Meer
Publicatiedatum: 07-09-2020

Inhoud

Aanbieding

Inhoud

Aanbieding

Hierbij bieden wij u de begroting 2020-2023 aan. Een begroting die in 2020 sluitend is. Dat was geen eenvoudige opgave. Al bij het vaststellen van de vorige begroting voor 2019 was duidelijk dat er een tekort zou ontstaan. Er lag een uitdaging bij de taken die wij uitvoeren in het Sociaal Domein. Tekortschietende middelen en tegenvallende ontwikkelingen bij de uitkering die we van het Rijk ontvangen maakten het er niet gemakkelijker op. Voor deze begroting betekende dit een ombuigingstaakstelling van € 1,5 miljoen. Een flink tekort dat we langs drie lijnen oplossen. Ten eerste hebben we binnen het Sociaal Domein maatregelen aangewezen die tot kostenbeheersing en besparingen moeten leiden. Ten tweede worden elders binnen onze huishouding bezuinigingen doorgevoerd. En als derde wordt de OZB verhoogd wat een ultiem middel is. Immers, we willen de OZB op grond van het coalitieakkoord helemaal niet verhogen, maar constateren dat het niet anders kan. In mei 2019 kwam het Rijk met extra geld over de brug voor de jeugdzorg, middelen die niet toereikend en (nog) niet structureel zijn. De taakstelling voor deze begroting kon hier niet mee worden verlaagd. Het Rijk voerde namelijk tegelijkertijd maatregelen door in het Gemeentefonds die ons een lagere algemene uitkering opleveren. Op 11 juli 2019 heeft de raad met voornoemde maatregelen ingestemd bij de behandeling van de Kaderbrief 2020. De maatregelen zijn daarop in deze begroting verwerkt. Na de vaststelling van de Kaderbrief zijn we met nieuwe tegenvallers geconfronteerd. In september 2019 is de cao voor gemeenten afgesloten. De loonstijging ligt boven de inflatie wat een nieuw tekort voor onze begroting betekende. Ook het effect van de landelijke besluitvorming over het abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning kunnen we niet zomaar opvangen. Vervolgens bleek op Prinsjesdag in de septembercirculaire dat het Gemeentefonds vanaf 2020 meer gaat groeien dan eerder werd verwacht, wat een hogere uitkering oplevert. Dankzij deze laatste meevaller en een paar aanvullende maatregelen kunnen we in 2020 een sluitende begroting aanbieden. Voor het tekort in 2021 doen we een beroep op de algemene reserve. Vanaf 2022 is er een positief begrotingsresultaat.
bedragen x € 1.000
2020 2021 2022 2023
Resultaat voor maatregelen (incl meicirculaire) -1.336 -1.669 -1.464 -1.660
Maatregelen scenario's 1.330 1.485 1.485 1.500
Extra verhoging OZB - 60 120 180
Resultaat Kaderbrief 2020 -6 -124 141 20
Ontwikkelingen na Voorjaarsnota 2019 -433 -628 -689 -540
Septembercirculaire 2019 257 672 763 666
-182 -80 215 146
Dekking begrotingstekort
Schrappen investeringsvolume 135
Verlagen budgetten 2020 50
Algemene reserve; basisdeel 80
Begrotingsresultaat 3 0 215 146
Onontkoombaar is dat de gemeentelijke woonlasten toenemen. Behalve de OZB zal ook de afvalstoffenheffing behoorlijk omhoog gaan doordat de kosten van inzamelen en verwerken van afval alsmaar stijgen (zie de paragraaf lokale heffingen). De lokale woonlasten nemen toe met ruim 15% voor huishoudens met een eigen woning. Dat is een forse toename. Wel verwachten we dat de lastendruk voor Leusdenaren in 2020 beneden het landelijk en regionaal gemiddelde blijft. Nog meer dan in voorgaande jaren merken we dat we voor onze financiën steeds afhankelijker zijn van de Rijksoverheid. De algemene uitkering uit het Gemeentefonds is verreweg onze belangrijkste inkomstenbron. Wanneer het Rijk zoals de laatste jaren het geval is minder geld uitgeeft dan plukken we daar als gemeente de wrange vruchten van. In de zogeheten trap-op-trap-af systematiek worden we dan gekort op onze uitkering. Telkens gaat het om grote schommelingen. Vanaf 2020 zal het Gemeentefonds weer groeien, zoals hierboven is vermeld. Per saldo moet er worden bezuinigd. Overigens heeft niet alleen Leusden te maken met stijgende uitgaven en dalende inkomsten. De meeste gemeenten verkeren in financiële problemen en zijn net als Leusden genoodzaakt om te bezuinigen. Dit maakt duidelijk dat een grondige herziening van de wijze van bekostiging van gemeentelijke taken door het Rijk hard nodig is. De taken in het Sociaal Domein en grote opgaven op gebied van verduurzaming en energie vragen daar nadrukkelijk om. Een herziening van het Gemeentefonds is inmiddels per 2021 aangekondigd. We bieden u een sluitende begroting aan die ombuigingen bevat, en nemen daar zelfs een nieuw onderdeel voor op: de paragraaf Taakstellingen. Ondanks de ombuigingen houden we middelen beschikbaar om onze ambities te verwezenlijken. We werken ‘gewoon’ door aan CUP-opgaven zoals op gebied van zorg, duurzaamheid, veiligheid, en economische ontwikkeling. En aan wettelijke verplichtingen zoals de Omgevingswet die per 2021 wordt ingevoerd. We zijn er trots op dat Leusden een mooie gemeente is met een goed leefklimaat en voorzieningenniveau. Dat willen we zo houden en waar nodig verbeteren. Dat doen we graag samen met u, ook in 2020. Samen vooruit, om verder te bouwen aan een sociaal, duurzaam en solide Leusden! Het college van burgemeester en wethouders van Leusden