Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Domein Bestuur

Inhoud

 

De gemeentelijke bestuursstijl is open en transparant. De bestuursstijl kenmerkt zich door nauw contact met inwoners, bedrijven en instellingen. Het college staat open voor maatschappelijke initiatieven en stimuleert en faciliteert initiatieven vanuit de samenleving. De houding van de ambtelijke organisatie is gericht op het mogelijk maken van initiatieven.

Veiligheid is een voorwaarde om plezierig te kunnen wonen, werken en verblijven. De samenleving en de overheid hebben hierin een gezamenlijke verantwoording.

Het Domein Bestuur is onderverdeeld in de onderdelen samenleving voorop, dienstverlening, samenwerking en veiligheid. Voor al deze programmaonderdelen zijn ambities opgesteld die zijn ingevuld met doelstellingen:

Ambitie samenleving voorop

Leusden heeft een krachtige samenleving die veel waardevolle maatschappelijke initiatieven ontwikkelt en uitvoert. Wij willen die kracht benutten! Een overheid zijn, die met passie en betrokkenheid zich openstelt voor de samenleving, voorwaarden schept en coalities aangaat om samen met partners maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.

Ambitie dienstverlening

We willen inwoners en bedrijven in toenemende mate in staat stellen en stimuleren om op een veilige, betrouwbare en eenvoudige manier, digitaal zaken te doen met de overheid. Daarnaast is er ruimte voor persoonlijk contact waar de aard van de vraag of de klant daarom vraagt.

Ambitie samenwerken

De gemeente ontwikkelt zich door tot een compacte, professionele en slagvaardige organisatie die een
volwaardige plaats heeft in samenwerkingsverbanden met de regiogemeenten, maatschappelijke
instellingen en bedrijven.

Ambitie veiligheid

Wij streven naar een zo groot mogelijke veiligheid voor inwoners en ondernemers in Leusden. Dit doen we door:

* Een integrale aanpak van veiligheid
* Intensieve en snellere verbinding/afstemming in de keten
* Samenleving Voorop

 

In de begroting is aangegeven 'Wat willen we bereiken?' en 'Wat gaan we daar voor doen?'

In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over 'Wat hebben we bereikt?' en 'Wat hebben we daarvoor gedaan?' De teksten van de vragen uit de begroting zijn niet opgenomen in de jaarstukken. Deze zijn via de app in de begroting na te lezen.

 

1. Samenleving Voorop

Wat hebben we bereikt?

1. In coproductie werken aan oplossingen die aansluiten bij de vraagstukken en ambities in de Leusdense samenleving.

We hebben onze eerste ervaringen opgedaan met opgaven gestuurd werken als methode om de samenwerking met de Leusdense samenleving te intensiveren en meer vanuit gemeenschappelijke opgaven te werken. De evaluatie van deze werkwijzen vormt een goede basis om volgende stappen te zetten.

Door middel van pilots maken we ons het gedachtengoed van het werken vanuit de bedoeling steeds meer eigen. We maken stappen om, daar waar het niet bijdraagt aan de kwaliteit van onze dienstverlening, los te komen uit de systeemwereld; de wereld van strakke regels en protocollen.

 

 

2. Dienstverlening

Wat hebben we bereikt?

1. Optimale digitale dienstverlening voor inwoners en bedrijven.

We hebben een veilige, betrouwbare en gebruiksvriendelijke website.

 

 

 

3. Samenwerken

Wat hebben we bereikt?

1. Samenwerken om kwaliteit te borgen en kwetsbaarheid te verminderen.

We werken op veel gebieden samen met andere gemeentes en organisaties, waarbij we voor ieder onderdeel de meest geschikte samenwerkingspartners kiezen. Voor het heffen van belastingen zijn dat andere samenwerkingspartners, dan voor bijvoorbeeld de bedrijfsvoeringsonderdelen of het sociaal domein. We zoeken per onderdeel naar de juiste partners om onze doelen te realiseren.

 

 

2. Het behouden en aantrekken van talentvolle medewerkers.

Medewerkers krijgen de mogelijkheid om op individueel niveau door te ontwikkelen d.m.v. opleiding/training, mobiliteit of binnen de eigen functie tijdelijk andere rollen/taken uit te voeren. Daarnaast is coaching ingezet om medewerkers in hun kracht te zetten en op grond hiervan de juiste keuze in werkzaamheden te maken. Voor de implementatie van de nieuwe organisatievisie hebben veel medewerkers nieuwe ervaringen opgedaan in de verschillende pilots van ‘Werken vanuit de Bedoeling’ van Wouter Hart en Opgavegericht werken. Op individuele basis is aandacht besteed aan ieders werkbalans. Met name de herstelbehoefte is besproken om arbeidsverzuim te voorkomen.

 

 

4. Veiligheid

Wat hebben we bereikt?

1. Daling van de criminaliteit.

De totale criminaliteit in Leusden is t.a.v. 2015 gelijk gebleven (783 incidenten in 2015 en 772 incidenten in 2018). De daling van 5% is niet gehaald. Er zijn geen opvallende stijgers of dalers die hiervoor verantwoordelijk zijn. We hebben in 2018 veel geïnvesteerd in de samenwerkingsbanden met partners. Per casus wordt bekeken hoe we zoveel mogelijk de samenwerking kunnen aangaan met de omgeving (inwoners), hierbij wel rekening houdend met de privacy van de overlastgever.

 

 

2. Bestrijden georganiseerde criminaliteit

De gemeente heeft in samenwerking met het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) in 2018 een ondermijningsbeeld opgesteld. Dit beeld geeft aan in welke mate en op welke gebieden ondermijning speelt in de gemeente Leusden. Daarnaast is ook de notitie bestuurlijke weerbaarheid gemaakt. Op basis van deze documenten heeft de gemeente een advies gekregen hoe we ondermijning in Leusden het beste kunnen aanpakken. In 2019 zal er structureel een ondermijningsoverleg worden opgestart en zal er ook een ondermijningsbeleid worden geschreven met als gevolg een actueel en uitgebreider bibob beleid.

 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3. Voorbereid zijn op het beheersen van crises en rampen.

We hebben een goed georganiseerde brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening.  Ondanks de zeer warme zomer hebben we constructief ingezet op het voorkomen van branden met name in de zeer kwetsbare natuurgebieden.  Een goede samenwerking tussen Gemeente en VRU heeft ertoe geleid dat de gemeente gedurende een langere periode (brand voorkomende) maatregelen (APV) heeft getroffen zodat extreme natuurbranden zijn voorkomen.

 

 

Wat heeft het gekost 2018

Lasten en baten Domein 1 - Bestuur
bedragen x € 1.000 Begroting Rekening Saldo aaa
Primitief Na wijziging
Lasten 4.327 4.942 5.067 -125
Baten 518 606 648 42
Resultaat voor bestemming 3.809 4.336 4.419 -83
Toevoeging aan reserves 0 0 0 0
Onttrekking aan reserves 12 87 52 -35
Resultaat na bestemming 3.797 4.249 4.367 -118
Saldo taakvelden
bedragen x € 1.000 Lasten Baten Saldo
Begroting Rekening Begroting Rekening
0.1 Bestuur 1.534 1.676 0 2 -140 aa
0.2 Burgerzaken 1.320 1.334 580 620 26
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.636 1.666 0 0 -30
1.2 Openbare orde en veiligheid 452 391 26 26 61
Domein Bestuur 4.942 5.067 606 648 -83
0.10 Mutaties reserves 0 0 87 52 -35
Resultaat na bestemming 4.942 5.067 693 700 -118

Verschillenanalyse

Hieronder is een analyse opgenomen van de verschillen tussen de begroting en de gerealiseerde cijfers van 2018. Weergegeven worden de belangrijkste verschillen per taakveld groter dan € 50.000.

0.1 Bestuur € 140.000 (nadeel)
• De voorziening pensioenen en uitkeringen wethouders is geactualiseerd op basis van actuariële waarde-berekeningen. Door hogere levensverwachtingen was een aanvullende dotatie van € 120.000 noodzakelijk.
• Overig € 20.000 (per saldo nadeel)

1.2 Openbare orde en veiligheid € 61.000 (voordeel)
• Dit wordt voor € 35.000 veroorzaakt door het incidentele budget voor AED’s wat in 2018 via het CUP beschikbaar is gesteld. De uitgaven zijn doorgeschoven naar 2019. Dit voordeel valt weg tegen het nadeel bij de reservemutaties.
• Overig € 26.000 (per saldo voordeel)

0.10 Mutaties reserves € 35.000 (nadeel)
• Omdat de AED’s niet in 2018 zijn uitgegeven is het bedrag € 35.000 ook niet onttrokken uit de reserve.

 

BBV indicatoren

De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. In onderstaande indicatoren wordt Leusden vergeleken met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.

 

 

 

 

 

Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & diefstallen