Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Sitemap

Sitemap

Jaarverslag en Jaarrekening 2018 Blz. 1  
Jaarverslag & Jaarrekening 2018 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Aanbieding Blz. 4  
Aanbieding Blz. 5  
Jaarverslag Blz. 6  
Domein Bestuur Blz. 7  
Domein Bestuur Blz. 8  
1. Samenleving Voorop Blz. 9  
Wat hebben we bereikt? Blz. 10  
1. In coproductie werken aan oplossingen die aansluiten bij de vraagstukken en ambities in de Leusdense samenleving. Blz. 11  
B1.1.1 Oppakken vraagstukken volgens het opgavegericht werken Blz. 12  
B1.1.2 We opereren vanuit de "geest" van wet- en regelgeving Blz. 13  
2. Dienstverlening Blz. 14  
Wat hebben we bereikt? Blz. 15  
1. Optimale digitale dienstverlening voor inwoners en bedrijven. Blz. 16  
B2.1.1 Verleiden van inwoners en bedrijven om digitaal zaken te doen met de gemeente Blz. 17  
B2.1.2 Verhogen gebruiksgemak en vergroten mogelijkheden online dienstverlening Blz. 18  
3. Samenwerken Blz. 19  
Wat hebben we bereikt? Blz. 20  
1. Samenwerken om kwaliteit te borgen en kwetsbaarheid te verminderen. Blz. 21  
B3.1.1 Samenwerking bedrijfsvoering met BNLP gemeenten Blz. 22  
B3.1.2 Samenwerken in het Sociaal Domein met Amersfoort en Larikslaan2 Blz. 23  
B3.1.3 Samenwerken op beleidsgebieden in regionaal verband Blz. 24  
B3.1.4 Bevorderen bestuurlijke regievoering op verbonden partijen Blz. 25  
B3.1.5 Realisatie van het Huis van Leusden (CUP 1.5) Blz. 26  
2. Het behouden en aantrekken van talentvolle medewerkers. Blz. 27  
B3.2.1 Regionale mobiliteit Blz. 28  
B3.2.2 Samenwerking op vakspecialistische functies Blz. 29  
4. Veiligheid Blz. 30  
Wat hebben we bereikt? Blz. 31  
1. Daling van de criminaliteit. Blz. 32  
B4.1.1 Terugdringen drugs- en alcoholgebruik onder jongeren Blz. 33  
B4.1.2 Aanpak (zwaar) overlastgevenden of criminelen Blz. 34  
B4.1.3 Aanpak maatschappelijke onrust, sociale calamiteiten en incidenten Blz. 35  
B4.1.4 Uitvoering STOP aanpak in de buitenruimte Blz. 36  
2. Bestrijden georganiseerde criminaliteit Blz. 37  
B4.2.1 Evalueren toepassen wet BIBOB Blz. 38  
3. Voorbereid zijn op het beheersen van crises en rampen. Blz. 39  
B4.3.1 Risicobewustzijn en zelfredzaamheid vergroten Blz. 40  
B4.3.2 Trainen en oefenen gemeentelijke crisisorganisatie Blz. 41  
Wat heeft het gekost 2018 Blz. 42  
Saldo taakvelden Blz. 43  
Verschillenanalyse Blz. 44  
BBV indicatoren Blz. 45  
Domein Leefomgeving Blz. 46  
Domein Leefomgeving Blz. 47  
1. Duurzaamheid en milieu Blz. 48  
Wat hebben we bereikt? Blz. 49  
1. Leusden is energieneutraal in 2040 of eerder. Blz. 50  
L1.1.1 Uitvoeren Energieakkoord Leusden 2.0 Blz. 51  
L1.1.2 Nieuwe woningen en bedrijfsgebouwen worden zo veel mogelijk Nul Op de Meter (NOM) gerealiseerd Blz. 52  
L1.1.3 Actualiseren van de dynamische Duurzaamheidsagenda 2016-2030 Blz. 53  
2. In 2020 maximaal 75 kg restafval per inwoner en in 2030 maximaal 25 kg. Blz. 54  
L1.2.1 Invoeren van variabele tarieven voor de afvalstoffenheffing, als laatste stap van het Nieuwe Inzamelen Blz. 55  
3. Toename lokale en circulaire economie. Blz. 56  
L1.3.1 Ondersteunen ontwikkelen voedselverkenning en opzetten lokaal netwerk producenten Blz. 57  
4. Toename biodiversiteit in Leusden en verkleinen ecologische voetprint van inwoners. Blz. 58  
L1.4.1 Ondersteunen aanpak Operatie Steenbreek Blz. 59  
L1.4.2 Stimuleren duurzaam vervoer in Leusden Blz. 60  
5. Meer duurzame initiatieven in de samenleving. Blz. 61  
L1.5.1 Ondersteunen duurzame initiatieven Blz. 62  
2. Water en riolering Blz. 63  
Wat hebben we bereikt? Blz. 64  
1. Verminderen van overstorten van afvalwater op het oppervlaktewater. Blz. 65  
L2.1.1 Het van het gemengde rioolstelsel afkoppelen van de Hessenweg (inclusief belendende percelen) Blz. 66  
L2.1.2 Het van het gemengde rioolstelsel afkoppelen van een deel van de verharding in Leusden-Zuid. Blz. 67  
2. Verlagen van de grondwaterstand in probleemgebieden. Blz. 68  
L2.2.1 Reguleren grondwaterstand Achterveld Blz. 69  
3. Vasthouden van water waar het valt. Blz. 70  
L2.3.1 Aanleg waterberging Hamershof Blz. 71  
4. Kunnen verwerken van hevige neerslag. Blz. 72  
L2.4.1 Het van het gemengde rioolstelsel afkoppelen van de Hessenweg (inclusief belendende percelen) Blz. 73  
5. Verminderen van overlast bij niet functioneren van de riolering. Blz. 74  
L2.5.1 Het vernieuwen van de aansturing en communicatie van de drukriolering Blz. 75  
3. Wegen en infrastructuur Blz. 76  
Wat hebben we bereikt? Blz. 77  
1. Doelmatig en kosteneffectief investeren in het wegennet. Blz. 78  
L3.1.1 Groot onderhoud waar mogelijk aan laten sluiten bij projecten van overige disciplines als verkeer en riolering Blz. 79  
L3.1.2 Groot onderhoud aan laten sluiten bij projecten en planningen van andere overheidsinstanties Blz. 80  
4. Accommodaties (inclusief onderwijshuisvesting) Blz. 81  
Wat hebben we bereikt? Blz. 82  
1. Verduurzamen gemeentelijke accommodaties. Blz. 83  
L4.1.1 Uitvoeren van rendabele duurzaamheidsmaatregelen Blz. 84  
L4.1.2 Ruimte bieden aan initiatieven van energiecoöperaties door het aanbieden van hiervoor geschikte daken van gemeentelijke accommodaties Blz. 85  
2. Ruimte bieden aan ondernemerschap. Blz. 86  
L4.2.1 Opzetten van multifunctionele accommodaties op het gebied van zorg en welzijn met hieraan gerelateerde (startende) bedrijven Blz. 87  
L4.2.2 Verkoop Hamersveldseweg 105 Blz. 88  
3. Verhogen van efficiëntie, doeltreffendheid en optimalisatie in gebruik. Blz. 89  
L4.3.1 Invoeren van prestatiecontracten voor de kwaliteit van de gemeentelijke panden Blz. 90  
L4.3.2 Renovatie De Korf Blz. 91  
L4.3.3 Renovatie brandweerkazerne Leusden centrum Blz. 92  
4. Kwaliteit en duurzaamheid huisvesten van onderwijs in gemeente Leusden. Blz. 93  
L4.4.1 Realiseren ontwerp en uitwerking IKC / MKC Berkelwijk Blz. 94  
L4.4.2 Opstellen ambitie- en businessplan initiatieffase IKC Groenhouten Blz. 95  
Wat heeft het gekost 2018 Blz. 96  
Saldo taakvelden Blz. 97  
Verschillenanalyse Blz. 98  
BBV indicatoren Blz. 99  
Domein Samenleving Blz. 100  
Domein Samenleving Blz. 101  
1. Eigen kracht Blz. 102  
Wat hebben we bereikt? Blz. 103  
1. Iedere inwoner met (hulp)vragen vindt in Leusden op eigen kracht en op eenvoudige wijze informatie en advies en, zo nodig, ondersteuning. Blz. 104  
S1.1.1 Doorontwikkelen van de interactieve website en sociale kaart Blz. 105  
S1.1.2 Bieden van trainingen op het gebied van digitale media en digitale middelen Blz. 106  
S1.1.3 Organiseren van laagdrempelige bereikbaarheid van Larikslaan 2 Blz. 107  
S1.1.4 Zorgdragen voor een hoge mate van klanttevredenheid over inzet van consulenten van Larikslaan Blz. 108  
2. Inwoners zijn zelfredzaam en in staat zelfstandig (thuis) te blijven wonen en leven. Blz. 109  
S1.2.1 Toerusten van inwoners door middel van kennis en financiële ondersteuning Blz. 110  
S1.2.2 Fysiek inrichten van laagdrempelige ontmoetingspunten Blz. 111  
3. Er is een sluitende overdracht voor kinderen en jongeren van de ene naar de andere ontwikkelingsfase. Blz. 112  
S1.3.1 Organiseren van sluitende samenwerking en overdracht tussen partners Blz. 113  
S1.3.2 Uitwerken van lokale aanpak voor voortijdig schoolverlaters Blz. 114  
4. Kinderopvang is breed toegankelijk voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar en het aanbod voor- en vroegschoolse educatie is kwalitatief goed en laagdrempelig. Blz. 115  
S1.4.1 Maken van resultaat- en kwaliteitsafspraken rondom voor- en vroegschoolse opvang Blz. 116  
5. Kinderen hebben meer ontwikkelkansen door de inzet van leesbevordering. Blz. 117  
S1.5.1 Ontwikkelen van Taalexpertisecentrum Blz. 118  
6. Mensen met een beperking kunnen op een gelijkwaardige wijze meedoen in de samenleving. Blz. 119  
S1.6.1 Opzetten van lokaal programma voor (volwassen) laaggeletterden en onder de aandacht brengen van laaggeletterdheid Blz. 120  
S1.6.2 Realiseren van ontmoeting en dagbesteding voor inwoners met een beperking Blz. 121  
S1.6.3 Vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een functiebeperking in de "inclusieve samenleving" (Agenda 22) Blz. 122  
S1.6.4 Stimuleren van "Cultuur dichtbij" Blz. 123  
2. Saamhorigheid Blz. 124  
Wat hebben we bereikt? Blz. 125  
1. Inwoners voelen zich betrokken bij wat er in Leusden speelt en nemen initiatief om de saamhorigheid te versterken. Blz. 126  
S2.1.1 Stimuleren van buurtactiviteiten en ruimte bieden aan initiatieven van inwoners Blz. 127  
S2.1.2 Stimuleren van verbindingen tussen inwoners, lokale organisaties en ondersteunende professionals Blz. 128  
S2.1.3 (Sport)verenigingen stimuleren mensen om, ongeacht hun beperking, actief ofals toeschouwer aan activiteiten deel te nemen Blz. 129  
S2.1.4 Stimuleren van (nieuwe) culturele activiteiten waaraan iedereen actief, als vrijwilliger of toeschouwer, kan deelnemen Blz. 130  
S2.1.5 Ontwikkelen van een "activiteitenapp" Blz. 131  
2. Inwoners ontmoeten elkaar in het dorp en online. Blz. 132  
S2.2.1 Realiseren van een (informeel) vangnet voor mensen met een beperkte mobiliteit Blz. 133  
S2.2.2 Stimuleren van laagdrempelige ontmoetingspunten Blz. 134  
S2.2.3 Faciliteren van online ontmoetingsmogelijkheden (connectiviteit) Blz. 135  
3. Er is een sterk (ondersteunend) netwerk van gezinnen en inwoners. Blz. 136  
S2.3.1 Onderzoeken van mogelijkheden voor steungezinnen/netwerken van ouders voor gezinnen die dat nodig hebben Blz. 137  
S2.3.2 Oganiseren van een "oppas"-mogelijkheid voor mantelzorgouders van een kind met een (meervoudige) beperking Blz. 138  
4. Er is een stevige verbinding tussen cliënt, formele en informele netwerken c.q. organisaties. Blz. 139  
S2.4.1 Inzetten op verschijving van het aanbod hulp in het huishouden van formele organisaties naar samenwerkingsvormen Blz. 140  
S2.4.2 Opzetten van een coördinatiepunt om inwoners, zorgprofessionals, vrijwilligersorganisaties en fondsen met elkaar in contact te brengen Blz. 141  
5. Nieuwkomers laten integreren in de Leusdense samenleving. Blz. 142  
S2.5.1 Organiseren van een sociaal netwerk rondom nieuwkomers en bieden van passende begeleiding richting zelfredzaamheid en (arbeids)participatie Blz. 143  
3. Preventie en vroegsignalering Blz. 144  
Wat hebben we bereikt? Blz. 145  
1. Het signalerend vermogen van alle organisaties en sociale netwerken in Leusden is hoog. Blz. 146  
S3.1.1 Zorgdragen voor een hoge mate van bewustwording over en faciliteren van probleemherkenning onder inwoners Blz. 147  
S3.1.2 Vergroten van het gebruik van de verwijsindex en meldcode door professionals Blz. 148  
2. Inwoners wonen en leven in een veilige (huiselijke) omgeving. Blz. 149  
S3.2.1 Voorlichten van senioren thuis en op ontmoetingsplekken over een veilig thuis Blz. 150  
3. Inwoners van Leusden streven een gezonde leefstijl na. Blz. 151  
S3.3.1 Uitvoeren van een integraal plan van aanpak van alcohol- en drugsproblematiek Blz. 152  
S3.3.2 Inzetten op bewustwording van een gezonde leefstijl Blz. 153  
S3.3.3 Realiseren van een goed kwalitatief en kwantitatief basisniveau van sportvoorzieningen Blz. 154  
4. Mantelzorgers kennen hun grenzen en delen hun zorgen als zorgverlening voor hen te belastend wordt. Blz. 155  
S3.4.1 Uitvoeren van een behoefteonderzoek onder de ontvangers van mantelzorgcomplimenten Blz. 156  
S3.4.2 Bevorderen van deskundigheid bij professionals, mantelzorgers en zorgvrijwilligers en organiseren van voldoende "respijtzorg" Blz. 157  
4. Maatwerk voor kwetsbare inwoners Blz. 158  
Wat hebben we bereikt? Blz. 159  
1. Er is een integraal sluitende aanpak voor inwonders in de leeftijd van -9 maanden tot 100 jaar. Blz. 160  
S4.1.1 Realiseren van een sluitende en lokale samenwerking tussen de Sociale Dienst Amersfoort en Larikslaan 2 Blz. 161  
S4.1.2 Voorkomen van huisuitzettingen Blz. 162  
S4.1.3 Aansluiten bij module kwetsbare ouderen eerstelijns gezondheidszorg Blz. 163  
2. (Zorg)vrijwilligers kunnen rekenen op ondersteuning. Blz. 164  
S4.2.1 Bereiken van (zorg)vrijwilligers, hun ondersteuningsbehoeften in kaart brengen en bevorderen van hun deskundigheid Blz. 165  
3. Kinderen en ouders in een complexe en/of onveilige thuissituatie kunnen rekenen op toegesneden zorg en begeleiding. Blz. 166  
S4.3.1 Uitvoeren van een collectief programma voor kinderen in vechtscheidingen Blz. 167  
S4.3.2 Stimuleren van signaleren door gebruik meldcode en gebruik Verwijsindex Blz. 168  
4. Mensen die in een beschermde omgeving verblijven, kunnen rekenen op de juiste zorg. Blz. 169  
S4.4.1 Beschermd wonen toegankelijk maken voor een bredere groep van inwoners Blz. 170  
S4.4.2 Ontwikkelen van een innovatief en integraal woon- en ondersteuningsaanbod en doorstroommogelijkheden Blz. 171  
5. Inwoners met weinig financiële ruimte hebben de mogelijkheden om mee te doen in de samenleving. Blz. 172  
S4.5.1 Realiseren van een lokaal laagdrempelig informatie- en adviespunt op het terrein van financiën Blz. 173  
S4.5.2 Verbeteren (waar nodig) van financiële draagkracht chronisch zieken en beperkten Blz. 174  
S4.5.3 Versterken van armoedebestrijding onder (gezinnen met) kinderen en jongeren Blz. 175  
S4.5.4 Onderzoeken van de mogelijkheid van een ‘cultuurpas’ Blz. 176  
6. Inwoners, inclusief mensen met een arbeidsbeperking, hebben werk met (een vorm van) een eigen inkomen – we versterken de toegang tot de arbeidsmarkt. Blz. 177  
S4.6.1 Onderhouden en versterken van het netwerk van gemeente en maatschappelijke partners met lokale werkgevers Blz. 178  
S4.6.2 Realiseren van vormen van lokale (arbeidsmatige) dagbesteding Blz. 179  
7. Inwoners hebben voldoende vervoersmogelijkheden. Blz. 180  
S4.7.1 Realiseren van voldoende beschikbaar aanvullend openbaar vervoer, voldoende algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen Blz. 181  
8. Inwoners met een lichte verstandelijke beperking (LVB) worden beter herkend en ontvangen zo nodig zorg en ondersteuning. Blz. 182  
S4.8.1 Bevorderen van deskundigheid van zowel (zorg)vrijwilligers als professionals op het gebied van LVB en de signaleringsfunctie daarvan Blz. 183  
S4.8.2 Bieden van laagdrempelige begeleiding aan inwoners met een licht verstandelijke beperking (lvb) in het kader van voorkomen van werkloosheid, isolement, armoede/schulden en gezondheidsproblemen Blz. 184  
Wat heeft het gekost 2018 Blz. 185  
Saldo taakvelden Blz. 186  
Verschillenanalyse Blz. 187  
BBV indicatoren Blz. 188  
Domein Ruimte Blz. 189  
Domein Ruimte Blz. 190  
1. Ruimte en wonen Blz. 191  
Wat hebben we bereikt? Blz. 192  
1. We behouden een toekomstbestendige ruimtelijke opbouw en structuur. Blz. 193  
R1.1.1 We geven uitvoering aan het aan de Omgevingsvisie stedelijk gebied Leusden gekoppelde uitvoeringsprogramma Blz. 194  
R1.1.2 We bereiden ons voor op de invoeringsdatum van de Omgevingswet Blz. 195  
2. We zorgen voor voldoende, betaalbare en kwalitatief goede sociale huurwoningen voor mensen met een laag inkomen. Blz. 196  
R1.2.1 We monitoren de vraag naar sociale huurwoningen (zie ook activiteit 2 bij doelstelling 3) Blz. 197  
R1.2.2 We maken met Woningstichting Leusden afspraken over locaties voor de bouw van sociale huurwoningen Blz. 198  
R1.2.3 We onderzoeken mogelijkheden om meer betaalbare sociale huurwoningen beschikbaar te krijgen Blz. 199  
3. We zorgen voor voldoende en kwalitatief goede woningen voor gezinnen, senioren en één- en tweepersoonshuishoudens. Blz. 200  
R1.3.1 We monitoren vraag en aanbod van woningen (zie ook activiteit 1 bij de doelstelling “We zorgen voor voldoende, betaalbare en kwalitatief goede sociale huurwoningen voor mensen met een laag inkomen”) Blz. 201  
R1.3.2 We bieden een platform voor een periodieke expertmeeting over de lokale woningmarkt Blz. 202  
4. Bijdragen aan een toekomstbestendig en vitaal Hart van Leusden. Blz. 203  
R1.4.1 Uitvoeren van het vastgestelde herinrichtingsplan voor de openbare ruimte. We verbeteren en vervangen gefaseerd de inrichting van de openbare ruimte Blz. 204  
R1.4.2 Herstructureren van de verkeersontsluiting aan de oostzijde van de Hamershof Blz. 205  
R1.4.3 Invoeren van een blauwe zone op een aantal plekken in de Hamershof Blz. 206  
2. Verkeer en vervoer Blz. 207  
Wat hebben we bereikt? Blz. 208  
1. Streven naar een afname van het aantal (letsel)ongevallen en het verhogen van het verkeersveiligheidsgevoel. Blz. 209  
R2.1.1 Aanleg vrijliggend fietspad langs de Hamersveldseweg (tussen Leusbroekerweg en de Grasdrogerijweg) Blz. 210  
R2.1.2 Aanpassing kruispunt Burg. Van der Postlaan-Hertenhoeve- ’t Erf Blz. 211  
R2.1.3 Aanpassing kruispunt Zwarteweg-Olmenlaan-Ruige Velddreef Blz. 212  
R2.1.4 Effectieve inzet smileys Blz. 213  
2. Inzetten om meer mensen op de fiets en uit de auto te krijgen. Blz. 214  
R2.2.1 De aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Hamersveldseweg (tussen Leusbroekerweg en Grasdrogerijweg) Blz. 215  
3. Doorstroming op het hoofdwegennet verbeteren. Blz. 216  
R2.3.1 Verruimen capaciteit van het kruispunt Groene Zoom-Noorderinslag-Heiligenbergerweg Blz. 217  
3. Economie Blz. 218  
Wat hebben we bereikt? Blz. 219  
1. Realiseren duurzame vitale werklocaties. Blz. 220  
R3.1.1 Aanbieden / verkopen van bedrijfskavels Larikslaan en De Buitenplaats Blz. 221  
R3.1.2 We stimuleren de transformatie / herontwikkeling van 10.000 m² verouderde kantoorpanden Blz. 222  
R3.1.3 Conform het resultaat van de evaluatie “activatieproject De Horst” eind 2017, ondersteunen we de gebiedsaanpak voor dit terrein in 2018 Blz. 223  
2. Behoud van de werkgelegenheid in Leusden. Blz. 224  
R3.2.1 We verkopen bedrijfskavels aan de Larikslaan en op De Buitenplaats Blz. 225  
3. Verbeteren van de dienstverlening aan het bedrijfsleven door middel van accountmanagement. Blz. 226  
R3.3.1 Aanbrengen van focus en intensiveren van het accountmanagement bedrijven Blz. 227  
R3.3.2 Actualiseren reclamebeleid Blz. 228  
4. Versterken van compacte, levendige en dynamische winkelgebieden (Coalitie Uitvoerings Programma 7.6). Blz. 229  
R3.4.1 Implementatie van het exploitatieplan voor de warenmarkt in “De Biezenkamp” Blz. 230  
R3.4.2 We dragen bij aan een toekomstbestendig Hart van Leusden (omgeving Hamershof) Blz. 231  
R3.4.3 We versterken De Biezenkamp als levendig en herkenbaar winkel en horecagebied Blz. 232  
R3.4.4 We verkennen de mogelijkheden om tot concentratie van winkels in winkelgebieden te komen Blz. 233  
5. Ondernemers moeten hun zaken met de overheid digitaal kunnen doen (Coalitie Uitvoerings Programma 7.1 en 7.3). Blz. 234  
4. Buitengebied Blz. 235  
Wat hebben we bereikt? Blz. 236  
1. We versterken de band tussen de stad en het platteland. Blz. 237  
R4.1.1 We ondersteunen Leader Gelderse Vallei (zie ook doelstellingen Realiseren duurzaam economisch perspectief en Benutten recreatieve mogelijkheden buitengebied) Blz. 238  
R4.1.2 We voeren de omgevingsvisie buitengebied uit Blz. 239  
2. We realiseren een duurzaam economisch perspectief. Blz. 240  
R4.2.1 We stimuleren initiatieven uit de samenleving voor de aanleg van breedband in het buitengebied Blz. 241  
R4.2.2 We ondersteunen de uitvoering van convenant De Boom Blz. 242  
R4.2.3 We ondersteunen Leader Gelderse Vallei Blz. 243  
R4.2.4 We geven uitvoering aan het programma 2017-2019 voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing van de Regio Amersfoort Blz. 244  
R4.2.5 We voeren omgevingsvisie buitengebied uit Blz. 245  
3. We behouden en versterken de natuur. Blz. 246  
R4.3.1 We stellen een nieuw uitvoeringsprogramma op voor het Landschapsontwikkelingsplan Blz. 247  
R4.3.2 We ondersteunen de uitvoering van convenant De Boom Blz. 248  
R4.3.3 We ondersteunen het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug Blz. 249  
R4.3.4 We voeren de omgevingsvisie buitengebied uit Blz. 250  
4. We behouden en versterken een aantrekkelijk landschap. Blz. 251  
R4.4.1 We onderzoeken de gezamenlijke ambities en financieringsmogelijkheden voor het Langesteeggebied Blz. 252  
R4.4.2 We stellen een nieuw uitvoeringsprogramma op voor het Landschapsontwikkelingsplan Blz. 253  
R4.4.3 We ondersteunen de uitvoering van convenant De Boom Blz. 254  
R4.4.4 We voeren de omgevingsvisie buitengebied uit Blz. 255  
5. We benutten de recreatieve mogelijkheden van het buitengebied. Blz. 256  
R4.5.1 We ondersteunen de uitvoering van het convenant De Boom Blz. 257  
R4.5.2 We ondersteunen de uitvoering van het convenant Groene Agenda voor Centraal Buitengebied Blz. 258  
R4.5.3 We ondersteunen Leader Gelderse Vallei Blz. 259  
R4.5.4 We zetten Leusden op de kaart als wandel- en fietsgemeente Blz. 260  
R4.5.5 We herzien de verantwoordelijkheid van het beheer over de recreatieve routes en gebieden Blz. 261  
R4.5.6 We voeren de omgevingsvisie buitengebied uit Blz. 262  
5. Cultuurhistorie Blz. 263  
Wat hebben we bereikt? Blz. 264  
1. Werken aan het behoud van de cultuurhistorische waarden. Blz. 265  
R5.1.1 Aanwijzen van ten minste 2 gemeentelijke monumenten Blz. 266  
R5.1.2 Opzetten netwerk van monumenteneigenaren Blz. 267  
R5.1.3 Beschermen van cultuurhistorische waarden, niet zijnde gemeentelijke monumenten en landschapsstructuren, in een bestemmingsplan Blz. 268  
R5.1.4 Implementeren van de cultuurhistorische waardenkaart bij ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 269  
R5.1.5 De waardestelling van waardevolle objecten wordt bepaald Blz. 270  
2. De herkenbaarheid en zichtbaarheid van monumenten vergroten. Blz. 271  
R5.2.1 Organiseren van een gemeentelijke Open Monumentendag in combinatie met het uitreiken van de Erfgoedprijs Blz. 272  
Wat heeft het gekost 2018 Blz. 273  
Saldo taakvelden Blz. 274  
Verschillenanalyse Blz. 275  
BBV indicatoren Blz. 276  
Overhead Blz. 277  
Algemeen Blz. 278  
Wat heeft het gekost 2018 Blz. 279  
Specificatie taakveld 0.4 overhead (per onderdeel) Blz. 280  
Verschillenanalyse Blz. 281  
Overheadpercentage Blz. 282  
BBV indicatoren Blz. 283  
Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien Blz. 284  
Algemeen Blz. 285  
Wat heeft het gekost 2018 Blz. 286  
Saldo taakvelden Blz. 287  
Verschillenanalyse Blz. 288  
Monitor bezuinigingen Blz. 289  
BBV indicatoren Blz. 290  
Paragrafen Blz. 291  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 292  
Paragraaf Blz. 293  
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 294  
Paragraaf Blz. 295  
Paragraaf Kapitaalgoederen en investeringen Blz. 296  
Paragraaf Blz. 297  
Paragraaf Financiering Blz. 298  
Paragraaf Blz. 299  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 300  
Paragraaf Blz. 301  
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 302  
Paragraaf Blz. 303  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 304  
Paragraaf Blz. 305  
Paragraaf Toezicht en Verantwoording Blz. 306  
Paragraaf Blz. 307  
Jaarrekening Blz. 308  
Overzicht van baten & lasten Blz. 309  
Overzicht van baten & lasten 2018 Blz. 310  
Onvoorziene uitgaven algemeen Blz. 311  
Overzicht van baten & lasten per taakveld Blz. 312  
Overzicht van incidentele baten & lasten Blz. 313  
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) Blz. 314  
Balans per 31 december 2018 Blz. 315  
Balans Blz. 316  
Toelichting op de balans Blz. 317  
Grondslagen voor waardering en resultaatsbepaling Blz. 318  
Toelichting Vaste Activa Blz. 319  
Toelichting Vlottende Activa GB Blz. 320  
Toelichting Vlottende Activa AD Blz. 321  
Toelichting Vaste Passiva - Eigen vermogen Blz. 322  
Verloop reserves Blz. 323  
Toelichting Vaste Passiva - Voorzieningen Blz. 324  
Verloop voorzieningen Blz. 325  
Toelichting Vlottende Passiva Blz. 326  
Sisa bijlage Blz. 327  
Sisa bijlage Blz. 328  
Vaststellingsbesluit Blz. 329  
Vaststellingsbesluit Blz. 330