Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

S1.3.1 Organiseren van sluitende samenwerking en overdracht tussen partners

S1.3.1 Organiseren van sluitende samenwerking en overdracht tussen partners
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

Er is een uniform overdrachtsformulier vastgesteld voor reguliere peuters van kinderdagverblijf naar basisschool en buitenschoolse opvang.
De functie van brugfunctionarissen in het voorgezet onderwijs is regionaal geëvalueerd.
We hebben uitvoering gegeven aan de regionale ontwikkelagenda Passend Onderwijs en Jeugd Regio de Eem, waaronder de inzet op thuiszitters, vrijstellingen en de poortwachtersfunctie Dyslexie.
Er zijn leerbijeenkomsten georganiseerd waarbij onderwijs, samenwerkingsverband en Lariks samenkomen, zoals beschreven in het convenant ‘samenwerkingsafspraken in het passend onderwijs’.