Meer
Publicatiedatum: 07-09-2020

Inhoud

Uitgaven

26,74%

€ 16.663

x € 1.000
26,74% Complete

Inkomsten

15,29%

€ 9.532

x € 1.000
15,29% Complete

Saldo

237700%

€ -7.131

x € 1.000

Domein Leefomgeving

Uitgaven

26,74%

€ 16.663

x € 1.000
26,74% Complete

Inkomsten

15,29%

€ 9.532

x € 1.000
15,29% Complete

Saldo

237700%

€ -7.131

x € 1.000
Inhoud

Domein Leefomgeving

Het Domein Leefomgeving is onderverdeeld in de onderdelen duurzaamheid en milieu, water, riolering en klimaatadaptatie, wegen en infrastructuur, beheer buitenruimte, accommodaties en onderwijs. Voor al deze programmaonderdelen zijn ambities opgesteld, doelstellingen geformuleerd en activiteiten opgenomen.

Met klimaatadaptatie bedoelen we dat de gevolgen van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen zoveel mogelijk worden beperkt en dat Leusden in 2040 ‘klimaatbestendig’ en ‘waterrobuust’ is ingericht.
Het domein Leefomgeving heeft op diverse onderdelen raakvlakken met het domein Ruimte, bijvoorbeeld waar het gaat om verkeer en vervoer, ecologie, de omgevingsvisies en ruimtelijke plannen.

Ambitie Duurzaamheid en Milieu
In Leusden wekken we in 2040 of eerder per jaar evenveel duurzame energie op als we verbruiken. We werken steeds meer samen met de inwoners, bedrijven en organisaties in Leusden op het gebied van duurzaamheid en duurzame energie.
Inwoners bieden hun afval zoveel mogelijk gescheiden aan, zodat we steeds meer grondstoffen kunnen hergebruiken.

Ambitie Water, riolering en klimaatadaptie
Leusden heeft een goed functionerend rioolstelsel en een goede waterkwaliteit, houdt droge voeten en is klaar voor een veranderend klimaat.

Ambitie Wegen en infrastructuur
Leusden heeft een wegennet dat functioneel en structureel van goede kwaliteit is en klaar is voor een veranderend klimaat.

Ambitie accommodaties en onderwijs
De gemeentelijk accommodaties zijn ondersteunend aan de eigen gemeentelijke behoeftes, de binnensportactiviteiten, onderwijs, cultuur en eerstelijnszorg. De accommodaties zijn kwalitatief en kwantitatief optimaal afgestemd op de wensen en ambities van de gemeente, de huurders en de gebruikers.

Ambitie onderhoud buitenruimte
Leusden wil een buitenruimte die gebruikers optimaal kunnen beleven en waarin maatregelen voor biodiversiteit en klimaatadaptatie voldoende ruimte krijgen.

1. Duurzaamheid en milieu

Ambitie

In Leusden wekken we in 2040 of eerder per jaar evenveel duurzame energie op als we verbruiken. We werken steeds meer samen met de inwoners, bedrijven en organisaties in Leusden op het gebied van duurzaamheid en duurzame energie.

Inwoners bieden hun afval zoveel mogelijk gescheiden aan, zodat we steeds meer grondstoffen kunnen hergebruiken.

Context en achtergrond

Het Coalitieakkoord en het College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 vormen de basis voor bestuursopdrachten die betrekking hebben op duurzaamheid: de Transitie agenda Energie, Afval en Duurzame Mobiliteit. Daarnaast bevatten de omgevingsvisies voor het stedelijk en landelijk gebied en de Duurzaamheidsagenda richtinggevende uitspraken op het gebied van duurzaamheid en milieu. Vanuit het Rijk hebben gemeenten de regierol gekregen in de energietransitie. Dit betekent dat de gemeenten opdracht hebben om een Regionale Energie Strategie en een Warmteplan op te stellen.

Wat willen we bereiken?

1. In Leusden wekken we in 2040 of eerder jaarlijks evenveel duurzame energie op als we verbruiken

In de Duurzaamheidsagenda is afgesproken om uiterlijk in 2040 energieneutraal te zijn. Hiervoor gaan we meer energie besparen, meer duurzame energie opwekken en fossiele energie zo efficiënt mogelijk gebruiken.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Inwoners, bewonersgroepen, de Leusdense duurzaamheidsorganiaties, organisaties van bedrijven en boeren, netbeheerder, andere gemeenten, onderzoeksbureaus, Rijksoverheid, provincie, waterschap, LTO

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

2. We stimuleren onze inwoners om hun afval zoveel mogelijk gescheiden aan te bieden, zodat we steeds meer grondstoffen kunnen hergebruiken

Concreet betekent dit dat onze inwoners in 2020 niet meer dan 75 kg restafval per inwoner aanbieden en in 2030 niet meer dan 25 kg per inwoner. We zamelen op doelmatige wijze het huishoudelijk afval in.

Huishoudelijk afval bestaat uit twee bestanddelen: herbruikbare grondstoffen en te verbranden restafval. Het resultaat van onze doelstelling meten we in het terugbrengen van de hoeveelheid te verbranden restafval. Bij de keuzes die we daarbij maken voor de wijze van inzameling maken we telkens een afweging tussen kosten, serviceniveau en milieu.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

De Groene Belevenis, Kringloopcentrum Leusden

Verbonden Partijen

AVU (afvalverwerking)

Bijdrage Verbonden Partij

AVU verwerkt de ingezamelde grondstoffen en het restafval. AVU draagt daarbij zorg voor de contracten, de administratieve afwikkeling en adviseert over technische en financiële ontwikkelingen.

3. Het gebruik van duurzaam vervoer in de gemeente Leusden neemt toe

Bij het stimuleren van duurzame mobiliteit besteden we extra aandacht aan het elektrisch rijden, auto delen, de fiets (zie het programma ruimte), het wandelen en het openbaar vervoer.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Provincie Utrecht, buurgemeenten, U15, 033opdefiets, lokale fietsersbond, De Groene Belevenis, ondernemers, ontwikkelaars, inwoners en toekomstige bewoners.

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

4. De Leusdense samenleving neemt meer duurzame initiatieven. De gemeente speelt in op de behoefte van de samenleving en doet mee. Deze duurzame initiatieven worden zichtbaar gemaakt

We willen een impuls geven aan duurzame ontwikkeling door duurzame initiatieven te stimuleren en makkelijker te maken. Deze initiatieven kunnen betrekking hebben op onderwerpen uit de Duurzaamheidsagenda 2016-2030, zoals voedsel, circulaire economie, biodiversiteit, duurzame leefstijl, educatie, duurzame mobiliteit, energie en duurzaam bouwen. De agenda zet in op het bieden van concrete handvatten aan onze inwoners en bedrijven om te verduurzamen en het creëren van samenwerking.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Lokale partijen betrokken bij de uitvoering van de Duurzaamheidsagenda, zoals De Groene Belevenis, Vallei Horstee, Kringloopcentrum Leusden, Bedrijvenkring Leusden, Waterschap Vallei en Eem, Vlindertuin, Bibliotheek Leusden, Fair Trade werkgroep, Leusdense Duurzaamheid Organisaties.

De Groene Belevenis verzorgt de uitvoering van het Fonds Duurzame Initiatieven.

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

Relevante beleidsnotities

2. Water en riolering

Ambitie

Leusden heeft een goed functionerend rioolstelsel en een goede waterkwaliteit, houdt droge voeten en is klaar voor een veranderend klimaat.

Context en achtergrond

De invulling van de gemeentelijke watertaken over de omgang met afval-, regen- en grondwater is vastgelegd in het Gemeentelijk Riolering Plan (GRP).

In het GRP wordt een overzicht gegeven van de aanwezige voorzieningen, evaluatie van het rioolbeheer van de afgelopen planperiode, zijn doelen vertaald in ambities en staan de hoofdlijnen van de aanpak om deze ambities te halen. Dit houdt in dat de geplande uitgaven voor de planperiode 2019-2023 en verder worden begroot en verantwoord.

Wat willen we bereiken?

1. Leusden heeft een goed functionerend rioleringssysteem dat voorbereid is op het veranderende klimaat

Het rioleringssysteem vraagt continu aandacht voor wat betreft onderhoud, maar ook maatregelen om de veranderingen in het klimaat te kunnen verwerken. Dit doen we zo kostenefficiënt mogelijk. Ook zijn er aanpassingen nodig voor een toekomstbestendig rioleringssysteem.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Waterschap Vallei & Veluwe

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

 

2. Verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater in de gemeente Leusden

Bij hevige regenval kan afvalwater overstorten vanuit gemengde rioleringssystemen op het oppervlaktewater. Hierdoor vervuilt het oppervlaktewater.       

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Waterschap Vallei & Veluwe

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

 

3. De overlast van een hoge grondwaterstand wordt beperkt

De gemeente Leusden ligt, ten opzichte van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, relatief laag. Dit geeft lokaal overlast van hoge grondwaterstanden door kwelwater. Daarnaast is de samenstelling van de grond van Leusden zodanig dat infiltratie van regen in de bodem lastig is.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Waterschap Vallei en Veluwe

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

4. Onze rioolstelsels voeren hevige neerslag goed af. Daarmee voorkomen we zoveel mogelijk wateroverlast

Het klimaat verandert en daarmee neemt de neerslagfrequentie en -intensiteit toe. Zware buien, waarbij veel regen in korte tijd valt, komen vaker voor en leiden tot wateroverlast. Onze rioleringsstelsels kunnen deze neerslag niet altijd verwerken en afvoeren. We willen dat de overlast beperkt blijft tot extreme situaties. We anticiperen daarom, waar mogelijk, op de veranderende neerslagpatronen.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Inwoners en aanwonenden, buurgemeenten en Waterschap Vallei en Veluwe

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

 

Relevante beleidsnotities

L2.1 GRP 2015-2018

GRP 2019-2023 (in ontwikkeling, nog vast te stellen)

Klimaatbeleid (nog op te stellen)

3. Wegen en infrastructuur

Ambitie

Leusden heeft een wegennet dat functioneel en structureel van goede kwaliteit is en klaar is voor een veranderend klimaat.

Context en achtergrond

De gemeente Leusden heeft circa 1,6 miljoen m² wegverharding in beheer. Het areaal bestaat voornamelijk uit klinkerverhardingen (circa 60%) en asfaltverhardingen (circa 40%).

Wegbeheer omvat de onderhoudsmaatregelen die nodig zijn om het wegareaal van de gemeente Leusden op een veilige en duurzame wijze in stand te houden. Het betreft hier technische noodzakelijke maatregelen. Maatregelen voeren we  zoveel mogelijk  uit met andere werken in de openbare ruimte.

Wat willen we bereiken?

1. Ons wegennet is verkeersveilig en in goede staat van onderhoud, maar is ook klimaatbestendig en waterrobuust ingericht

Door groot onderhoud van het wegennet te combineren met groot onderhoud van andere werkzaamheden (werk met werk maken) beheren we ons wegennet kosteneffectief. Ons credo luidt: klein onderhoud waar het volstaat, groot onderhoud waar het moet. En ook door de juiste maatregel toe te passen op het juiste moment bereiden we ons voor op een veranderend klimaat.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Provincie Utrecht, buurgemeenten

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

 

Relevante beleidsnotities

L3.1 Groot onderhoud buitenruimte

Actualisatie groot onderhoud buitenruimte 2020 – 2023 (in ontwikkeling, nog vast te stellen)

CUP 4.2 & 10.4 Verbeteren doorstroming verkeer: Mobiliteitsplan (in ontwikkeling, nog vast te stellen)

4. Accommodaties en onderwijs

Ambitie

De gemeentelijk accommodaties zijn ondersteunend aan de eigen gemeentelijke behoeftes, de binnensportactiviteiten, onderwijs, cultuur en eerstelijnszorg. De accommodaties zijn kwalitatief en kwantitatief optimaal afgestemd op de wensen en ambities van de gemeente, de huurders en de gebruikers.  

Context en achtergrond

De gemeente heeft een gevarieerde vastgoedportefeuille van beperkte omvang.

De nota Integraal Gemeentelijk Vastgoed Leusden 2016-2030 geeft inzicht in de mogelijkheden en potentie van het totale gemeentelijk vastgoed. Ook is geformuleerd hoe we invulling geven aan de volgende aspecten: efficiëntie, evenwicht tussen vraag en aanbod, spreiding en bezetting, transparantie, risicobeheersing en duurzaamheid.

De gemeente kiest vooral voor eigendom van vastgoed wanneer dit essentieel is voor de uitvoering van functies en taken van de gemeente zelf of van maatschappelijke organisaties die niet op andere wijze kunnen worden gehuisvest.

Wat willen we bereiken?

1. De accommodaties van de gemeente Leusden worden gefaseerd verduurzaamd

We vervullen een voorbeeldrol bij het energieneutraal maken van Leusden. We gaan het gebruik van fossiel energiegebruik en CO2 uitstoot bij de accommodaties verminderen.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

 

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

2. De gemeentelijke accommodaties zijn efficiënt, doeltreffend en worden qua bezetting en gebruikersgemak optimaal gebruikt

De gemeentelijke accommodaties ondersteunen het gemeentelijk beleid, waarbij de kosten en financiële en maatschappelijke opbrengsten met elkaar in verhouding zijn. Naast verduurzaming onderzoeken we of verdere kostenbesparing mogelijk is door aanpassing en herschikking.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Diverse partijen uit de samenleving (zie in bovenstaande teksten)

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

3. Nieuwe huisvesting voor onderwijs is duurzaam en sluit aan bij onderwijsinhoudelijke en maatschappelijke vernieuwing

De gemeente en de scholen zijn met het vaststellen van het Strategisch Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Leusden 2015-2030 overeengekomen om 3 Integrale Kind Centra te realiseren waarin nieuwe vormen van onderwijs, kinderopvang en zorg optimaal gezamenlijk gehuisvest zijn. In IKC’s is sprake van een gezamenlijke pedagogische en educatieve visie en een doorlopende leerlijn van 0/2 tot 13 jaar. Er is één lijn in zorg, afstemming en communicatie met ouders, kinderen en de wijk. De kinderen worden in het IKC uitgedaagd zich breed te ontwikkelen.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Voila, Humankind, Scholen in de Kunst, Lariks

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

Relevante beleidsnotities

5. Onderhoud buitenruimte

Ambitie

Leusden wil een buitenruimte die gebruikers optimaal kunnen beleven en waarin maatregelen voor biodiversiteit en klimaatadaptatie voldoende ruimte krijgen. 

Context en achtergrond

Door middel van (groot) onderhoudsmaatregelen dragen we bij aan een zo groot mogelijke belevingswaarde van de buitenruimte. We ontwikkelen nieuwe instrumenten om de belevingswaarde onder gebruikers te meten. We optimaliseren de belevingswaarde door participatie van bewoners. Binnen financiële kaders, technische mogelijkheden en milieudoelstellingen, leveren we maatwerk. 

Wat willen we bereiken?

1. Door inwoners actief te betrekken en (groen)voorzieningen veilig en adequaat te onderhouden, zorgen we ervoor dat inwoners de voorzieningen nog meer waarderen

We stimuleren bewoners waardoor het aantal participatietrajecten wordt uitgebreid. De bedoeling is om de belevingswaarde te vergroten door met bewoners wijkgericht maatwerk te realiseren. Daarbij vragen we hen niet alleen denk- maar ook doe-kracht. We spelen in op kansen voor biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het . 

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Sight Landscaping (contract onderhoud buitenruimte)

wijkbewoners

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

Relevante beleidsnotities

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 MJR 2021 MJR 2022 MJR 2023
Lasten -15.301 -14.849 -15.059 -15.482 -15.550 -15.606
Baten 9.820 7.471 8.124 7.359 7.359 7.359
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -5.481 -7.378 -6.935 -8.123 -8.191 -8.247
Onttrekkingen 2.294 1.807 1.408 1.580 1.547 1.508
Stortingen -4.282 -1.579 -1.604 -833 -825 -818
Mutaties reserves -1.988 228 -196 747 722 690

Saldo taakvelden

bedragen x € 1.000
Exploitatie Werkelijk 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 MJR 2021 MJR 2022 MJR 2023
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -192 750 693 -72 -59 -46
2.1 Verkeer en vervoer -876 -3892 -4066 -4288 -4397 -4488
4.2 Onderwijshuisvesting -1237 -997 -821 -948 -942 -946
5.2 Sportaccomodaties -1353 -1653 -1380 -1495 -1493 -1459
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 11 24 19 19 19 19
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -1065 -1344 -1286 -1259 -1319 -1345
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 21 50 27 27 27 27
7.2 Riolering 124 180 176 174 171 169
7.3 Afval 198 701 856 850 882 887
7.4 Milieubeheer -1058 -1161 -1104 -1097 -1046 -1031
7.5 Begraafplaatsen -54 -36 -49 -34 -34 -34
0.10 Toevoeging/onttrekking reserves -1988 228 -196 747 722 690
Gerealiseerd resultaat -7.469 -7.150 -7.131 -7.376 -7.469 -7.557

Nieuw beleid en CUP

bedragen x € 1.000
2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
Incidenteel Structureel
CUP 2018-2022:
4.1 Transitieagenda energie
a. bijdrage energieakkoord buitengebied 10,0 10,0
c. warmteplan 20,0
d. onderzoek duurzame warmte en duurzame energie 20,0
f. uitbreiding formatie 80,0 80,0 80,0 80,0
g. energieloket 50,0 50,0 50,0 50,0
h. coordinatie en cofinanciering Energiehuis 60,0 60,0 60,0 60,0
i. communicatie energietransitie 20,0 20,0
4.2 Duurzame mobiliteit
a. laadpalen 10,0 10,0
4.3 Afval
d. luierinzameling en verwerking 14,0 28,0 28,0 28,0
8.1 Onderhoud buitenruimte
b. faciliteren bewonersinitiatieven 25,0 25,0 25,0 25,0
c. uitvoeren stresstest en extra onderhoud 25,0 25,0 25,0 25,0
Nieuw beleid 2020:
2.1 Beleggen installatieverantwoordelijkheid VRI's 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
2.2 Proef biologische bestrijding eikenprocessierups 20,0
2.3 Onderhoud/revitalisatie begraafplaats Oud Leusden 15,0
90,0 50,0 0,0 0,0 259,0 283,0 283,0 273,0

BBV indicatoren

De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. In onderstaande indicatoren wordt Leusden vergeleken met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.

Hernieuwbare elektriciteit

Beschikbare perioden:  2010 - 2017

Bron: Rijkswaterstaat - Klimaatmonitor

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

Beschikbare perioden: 2001 - 2017

Bron: CBS - Statistiek Huishoudelijk afval