Meer
Publicatiedatum: 07-09-2020

Inhoud

Uitgaven

42,6%

€ 26.551

x € 1.000
42,6% Complete

Inkomsten

8,24%

€ 5.133

x € 1.000
8,24% Complete

Saldo

713933,33%

€ -21.418

x € 1.000

Domein Samenleving

Uitgaven

42,6%

€ 26.551

x € 1.000
42,6% Complete

Inkomsten

8,24%

€ 5.133

x € 1.000
8,24% Complete

Saldo

713933,33%

€ -21.418

x € 1.000
Inhoud

Domein Samenleving

In de Leusdense samenleving gebeurt veel. Er zijn veel verenigingen en vrijwilligers actief, er vinden veel activiteiten plaats en inwoners staan klaar voor elkaar. We zijn trots op wat er goed gaat, maar dit alles heeft nog niet geleid tot normaliseren of de gewenste afname van de duurdere of intensieve zorg.
Daarom brengen we focus aan in beleid omdat sommige mensen niet goed mee kunnen doen in de samenleving en om te anticiperen op actuele thema`s op basis van de demografische- en data-analyse.
De focus brengen we aan door enerzijds te kiezen voor het behoud of herpakken van de eigen regie op basis van het gedachtegoed van positieve gezondheid en anderzijds kiezen we voor 7 thema`s die de komende jaren de volle aandacht vragen.

Missie
We stimuleren inwoners om tot hun recht te komen door het ondersteunen bij het behoud of herpakken van de regie.

Ambitie Leusden is toegankelijk voor iedereen en iedereen doet mee
We streven naar een inclusieve samenleving, waarin alle inwoners, ongeacht hun beperking, mee kunnen doen.

Ambitie terugdringen van eenzaamheid
We streven naar een samenleving waar oog is voor elkaar. Tegelijkertijd ook de acceptatie dat eenzaamheid bij het leven hoort. Het signalerende vermogen is vergroot.
De ontmoetingsplekken versterken de samenleving en sociale cohesie: men kent elkaar en vraagt hulp aan elkaar en verwijst door. Het percentage eenzaamheid daalt van 37% naar 35% onder senioren, onder volwassenen van 27% naar 25%.

Ambitie versterken van de voorliggende voorzieningen voor jeugdhulp
Met een actief preventiebeleid proberen we te voorkomen dat kleine vragen tot grotere problemen leiden. Meer gebruik van voorliggende voorzieningen in de jeugdhulp zal leiden tot minder vraag naar specialistische hulp. We streven ernaar dat in 3 jaar tijd het percentage jongeren tot 18 jaar dat jeugdhulp heeft, daalt van 11,4 (percentage 2018) naar 10,8% (percentage 2016). Daarmee nemen de kosten voor jeugdhulp op termijn ook af.

Ambitie versterken van arbeidsparticipatie
We willen kansen creëren voor werkzoekenden om aan de slag te gaan, waar dat kan via betaald werk. Goede samenwerking met onze partners en het lokale bedrijfsleven moet daartoe leiden. We willen er graag samen voor zorgen dat honderd mensen hun bijstandsuitkering achter zich kunnen laten voor een betaalde baan.

Ambitie beperken van (verborgen) armoede.
We nemen samen met onze partners verantwoordelijkheid voor de aanpak van armoede en schulden. Door het signaleren te versterken en (financiële) ondersteuning laagdrempeliger en breder bekend te maken, willen we ervoor zorgen dat inwoners de weg weten. Een grotere bekendheid met de mogelijkheden voor (financiële) ondersteuning moet leiden tot een toename van het aantal financiële advies-, informatie- en ondersteuningsvragen (met 5%) en een toename van het gebruik van de minimaregelingen (met 10%).

Ambitie goed omgaan met mensen met verward gedrag
Een sluitende aanpak voor alle inwoners met verward gedrag leidt tot een afname van het aantal meldingen (afname van politiemeldingen met 15%) en een afname van 25% van het aantal persoonsgerichte aanpakken ten opzichte van 2018. De samenleving weet beter om te gaan met mensen met verward gedrag en weet hoe ze melding maakt.

Ambitie Leusden is een dementievriendelijke samenleving
Een dementievriendelijke samenleving waarin het dagelijks leven van mensen met dementie zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt en zij zo lang als mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De directe omgeving krijgt ondersteuning op maat. De gemeente Leusden heeft het keurmerk dementievriendelijke gemeente.

1. Leusden is toegankelijk voor iedereen en iedereen doet mee

Ambitie

We streven naar een inclusieve samenleving, waarin alle inwoners, ongeacht hun beperking, mee kunnen doen.

Context en achtergrond

Het VN verdrag handicap is in 2016 in Nederland in werking getreden. Doel van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. In het verdrag is aangegeven wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert.
Ook in Leusden ervaren mensen belemmeringen om mee te doen. We willen deze waar mogelijk wegnemen en ontwikkelen daarvoor een integrale Leusdense agenda.

Wat willen we bereiken?

1. Toegankelijkheid voor alle inwoners

We zetten in op de toegankelijkheid van de openbare ruimte, gebouwen, voorzieningen en organisaties zodat alle inwoners daar op een gelijkwaardige manier gebruik van kunnen maken

 

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat 

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Lariks, RCL (Duwgroep, SMBL), WSL, Alliantie, RO, maatschappelijke partners

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

2. Organiseren van voldoende passende woningen voor mensen met een beperking

We willen dat er voldoende passende woningen in Leusden zijn voor mensen met een beperking of woonvormen die levensbestendig zijn met het oog op zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen.

 

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat . 

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Lariks, WSL, Alliantie, bewoners(organisaties), zorgaanbieders en cliënten

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

Relevante beleidsnotities

2. Terugdringen van eenzaamheid

Ambitie

We streven naar een samenleving waar oog is voor elkaar. Tegelijkertijd ook de acceptatie dat eenzaamheid bij het leven hoort. Het signalerende vermogen is vergroot.
De ontmoetingsplekken versterken de samenleving en sociale cohesie: men kent elkaar en vraagt hulp aan elkaar en verwijst door. Het percentage eenzaamheid daalt van 37% naar 35% onder senioren, onder volwassenen van 27% naar 25%.      

Context en achtergrond

Eenzaamheid raakt aan termen als zingeving, (sociale) toegankelijkheid en uitsluiting. Ook in Leusden komt eenzaamheid voor bij zowel jongeren als ouderen.
We maken onderscheid tussen sociale eenzaamheid en emotionele eenzaamheid. Een relatief hoog percentage van onze volwassen inwoners heeft wel eens last van sociale eenzaamheid. We weten dat de kans op eenzaamheid toeneemt bij het ouder worden en bij mensen met dementie en mantelzorgers. Uit demografische analyse blijkt dat deze groepen toenemen de komende jaren. Bij sociale eenzaamheid kun je inzetten op begeleiding naar een activiteit of ontmoeting, emotionele eenzaamheid vraagt om een andere, vaak intensievere benadering.

Wat willen we bereiken?

1. We faciliteren een actiegerichte coalitie: Samen sterk tegen eenzaamheid

We realiseren en faciliteren de samenwerking vanuit de actiegerichte coalitie: Samen Sterk tegen eenzaamheid (het samenlevingsakkoord) met ondernemers, bedrijven, vrijwilligers(organisaties), verenigingen en instellingen. Het percentage eenzaamheid daalt van 37% naar 35% (senioren) en van 27% naar 25% (volwassenen) in 2022.

 

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het      

Partner en gemeente staan samen aan de lat         

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Lariks, De Bron, maatschappelijke partners, SOL, LAS, SMBL, Klein Agteveld, eerstelijnszorg, kerken, Beweging 3.0, King Arthurgroep, lokale ondernemers

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

Relevante beleidsnotities

3. Versterken van de voorliggende voorzieningen voor jeugdhulp

Ambitie

Met een actief preventiebeleid proberen we te voorkomen dat kleine vragen tot grotere problemen leiden. Meer gebruik van voorliggende voorzieningen in de jeugdhulp zal leiden tot minder vraag naar specialistische hulp. We streven ernaar dat in 3 jaar tijd het percentage jongeren tot 18 jaar dat jeugdhulp heeft, daalt van 11,4 (percentage 2018) naar 10,8% (percentage 2016). Daarmee nemen de kosten voor jeugdhulp op termijn ook af.

Context en achtergrond

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) heeft in 2017 geconstateerd dat lokaal de goede dingen worden gedaan, maar dat het positieve beeld gepaard gaat met een hoog aantal zorggebruikers en stijgende kosten. Die lopen niet terug, zoals de bedoeling en de verwachting was, maar nemen juist toe. Enerzijds hebben we te maken met een groeiende vraag naar bepaalde vormen van jeugdhulp en anderzijds met een basiszorginfrastructuur die deze vraag niet goed aankan. We willen daarom werken aan het versterken van de voorliggende voorzieningen voor jeugdhulp. Daarmee willen we de ondersteuning ook dichter bij het gezin organiseren: thuis, op school en in de buurt.

Wat willen we bereiken?

1. Alle kinderen en jongeren maken gebruik van de (voorliggende) voorzieningen binnen de basisstructuur op het terrein van onderwijs, sport, cultuur en ontmoeting, zodat ze gezond en veilig opgroeien.

Leusden heeft een uitgebreid aanbod aan kwalitatief goede basisvoorzieningen die voor alle kinderen en jongeren op een laagdrempelige wijze toegankelijk zijn. We willen deze voorzieningen beter inzetten om jongeren te ondersteunen bij het gezond en veilig opgroeien.   

 

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Lariks, onderwijs, GGD, kinderopvang, buursportcoaches, bibliotheek

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 2. Er is een samenhangend aanbod van preventieve voorzieningen voor kinderen en jongeren met een risicofactor.

We willen ervoor zorgen dat we in de nulde- en eerstelijnsvoorziening vindbaar zijn, dat we sneller en preventiever hulp kunnen bieden.

Dit sluit aan bij CUP-doelstelling 3.4.

 

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Lariks, onderwijs, kinderopvang, GGD, (huis)artsen

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

3. We versterken de rol van ouders/opvoeders en professionals bij opvoeden en opgroeien.

We kijken naar wat een kind en het gezin wél kan, in plaats van de focus op wat er niet goed gaat. Labelen van gedrag moet niet noodzakelijk zijn om een kind de juiste ondersteuning te geven.

 

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

RISB, GGD, Lariks, onderwijs, kinderopvang, Fort 33, (huis)artsen, ouders, zorgaanbieders

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

4. We organiseren kostenbewustzijn in de hele (jeugdhulp)keten. We willen een afvlakking van de zorgkosten realiseren door het nemen van kosten beheersende en kostenverlagende maatregelen. Dit totaalpakket zal moeten leiden tot een daling van de zorg

Ieder kind/jongere ontvangt de ondersteuning die nodig is. Bij gelijke geschiktheid van verschillende voorzieningen zetten we in op de goedkoopst-adequate voorziening. Zorgvuldig wordt bekeken waar ondersteuning kan worden afgeschaald.

Dit sluit aan bij CUP-doelstelling 3.4.

 

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat        

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Lariks, (huis)artsen, zorgaanbieders, POH-JGGZ, RISB, SDO

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

Relevante beleidsnotities

4. Versterken van arbeidsparticipatie

Ambitie

We willen kansen creëren voor werkzoekenden om aan de slag te gaan, waar dat kan via betaald werk. Goede samenwerking met onze partners en het lokale bedrijfsleven moet daartoe leiden. We willen er graag samen voor zorgen dat honderd mensen hun bijstandsuitkering achter zich kunnen laten voor een betaalde baan.

Context en achtergrond

In vergelijking met andere gemeenten kent Leusden relatief weinig mensen die vanuit een uitkering op zoek zijn naar werk. Dit maakt de noodzaak om hierop in te zetten niet minder groot. Door de aantrekkende economie, de vraag van werkgevers naar personeel en de betrokkenheid van Leusdense werkgevers, is dit het moment om hier extra op in te zetten. Meedoen in de samenleving, waar mogelijk via betaald werk, kan bijdragen aan sociale contacten, (financiële) zelfstandigheid, zingeving en
gebruik van talenten. Niet voor iedereen is dat zomaar mogelijk. We weten dat mensen met een beperking of andere gezondheidsklachten, een bepaalde leeftijd of
culturele achtergrond, moeite kunnen hebben om een baan te vinden. We willen arbeidsparticipatie en een inclusieve arbeidsmarkt versterken.

Wat willen we bereiken?

1. Vanuit een nauwe samenwerking met ons lokale bedrijfsleven verbeteren we de match tussen werkzoekende en werkgever.

In de begeleiding van werkzoekenden naar een betaalde baan gebeurt al veel door gemeente en uitvoerende organisaties. Er gaat veel goed, daar gaan we ook mee door. Wel zien we kansen in de samenwerking met het bedrijfsleven in Leusden. We versterken de arbeidsparticipatie door nauwer met het lokale bedrijfsleven samen te werken en op een persoonlijke en lokale manier tot matches te komen tussen werkzoekenden en werkgevers in Leusden. Dit is onderdeel van het Samenlevingsakkoord Leusden Werkt Samen.       

 

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het         

Partner en gemeente staan samen aan de lat           

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Werkgevers, Bedrijvenkring Leusden, Sociale Dienst, Werkgevers Servicepunt regio Amersfoort, NVA (integratie en participatie)

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

2. We ontwikkelen een integrale aanpak voor statushouders richting integratie en werk.

Vanaf januari 2021 gaat de nieuwe Wet Inburgering van start. Dit betekent dat de regie op inburgering bij gemeenten terechtkomt. Gemeenten zullen o.a. het formele inburgeringsproces (waaronder de taal- en inburgeringslessen) gaan vormgeven, inkopen en aanbieden. Daarnaast zorgen we voor een integrale intake met een persoonlijke plan, dat moet leiden tot integratie, het slagen voor het inburgeringsexamen en waar mogelijk betaald werk. Vooruitlopend op 2021 zetten we hierin stappen.

 

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het       

Partner en gemeente staan samen aan de lat          

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Onder andere Sociale Dienst, Werkgevers Servicepunt, NVA (integratie en participatie), Lariks, Gastvrij Leusden, Stichting Gilde, Taalschool Voila, Taalhuis

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

 

Relevante beleidsnotities

5. Beperken van (verborgen) armoede

Ambitie

We nemen samen met onze partners verantwoordelijkheid voor de aanpak van armoede en schulden. Door het signaleren te versterken en (financiële) ondersteuning laagdrempeliger en breder bekend te maken, willen we ervoor zorgen dat inwoners de weg weten. Een grotere bekendheid met de mogelijkheden voor (financiële) ondersteuning moet leiden tot een toename van het aantal financiële advies-, informatie- en ondersteuningsvragen (met 5%) en een toename van het gebruik van de minimaregelingen (met 10%).

Context en achtergrond

Ook in Leusden zijn er inwoners die moeite hebben om financieel het hoofd boven water te houden. Ze hebben te maken met een laag inkomen, kunnen hun (vaste)
lasten niet goed betalen, komen niet goed rond. Vooral alleenstaanden, nieuwkomers, werkenden met een laag inkomen, waaronder veel ZZP-ers, zijn financieel kwetsbaar. Daarbij weten we dat er een bewezen link is tussen financiële problemen en stress, gezondheidsproblemen, verslavingen, eenzaamheid, spanningen in gezinnen, moeite om mee te doen in samenleving én de effectiviteit van geboden zorg of ondersteuning.
Er is een breed scala aan (financiële) ondersteuning en minimaregelingen, maar niet iedereen maakt er gebruik van: daar willen we iets aan doen.

Doelstellingen

1. We zorgen ervoor dat (financiële) ondersteuning laagdrempelig en breder bekend is en we versterken het signaleren van (verborgen) armoede.

Om (verborgen) armoede en schulden zoveel mogelijk te beperken, werken we samen met onze betrokken partners. De partners bestaan zowel uit een aantal formele uitvoeringsorganisaties, als vrijwilligersgroepen die betrokken zijn bij inwoners die met armoede te maken hebben. Samen stellen we een preventieve aanpak op. We willen ervoor zorgen dat inwoners beter de weg vinden naar de (financiële) ondersteuning die mogelijk is.        

 

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat        

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Sociale Dienst, Stadsring51 (schuldhulpverlening), Geldloket Leusden, Lariks, Voedselbank, Z-Point, Raad voor Cliëntenparticipatie

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

2. We verbeteren de aanpak op het terrein van schulden.

Het voorkomen en aanpakken van schulden is een specifiek onderdeel van onze aanpak om (verborgen) armoede zoveel mogelijk te beperken. In de huidige preventieve en curatieve aanpak rondom schulden gaat veel goed, maar op onderdelen willen we de aanpak verbeteren.

 

 

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij      

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Stadsring51, Geldloket, Lariks         

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

 

Relevante beleidsnotities

6. Goed omgaan met mensen met verward gedrag

Ambitie

Een sluitende aanpak voor alle inwoners met verward gedrag leidt tot een afname van het aantal meldingen (afname van politiemeldingen met 15%) en een afname van 25% van het aantal persoonsgerichte aanpakken ten opzichte van 2018. De samenleving weet beter om te gaan met mensen met verward gedrag en weet hoe ze melding maakt.

Context en achtergrond

Bijna elke dag lezen we in de media over incidenten met mensen die verward zijn. Daar gaat vaak een schrijnende problematiek aan vooraf, zoals: eenzaamheid, woningnood, werkloosheid of schulden. Veelal in combinatie met psychiatrische problemen, verslaving, dementie of een (licht) verstandelijke beperking. Het gaat om mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. Mensen met complexe problemen die verward gedrag vertonen wat anderen niet direct begrijpen. Ook in Leusden is het
aantal incidenten met verward gedrag de afgelopen jaren sterk gestegen, maar de meeste mensen zijn niet gevaarlijk en veroorzaken ook geen overlast.

Doelstellingen

1. We zetten in op de afname van meldingen van incidenten van verwarde inwoners en het aantal persoonsgerichte aanpakken.

We willen, ten opzichte van 2018, een afname realiseren van (1) het aantal politiemeldingen met 15% en (2) een afname van 25% van het aantal persoonsgerichte aanpakken. De samenleving weet beter om te gaan met mensen met verward gedrag en weet hoe ze een melding maakt.   

 

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Maatschappelijke organisaties, inwoners, GGz, Lariks, zorgaanbieders en cliënten, WSL, Alliantie

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

2. We hebben een sluitende aanpak voor alle inwoners met verward gedrag

We hebben een sluitende aanpak voor alle inwoners met verward gedrag. Een sluitende aanpak wil zeggen van preventie, vroegsignalering en passende zorg tot strafmaatregelen. De samenleving weet beter om te gaan met mensen met verward gedrag en weet hoe ze melding maakt in geval van (dreigend) gevaar voor zichzelf of de ander.

 

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het      

Partner en gemeente staan samen aan de lat      

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Maatschappelijke organisaties, inwoners, GGz, Lariks, zorgaanbieders en cliënten, WSL

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

Relevante beleidsnotities

7. Leusden is een dementievriendelijke samenleving

Ambitie

Een dementievriendelijke samenleving waarin het dagelijks leven van mensen met dementie zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt en zij zo lang als mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De directe omgeving krijgt ondersteuning op maat. De gemeente Leusden heeft het keurmerk dementievriendelijke gemeente.

Context en achtergrond

Goed omgaan met dementie vraagt veel. Allereerst van degene over wie het gaat. Maar ook van partners, kinderen, familieleden, vrienden en buren. Ook in de gemeente Leusden neemt het aantal mensen met dementie de komende jaren fors toe vanwege de dubbele vergrijzing. Dementie is niet alleen een medisch probleem, het is ook een sociaal probleem. Het is belangrijk dat mensen voeling houden met de samenleving en dat ze mee kunnen blijven doen. Mensen met een vorm van dementie en hun mantelzorgers willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Mantelzorgers maken hierbij het verschil, maar zij ervaren in de meeste gevallen een grote last op hun schouders.

Doelstellingen

1. De gemeente Leusden draagt het keurmerk dementievriendelijke gemeente van Alzheimer Nederland.

Om het keurmerk te mogen dragen, moet gemeente Leusden bijdragen aan: (1) het doorbreken van het taboe op dementie, (2) het vergroten van kennis, (3) faciliteren van langer thuis wonen, (4) een meer veilige, prettige en makkelijke leefomgeving, (5) betere service en (6) passende hulp en ondersteuning aan mensen met dementie en hun omgeving. Daardoor kunnen mensen blijven meedoen aan de samenleving.

 

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Alzheimer Nederland, Lariks en lokale zorgpartijen en maatschappelijke organisaties, Thuiszorg Beweging 3.0, Centraal zorg, King Arthurgroep, Maatjesproject, ondernemers; Rotary

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

 

Relevante beleidsnotities

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 MJR 2021 MJR 2022 MJR 2023
Lasten -25.132 -26.134 -26.551 -26.454 -26.394 -26.241
Baten 5.006 4.574 5.046 5.096 5.146 5.206
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -20.126 -21.560 -21.505 -21.358 -21.248 -21.035
Onttrekkingen 1.367 1.689 87 38 38 3
Stortingen -176 11 0 0 0 0
Mutaties reserves 1.191 1.700 87 38 38 3

Saldo taakvelden

bedragen x € 1.000
Exploitatie Werkelijk 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 MJR 2021 MJR 2022 MJR 2023
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -1.028 -937 -922 -928 -928 -928
5.1 Sportbeleid en activering -197 -316 -336 -336 -336 -336
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie -339 -319 -320 -320 -320 -319
5.6 Media -461 -457 -457 -457 -457 -457
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -1.164 -1.655 -1.491 -1.284 -1.224 -1.114
6.2 Wijkteams -2.944 -3.055 -2.945 -3.035 -3.035 -3.005
6.3 Inkomensregelingen -1.178 -1.674 -1.425 -1.427 -1.425 -1.427
6.4 Begeleide participatie -1.842 -1.835 -1.624 -1.562 -1.513 -1.440
6.5 Arbeidsparticipatie -249 -186 -232 -197 -197 -197
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -525 -760 -762 -762 -762 -762
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -3.073 -3.555 -4.140 -4.193 -4.193 -4.193
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -5.193 -4.730 -4.814 -4.819 -4.819 -4.818
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -10 -10 -10 -10 -10 -10
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -972 -910 -910 -910 -910 -910
7.1 Volksgezondheid -951 -1.161 -1.117 -1.118 -1.119 -1.119
0.10 Toevoeging/onttrekking reserves 1.191 1.700 87 38 38 3
Gerealiseerd resultaat -18.935 -19.860 -21.418 -21.320 -21.210 -21.032

Nieuw beleid en CUP

bedragen x € 1.000
2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
Incidenteel Structureel
CUP 2018-2022:
3.1 Transformatie in Sociaal Domein:
a. transformatiebudget 100,0
b. voorwaardenscheppende activiteiten p.m. p.m. p.m.
c. capaciteit 75,0 75,0 75,0
d. monitoring 10,0 10,0 10,0 10,0
e. overig p.m. p.m. p.m.
3.2 Samenlevingsakkoorden Sociaal Domein p.m. p.m. p.m.
3.3 Inkoop Sociaal Domein 30,0 30,0 30,0
3.4 Extra focus op de jeugd:
a. preventie 60,0 60,0 60,0 60,0
b. instroom, doorstroom, uitstroom 80,0 80,0 80,0 80,0
c. netwerksamenwerking p.m. p.m. p.m. p.m.
3.6 Positieve gezondheid en zorg:
a. borgen van het gedachtengoed 10,0 10,0 10,0 10,0
b. lokale initiatieven 35,0 35,0 35,0
c. ondersteuning participatie in samenleving 5,0 5,0 5,0 5,0
3.7 LeusdenFit:
a. inzet buurtsportcoach, communicatie en activiteiten 25,0 25,0 25,0 25,0
b. monitoring 2,0 2,0 2,0 2,0
3.8 Signalering van armoede:
a. lokaal financieel advies en informatiepunt 30,0
b. werkbudget kernpartners 5,0
6.1 Stimuleren initiatieven sport en welzijn:
a. inzet buurtsportcoach 30,0 30,0 30,0 30,0
b. digitaal sportnetwerk 2,0 2,0 2,0 2,0
6.2 Onderhoud sportomgeving
6.3 Parkeren bij sportfaciliteiten
6.4 Een bruisend en leuker leusden 30,0 30,0 30,0 30,0
Nieuw beleid 2020:
3.1 Peuteropvang en vroeg- en voorschoolse educatie 35,0 35,0 35,0 35,0
275,0 140,0 140,0 0,0 289,0 289,0 289,0 289,0

BBV indicatoren

De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. In onderstaande indicatoren wordt Leusden vergeleken met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.

Absoluut verzuim. Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding "2018" staat voor schooljaar "2017/2018".

Beschikbare perioden: 2014 - 2018

Bron: DUO/Ingrado

% Kinderen in armoede - Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Cijfers worden medio september geactualiseerd.

% Jeugdwerkloosheid - Cijfers worden medio september geactualiseerd.

Beschikbare perioden: 2000 - 2015, 2005 - 2015

Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Clienten met een maatwerkarrangement WMO. Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Beschikbare perioden: Eerste halfjaar 2015 - tweede halfjaar 2018

Bron: CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

Referenties: Rapport gemeentelijke monitor Sociaal Domein & Wijkprofiel Gemeentelijk Monitor Sociaal Domein

Jongeren met delict voor rechter. Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Beschikbare perioden: 2000 - 2015

Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Referenties: Rapport Kinderen in tel & Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.

Beschikbare perioden: Eerste halfjaar 2015 - tweede halfjaar 2018

Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Referenties: Rapport Gemeentelijk Monitor Sociaal Domein & Wijkprofiel Gemeentelijk Monitor Sociaal Domein

Jongeren met jeugdhulp. Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

Beschikbare perioden: Eerste halfjaar 2015 - tweede halfjaar 2018

Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.

Beschikbare perioden: Eerste halfjaar 2015 - tweede halfjaar 2018

Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Het aantal reintegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar

Beschikbare perioden: Eerste halfjaar 2015 - eerste halfjaar 2018

Bron: CBS - Participatiewet

Referenties: Rapport Gemeentelijk Monitor Sociaal Domein & Wijkprofiel Gemeentelijk Monitor Sociaal Domein

Netto arbeidsparticipatie. Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

Beschikbare perioden: 2003 - 2018

Bron: CBS - Arbeidsdeelname

Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

Beschikbare perioden: 2012 - 2016

Bron: Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM: Elke vier jaar organiseren de GGD’en samenwerking met het RIVM en het CBS een gezamenlijke Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen. Deze bestaat uit een landelijke basisvragenlijst. Iedere GGD kan deze basisvragenlijst aanvullen met extra vragen, afgestemd met de eigen regio en de eigen gemeenten. Voor de gemeenten in Drenthe, IJsselland, Twente en Gelderland-Midden zijn regionale cijfers gebruikt, met uitzondering van de gemeenten Barneveld en Ede. Verder is een aantal gemeenten geclusterd. Soms vanwege een nieuwe gemeente-indeling, soms omdat er per gemeente niet voldoende respondenten waren.

Personen met een bijstandsuitkering. Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

Beschikbare perioden: Eerste halfjaar 2015 - tweede halfjaar 2018

Bron: CBS - Participatiewet

Relatief verzuim. Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding "2018" staat voor schooljaar "2017/2018".

Beschikbare perioden: 2014 - 2018

Bron: DUO/Ingrado

Verwijzingen Halt. Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

Beschikbare perioden: 2013 - 2018

Bron: Stichting Halt

Voortijdige schoolverlaters. Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2018" staat voor schooljaar "2017/2018".

Beschikbare perioden: 2007 - 2018

Bron: DUO/Ingrado