Meer
Publicatiedatum: 07-09-2020

Inhoud

Uitgaven

7,58%

€ 4.726

x € 1.000
7,58% Complete

Inkomsten

0,74%

€ 464

x € 1.000
0,74% Complete

Saldo

142066,67%

€ -4.262

x € 1.000

Domein Bestuur

Uitgaven

7,58%

€ 4.726

x € 1.000
7,58% Complete

Inkomsten

0,74%

€ 464

x € 1.000
0,74% Complete

Saldo

142066,67%

€ -4.262

x € 1.000
Inhoud

Domein Bestuur

De gemeentelijke bestuursstijl is open en transparant. De bestuursstijl kenmerkt zich door nauw contact met inwoners, bedrijven en instellingen. We zijn een overheid die met passie en betrokkenheid zich openstelt voor de andere partners uit de samenleving, voorwaarden schept en coalities aangaat om samen met partners maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. De houding van de ambtelijke organisatie is gericht op het mogelijk maken van initiatieven.

Het Domein Bestuur is onderverdeeld in de onderdelen Samenleving Voorop, publieksdienstverlening, samenwerking en veiligheid. Voor al deze programmaonderdelen zijn ambities opgesteld die zijn ingevuld met doelstellingen:

Ambitie Samenleving Voorop
Wij, de Gemeente Leusden zijn van en voor de inwoners, ondernemingen, organisaties en stakeholders. We regelen het vooral samen waar het kan en pakken onze rol en verantwoordelijk waar het moet!
Met Samenleving Voorop gaan we verdere stappen zetten naar een moderne en eigentijdse gemeentelijke dienstverlening.

Ambitie publieksdienstverlening
Onze basisattitude is een dienstverlenende houding vanuit de kernwaarden Samenleving Voorop. Daarbij zijn we duidelijk en transparant. Onze medewerkers van publieksdienstverlening geven bij uitstek het goede voorbeeld. Echt contact, de ander zien en horen zijn daarbij uitgangspunt. We maken gebruik van en sluiten aan bij de digitale ontwikkelingen die tot onze beschikking staan en optimaliseren deze.

Ambitie samenwerking
De gemeente ontwikkelt zich naar een compacte, professionele en slagvaardige organisatie die een volwaardige plaats heeft in samenwerkingsverbanden met de regiogemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Ambitie veiligheid
In Leusden gaan we de aanpak van thema’s zoals ondermijning, (digitale) cyber criminaliteit en woonoverlast verder intensiveren naast de aanpak van klassieke criminaliteit. Wij gaan dat onder meer doen door onze samenwerking binnen de Veiligheidscoalitie Midden Nederland verder vorm te geven.

1. Samenleving Voorop

Ambitie

Wij, de Gemeente Leusden zijn van en voor de inwoners, ondernemingen, organisaties en stakeholders. We regelen het vooral samen waar het kan en pakken onze rol en verantwoordelijk waar het moet!
Met Samenleving Voorop gaan we verdere stappen zetten naar een moderne en eigentijdse gemeentelijke dienstverlener.

Context en achtergrond

De samenleving verandert snel, de gemeente Leusden verandert mee. In de ontwikkeling van Samenleving Voorop zien we dat het samen aan de lat staan in deze tijd centraal staat. We hebben vanuit de ontwikkeling Samenleving Voorop ervaren dat er tal van initiatieven zijn die zonder de gemeente tot mooie resultaten komen. Ook hebben we gezien dat faciliteren werkt. Het aanmoedigen van initiatieven die zonder hulp van de grond komen en het zetje geven waar dat nodig en mogelijk is blijven we doen. De verdere ontwikkeling zit in de aanpak van maatschappelijke problemen. Als gemeente kunnen we de maatschappelijke problemen niet alleen aanpakken of oplossen. De manier waarop de gemeente haar diensten verleent en opgaven en opdrachten oppakt moet hierin meebewegen. De gemeente Leusden wil in verbinding met haar inwoners, partners, ondernemers en stakeholders, vanuit goed vakmanschap, vernieuwend werken zodat onze inwoners vertrouwen hebben en houden in de dienstverlening van de gemeente. Dienstverlening moet worden gezien in de breedste zin.

Vanuit deze context is het zaak om de samenleving centraal te stellen en samen te werken waar dat effectief en efficiënt is.
‘Samenwerking is het sleutelwoord.’

Wat willen we bereiken?

1. De gemeente wil een gastvrije en dienstverlenende organisatie zijn, gericht op de mens en de samenleving van Leusden

Dat zit in ons DNA! We regelen het vooral samen met onze partners waar het kan en nemen onze leidende rol en verantwoordelijkheid waar het van ons wordt verwacht.

In de afgelopen jaren hebben we mooie resultaten bereikt met onze huidige missie Samenleving Voorop. Voor de komende periode verschuift de focus van Samenleving Voorop naar meer samen doen met partners. Daarom zijn een nieuwe missie en slogan ontwikkeld, waarbij ‘Samen Vooruit’ het uitgangspunt is.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

 

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

 

Relevante beleidsnotities

2. Publieksdienstverlening

Ambitie

Onze basisattitude is een dienstverlenende houding vanuit de kernwaarden Samenleving Voorop. Daarbij zijn we duidelijk en transparant. Onze medewerkers van publieksdienstverlening geven bij uitstek het goede voorbeeld. Echt contact, de ander zien en horen zijn daarbij uitgangspunt. We maken gebruik van en sluiten aan bij de digitale ontwikkelingen die tot onze beschikking staan en optimaliseren deze.

Context en achtergrond

Door de snel ontwikkelende wereld op het gebied van informatievoorziening kunnen we steeds meer. Met onze dienstverlening maken we hier gebruik van. Daarnaast zijn er wettelijke bepalingen waar we rekening mee houden, zoals de bepalingen over digitalisering, AVG en WOB. Om alles zo goed mogelijk uit te voeren zoeken we continu naar mogelijkheden om onze dienstverlening op peil te houden of te verhogen. De samenwerking BLNP op het gebied van ICT is nodig om hier als gemeente Leusden goed op in te kunnen spelen.

Wat willen we bereiken?

1. Wij willen de inwoners snel en adequaat helpen om hun producten te krijgen

Door mensen op afspraak te laten komen, kunnen we de wachttijden minimaliseren tot vijf minuten. Dit komt de dienstverlening en doorstroom ten goede. In de drukke vakantieperiode streven wij ernaar burgers ten dienste te zijn door een flexibele aanpak.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het .  

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

 

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

2. Per 2020 voeren burgers en bedrijven de regie over hun zaken met de digitale overheid

We gaan vanaf 2020 verder met het verbeteren van de kwaliteit van de digitale dienstverlening in Leusden door de basis verder op orde te maken. We bieden meer producten online aan, de informatie op de website en andere digitale kanalen is sterk verbeterd en er komen steeds betere technieken beschikbaar.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

 

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

Relevante Beleidsnotities

Niet van toepassing

3. Samenwerking

Ambitie

De gemeente ontwikkelt zich naar een compacte, professionele en slagvaardige organisatie die een volwaardige plaats heeft in samenwerkingsverbanden met de regiogemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Context en achtergrond

Wij zijn een regiegemeente. We besteden taken uit, waarbij we als opdrachtgever optreden.
Voor de uitvoering van onze doelstellingen kunnen we niet zonder de kennis, kunde en kracht van de partners in de samenleving. Daarom willen we met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen optrekken bij het maken en uitvoeren van beleid. (zie ook onderdeel Samenleving Voorop). Op vrijwel ieder (beleids)terrein vindt samenwerking plaats met lokale en regionale partners. We werken samen als verbonden partijen in regionale of bovenregionale gemeenschappelijke regelingen. Om een compacte, professionele en slagvaardige organisatie te zijn zetten we als gemeente ook in op samenwerking op bedrijfsvoering onderdelen.

Wat willen we bereiken?

1. We werken samen met partners om kwaliteit te borgen en kwetsbaarheid te verminderen. Per (organisatie)onderdeel kiezen we de meest geschikte samenwerkingspartners

We werken samen om de kwaliteit te borgen en de kwetsbaarheid te verminderen. Daarbij zoeken we voor ieder onderdeel de meest geschikte samenwerkingspartners. Bij een compacte organisatie is het noodzakelijk extra oog te hebben voor het borgen van kwaliteit en het verminderen van kwetsbaarheid. We kiezen daarom bewust de meest geschikte samenwerkingspartners per (organisatie)onderdeel.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

- RegioGemeenten

- Larikslaan2

- Voila

Verbonden Partijen

Alle verbonden partijen

Bijdrage Verbonden Partij

 

2. Het behouden en aantrekken van talentvolle medewerkers

Het personeel is het werkkapitaal van de organisatie. In een snel veranderende omgeving en organisatie moeten we talentvolle medewerkers behouden en aantrekken. We zetten daarvoor in op zelfstandigheid, flexibiliteit en de gezonde werkbalans. Mobiliteit is een middel om aan de ene kant het gewenste aanpassingsvermogen van de organisatie te realiseren en daarnaast de werkzekerheid van medewerkers vorm te geven.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Samenwerkende Gemeenten (Switch- verband en BNLP- verband)

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

Relevante beleidsnotities

4. Veiligheid

Ambitie

In Leusden gaan we de aanpak van thema’s zoals ondermijning, (digitale) cyber criminaliteit en woonoverlast verder intensiveren naast de aanpak van klassieke criminaliteit. Wij gaan dat onder meer doen door onze samenwerking binnen de Veiligheidscoalitie Midden Nederland verder vorm te geven.

Context en achtergrond

Samen met de politie en het Openbaar Ministerie, het Veiligheidshuis, regionale veiligheidsorganisaties, jongerenwerk en ondernemers zet Leusden zich in om te allen tijde het leef-, woon- en ondernemersklimaat zo zuiver en gezond mogelijk te houden. Dat betekent dat er voor iedereen met goede bedoelingen ruimte is in de gemeente. Het betekent ook dat we in actie komen als de bedoelingen van (mogelijk toekomstige) ingezetenen minder goed zijn. Dat wordt niet getolereerd, want het heeft altijd gevolgen voor anderen, die daarvan de dupe worden. Dit doen we ook samen met onze inwoners, op individuele titel of op georganiseerd niveau in onder andere buurtpreventieteams, buurt appgroepen en Burgernet.

Wat willen we bereiken?

1. De komende jaren pakken we actief de verwevenheid van de boven- en onderwereld (ondermijning) in onze gemeente aan

Door intensiever samen te werken met diverse ketenpartners zoals politie, OM, Regionaal informatie en Expertisecentrum en RUD, pakken we de georganiseerde ondermijnende criminaliteit zodanig aan, dat de economische machtspositie van criminelen wordt weggenomen. Onze focus ligt op: drugs, witwassen, criminaliteit in het buitengebied, mensenhandel en illegaal gokken. Hierbinnen richten we ons met onze ketenpartners op de volgende pijlers van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit: spilfiguren en schijnbaar onaantastbare (persoonsgericht) aanpakken; criminele infrastructuur verstoren en crimineel gewin afpakken: geld, vermogen en luxe goederen.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

 

Verbonden Partijen

- Politie

- OM

- RIEC

Bijdrage Verbonden Partij

 

2. Verminderen van de criminaliteit in Leusden door Persoonsgerichte Aanpak in Leusden verder uit te bouwen.

In Leusden werken we met de persoonsgerichte aanpak (PGA).
Personen die ernstige veiligheidsproblemen en/of ernstige overlast veroorzaken, kunnen het best worden aangepakt met een integraal op de persoon toegesneden (mix van) interventie(s) en afspraken. Ketenpartners als gemeente, politie, Openbaar Ministerie en hulpverlening werken hierbij samen. Deze afspraken zijn in een convenant vastgelegd. Het doel is altijd het doen stoppen van crimineel- of overlastgevend gedrag.

Lokaal hebben we een goede samenwerkingsstructuur opgebouwd met korte communicatielijnen. Hierdoor weten de ketenpartners elkaar makkelijk te vinden en waar maatwerk mogelijk is, leveren zij dit.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Politie, Woningstichting Leusden, GGZ, OM, Lariks,

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

3. Het voorkomen en beperken van gevolgen van branden, crisis en rampen

Naast het voorkomen van branden rampen en crises willen we eventuele gevolgen zoveel mogelijk beperken. De gemeente is verantwoordelijkheid voor het organiseren van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De Veiligheidsregio Utrecht voert deze taken uit voor de gemeente.   

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Vrijwillige brandweer, AED vereniging, Lariks

Verbonden Partijen

Veiligheid Regio Utrecht

Bijdrage Verbonden Partij

 

Relevante beleidsnotities

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 MJR 2021 MJR 2022 MJR 2023
Lasten -5.067 -4.757 -4.726 -4.720 -4.692 -4.718
Baten 648 476 439 439 416 404
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -4.419 -4.281 -4.287 -4.281 -4.276 -4.314
Onttrekkingen 52 37 25 29 8 8
Stortingen 0 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 52 37 25 29 8 8

Saldo taakvelden

bedragen x € 1.000
Exploitatie Werkelijk 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 MJR 2021 MJR 2022 MJR 2023
0.1 Bestuur -1.674 -1.444 -1.459 -1.456 -1.456 -1.456
0.2 Burgerzaken -714 -727 -660 -678 -720 -731
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer -1.666 -1.667 -1.707 -1.697 -1.703 -1.730
1.2 Openbare orde en veiligheid -365 -443 -461 -450 -397 -397
0.10 Toevoeging/onttrekking reserves 52 37 25 29 8 8
Gerealiseerd resultaat -4.367 -4.244 -4.262 -4.252 -4.268 -4.306

Nieuw beleid en CUP

bedragen x € 1.000
2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
Incidenteel Structureel
CUP 2018-2022:
1.1 Initiatieven van inwoners 18,3 18,3 18,3
2.1 Veiligheid
a. capaciteit veiligheid 63,9 53,0
82 71 18 0 0 0 0 0

BBV indicatoren

De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. In onderstaande indicatoren wordt Leusden vergeleken met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.

  • Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

  • Gewelds- en seksuele misdrijven per 1.000 inwoners

Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

  • Diefstal uit woningen per 1.000 inwoners

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

  • Vernieling en misdrijven tegen de openbare orde per 1.000 inwoners

Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.

Beschikbare perioden: 2012 – 2018

Bron: CBS - Diefstallen // CBS - Criminaliteit