reserve flexibel deel:
Samenwerking bedrijfsvoering BLNP 65 65 0
Algemene Dekkingsmiddelen:
Reserve met aangewezen bestemming:
Reserveren tbv armoedebestrijding 0 63 63
Saldo terugverdieninv. MFC's 2017 (via JR resultaat 2017) 0 23 23
Reserveren stelpost nieuw beleid 2019 0 40 40
Reserve sociaal domein:
Stelpost sociaal domein 0 696 696
Totaal incidentele baten reserves 93 4.691 4.778
LASTEN
Domein Bestuur:
Reserve flexibel deel:
Loonkosten ondersteuning griffie 5 5 5
Formatieknelpunten najaarsnota 2017 29 29 29
CUP 2.1 veiligheid (capaciteit en AED's) 0 46 11
Domein Leefomgeving:
Algemene reserve basisdeel:
Sloop sporthal de Meent 0 10 0
Afboeken boekwaarde sporthal de Meent 0 0 29
Reserve flexibel deel:
0-meting gebouwenbeheer 0 13 2
Smartstuw Asschat; bijdrage Waterschap 0 60 57
Formatieknelpunten najaarsnota 2017 80 80 80
Verkoopkosten grond de Fliert 30 30 30
t Spieghel, inrichting tijdelijke voorzieningen 27 27 25
Energieakkoord 2019+2020 0 45 45
Bijdrage quickscan De Groene Belevenis 0 9 9
Reserve met aangewezen bestemming:
Aanschaf inventaris 2e sporthal 0 60 60
CUP 4.1 energieakkoord buitengebied 0 20 20
CUP 4.2 duurzame mobiliteit 0 10 0
CUP 8.2 evaluatie onderhoud buitenruimte 0 15 7
Reserve huisvesting onderwijs
Schade en vandalisme scholen 17 17 16
Afboeken boekwaarde scholen IKC Berkelwijk 0 0 327
Domein Samenleving:
Algemene reserve basisdeel:
Ontvlechtingskst zorgadm A'foort (incl uitvoeringskst) 0 420 420
Reserve flexibel deel:
Formatieknelpunten najaarsnota 2017 18 18 18
Reserve met aangewezen bestemming:
Voor- en vroegschoolse educatie 34 34 34
CUP 3.2 - 3.5 - 3.8 0 80 0
Reserve sociaal domein:
Buurtinitiatieven 10 10 9
Tientjesregeling omvorming 64 64 64
Doelgroepenvervoer 5 5 0
Uitvoering plan Twynstra&Gudde (beleidskader+formatie) 69 109 109
Activiteitenapp sociaal domein 12 12 15
Peuteropvang 76 76 76
Voor- en vroegschoolse educatie 20 20 20
Bijdrage tekort WSW 3 3 3
Onderzoek wachtlijsten 0 0 7
Inkoop sociaal domein 2018 0 429 429
Jaarbijdrage RWA 0 12 12
Contractmanagement Jeugd en WMO 0 15 15
Vertelmaatschappij 0 40 33
Subsidie persoonsgebonden aanpak 0 12 12
CUP 3.6 positieve gezondheid en zorg 0 20 0
Domein Ruimte:
Algemene reserve grondbedrijf:
Beheerskosten grondbedrijf (o.a. inhuur) 120 185 145
Personele beheerslasten grondbedrijf 50 50 0
Afbouw rente grondbedrijf 2018 106 106 106
Vennootschapsbelasting grondbedrijf 121 121 0
Reserve flexibel deel:
Formatieknelpunten najaarsnota 2017 53 53 53
Correctie eigendomsverhouding Stoutenburg 0 18 18
Reserve met aangewezen bestemming:
Brede Maatschappelijke Discussie 0 25 25
Implementatie omgevingswet 0 12 12
Personele kosten bouwvergunningen (incl. inhuur) 0 126 83
CUP 7.3 - 7.4 0 10 0
CUP 9.5 0 6 0
Reserve fonds bovenwijkse voorzieningen:
Bijdrage prov. Utrecht inzake reconstructie Hertenkop 0 250 250
Overhead:
Reserve flexibel deel:
Samenwerking bedrijfsvoering BLNP 13 13 0
Formatieknelpunten najaarsnota 2017 118 118 118
Verhuisbewegingen huis van Leusden 126 126 104
Inrichting tijdelijke huisvesting huis van Leusden 102 102 58
Extra afboeken boekwaardes huis van Leusden 37 37 38
Inhuur tbv AVG 0 9 9
Algemene Dekkingsmiddelen:
Algemene reserve basisdeel:
Gevolgen najaarsnota 2017-jaarschijf 2018 (resultaat) 0 22 22
Activiteiten gericht werken (resultaat) 0 99 99
Voorjaarsnota 2018 (resultaat) 0 421 421
Najaarsnota 2018 (resultaat) 0 -86 -86
Reserve flexibel deel:
Vernieuwing weekmarkt (resultaat) 0 21 21
Activiteiten gericht werken (resultaat) 0 33 33
Incidenteel nieuw beleid 2018 (resultaat) 24 24 24
Begrotingstekort 2018 (resultaat) 120 120 120
Nieuw beleid 2018 40 40 40
Totaal incidentele lasten reserves 1.529 3.916 3.741
In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de structurele toevoegingen (lasten) en onttrekkingen (baten) aan de reserves.
aa Structurele mutaties reserves Begroting na wijziging Rekening aa
x € 1.000 Lasten Baten Lasten Baten
Domein Bestuur 8 0 8 0
Domein Leefomgeving 1.087 658 1.039 660
Domein Samenleving 0 0 0 0
Domein Ruimte 10 0 2 0
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0 0 0 0
Overhead 0 0 0 0
aaa
aaa

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT)

 

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de gemeente Leusden. Topfunctionarissen in het kader van de WNT zijn diegenen die leiding geven aan de gehele organisatie en in de WNT als zodanig zijn aangemerkt. Voor gemeenten zijn dat de gemeentesecretaris en raadsgriffier aangemerkt als topfunctionaris. Het voor de gemeente Leusden toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000,-

 

1. Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen

 

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2018 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.                                                        

Balans per 31 december 2018

aa ACTIVA (bedragen x € 1.000) aa
Ultimo 2018 Ultimo 2017
Vaste activa
Immateriële vaste activa 261 289
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling 160 184
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden 101 105
Materiële vaste activa 56.524 48.174
- Investeringen met een economisch nut:
- Inv. econ. nut, waar voor de kosten een heffing kan worden geheven 3.272 3.052
- Overige investeringen met een economisch nut 47.567 42.003
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 5.685 3.119
Financiële vaste activa 1.392 1.410
- Kapitaalverstrekkingen aan:
- Deelnemingen 31 31
- Leningen aan:
- Deelnemingen 65 89
- Overige verbonden partijen 0 0
- Leningen aan openbare lichamen 0 0
- Overige langlopende leningen u/g 1.296 1.290
- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een looptijd van één jaar of langer 0 0
- Uitzettingen in Nederlands schuldpapier met looptijd van één jaar of langer 0 0
- Overige uitzettingen met een looptijd van één jaar of langer 0 0
Totaal vaste activa 58.177 49.873
Vlottende activa
Voorraden 8.565 8.092
- Grond- en hulpstoffen:
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 8.562 8.089
- Gereed product en handelsgoederen 3 3
Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar 12.933 19.204
- Vorderingen op openbare lichamen 5.330 5.807
- Verstrekte kasgeldleningen 0 0
- Rekening-courantverhoudingen met het Rijk 5.642 12.408
- Rekening-courantverhoudingen niet financiële instellingen 0 0
- Overige vorderingen 1.961 989
- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met looptijd < 1 jaar 0 0
- Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met looptijd < 1 jaar 0 0
- Overige uitzettingen 0 0
Liquide middelen: 351 395
- Kassaldi 3 2
- Bank- en girosaldi 348 393
Overlopende activa 3.216 3.547
Nog te ontv. voorschotten Europese en Nederlandse overheidslichamen 0 0
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen 3.216 3.547
Totaal vlottende activa 25.065 31.238
Totaal-generaal 83.242 81.111
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 473 473
PASSIVA (bedragen x € 1.000)
Ultimo 2018 Ultimo 2017
Vaste passiva
Eigen vermogen 41.230 40.847
- Algemene reserves 18.892 17.670
- Bestemmingsreserves 22.020 18.790
- Overige bestemmingsreserves 0 0
- Nog te bestemmen resultaat 318 4.387
Voorzieningen 18.813 21.005
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 5.498 5.462
- Onderhoudsegalisatievoorzieningen 10.501 10.798
- Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwending 0 77
- Bijdragen aan vervangingsinvesteringen waarvoor heffing wordt geheven 2.814 4.668
Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar 10.769 5.536
- Obligatieleningen 0 0
- Onderhandse leningen van:
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 10.752 5.520
- Waarborgsommen 17 16
Totaal vaste passiva 70.812 67.388
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar 3.389 6.191
- Kasgeldleningen van openbare lichamen 0 0
- Kasgeldleningen 0 0
- Banksaldi 0 0
- Overige vlottende schulden 3.389 6.191
Overlopende passiva 9.041 7.532
Vooruitontvangen uitkeringen met een specifiek doel 1.230 2.043
Overige vooruitontvangen bedragen 41 0
Overige nog te betalen bedragen 7.770 5.489
Totaal vlottende passiva 12.430 13.723
Totaal-generaal 83.242 81.111
Gewaarborgde geldleningen 2.595 828

Toelichting op de balans

Grondslagen voor waardering en resultaatsbepaling

Algemene waarderingsgrondslagen
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). In de financiële verordening zijn de uitgangspunten voor het financiële beleid opgenomen. Net als de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden in principe plaats op basis van historische kosten. Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij bij het betreffende balanshoofd anders is vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en lasten, waaronder ook begrepen de heffing van de vennootschapsbelasting, worden daarbij verantwoord tot hun brutobedrag.
Baten en winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Algemene uitkering
De uitkering gemeentefonds is gebaseerd op de meest recente circulaire van het ministerie van BZK. Voor zover maatstaven nog niet definitief vastgesteld zijn, hanteren wij onze eigen raming. Voor wat betreft het accres gaan wij uit van de laatst verwerkte stand zoals die in de septembercirculaire is opgenomen. De gevolgen van het bijgestelde accres zoals opgenomen in de meicirculaire van het verslagjaar 2019 worden verantwoord in de jaarrekening van het op het verslagjaar volgend boekjaar.

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende verlofaanspraken.

Eigen bijdrage op grond van de Wmo
Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacyredenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.
Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen.

Stelselwijziging
In de jaarrekening 2018 zijn geen stelselwijzigingen doorgevoerd.

 

Grondslagen Activa

Algemeen
Activa die bedoeld zijn om de uitoefening van de werkzaamheid van de gemeente duurzaam te dienen.
Waardering tegen verkrijgings- c.q. vervaardigingprijs, verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen.

Immateriële vaste activa
Het BBV kent de volgende drie soorten immateriële vaste activa:
• De kosten die zijn verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio.
• De kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief.
• De bijdragen aan activa in eigendom van derden.

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige directe kosten), verminderd met ontvangen subsidies en bijdragen van derden, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

Het saldo van agio en disagio wordt lineair gedurende de looptijd van een geldlening afgeschreven.
Afsluitkosten voor geldleningen worden direct ten lasten van de exploitatie gebracht.

De kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief zijn onder voorwaarden geactiveerd. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden volledig afgeschreven in maximaal vijf jaar.
De onder de kosten van onderzoek en ontwikkeling geactiveerde voorbereidingskosten voor grondexploitaties voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de kosten passen binnen de kostensoortenlijst (artikel 6.2.4) van het Bro; en
• de kosten blijven maximaal vijf jaar geactiveerd staan onder de immateriële vaste activa. Na maximaal vijf jaar hebben de kosten geleid tot een actieve grondexploitatie, dan wel worden deze afgeboekt ten laste van het jaarresultaat; en
• plannen tot ontwikkeling van de grond waarvoor de voorbereidingskosten worden gemaakt, hebben bestuurlijke instemming, blijkend uit een raads- of — indien gedelegeerd — collegebesluit.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden zijn onder voorwaarden geactiveerd.
Op de geactiveerde bijdragen aan activa in eigendom van derden wordt afgeschreven, waarbij de afschrijvingsduur maximaal gelijk is aan de verwachte gebruiksduur van de activa waarvoor de bijdrage aan derden wordt verstrekt.

Materiele vaste activa
Materiële vaste activa zijn fysiek aanwezige activa. Het BBV kent de volgende soorten materiële vaste activa:
• investeringen met een economisch nut;
• investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven;
• investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Alle investeringen met een economisch nut worden geactiveerd.

Ten aanzien van investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven geldt dat (indien van toepassing) vanuit de spaarcomponent van heffingen gevormde voorzieningen voor toekomstige vervangingsinvesteringen met economisch nut in mindering zijn gebracht op de in het boekjaar gepleegde investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing is geheven. Over het resterende bedrag wordt afgeschreven.

Vanaf 1 januari 2017 worden ook alle investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut verplicht geactiveerd en over de gebruiksduur afgeschreven. Het is niet meer toegestaan om reserves direct op deze activa in mindering te brengen en/of versneld af te schrijven.

Alle materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige directe kosten), verminderd met ontvangen subsidies en bijdragen die direct gerelateerd zijn aan het actief, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

Alle materiele vaste activa worden lineair afgeschreven op basis van de verwachte gebruiksduur.
Op voorstel van het college kan hiervan worden afgeweken door annuïtaire afschrijving toe te passen. Bijdragen van derden worden in mindering gebracht op de investeringssom. Het saldo vormt de afschrijvingsbasis.
De te hanteren afschrijvingstermijn wordt per actief beoordeeld aan de hand van de verwachte economische levensduur. Afschrijving vindt plaats met ingang van de maand volgend op de ingebruikname bij activa met een levensduur < 10 jaar. Indien de levensduur > 10 jaar, vindt afschrijving plaats met ingang van het nieuwe boekjaar.
Binnen de onderstaande hoofdgroepen worden globaal de volgende afschrijvingstermijnen gehanteerd:
• Gronden en terreinen : op gronden wordt niet afgeschreven
• Aanlegkosten terreinen : 15 tot 60 jaar
• Woonruimten : 15 tot 40 jaar
• Bedrijfsgebouwen : 15 tot 40 jaar
• Grond-, weg- en waterbouwkundige werken : 15 tot 60 jaar
• Vervoermiddelen : 7 tot 15 jaar
• Machines, apparaten en installaties : 3 tot 20 jaar

Financiële vaste activa
Onder uitzettingen worden aandelen, obligaties, maar ook leningen en vorderingen verstaan. Uitzettingen met een oorspronkelijke rente typische looptijd korter dan één jaar worden opgenomen onder de vlottende activa. Uitzettingen met een oorspronkelijke rente typische looptijd van langer dan één jaar worden gedurende de gehele looptijd onder financiële vaste activa opgenomen.

De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten), de jaarlijkse aflossingen, afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid op de boekwaarde in mindering gebracht. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Wanneer de marktwaarde van de aandelen daalt tot onder de verkrijgingsprijs, vindt afwaardering naar deze lagere marktwaarde plaats.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baat genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.

 

Voorraden (grondexploitatie)

Het startpunt van een grondexploitatie is het raadsbesluit met de vaststelling van het complex, inclusief grondexploitatiebegroting. Vanaf dat moment wordt de grondexploitatie geopend en kunnen vervaardigingskosten worden geactiveerd.

De onderhanden werken grondexploitatie zijn opgenomen tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de opbrengst wegens verkopen. Indien de boekwaarde de marktwaarde van de grond overschrijdt, wordt een afwaardering naar de lagere marktwaarde verantwoord/wordt een voorziening voor het verwachte negatieve resultaat getroffen.
De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten (limitatief opgesomd in de kostensoortenlijst zoals opgenomen in artikel 6.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening) die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.
In de vervaardigingsprijs worden daarnaast een redelijk deel van de indirecte kosten opgenomen.

De waardering van de gronden in exploitatie per 31 december 2018 is gebaseerd op de geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2019 en de uitkomsten van de door de gemeente uitgevoerde risicoanalyses ter zake. Dit betreft de beste inschatting op dit moment die omgeven is door de nodige risico’s, aannames en veronderstellingen die periodiek (jaarlijks) zullen worden herzien. Deze periodieke herziening kan leiden tot een aangepaste waardering van de gronden in exploitatie en de hiermee samenhangende voorziening voor negatieve grondexploitaties. Hieronder zijn de gehanteerde uitgangspunten toegelicht. Het college is van mening dat op basis van de huidige informatie en inzichten de beste schatting is gemaakt voor de waardering van de in exploitatie genomen gronden.

Voor winstneming geldt de percentage of completion methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd wordt tussentijds naar rato van de voortgang van de kosten en de opbrengsten winst worden genomen. Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen:
1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat; én
2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht; én
3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).

Uitzettingen met een looptijd van korter dan één jaar
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid wordt hierop een voorziening in mindering gebracht die gevormd wordt op basis van een inschatting van het oninbare bedrag.

Liquide middelen en overlopende activa
Deze activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

 

Grondslagen Passiva

Algemeen
De vaste passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij bij het betreffende balanshoofd anders staat vermeld.

Reserves – Eigen Vermogen
In het BBV worden reserves omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die vanuit bedrijfseconomisch oogpunt vrij te besteden zijn. De vaststelling van de noodzakelijke omvang van reserves is een zaak van de gemeenteraad. Daarom worden reserves ook wel onderverdeeld in algemene en bestemmingsreserves. Zodra de raad aan een reserve een bepaalde bestemming heeft gegeven, is er sprake van een bestemmingsreserve. Om die reden kunnen bestemmingsreserves naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. Heeft een reserve geen bestemming dan wordt het een algemene reserve genoemd.

Voorzieningen
Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen (schulden) van de gemeente. Om die reden kunnen voorzieningen per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter op de contante waarde van de (en al opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd.

Onderhoudsegalisatievoorzieningen zijn gebaseerd op een meerjarenraming op basis van een actueel beheerplan van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen. In de paragraaf ‘onderhoud kapitaalgoederen’ die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid hiervoor nader uiteengezet.

Van derden ontvangen bijdragen welke zijn bestemd voor een specifiek doel, beklemde middelen, worden gewaardeerd na aftrek van de in het kader van deze middelen relevante gemaakte kosten. Deze staan op de balans vermeld als ‘voorziening – door derden beklemde middelen met een specifieke aanwending’.

Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Voor het bepalen van het “jaarlijks vergelijkbaar volume” is een tijdsperiode van vier jaar gehanteerd.

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar
De vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde (hoofdsom) verminderd met het totaal van de gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Verstrekte borg- en garantstellingen
De schuldrestanten per het einde van het boekjaar van de door de gemeente gewaarborgde geldleningen en garantstellingen zijn buiten de balanstelling opgenomen. Nadere informatie is in de toelichting op de balans opgenomen.

 

 

Toelichting Vaste Activa

Immateriële vaste activa
Onderstaand overzicht geeft het verloop van de immateriële vaste activa weer.
Tabel balans 1 Verloop immateriële vaste activa Boek- waarde 31-12-2017 Naar bouw- grond in exploitatie Investe-ringen Desinves-teringen Afschrij-vingen Bijdragen van derden Afwaar-deringen Boek- waarde 31-12-2018
Kosten van onderzoek en ontwikkeling 184 0 4 0 29 0 0 160
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 105 0 0 4 0 0 101
Totaal 289 0 4 0 33 0 0 261
Materiële vaste activa – totaal
Onderstaand overzicht geeft het verloop van de totale materiele vaste activa weer (economisch en maatschappelijk nut). In het nieuwe BBV is de systematiek van activering en afschrijving voor alle investeringen gelijk getrokken. Nieuwe investeringen met een maatschappelijk nut zijn met ingang van 2017 verplicht geactiveerd en worden over de verwachte levensduur afgeschreven.
Tabel balans 2 Verloop materiële vaste activa - totaal Boek-waarde 31-12-2017 Gecorri- geerde stand 1-1-2018 Naar bouw-grond in exploitatie Investe-ringen Desin- veste- ringen Afschrij-vingen Afwaar-deringen Bijdragen van derden Boek- waarde 31-12-2018
Gronden en terreinen 2.485 7.138 0 342 1.409 50 0 15 6.006 aa
Woonruimten 0 0 0 0 0 0 0 0
Bedrijfsgebouwen 30.581 30.581 6.775 11 1.143 335 0 35.867
Grond-, weg- en water- bouwkundige werken 6.473 6.473 4.325 1.007 340 53 0 9.398
Vervoermiddelen 200 200 25 0 39 0 0 186
Machines, apparaten en installaties 1.393 1.393 1.508 0 163 16 0 2.722
Overige mat. vaste activa 2.389 2.389 335 0 338 41 0 2.345
Totaal 43.521 48.174 0 13.310 2.427 2.073 445 15 56.524
Materiële vaste activa – economisch nut waar voor de kosten een heffing kan worden geheven
Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de materiele vaste activa met economisch nut waar voor de kosten een heffing kan worden geheven.
Tabel balans 3 Verloop materiële vaste activa met economisch nut waar voor de kosten een heffing kan worden geheven. Boek- waarde 31-12-2017 Investe-ringen Desinves-teringen Afschrij-vingen Bijdragen van derden Afwaar-deringen Boek- waarde 31-12-2018
Bedrijfsgebouwen 1.745 383 0 100 0 0 2.028
Vervoermiddelen 13 0 0 4 0 0 9
Machines, apparaten en installaties 70 74 0 9 0 0 135
Overige materiële vaste activa 1.224 17 0 141 0 0 1.100
Totaal 3.052 474 0 254 0 0 3.272
Overige materiële vaste activa – economisch nut
Onderstaand overzicht geeft het verloop van de overige materiele vaste activa met economisch nut weer.
Tabel balans 4 Verloop overige materiële vaste activa met economisch nut Boek-waarde 31-12-2017 Gecorri- geerde stand 1-1-2018 Naar Bouw- grond in exploitatie Investe-ringen Desin- veste-ringen Afschrij-vingen Afwaar-deringen Bijdragen van derden Boek- waarde 31-12-2018
Gronden en terreinen 7.127 7.127 0 312 1.409 49 0 0 5.980
Woonruimten 0 0 0 0 0 0 0 0
Bedrijfsgebouwen 28.836 28.836 6.393 11 1.042 335 0 33.841
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 3.636 3.636 742 0 316 53 0 4.009
Vervoermiddelen 187 187 25 0 35 0 0 177
Machines, apparaten en installaties 1.323 1.323 1.434 0 154 16 0 2.587
Overige mat. vaste activa 894 894 258 0 137 41 0 973
Totaal 42.003 42.003 0 9.164 1.420 1.733 445 0 47.567
Materiële vaste activa – maatschappelijk nut
Onderstaand overzicht geeft het verloop van de materiele vaste activa met maatschappelijk nut weer.
Tabel balans 5 Verloop materiële vaste activa met een maatschappelijk nut Boek- waarde 31-12-2017 Investeringen Desinves-teringen Afschrij-vingen Bijdragen van derden Afwaar-deringen Boek- waarde 31-12-2018
Gronden en terreinen 12 30 0 2 15 0 25
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 2.838 3.582 1.007 24 0 0 5.389
Overige materiële vaste activa 269 60 0 58 0 0 271
Totaal 3.119 3.672 1.007 84 15 0 5.685
Investeringen
Onderstaand overzicht geeft de investeringen 2018 weer op de beschikbaar gestelde kredieten hoger dan € 25.000.
Tabel balans 6 Investeringen groter dan 25.000 Beschikbaar gesteld krediet Ten laste van krediet 2018 Cumulatief ten laste van krediet
Gronden en terreinen
Toplaag en veldinrichting veld 1 MHCL - 2018 191 187 187
Vervangen E-layer veld 1 MHCL - 2018 125 125 125
Herinr. openbaar groen Schoolplein MFC Atlas 2018 30 30 30
346 342 342
Bedrijfsgebouwen
Herontwikkeling GMH: marktuitvraag 1.661 376 1.693
Herontwikkeling GMH 2016: casco en installaties 2.759 692 2.855
Herontwikkeling GMH 2016: inrichting en meubilair 1.724 1.983 1.983
MFC Atria Infrastructurele voorzieningen 2014 777 114 745
Voorbereidingskrediet IKC Berkelwijk – 2016 300 171 216
Uitvoeringskosten 2e sporthal 2015 3.438 341 3.439
Verbouwing Hoefijzer 18 - 2017 190 37 239
Verbouwing Walter van Amersfoortstraat 2018 296 227 227
Aankoop pand Lisidunalaan 2 (Fila Tekna) 2018 510 504 504
Zonnepanelen Huis van Leusden - 2018 245 166 247
WarmteKoudeOpslag-installaties Huis van Leusden - 2018 236 118 236
Inrichting eet-werkcafé Huis van Leusden - 2018 120 119 119
Uitv.krediet IKC Berkelwijk, onderwijskundig 2018 3.290 119 119
Uitv.kred. IKC Berkelwijk, BSO/exp.centr. 2018 725 26 26
Sportzaal Antares – 2017 1.530 1.469 1.478
Investeringen milieustraat 1.992 383 2.019
19.793 6.846 16.145
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Armaturen 2018 298 742 742
Voorbereidingskrediet Hamersveldseweg Zuid 2016 90 52 106
Herinrichting Hamersveldseweg Zuid - 2017 1.200 38 73
Reconstr. kruising Groene Zoom Noorderinsl. - 2017 1.556 1.400 1.489
Verkeersplan Achterveld fase 1 (Hessenweg) 2017 1.796 275 2.103
Verkeersplan Achterveld fase 1 (Hessenweg) 2017 - Subsidie -650 -870 -870
Verkeersplan Achterveld fase 2 (Hessenweg) - 2018 4.041 143 143
Voorbereidingskrediet Hart van Leusden -2017 654 213 227
Plankosten Hart van Leusden fase 1 - 2017 246 41 226
Uitvoeringskrediet Hart van Leusden fase 1 - 2017 2.063 827 931
Herinr Hessenweg kern Achterveld 50 jr - 2018 3.821 143 143
Vervanging Brug Horsterweg (2018) 500 375 375
Verharding Sporthal BB Sportpark (2018) 99 94 94
Vervanging zes houten bruggen (2018) 131 105 105
15.845 3.578 5.888
Machines, apparaten en installaties
Herontwikkeling GMH 2016 : Installaties 1.526 767 1.526
Monitoren, toetsenborden, i-pads, laptops, headsets - 2018 279 264 264
Wifi- en netwerkinfrastructuur - 2018 150 134 134
Werkplekchecker - 2018 43 27 27
Realisatie serverruimte 2018 150 151 151
Beregeningsinstallatie veld 1 MHCL - 2018 42 40 40
Tweede weegbrug ’t Spieghel - 2017 100 74 104
VTH (i-Plan) - 2017 75 43 74
2.365 1.499 2.320