Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Domein Ruimte

Inhoud

 

Doorbouwen op de kracht van Leusden op het raakvlak van dorpse kwaliteiten en regionale dynamiek.

 

Ambitie ruimte en wonen

Met behoud van het dorpse en groene karakter van Leusden wordt ruimte gegeven aan woningbouw, bedrijvigheid en voorzieningen.

Ambitie verkeer en vervoer

Leusden is goed bereikbaar en veilig voor auto, fiets, openbaar vervoer en voetganger.

Ambitie economie

De economie is van belang voor de werkgelegenheid, vitaliteit en identiteit van Leusden. Wij creëren kansen voor en bieden ruimte aan de ontwikkeling van de economische sector.

Ambitie buitengebied

We bevorderen en ondersteunen een mooi en vitaal buitengebied met ruimte voor economisch duurzame landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling en recreatief medegebruik.

Ambitie cultuurhistorie

Cultuurhistorische waarden tellen volwaardig mee.

 

In de begroting is aangegeven 'Wat willen we bereiken?' en 'Wat gaan we daar voor doen?'.

In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over 'Wat hebben we bereikt?' en 'Wat hebben we daarvoor gedaan?' De teksten van de vragen uit de begroting zijn niet meer opgenomen in de jaarstukken. Deze zijn via de app in de begroting na te lezen.

 

1. Ruimte en wonen

Wat hebben we bereikt?

1. We behouden een toekomstbestendige ruimtelijke opbouw en structuur.

De Omgevingsvisies voor het stedelijke gebied en het buitengebied zijn vastgesteld.

 

 

 

2. We zorgen voor voldoende, betaalbare en kwalitatief goede sociale huurwoningen voor mensen met een laag inkomen.

Met de Woningstichting Leusden (WSL) en de St. Huurders Leusden voor Elkaar (HLVE) maken we jaarlijks afspraken over de omvang van de voorraad huurwoningen, de beschikbaarheid van deze woningen voor de doelgroep en de betaalbaarheid.

 

 

3. We zorgen voor voldoende en kwalitatief goede woningen voor gezinnen, senioren en één- en tweepersoonshuishoudens.

Onder andere door medewerking aan de plannen voor Maanwijk en Lisidunahof wordt hieraan inhoud gegeven.

 

 

 

4. Bijdragen aan een toekomstbestendig en vitaal Hart van Leusden.

De uitvoering van vernieuwing openbare ruimte, renovatie en kwaliteitsverbetering winkels en NOM-renovatie woningen is in volle gang..

 

De ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeenten werken samen aan een attractief centrum, d.m.v. diverse activiteiten, projecten en samenwerkingsverbanden.

 

Het herschikken van bestaande functies is onderzocht, maar er zijn nog geen haalbare plannen uit voortgekomen.

 

Het aantrekken van nieuwe functies is een continu proces van faciliteren, uitnodigen en verbinden van partijen.

 

 

2. Verkeer en vervoer

Wat hebben we bereikt?

1. Streven naar een afname van het aantal (letsel)ongevallen en het verhogen van het verkeersveiligheidsgevoel.

Na een gestage afname in 2016 en 2017 is het aantal letselongevallen in 2018 weer gestegen (ongeveer 40 gewonden). Op dit moment kan daar nog geen verklaring voor worden gegeven. Dit vraagt om een nadere analyse.

 

De samenwerking met Veilig Verkeer Nederland is geïntensiveerd. VVN doet veel om de veiligheid rond scholen te verbeteren. Dit gebeurt in overleg met schoolleiding en verkeersouders. 

 

De inrichting van de Biezenkamp is nagenoeg voltooid. Het inzicht in verkeersstromen maakt duidelijk dat de beoogde verkeersveiligheid niet als zodanig wordt beleefd. Er wordt gewerkt aan maatregelen om dit te verbeteren.   

 

 

2. Inzetten om meer mensen op de fiets en uit de auto te krijgen.

Het Fietsplan is vastgesteld.

 

 

 

3. Doorstroming op het hoofdwegennet verbeteren.

Door uitbreiding van infrastructuur (extra opstelstroken) in combinatie met een optimalisering van de verkeersregelinstallaties, is de doorstroming op de Groene Zoom-Noorderinslag en de Arnhemseweg verbeterd. De wachttijden bij de kruisingen zijn verkort. En daar profiteren alle doelgroepen van.

 

 

3. Economie

Wat hebben we bereikt?

1. Realiseren duurzame vitale werklocaties.

We beschikken over goed gesegmenteerde bedrijvenlocaties (Buitenplaats, Larikslaan, Plantage) die elkaar aanvullen (variatie in grote en kleine kavels). Er is een duidelijk perspectief voor het middengebied van Princenhof (herontwikkeling naar wonen). Op kantorenpark de Horst is de bedrijvenvereniging Leusden Noord opgericht.  Hierin werken ondernemers samen aan het versterken van de werkfunctie: DE kantorenlocatie van de toekomst.  

 

 

2. Behoud van de werkgelegenheid in Leusden.

Het aantal banen in Leusden is in 2018 fors gestegen van 14.500 naar 15.300 (+5%). De groei is met name zichtbaar in de sectoren:

  • groot- en detailhandel;
  • vervoer en opslag;
  • informatie en communicatie. 

 

 

3. Verbeteren van de dienstverlening aan het bedrijfsleven door middel van accountmanagement.

Het accountmanagement Leusden opereert herkenbaar onder de noemer “Leusden onderneemt”. De dienstverlening is verbeterd door het verstrekken van gebundelde informatie over hetgeen Leusden aan bedrijven te bieden heeft. Het ontwikkelde meetinstrument Monitor Werklocaties geeft de ontwikkelingen weer op de kantorengebieden, de bedrijventerreinen en in de winkelcentra van Leusden.

 

 

4. Versterken van compacte, levendige en dynamische winkelgebieden (Coalitie Uitvoerings Programma 7.6).

De nieuwe Lidl op de Biezenkamp is geopend. De overige winkelruimtes op de Biezenkamp zijn grotendeels verhuurd, ook aan nieuwe concepten waarin detailhandel en horeca gecombineerd worden. Er is gestart met de herinrichting van het openbaar gebied in de Hamershof en de verduurzaming van de woningen boven de winkels.

 

 

5. Ondernemers moeten hun zaken met de overheid digitaal kunnen doen (Coalitie Uitvoerings Programma 7.1 en 7.3).

Het uitrollen van “mijn Overheid voor ondernemers” wordt aangestuurd door het ministerie van Economische Zaken en heeft vertraging opgelopen. Ondernemers kunnen hun zaken met de overheid nog niet digitaal afhandelen. Leusden sluit aan zodra er voortgang is geboekt en aansluiten mogelijk is.

 

 

4. Buitengebied

Wat hebben we bereikt?

1. We versterken de band tussen de stad en het platteland.

De gemeente stimuleerde en ondersteunde de zoektocht naar het meer van elkaar laten profiteren van stad en land.   

 

 

 

3. We behouden en versterken de natuur.

De gemeente stimuleerde en ondersteunde ontwikkelingen of nam zelf initiatief voor behoud en versterking van de natuur.

 

 

 

4. We behouden en versterken een aantrekkelijk landschap.

De gemeente stimuleerde en ondersteunde ontwikkelingen of nam zelf initiatief voor het behoud en de versterking van een aantrekkelijk landschap.

 

 

5. Cultuurhistorie

Wat hebben we bereikt?

1. Werken aan het behoud van de cultuurhistorische waarden.

Werken aan het behoud en zichtbaarheid van de cultuurhistorie van Leusden is een continue proces. Voor de zichtbaarheid is in 2018 een Open Monumentendag gehouden. Verwacht wordt dat organisatie van deze dag zorgt voor een breder draagvlak voor de cultuurhistorische kenmerken van Leusdens verleden. Voor het behoud door middel van een beperkte bescherming, is verder gewerkt aan een paraplubestemmingsplan ‘cultuurhistorie’.

 

 

2. De herkenbaarheid en zichtbaarheid van monumenten vergroten.

We staan in nauw contact met de Historische Kring Leusden en maken gebruik van hun lokale kennis. Voor monumenten treden we in contact met diverse (overheids)instanties om gebruik te maken van hun kennis en kunde.

 

 

Wat heeft het gekost 2018

Lasten en baten Domein 4 - Ruimte
bedragen x € 1.000 Begroting Rekening Saldo aaa
Primitief Na wijziging
Lasten 5.407 13.532 7.546 5.986
Baten 3.475 10.847 6.637 -4.210
Resultaat voor bestemming 1.932 2.685 909 1.776
Toevoeging reserves 0 463 647 -184
Onttrekking reserves 198 840 682 -158
Resultaat na bestemming 1.734 2.308 874 1.434
Saldo taakvelden
bedragen x € 1.000 Lasten Baten Saldo
Begroting Rekening Begroting Rekening aa
2.1 Verkeer en vervoer 483 474 156 156 9
2.2 Parkeren 71 83 10 12 -10
2.5 Openbaar vervoer 27 27 0 0 0
3.1 Economische ontwikkeling 34 34 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 19 19 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 85 75 7 11 14
3.4 Economische promotie 67 73 107 102 -11
5.4 Musea 20 12 0 0 8
5.5 Cultureel erfgoed 144 70 0 0 74
5.7 Openbaar groen en recreatie 487 485 25 92 69
8.1 Ruimtelijke ordening 1.027 995 146 167 53
8.3 Wonen en bouwen 870 843 432 642 237
0.3 Beheer ov. Gebouwen+gronden (grex) 50 0 0 10 60
0.5 Treasury (grex) 0 0 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur (grex) 2.086 476 3.915 1.354 -951
8.1 Ruimtelijke ordening (grex) 2.109 407 902 1.862 2.662
8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terreinen) 5.953 3.473 5.147 2.229 -438
Domein Ruimte 13.532 7.546 10.847 6.637 1.776
0.10 Mutaties reserves domein ruimte 463 647 605 537 -252
0.10 Mutaties reserves grondexploitaties 0 0 235 145 -90
Resultaat na bestemming 13.995 8.193 11.687 7.319 1.434

Verschillenanalyse

Hieronder is een analyse opgenomen van de verschillen tussen de begroting en de gerealiseerde cijfers van 2018. Weergegeven worden de belangrijkste verschillen per taakveld groter dan € 50.000.

5.5 Cultureel erfgoed € 74.000 (voordeel)
• De subsidie voor Kamp Amersfoort en de Stichting Russisch ereveld € 32.500 wordt betaald in 2019.
• Er blijft € 28.000 door een sterke daling van aanvragen voor monumentsubsidies.
• Overig € 13.000 (per saldo voordeel).

5.7 Openbaar groen en recreatie € 69.000 (voordeel)
• De afwikkeling van het recreatieschap leverde een incidenteel voordeel op van € 58.000
• Overig € 11.000 (per saldo voordeel)

8.1 Ruimtelijke ordening € 53.000 (voordeel)
• In het voordeel zit voor € 60.000 aan inhuur voor RO-adviseurs. De werkzaamheden die binnen dit taakveld worden uitgevoerd kennen vaak een lange doorlooptijd (aantal jaren). Voorgesteld wordt dan ook dit bedrag over te hevelen naar 2019. Zie ook het voorstel bestemming rekeningresultaat 2018.
• Overig € 7.000 (per saldo nadeel)

8.3 Wonen en bouwen € 237.000 (voordeel)
• De opbrengsten leges omgevingsvergunningen zijn € 185.000 hoger dan geraamd. Deze extra ontvangen leges zijn toegevoegd aan de egalisatiereserve.
• Bij de najaarsnota is incidenteel budget van € 90.000 beschikbaar gesteld voor de inhuur van een constructeur bouwleges. Hiervan is € 43.000 nog niet uitgegeven.
• Beide voordelen vallen weg tegen het nadeel bij de mutaties in de reserves.
• Overig € 9.000 (per saldo voordeel).

Grondexploitaties € 1.243.000 (voordeel na mutaties reserves)
Na mutaties in de reserve blijft er per saldo een voordeel over van € 1.333.000 -/- € 90.000 = € 1.243.000.
• Winstneming Leusden-Zuid € 91.000 (voordeel)
• Winstneming Hamersveldseweg € 83.000 (voordeel)
• Vrijval voorziening Biezenkamp (grex) € 187.000 (voordeel)
• Vrijval voorziening Biezenkamp (faciliterend) € 14.000 (voordeel)
• Toevoeging voorziening Biezenkamp (MVA) € 52.000 (nadeel)
• Vrijval voorziening Groot Agteveld € 14.000 (voordeel)
• Vrijval voorziening De Buitenplaats € 920.000 (voordeel)
• Overige nadelen € 14.000 (nadeel)
Totaal resultaat grondexploitaties € 1.243.000 (voordeel)

0.10 Mutaties reserves € 252.000 (nadeel)
• De extra ontvangen leges omgevingsvergunningen € 185.000 zijn toegevoegd aan de egalisatiereserve.
• De niet uitgegeven inhuurbedragen constructeur bouwleges € 43.000 zijn ook niet onttrokken aan de reserve.
• Overig € 24.000 (per saldo nadeel)

BBV indicatoren

De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. In onderstaande indicatoren wordt Leusden vergeleken met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.

 

Bron: LISA

 

Bron: LISA

 

Bron: LISA

 

Bron: ABF - Systeem woningvoorraad

 

Bron: CBS - Bevolkingsstatistiek