Meer
Publicatiedatum: 11-10-2019

Inhoud

Sitemap

Programmabegroting 2020 Blz. 1  
Programmabegroting 2020 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Aanbieding Blz. 4  
Aanbieding Blz. 5  
Domein Bestuur Blz. 6  
Domein Bestuur Blz. 7  
1. Samen Vooruit Blz. 8  
Ambitie Blz. 9  
Context en achtergrond Blz. 10  
Wat willen we bereiken? Blz. 11  
1. De gemeente wil een gastvrije en dienstverlenende organisatie zijn, gericht op de mens en de samenleving van Leusden Blz. 12  
B1.1.1 De kernwaarden Samen Vooruit dragen we binnen en buiten de organisatie krachtig uit Blz. 13  
B1.1.2 De Regiegroep Samen Vooruit wordt een klankbord- en brainstormgroep voor de burgemeester. Blz. 14  
Relevante beleidsnotities Blz. 15  
2. Dienstverlening Blz. 16  
Ambitie Blz. 17  
Context en achtergrond Blz. 18  
Wat willen we bereiken? Blz. 19  
1. Wij willen de inwoners snel en adequaat helpen om hun producten te krijgen Blz. 20  
B2.1.1 Door i-burgerzaken te gebruiken, zorgen we ervoor dat de burgers tijd- en plaats onafhankelijk zaken met ons kunnen doen. Daarnaast kunnen we effectiever en efficiënter werken door gericht mensen in te zetten Blz. 21  
B2.1.2 Efficiente dienstverlening met goede kwaliteit door slimmer werken met participatieve aanpak Blz. 22  
B2.1.3 Stimuleren van Werken op afspraak Blz. 23  
2. Per 2020 voeren burgers en bedrijven de regie over hun zaken met de digitale overheid Blz. 24  
B2.2.1 Alle formulieren worden digitaal aangeboden. Wij verminderen het aantal PDF documenten Blz. 25  
B2.2.2 We willen de (digitale) communicatie en transacties met burgers en bedrijven verbeteren en vereenvoudigen Blz. 26  
B2.2.3 Burgers die om welke reden dan ook minder makkelijk hun weg vinden in de digitale wereld, helpen we daarbij Blz. 27  
B2.2.4 Met webcare volgen, zenden en reageren we op berichten via sociale media (Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn) Blz. 28  
Relevante Beleidsnotities Blz. 29  
3. Samenwerking Blz. 30  
Ambitie Blz. 31  
Context en achtergrond Blz. 32  
Wat willen we bereiken? Blz. 33  
1. We werken samen met partners om kwaliteit te borgen en kwetsbaarheid te verminderen. Per (organisatie)onderdeel kiezen we de meest geschikte samenwerkingspartners Blz. 34  
B3.1.1. Doorontwikkeling samenwerking bedrijfsvoering met BLNP gemeenten Blz. 35  
B3.1.2 Opstellen Strategische Agenda Regio Amersfoort 2019- 2022 Blz. 36  
B3.1.3 Bevorderen bestuurlijke regievoering op verbonden partijen Blz. 37  
2. Het behouden en aantrekken van talentvolle medewerkers Blz. 38  
B3.2.1 Regionale mobiliteit Blz. 39  
B3.2.2 Samenwerking op vakspecialistische functies Blz. 40  
Relevante beleidsnotities Blz. 41  
4. Veiligheid Blz. 42  
Ambitie Blz. 43  
Context en achtergrond Blz. 44  
Wat willen we bereiken? Blz. 45  
1. De komende jaren pakken we actief de verwevenheid van de boven- en onderwereld (ondermijning) in onze gemeente aan Blz. 46  
B4.1.1 We ontwikkelen een sluitende aanpak voor ondermijning in Leusden Blz. 47  
B4.1.2 We ontwikkelen een sluitende aanpak voor ondermijning in Leusden Blz. 48  
B4.1.3 We actualiseren het Bibob beleid in Leusden Blz. 49  
2. Verminderen van de criminaliteit in Leusden door Persoonsgerichte Aanpak in Leusden verder uit te bouwen. Blz. 50  
B4.2.1 We integreren de persoonsgerichte aanpak in de sluitende aanpak verwarde personen en de WvGGZ Blz. 51  
B4.2.2 Binnen de randvoorwaarden van de privacywetgeving verbeteren we structureel de informatie-uitwisseling over overlastgevers en criminelen, tussen de gemeente en partners zoals politie, Openbaar Ministerie, Lariks, Woningstichting en GGZ Blz. 52  
3. Het voorkomen en beperken van gevolgen van branden, crisis en rampen Blz. 53  
B4.3.1 Verder professionaliseren van de gemeentelijke crisisorganisatie Blz. 54  
B4.3.2 Het verder professionaliseren en faciliteren van de vrijwillige brandweer Blz. 55  
B4.3.3 Vergroten van het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid van burgers. Voorlichting geven aan ouderen en basisscholen om het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid te vergroten Blz. 56  
Relevante beleidsnotities Blz. 57  
Wat mag het kosten? Blz. 58  
Saldo taakvelden Blz. 59  
Nieuw beleid en CUP Blz. 60  
BBV indicatoren Blz. 61  
Domein Leefomgeving Blz. 62  
Domein Leefomgeving Blz. 63  
1. Duurzaamheid en milieu Blz. 64  
Ambitie Blz. 65  
Context en achtergrond Blz. 66  
Wat willen we bereiken? Blz. 67  
1. In Leusden wekken we in 2040 of eerder jaarlijks evenveel duurzame energie op als we verbruiken Blz. 68  
L1.1.1 We voeren het Energieakkoord 2.0 en Transitieagenda Energie uit met partijen uit de samenleving. Blz. 69  
L1.1.2 We stellen een planning op voor het afbouwen van het gebruik van aardgas en bereiden een proces voor, voor een dialoog met de wijken. In de planning geven we per wijk aan hoe de warmtevoorziening wordt verduurzaamd Blz. 70  
L1.1.3 We continueren de informatiefunctie van het Energieloket en richten het Energiehuis in Blz. 71  
L1.1.4 Samen met lokale en regionale stakeholders stellen we een regionale energiestrategie (RES) op. Dit is een bod aan de Rijksoverheid, waarin is afgesproken wat de regio gaat doen om de regionale energiedoelstellingen te halen Blz. 72  
2. We stimuleren onze inwoners om hun afval zoveel mogelijk gescheiden aan te bieden, zodat we steeds meer grondstoffen kunnen hergebruiken Blz. 73  
L1.2.1 We actualiseren het Grondstoffenplan aan de hand van de evaluatie 2019 Blz. 74  
L1.2.2 We onderzoeken hoe we de papierinzameling kunnen optimaliseren Blz. 75  
3. Het gebruik van duurzaam vervoer in de gemeente Leusden neemt toe Blz. 76  
L1.3.1 Uitvoeren maatregelen uit het Mobiliteitsplan op het gebied van duurzame mobiliteit Blz. 77  
4. De Leusdense samenleving neemt meer duurzame initiatieven. De gemeente speelt in op de behoefte van de samenleving en doet mee. Deze duurzame initiatieven worden zichtbaar gemaakt Blz. 78  
L1.4.1 Partijen uit de samenleving en de gemeente voeren acties uit die op de herijkte Duurzaamheidsagenda staan Blz. 79  
L1.4.2 De gemeente ondersteunt duurzame initiatieven uit de samenleving en zorgt mede voor (digitale) zichtbaarheid van deze initiatieven Blz. 80  
Relevante beleidsnotities Blz. 81  
2. Water en riolering Blz. 82  
Ambitie Blz. 83  
Context en achtergrond Blz. 84  
Wat willen we bereiken? Blz. 85  
1. Leusden heeft een goed functionerend rioleringssysteem dat voorbereid is op het veranderende klimaat Blz. 86  
L2.1.1 We stellen het herinrichtingsplan op voor de Burgemeester de Beaufortweg in Leusden. Blz. 87  
L2.1.2 We stellen een herinrichtingsplan op voor het noordelijke deel van Leusden-Zuid. Blz. 88  
2. Verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater in de gemeente Leusden Blz. 89  
L2.2.1 We koppelen de Hessenweg , een deel van de wegen in Leusden-Zuid en de Burgemeester de Beaufortweg af van het gemengde rioolstelsel Blz. 90  
L2.2.2 We starten met de werkvoorbereidingen van maatregelen voor het verbeteren van de waterkwaliteit. Dit doen we in combinatie met lopende ruimtelijke projecten van nieuwbouw- en herinrichtingen Blz. 91  
3. De overlast van een hoge grondwaterstand wordt beperkt Blz. 92  
L2.3.1 We voeren het herinrichtingsplan Hessenweg binnen de kern van Achterveld uit Blz. 93  
L2.3.2 We stellen het herinrichtingsplan op voor de Burgemeester de Beaufortweg en het noordelijke deel van Leusden-Zuid. Blz. 94  
4. Onze rioolstelsels voeren hevige neerslag goed af. Daarmee voorkomen we zoveel mogelijk wateroverlast Blz. 95  
L2.4.1 We voeren het herinrichtingsplan Hessenweg binnen de kern van Achterveld uit Blz. 96  
L2.4.2 We stimuleren dat bewoners regenwater langer op eigen terrein opvangen Blz. 97  
Relevante beleidsnotities Blz. 98  
3. Wegen en infrastructuur Blz. 99  
Ambitie Blz. 100  
Context en achtergrond Blz. 101  
Wat willen we bereiken? Blz. 102  
1. Ons wegennet is verkeersveilig en in goede staat van onderhoud, maar is ook klimaatbestendig en waterrobuust ingericht Blz. 103  
L3.1.1 We combineren het groot onderhoud van een aantal wegen in Leusden met andere werkzaamheden van nieuwbouw en (her-)inrichtingsprojecten Blz. 104  
Relevante beleidsnotities Blz. 105  
4. Accommodaties en onderwijs Blz. 106  
Ambitie Blz. 107  
Context en achtergrond Blz. 108  
Wat willen we bereiken? Blz. 109  
1. De accommodaties van de gemeente Leusden worden gefaseerd verduurzaamd Blz. 110  
L4.1.1 We maken een verduurzamingsplan voor de gemeentelijke accommodaties, waarbij we inzetten op de bevordering van minder fossiel energiegebruik en minder CO2 Blz. 111  
2. De gemeentelijke accommodaties zijn efficiënt, doeltreffend en worden qua bezetting en gebruikersgemak optimaal gebruikt Blz. 112  
L4.2.1 We voeren renovatie- of nieuwbouwmaatregelen voor de Korf uit conform het raadsbesluit in 2019 Blz. 113  
L4.2.3 We inventariseren de mogelijkheden voor maatwerkhuisvesting van welzijnsorganisaties en verenigingen Blz. 114  
L4.2.4 We inventariseren de mogelijkheden om Fort33 intensiever te gebruiken als cultuurpodium en welzijns- en muziekcentrum voor de jeugd en jongeren van Leusden Blz. 115  
3. Nieuwe huisvesting voor onderwijs is duurzaam en sluit aan bij onderwijsinhoudelijke en maatschappelijke vernieuwing Blz. 116  
L4.3.1 Realisatie en ingebruikname van het Integraal Kind Centrum (IKC) Berkelwijk Blz. 117  
L4.3.2 Uitwerken van het ontwerp voor het Integraal Kind Centrum (IKC) Groenhouten Blz. 118  
L4.3.3 Renovatie van Montessorischool ‘t Ronde Blz. 119  
L4.3.4 Uitbreiding van Multi Functionele Centra (MFC’s) Atria en Atlas Blz. 120  
Relevante beleidsnotities Blz. 121  
5. Onderhoud buitenruimte Blz. 122  
Ambitie Blz. 123  
Context en achtergrond Blz. 124  
Wat willen we bereiken? Blz. 125  
1. Door inwoners actief te betrekken en (groen)voorzieningen veilig en adequaat te onderhouden, zorgen we ervoor dat inwoners de voorzieningen nog meer waarderen Blz. 126  
L5.1.1 We meten in de wijken de tevredenheid c.q. beleving van de buitenruimte Blz. 127  
L5.1.2 We gaan wijkgericht met bewoners aan de slag om maatregelen te bedenken die bijdragen: biodiversiteit, klimaatadaptatie én belevingswaarde Blz. 128  
Relevante beleidsnotities Blz. 129  
Wat mag het kosten? Blz. 130  
Saldo taakvelden Blz. 131  
Nieuw beleid en CUP Blz. 132  
BBV indicatoren Blz. 133  
Domein Samenleving Blz. 134  
Domein Samenleving Blz. 135  
1. Leusden is toegankelijk voor iedereen en iedereen doet mee Blz. 136  
Ambitie Blz. 137  
Context en achtergrond Blz. 138  
Wat willen we bereiken? Blz. 139  
1. Toegankelijkheid voor alle inwoners Blz. 140  
S1.1.1. We stellen een lokale inclusie agenda op, vooral gericht op het vergroten van de sociale en fysieke toegang tot openbare ruimtes, gebouwen en voorzieningen. Blz. 141  
2. Organiseren van voldoende passende woningen voor mensen met een beperking Blz. 142  
S1.2.1. Als onderdeel van de lokale inclusie agenda, brengen we in beeld of er voldoende passende woningen in Leusden zijn en welke instrumenten de gemeente gaat inzetten om te werken aan de doelstelling van voldoende passende woningen Blz. 143  
Relevante beleidsnotities Blz. 144  
2. Terugdringen van eenzaamheid Blz. 145  
Ambitie Blz. 146  
Context en achtergrond Blz. 147  
Wat willen we bereiken? Blz. 148  
1. We faciliteren een actiegerichte coalitie: Samen sterk tegen eenzaamheid Blz. 149  
S2.1.1 We gaan aan de slag om eenzaamheid te verminderen en/of vroegtijdig eenzaamheid te signaleren. Blz. 150  
S2.1.2. We vergroten het signalerend vermogen door herkenning en bewustwording van eenzaamheid. Blz. 151  
S2.1.3 We ontwikkelen trainingen/vaardigheden om het gesprek over eenzaamheid aan te gaan gericht op inwoners en professionals. Blz. 152  
S2.1.4. We brengen verbindingen aan tussen vraag en aanbod Blz. 153  
Relevante beleidsnotities Blz. 154  
3. Versterken van de voorliggende voorzieningen voor jeugdhulp Blz. 155  
Ambitie Blz. 156  
Context en achtergrond Blz. 157  
Wat willen we bereiken? Blz. 158  
1. Alle kinderen en jongeren maken gebruik van de (voorliggende) voorzieningen binnen de basisstructuur op het terrein van onderwijs, sport, cultuur en ontmoeting, zodat ze gezond en veilig opgroeien. Blz. 159  
S3.1.1. We versterken de mentale weerbaarheid van kinderen en jongeren. Dit doen we vooral door afspraken te maken met scholen en sportverenigingen. Blz. 160  
2. Er is een samenhangend aanbod van preventieve voorzieningen voor kinderen en jongeren met een risicofactor. Blz. 161  
S3.2.1. We versterken het aanbod aan voorliggende voorzieningen Blz. 162  
S3.2.2. We voeren het hernieuwde beleid rond voorschoolse educatie bij onderwijsachterstand uit. Blz. 163  
S3.2.3. We organiseren nauwere samenwerking tussen kinderopvang, scholen en Lariks. Blz. 164  
S3.2.4. We versterken het jeugd- en jongerenwerk in Fort33 door te investeren in aanbod dat aansluit bij de vraag en verbreden de doelgroep. Blz. 165  
3. We versterken de rol van ouders/opvoeders en professionals bij opvoeden en opgroeien. Blz. 166  
S3.3.1. Bij de toegang tot zorg- en ondersteuning sturen we op veerkracht en het normaliseren van problemen bij opvoeden en opgroeien. Blz. 167  
S3.3.2. De gemeente Leusden start in regionaal verband een campagne om normaliseren van gedrag te bevorderen. Blz. 168  
4. We organiseren kostenbewustzijn in de hele (jeugdhulp)keten. We willen een afvlakking van de zorgkosten realiseren door het nemen van kosten beheersende en kostenverlagende maatregelen. Dit totaalpakket zal moeten leiden tot een daling van de zorg Blz. 169  
S3.4.1. Gemeente en verwijzers monitoren het proces van de inzet van geïndiceerde zorg door regie te nemen. Daarbij hebben we vooral aandacht voor afschalen en gerichte inzet van zorg zodat ieder kind/jongere de juiste ondersteuning ontvangt. Blz. 170  
S3.4.2. We versterken de triage bij Lariks en huisartsen (belangrijkste verwijzers naar de geïndiceerde zorg). Blz. 171  
Relevante beleidsnotities Blz. 172  
4. Versterken van arbeidsparticipatie Blz. 173  
Ambitie Blz. 174  
Context en achtergrond Blz. 175  
Wat willen we bereiken? Blz. 176  
1. Vanuit een nauwe samenwerking met ons lokale bedrijfsleven verbeteren we de match tussen werkzoekende en werkgever. Blz. 177  
S4.1.1. We zorgen voor persoonlijke en lokale matching tussen werkzoekende en werkgevers in Leusden Blz. 178  
2. We ontwikkelen een integrale aanpak voor statushouders richting integratie en werk. Blz. 179  
S4.2.1. We richten de trajecten naar werk en integratie integraal in Blz. 180  
S4.2.2. We versterken het sociale netwerk van statushouders in Leusden Blz. 181  
Relevante beleidsnotities Blz. 182  
5. Beperken van (verborgen) armoede Blz. 183  
Ambitie Blz. 184  
Context en achtergrond Blz. 185  
Doelstellingen Blz. 186  
1. We zorgen ervoor dat (financiële) ondersteuning laagdrempelig en breder bekend is en we versterken het signaleren van (verborgen) armoede. Blz. 187  
S5.1.1. We maken met een campagne de mogelijkheden voor (financiële) ondersteuning breed bekend Blz. 188  
S5.1.2. We versterken het signaleren van armoede rondom dit thema bij professionals en vrijwilligers Blz. 189  
2. We verbeteren de aanpak op het terrein van schulden. Blz. 190  
S5.2.1. We onderzoeken de mogelijkheden om (complexe) schulden van inwoners af te kopen. Blz. 191  
Relevante beleidsnotities Blz. 192  
6. Goed omgaan met mensen met verward gedrag Blz. 193  
Ambitie Blz. 194  
Context en achtergrond Blz. 195  
Doelstellingen Blz. 196  
1. We zetten in op de afname van meldingen van incidenten van verwarde inwoners en het aantal persoonsgerichte aanpakken. Blz. 197  
S6.1.1. We voeren een bewustwordingscampagne uit. Blz. 198  
S6.1.2. We organiseren een meldpunt “Bezorgd” Blz. 199  
2. We hebben een sluitende aanpak voor alle inwoners met verward gedrag Blz. 200  
S6.2.1. We organiseren een sluitende aanpak voor inwoners met verward gedrag. Blz. 201  
S6.2.2. Uitvoering sluitende aanpak Blz. 202  
Relevante beleidsnotities Blz. 203  
7. Leusden is een dementievriendelijke samenleving Blz. 204  
Ambitie Blz. 205  
Context en achtergrond Blz. 206  
Doelstellingen Blz. 207  
1. De gemeente Leusden draagt het keurmerk dementievriendelijke gemeente van Alzheimer Nederland. Blz. 208  
S7.1.1. We behalen het keurmerk dementievriendelijke gemeente Blz. 209  
S7.1.2. We ontwikkelen een kennisplatform dementie Blz. 210  
S7.1.3. We leiden toe naar begeleiding op maat: afstemming informele en formele zorg. Blz. 211  
S7.1.4. We ontwikkelen ondersteuning op maat: respijtzorg Blz. 212  
Relevante beleidsnotities Blz. 213  
Wat mag het kosten? Blz. 214  
Saldo taakvelden Blz. 215  
Nieuw beleid en CUP Blz. 216  
BBV indicatoren Blz. 217  
Domein Ruimte Blz. 218  
Domein Ruimte Blz. 219  
1. Ruimte Blz. 220  
Ambitie Blz. 221  
Context en achtergrond Blz. 222  
Wat willen we bereiken? Blz. 223  
1. Behouden en versterken van de kernkwaliteiten van de gemeente Leusden. Blz. 224  
R1.1.1 We brengen mogelijke binnenstedelijke woningbouwlocaties voor na 2025 in beeld Blz. 225  
R1.1.2 We brengen mogelijke buitenstedelijke ontwikkellocaties in beeld Blz. 226  
Relevante beleidsnotities Blz. 227  
2. Wonen Blz. 228  
Ambitie Blz. 229  
Context en achtergrond Blz. 230  
Wat willen we bereiken? Blz. 231  
1. Door nieuwe woningbouwprojecten en mogelijke herprogrammering van bestaande woningbouwprojecten voldoen we kwantitatief en kwalitatief aan de Leusdense woningbehoefte. Blz. 232  
R2.1.1 We monitoren de vraag naar en het aanbod aan woningen in Leusden Blz. 233  
R2.1.2 We maken concrete afspraken over het te realiseren woningbouwprogramma bij nieuwbouwprojecten en herprogrammering van bestaande bouwprojecten Blz. 234  
R2.1.3 We analyseren de beschikbaarheid van de voorraad sociale huurwoningen Blz. 235  
R2.1.4 We bevorderen nieuwe en vernieuwende woonconcepten en –vormen die de druk op de woningmarkt verlichten Blz. 236  
2. We bereiken onze woondoelen ‘doorstroming’ en ‘diversificatie van het woningaanbod’ door beschikbare middelen en instrumenten efficiënt en effectief in te zetten. Blz. 237  
R2.2.1 We brengen de noodzakelijke omvang van de voorraad sociale huurwoningen in beeld Blz. 238  
R2.2.2 We heroverwegen de inzet van bestaande instrumenten en overwegen de inzet van nieuwe, aanvullende instrumenten om doorstroming op de woningmarkt te bevorderen en meer diversificatie van de woningvoorraad te realiseren Blz. 239  
Relevante beleidsnotities Blz. 240  
3. Verkeer en vervoer Blz. 241  
Ambitie Blz. 242  
Context en achtergrond Blz. 243  
Wat willen we bereiken? Blz. 244  
1. Afname van het aantal (letsel)ongevallen en het verhogen van het verkeersveiligheidsgevoel. Blz. 245  
R3.1.1 We treffen aanvullende maatregelen op locaties waar de inrichting niet duidelijk is, conform de huidige richtlijnen van de CROW Blz. 246  
R3.1.2 We nemen maatregelen op plaatsen waar ongevallen gebeuren en/of die als onveilig te boek staan Blz. 247  
R3.1.3 Het kruispunt Zwarteweg-Olmenlaan-Ruigevelddreef vormen we om tot rotonde Blz. 248  
R3.1.4 We intensiveren de samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN) Blz. 249  
2. Meer mensen op de fiets en uit de auto krijgen Blz. 250  
R3.2.1 We haken, samen met “033 op de fiets”, aan op een brede gedragscampagne die namens de provincie Utrecht wordt opgezet: Ik fiets Blz. 251  
R3.2.2 We onderzoeken de haalbaarheid van een fietspad langs/naast de Pon-lijn Blz. 252  
3. Doorstroming op het hoofdwegennet verbeteren. Blz. 253  
R3.3.1 We verruimen de capaciteit op de Randweg in twee fases Blz. 254  
Relevante beleidsnotities Blz. 255  
4. Economie Blz. 256  
Ambitie Blz. 257  
Context en achtergrond Blz. 258  
Wat willen we bereiken? Blz. 259  
1. Realiseren van duurzame vitale werklocaties. Blz. 260  
R4.1.1 We geven uitvoering aan de in 2019 opgestelde transformatiestrategie. Doel hiervan is het behouden van toekomstbestendige werklocaties én het creëren van ruimte voor gemengde locaties (wonen / werken) Blz. 261  
R4.1.2 We versterken De Horst als dé kantorenlocatie van Leusden Blz. 262  
R4.1.3 We bieden bedrijfskavels aan in Noord-West Leusden Blz. 263  
2. Behoud van stabiele werkgelegenheid in Leusden. Blz. 264  
R4.2.1 We monitoren de ontwikkelingen in Leusdense economie Blz. 265  
3. Versterken economische positie en ondernemerscultuur. Blz. 266  
R4.3.1 We intensiveren het accountmanagement bedrijven Blz. 267  
R4.3.2 Evaluatie convenant Regio Amersfoort en Economic Board Utrecht (EBU) Blz. 268  
4. Winkelgebieden ontwikkelen we verder tot compacte dorpsharten en ontmoetingsplekken met ruimte voor verschillende functies. Blz. 269  
R4.4.1 We gaan verder met het project Hart van Leusden (revitalisering Hamershof) Blz. 270  
R4.4.2 We maken samen met ondernemers en vastgoedeigenaren (de betrokken gebiedspartijen) een visie over de ontwikkeling van de Hamershof Blz. 271  
5. We zetten Leusden op de kaart. Blz. 272  
R4.5.1 We maken samen met onze partners een visie voor recreatie en toerisme en voeren deze uit Blz. 273  
R4.5.2 Verbeteren toeristische informatievoorziening Blz. 274  
Relevante beleidsnotities Blz. 275  
5. Buitengebied Blz. 276  
Ambitie Blz. 277  
Context en achtergrond Blz. 278  
Wat willen we bereiken? Blz. 279  
1. Behoud en de versterking van de kernkwaliteiten van ons buitengebied. Blz. 280  
R5.1.1 We geven samen met betrokken partijen uitvoering aan de omgevingsvisie landelijk gebied en passen deze visie waar nodig aan. Blz. 281  
R5.1.2 We laten het watersysteem en het landschap sturend zijn bij het realiseren of uitbreiden van functies. Blz. 282  
R5.1.3 We bieden ruimere mogelijkheden voor hergebruik van vrijkomende agrarische bebouwing Blz. 283  
R5.1.4 We voeren het uitvoeringsprogramma voor het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) uit Blz. 284  
R5.1.5 We leveren onze kennis aan en adviseren Stichting “De Boom” over een inrichtingsplan voor het Langesteeggebied en toetsen de plannen op haalbaarheid aan draagvlak, gemeentelijk en ander beleid en regelgeving Blz. 285  
R5.1.6 We geven samen met onze partners uitvoering aan de samenwerkingsagenda voor het Nationaal Park Heuvelrug Blz. 286  
2. Werken aan duurzaam economisch perspectief voor de Leusdense landbouw. Blz. 287  
R5.2.1 We geven samen met de betrokken partijen uitvoering aan de omgevingsvisie landelijk gebied voor een duurzame en toekomstbestendige landbouw Blz. 288  
R5.2.2 We ondersteunen de landbouw door in het nieuwe omgevingsplan Buitengebied ruimte te houden en te bieden voor een duurzaam economisch perspectief Blz. 289  
3. Behouden en versterken van natuur en ecologie. Blz. 290  
R5.3.1 We geven samen met betrokken partijen uitvoering aan het uitvoeringsprogramma van de omgevingsvisie landelijk gebied Blz. 291  
R5.3.2 We adviseren stichting De Boom over het planologisch mogelijk maken van de omzetting van 55 hectare grond in nieuwe natuur Blz. 292  
R5.3.3 We leveren onze kennis aan en adviseren Stichting “De Boom” over een inrichtingsplan voor het Langesteeggebied en toetsen de plannen op haalbaarheid aan draagvlak, gemeentelijk en ander beleid en regelgeving Blz. 293  
4. Benutten en versterken van de mogelijkheden voor recreatie en toerisme in het buitengebied Blz. 294  
R5.4.1 We maken samen met onze partners een visie voor recreatie en toerisme en voeren deze uit Blz. 295  
R5.4.2 We bedenken samen met partners een aansprekend lobby-strategie voor gedeeltelijke openstelling van de Leusderheide Blz. 296  
Relevante beleidsnotities Blz. 297  
6. Cultuurhistorie Blz. 298  
Ambitie Blz. 299  
Context en achtergrond Blz. 300  
Wat willen we bereiken? Blz. 301  
1. Leusden werkt aan behoud en instandhouding van boven- en ondergronds cultuurhistorisch erfgoed. Blz. 302  
R6.1.1 Opstellen paraplubestemmingsplan Cultuurhistorie om cultuurhistorische waarden en landschappelijke structuren te beschermen Blz. 303  
R6.1.2 Inbedden cultureel erfgoed in het omgevingsplan Blz. 304  
R6.1.3 Implementatie cultuurhistorische waardenkaart bij ruimtelijke initiatieven Blz. 305  
2. De (her)kenbaarheid en zichtbaarheid van monumenten vergroten. Blz. 306  
R6.2.1 We organiseren en evalueren de gemeentelijke Open Monumentendag en reiken de Erfgoedprijs uit Blz. 307  
R6.2.2 We gaan door met het aanwijzen van gemeentelijk monumenten Blz. 308  
R6.2.3 We maken een digitaal ontsloten versie van de cultuurhistorische waardenkaart Blz. 309  
R6.2.4 We organiseren een avond voor gemeentelijk monumenteneigenaren Blz. 310  
Relevante beleidsnotities Blz. 311  
7. Omgevingswet Blz. 312  
Ambitie Blz. 313  
Context en achtergrond Blz. 314  
Wat willen we bereiken? Blz. 315  
1. Een succesvolle implementatie van de omgevingswet. Blz. 316  
R7.1.1 Programmamanagement + deelprojecten invoering Omgevingswet Blz. 317  
Relevante beleidsnotities Blz. 318  
Wat mag het kosten? Blz. 319  
Saldo taakvelden Blz. 320  
Nieuw beleid en CUP Blz. 321  
BBV indicatoren Blz. 322  
Overhead Blz. 323  
Algemeen Blz. 324  
Wat mag het kosten? Blz. 325  
Specificatie van de overhead Blz. 326  
Overheadpercentage Blz. 327  
Tabel specificatie overhead Blz. 328  
BBV indicatoren Blz. 329  
Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien Blz. 330  
Algemeen Blz. 331  
Wat mag het kosten? Blz. 332  
Saldo taakvelden Blz. 333  
0.5 Treasury Blz. 334  
0.61 en 0.62 Onroerende zaakbelasting Blz. 335  
0.64 Overige belastingen Blz. 336  
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Blz. 337  
0.8 Overige baten en lasten Blz. 338  
0.9 Vennootschapsbelasting Blz. 339  
3.4 Economische promotie Blz. 340  
6.3 Inkomensregelingen Blz. 341  
0.10 Toevoeging/onttrekking reserves Blz. 342  
BBV indicatoren Blz. 343  
Paragrafen Blz. 344  
Paragraaf A Lokale heffingen Blz. 345  
Kader Blz. 346  
Tarieven 2020 Blz. 347  
Afvalstoffenheffing Blz. 348  
Afschaffen hondenbelasting Blz. 349  
Kostenonderbouwingen heffingen Blz. 350  
Opbrengst Blz. 351  
Ontwikkelingen lokale lastendruk Blz. 352  
Kwijtschelding Blz. 353  
Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 354  
Algemeen Blz. 355  
Risico's Algemene Dienst Blz. 356  
Weerstandsvermogen Algemene Dienst Blz. 357  
Risico's grondexploitatie Blz. 358  
Weerstandsvermogen Grondbedrijf Blz. 359  
Kengetallen financiële positie Blz. 360  
Paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 361  
Algemeen Blz. 362  
Beleidskader Blz. 363  
Kapitaalgoederen in Leusden Blz. 364  
Ontwikkelingen Blz. 365  
Vernieuwd gemeenschappelijk toezichtkader (GTK) Blz. 366  
Groot onderhoud jaarschijf 2020 Blz. 367  
Budgetten Blz. 368  
Onderhoudsvoorzieningen Blz. 369  
Kapitaalinvesteringen beleidsplan Verkeer en Vervoer Blz. 370  
Paragraaf D Financiering Blz. 371  
Treasury-functie Blz. 372  
Financieringsbeleid Blz. 373  
Financieringspositie Blz. 374  
Indicatoren Blz. 375  
Rente en beleggingsvolume Blz. 376  
Overig Blz. 377  
Paragraaf E Bedrijfsvoering Blz. 378  
Doel en inleiding Blz. 379  
Beleidskaders Blz. 380  
Bedrijfsvoering 2020 : “inzet op het uitwerken van nieuwe ontwikkellijnen” Blz. 381  
Personeel en organisatie Blz. 382  
Kengetallen organisatie Blz. 383  
Sturing en verantwoording Blz. 384  
Intergemeentelijke samenwerking bedrijfsvoering Blz. 385  
Lasten en baten bedrijfsvoering Blz. 386  
Paragraaf F Verbonden Partijen Blz. 387  
Algemeen Blz. 388  
Lokale en regionale sturing op Verbonden Partijen Blz. 389  
Beheersingsmethodiek voor verbonden partijen Blz. 390  
Coalitieakkoord 2018-2022 Blz. 391  
Gegevens en ontwikkelingen per verbonden partij Blz. 392  
Paragraaf G Grondbeleid Blz. 393  
Belang en doelstelling paragraaf Blz. 394  
Beleidskaders Blz. 395  
Ontwikkelingen Blz. 396  
Relaties met programma's Blz. 397  
Begroting 2020 Grondbedrijf Blz. 398  
Actuele prognose resultaat en winstneming Blz. 399  
Algemene reserve grondexploitatie (weerstandsvermogen) Blz. 400  
Voorzieningen grondexploitaties Blz. 401  
Risico's per complex Blz. 402  
Paragraaf H Toezicht en verantwoording Blz. 403  
Algemeen Blz. 404  
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand Blz. 405  
Rechtmatigheid en accountantscontrole Blz. 406  
Doelmatigheid en doeltreffendheid Blz. 407  
Interbestuurlijk Toezicht (IBT) Blz. 408  
Paragraaf I Taakstellingen Blz. 409  
Paragraaf taakstellingen Blz. 410  
Maatregelen scenario’s dekking begrotingstekort Blz. 411  
Openstaande bezuinigingstaakstellingen Blz. 412  
Financiële begroting Blz. 413  
Uiteenzetting financiële positie Blz. 414  
Begrotingsresultaat 2020-2023 Blz. 415  
Sociaal Domein Blz. 416  
Nieuw beleid Blz. 417  
Financiering en rente Blz. 418  
Reserves en voorzieningen Blz. 419  
Meerjarig investeringsplan (MIP) Blz. 420  
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 421  
Meerjarenbalans 2018-2023 Blz. 422  
Structureel evenwicht Blz. 423  
EMU-saldo Blz. 424  
Overzicht baten en lasten Blz. 425  
Overzicht baten en lasten Blz. 426  
Grondslag van de begrotingsramingen Blz. 427  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 428