Meer
Publicatiedatum: 07-09-2020

Inhoud

Uitgaven

8,68%

€ 5.408

x € 1.000
8,68% Complete

Inkomsten

5,58%

€ 3.477

x € 1.000
5,58% Complete

Saldo

64366,67%

€ -1.931

x € 1.000

Domein Ruimte

Uitgaven

8,68%

€ 5.408

x € 1.000
8,68% Complete

Inkomsten

5,58%

€ 3.477

x € 1.000
5,58% Complete

Saldo

64366,67%

€ -1.931

x € 1.000
Inhoud

Domein Ruimte

Het Domein Ruimte is onderverdeeld in de onderdelen ruimte, wonen, verkeer & vervoer, economie, buitengebied, cultuurhistorie en de implementatie van de omgevingswet.

Voor al deze programmaonderdelen hebben we ambities opgesteld en doelstellingen geformuleerd. Ze dragen stuk voor stuk bij aan onze overall ambitie:

Leusden is een vitale, dynamische, groene gemeente die, met behoud van haar identiteit, ruimte biedt aan nieuwe opgaven zoals energietransitie, klimaatadaptatie en groei.

Het domein Ruimte is niet los te zien van de andere domeinen. Er bestaan over en weer raakvlakken. Bijvoorbeeld met het domein Leefomgeving, waar duurzame mobiliteit raakt aan verkeer en vervoer. Of met het Domein Samenleving, waar de inzet op arbeidsparticipatie raakt aan economische zaken.

Ambitie ruimte
Leusden profileert zich sterker op haar kwaliteiten voor wonen, werken en recreëren: met behoud van het dorpse en groene karakter van Leusden ruimte geven aan woningbouw, bedrijvigheid en voorzieningen.

Ambitie wonen
Leusden bouwt door op de kracht van Leusden: dorpse kwaliteiten en regionale dynamiek.

Ambitie verkeer en vervoer
Leusden is goed bereikbaar en veilig voor automobilist, fietser, reiziger openbaar vervoer en voetganger. We benadrukken zoveel mogelijk de positieve gevolgen van fietsen, lopen en OV op de gezondheid van mensen en hun leefmilieu.

Ambitie economie
Bedrijven zijn van belang voor de werkgelegenheid, vitaliteit en identiteit van Leusden. Wij creëren kansen voor en bieden ruimte aan de ontwikkeling van ondernemers.

Ambitie buitengebied
Een mooi en vitaal buitengebied met ruimte voor economisch vitale en duurzame landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling en recreatief medegebruik. Het buitengebied biedt kansen voor energietransitie en speelt in op het vraagstuk van klimaatverandering en de groene ontwikkelstrategie voor wonen.

Ambitie cultuurhistorie
Cultuurhistorische waarden worden in Leusden gewaardeerd, erkend en gezien

Ambitie omgevingswet
Leusden is op tijd klaar voor de stelselwijziging van de Omgevingswet. We benutten de potentie van deze wet voor de realisatie van onze ambities met betrekking tot samenleving voorop, werken vanuit de bedoeling, opgavegestuurd werken én ten behoeve van inhoudelijke doelen zoals de energietransitie.

1. Ruimte

Ambitie

Leusden profileert zich sterker op haar kwaliteiten voor wonen, werken en recreëren: met behoud van het dorpse en groene karakter van Leusden ruimte geven aan woningbouw, bedrijvigheid en voorzieningen.

Context en achtergrond

De regio Amersfoort bestaat uit verschillende gemeenten met ieder een eigen identiteit. De identiteit van Leusden is er één op het raakvlak van dorpse woonkwaliteiten en de regionale dynamiek rond de stad Amersfoort. We laten zelfbewust onze eigen kracht en dynamiek zien en nemen daarmee een sterkere positie in de regio in.

Vanuit deze visie op Leusden hebben we de volgende hoofdkeuzen gemaakt:
1. na 2025 blijft Leusden beheerst groeien met circa 50 woningen per jaar;
2. de groei na 2025 vindt plaats door stenig gebied te verdichten, functiemenging en een groene ontwikkelstrategie voor extra woningen in het buitengebied;
3. in woningbouwplannen prioriteit geven aan meer variatie in het woningaanbod en doorstroming;
4. ruimte voor duurzame mobiliteit;
5. stedelijk groen is van belang voor de identiteit van Leusden;
6. om centra vitaal te houden is er ruimte voor functiemenging.

Wat willen we bereiken?

1. Behouden en versterken van de kernkwaliteiten van de gemeente Leusden.

In de Omgevingsvisie stedelijk gebied zijn de kernkwaliteiten zowel thematisch als naar gebied verwoord. Deze visie geeft op hoofdlijnen het verband aan tussen de ruimtelijk relevante onderdelen van verschillende beleidsvelden. Op een aantal onderdelen moeten we de visie verder uitwerken in concrete maatregelen voor behoud en versterking van deze kernkwaliteiten.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

WSL, bewoners, BKL, midden- en kleinbedrijf, verenigingen, VOILA, natuur- en landbouworganisaties

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

 

Relevante beleidsnotities

2. Wonen

Ambitie

Leusden bouwt door op de kracht van Leusden: dorpse kwaliteiten en regionale dynamiek.

Context en achtergrond

Leusden bestaat uit verschillende kernen met elk een eigen karakter. Typerend voor Leusden in het algemeen is het dorpse, rustige en daarmee veilige woonmilieu. Sociale samenhang en betrokkenheid bij elkaar zijn groot. De aantrekkelijkheid en aantrekkingskracht van Leusden voor met name gezinnen wordt hierdoor bepaald. Tot 2025 leveren we nog circa 1.000 nieuwe woningen op. Voor de periode daarna zoeken we locaties voor een jaarlijkse bouwproductie van circa 50 woningen. Om Leusden aantrekkelijk te houden voor zowel de huidige bewoners als nieuwe woningzoekenden, hebben we in de Woonvisie in beeld gebracht wat de vraag naar woningen is.

Wat willen we bereiken?

1. Door nieuwe woningbouwprojecten en mogelijke herprogrammering van bestaande woningbouwprojecten voldoen we kwantitatief en kwalitatief aan de Leusdense woningbehoefte.

Leusden is in verschillende perioden gebouwd en in relatief grote woningaantallen. De variëteit in woningtypen is daardoor beperkt, terwijl de vraag naar diversiteit wel groot is. Ook willen we een onderscheidend en aanvullend woonmilieu in de regio blijven bieden. Door maximaal in te spelen op de lokale vraag naar woningen kunnen Leusdenaren binnen Leusden wooncarrière maken en bevorderen we de doorstroming .

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Woningstichting Leusden, HLVE, ontwikkelaars, initiatiefnemers voor woningbouwprojecten, zorgaanbieders, SMBL, provincie Utrecht

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

 

2. We bereiken onze woondoelen ‘doorstroming’ en ‘diversificatie van het woningaanbod’ door beschikbare middelen en instrumenten efficiënt en effectief in te zetten.

De gemeente staat een palet aan instrumenten ter beschikking om de beleidsdoelen op het gebied van woningbouw inhoud te geven. Een aantal daarvan wordt al ingezet, zoals de starterslening. We bekijken of deze instrumenten en de middelen, zoals het fonds “volkshuisvestingsdoeleinden” (meer) ingezet kunnen worden om doorstroming aan te jagen en diversificatie van het woningaanbod te bevorderen.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

WSL, bewoners

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

Relevante beleidsnotities

3. Verkeer en vervoer

Ambitie

Leusden is goed bereikbaar en veilig voor automobilist, fietser, reiziger openbaar vervoer en voetganger. We benadrukken zoveel mogelijk de positieve gevolgen van fietsen, lopen en OV op de gezondheid van mensen en hun leefmilieu.

Context en achtergrond

Een goed bereikbaar Leusden is een randvoorwaarde voor een aantrekkelijk woon-en werkklimaat. Met het doorzetten van het economisch herstel en de daarmee samenhangende groei van de werkgelegenheid neemt ook de mobiliteit toe. Wat het autogebruik betreft lijkt er sprake te zijn van een inhaalslag. Ook op het gemeentelijk wegennet zijn de effecten hiervan merkbaar. Om te zorgen dat Leusden bereikbaar blijft, is het gewenst dat we het gebruik van alternatieven voor de auto stimuleren.

Daarbij besteden we ook aandacht aan de aspecten milieukwaliteit en gezondheid.

N.B. Dit is onlosmakelijk verbonden met ambitie CUP 4.2 ’Duurzame mobiliteit’. (Leusden stimuleert duurzame mobiliteit).

Wat willen we bereiken?

1. Afname van het aantal (letsel)ongevallen en het verhogen van het verkeersveiligheidsgevoel.

We streven naar een afname van het aantal (letsel)ongevallen én het verhogen van het veiligheidsgevoel. Ongevallen met of zonder letsel zijn meetbaar. Het gevoel van veiligheid daarentegen is ook van belang, maar minder concreet.
Door de inrichting van de weg, verkeersmaatregelen, aanwijzingen langs de weg, maar ook door gedragsbeïnvloeding, kunnen we zowel de objectieve als de subjectieve verkeersveiligheid positief beïnvloeden.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

VVN, fietsersbond

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

2. Meer mensen op de fiets en uit de auto krijgen

Meer fietsgebruik is goed voor de bereikbaarheid, het milieu en de gezondheid. Door een gericht maatregelenpakket maken we het gebruik van de fiets, vooral voor verplaatsingen binnen de gemeente, aantrekkelijker. We haken aan bij de provinciale publiekscampagne ‘Ik fiets’, om meer (10.000) forenzen op de fiets te krijgen.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Fietsersbond, Provincie Utrecht, Woudenberg, Amersfoort, 033 op de Fiets (lokaal) en “Ik fiets” (provinciaal)

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

3. Doorstroming op het hoofdwegennet verbeteren.

Het woon- en werkklimaat van Leusden is gebaat bij een vlotte doorstroming van het verkeer op de hoofdwegen. Een goede bereikbaarheid is een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven en woningzoekenden. Een betere doorstroming draagt bij aan een snellere bereikbaarheid van voorzieningen. Dit kan ook een positief effect hebben op de milieubelasting rond drukkere kruispunten.

Deze doelstelling sluit aan bij CUP 10.1 (Openbaar vervoer), CUP10.2 (Entree van Leusden) en CUP 10.4 (verbeteren doorstroming verkeer). 

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Bedrijven, provincie Utrecht, Rijkswaterstaat

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

Relevante beleidsnotities

4. Economie

Ambitie

Bedrijven zijn van belang voor de werkgelegenheid, vitaliteit en identiteit van Leusden. Wij creëren kansen voor en bieden ruimte aan de ontwikkeling van ondernemers.

Context en achtergrond

Economische activiteit is een bron van vitaliteit en dat is goed voor alle inwoners. We kiezen voor het vasthouden van stabiele werkgelegenheid, zowel in aantal banen als in de zin dat het makkelijker “klappen kan opvangen”. Een robuuster economie die minder gevoelig is voor regionale tendensen en keuzes van grote bedrijven.

We zorgen voor:

 • Goede mix van lokale en bovenlokale bedrijvigheid.
  Ruimte voor grote bedrijven past bij onze ligging en regionale positie.
  Lokale ondernemers benutten elkaar steeds meer waardoor nieuwe
  bedrijvigheid ontstaat. Voor beide groepen reserveren we ruimte.
 • Banenindex ongeveer 75%
  Voor 75% van de Leusdense beroepsbevolking bestaat (theoretisch) een
  baan in Leusden. Er is ook ruimte voor mensen met een afstand tot de
  arbeidsmarkt.
 • Sterke ondernemerscultuur
  Ruimte voor functiecombinaties en bedrijfsverzamelgebouwen,
  waardoor netwerken versterkt worden. Hier ontstaat nieuwe bedrijvigheid.
 • Sterke centra als ontmoetingsplekken
  Winkelen is hier een onderdeel, er is ook ruimte voor functiemenging.

Wat willen we bereiken?

1. Realiseren van duurzame vitale werklocaties.

Ondernemers moeten letterlijk ruimte hebben om te ondernemen. Daarbij gaat het om het bieden van locaties die toekomstbestendig zijn. De locaties moeten aansluiten op de behoeften van de ondernemers. We reserveren specifiek locaties voor werken én we zorgen voor gebieden waarin menging van functies plaats kan vinden, doordat de werkfunctie zich daar goed laat verenigen met andere functies.

Deze doelstelling sluit aan bij CUP 9.1 (Vestigingsmogelijkheden bedrijven) en 9.2 (Kantorenlocatie De Horst)

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, projectontwikkelaar

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

2. Behoud van stabiele werkgelegenheid in Leusden.

De werkgelegenheid groeide van 14.400 in 2009 naar 15.300 arbeidsplaatsen in 2018. Aan de ene kant door verhuizingen van bedrijven naar Leusden, maar ook door autonome groei van bestaande bedrijven. In deze periode kende Leusden ook jaren met een sterke daling van de werkgelegenheid, bijvoorbeeld door het vertrek van Achmea. Dit hangt samen met de economische structuur: dienstverlenende bedrijven en werkplekken vertrekken en vestigen zich makkelijker dan bedrijven in bouw, industrie en handel.

Deze doelstelling sluit aan bij CUP 9.1 (vestigingsmogelijkheden voor bedrijven)

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Ondernemers, makelaars

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

3. Versterken economische positie en ondernemerscultuur.

We werken samen in de Regio Amersfoort en Utrecht+ aan een vitaal ondernemersklimaat en voldoende vestigingsmogelijkheden. De Regio Amersfoort is een aantrekkelijke regio voor ondernemers, competitief in Europa, centraal gelegen en goed bereikbaar.

Actief accountmanagement draagt bij aan de verankering van bedrijven, het (h)erkennen van uitbreidingsinvesteringen en daarmee het behoud van werkgelegenheid in Leusden.

Dit sluit aan bij CUP 9.4 (Versterken economische positie en ondernemerscultuur).

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Gemeenten Regio Amersfoort, Economic Board Utrecht, provincie Utrecht, bedrijfsleven

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

 

4. Winkelgebieden ontwikkelen we verder tot compacte dorpsharten en ontmoetingsplekken met ruimte voor verschillende functies.

Levendige, aantrekkelijke winkelgebieden zijn van belang voor de leefbaarheid, het voorzieningenniveau en de werkgelegenheid. Deze winkelgebieden ontwikkelen zich tot ontmoetingsplaatsen, waarvan winkelen een onderdeel is. We stimuleren grotere functiemenging in de dorpsharten Hamershof, Biezenkamp, Zuidhoek en centrum Achterveld. De Hamersveldseweg zien we niet meer als winkelgebied.
Deze doelstelling sluit aan bij CUP 9.3 (doorontwikkeling winkelgebieden).

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Vastgoedeigenaren, winkeliers, provincie, bewoners

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

5. We zetten Leusden op de kaart.

We intensiveren recreatie en toerisme en maken van Leusden een aantrekkelijke verblijfplaats voor (recreatie)ondernemers, recreanten / toeristen en bewoners van de gemeente. Promotie van wandelen en fietsen is daarbij een belangrijk onderdeel, waar mogelijk gekoppeld aan cultureel erfgoed, evenementen en bezienswaardigheden (CUP-opdracht 9.5).

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Lokale ondernemers en partners gericht op recreatie en toerisme, SCMA, Nationaal Park Heuvelrug,

O-GEN, Routebureau Utrecht, citymarketing Regio Amersfoort.

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

 

Relevante beleidsnotities

5. Buitengebied

Ambitie

Een mooi en vitaal buitengebied met ruimte voor economisch vitale en duurzame landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling en recreatief medegebruik. Het buitengebied biedt kansen voor energietransitie en speelt in op het vraagstuk van klimaatverandering en de groene ontwikkelstrategie voor wonen.

Context en achtergrond

Het buitengebied is belangrijk voor de ruimtelijke kwaliteit, identiteit en vitaliteit van Leusden.

Samen met betrokken partijen hebben we de Leusdense omgevingsvisie landelijk gebied vertaald in een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. Dit op basis van een aantal strategische keuzes:

 • We kiezen voor een brede economische basis van ons platteland die bijdraagt aan onze groene, cultuurhistorische en landschappelijke kernkwaliteiten.
 • Met de landbouw zoeken we een koers die toekomstbestendig en duurzaam is.
 • We kiezen voor een sterkere verbinding van stad en platteland en het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid bij het landschap.
 • Het watersysteem en landschap zijn sturend bij het realiseren of uitbreiden van functies.
 • We werken samen om in te spelen op klimaatverandering en energietransitie.
 • We blijven ons inzetten voor natuur en ecologie en het versterken van het Groene Valleilint.

Wat willen we bereiken?

1. Behoud en de versterking van de kernkwaliteiten van ons buitengebied.

Het agrarisch cultuurlandschap, de bos- en natuurgebieden, cultuurhistorische elementen zoals de Grebbelinie en de landgoederen vormen de kernkwaliteiten van ons buitengebied. Het watersysteem en landschap zijn sturend bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Deze sluit aan bij CUP-opdrachten 7.2 (nieuwe woningbouwlocaties), 7.3 (omgevingsvisie landelijk gebied) en 7.5 (andere planopzet Tabaksteeg-zuid).

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Veel partners zoals stichting De Boom, provincie Utrecht, LTO, De Vallei Horstee, knotploegen, waterschap Vallei en Veluwe, grondbezitters, bewonersgroepen, partners Nationaal Park enz.

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

 

2. Werken aan duurzaam economisch perspectief voor de Leusdense landbouw.

De landbouw is de drager van ons cultuurlandschap. Deze groene waarde kan alleen bestaan wanneer er vitale landbouw is. Met de landbouw zoeken we een koers die toekomstbestendig en duurzaam is.
Deze sluit aan bij CUP-opdrachten 7.2 (nieuwe woningbouwlocaties) en 7.3 (omgevingsvisie landelijk gebied).

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Vele partijen waaronder Vallei Horstee, LTO Gelderse Vallei, Leader Utrecht-oost, stichting De Boom enz.

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

3. Behouden en versterken van natuur en ecologie.

Leusden beschikt over veel bos- en natuurgebieden en beken als onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland. Het versterken van de natuur en ecologie komt de kwaliteit, aantrekkelijkheid en biodiversiteit van ons buitengebied ten goede.
Deze sluit aan bij CUP-opdracht 7.3 (omgevingsvisie landelijk gebied).

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Veel partners zoals Stichting De Boom, De Vallei Horstee, knotploegen, waterschap Vallei en Veluwe, grondbezitters, bewonersgroepen enz.

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

4. Benutten en versterken van de mogelijkheden voor recreatie en toerisme in het buitengebied

Leusden heeft een prachtig en afwisselend buitengebied met veel kansen voor recreatie en toerisme. Deze kansen willen we goed benutten voor een vitaal buitengebied.
Deze doelstelling sluit aan bij CUP 7.6 (Openstelling Leusderheide) en CUP 9.5 (Leusden op de kaart).

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Diverse partijen zoals VVV, Defensie, recreatieondernemers, Vallei Horstee, fietsersbond, boeren enz.

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

Relevante beleidsnotities

6. Cultuurhistorie

Ambitie

Cultuurhistorische waarden worden in Leusden gewaardeerd, erkend en gezien

Context en achtergrond

Leusden kent een lange historie van wonen, werken en recreëren. De nog aanwezige cultuurhistorisch waardevolle objecten en structuren zijn, naast de archeologische waarden (oerbos), hiervan het tastbare bewijs.

Culturele waarden dragen bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Dit besef is van belang in een gemeente die sinds de jaren zeventig snel is gegroeid.

Inzet is het versterken van bewustmaking en -wording door behoud, zichtbaarheid en (h)erkenning van het cultuurhistorisch erfgoed.

Wat willen we bereiken?

1. Leusden werkt aan behoud en instandhouding van boven- en ondergronds cultuurhistorisch erfgoed.

De wordingsgeschiedenis van Leusden is via het cultuurhistorisch erfgoed af te lezen. Dit geldt voor zowel boven- als ondergronds (verstopt) cultuurhistorisch erfgoed. Door het onder de aandacht brengen van het cultuurhistorisch erfgoed, creëren we in en binnen de samenleving draagvlak voor behoud en instandhouding om dat wat er aanwezig is over te dragen aan komende generaties. Daarbij staat het Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit dat onafhankelijk advies over het erfgoed geeft ons bij. Verduurzaming van monumentale objecten is hierbij een aandachtspunt.
Inzet is het versterken van de positie van het cultureel erfgoed.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

SRO

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

2. De (her)kenbaarheid en zichtbaarheid van monumenten vergroten.

Leusden is “leesbaar” via het cultuurhistorisch erfgoed: zowel via boven- als ondergronds cultuurhistorisch erfgoed. We brengen cultuurhistorisch erfgoed onder de aandacht. Daarmee creëren we draagvlak voor behoud en instandhouding, zodat we dat wat aanwezig is over kunnen dragen aan komende generaties. Daarnaast creëren we draagvlak met het aangaan van gesprekken aan de voorkant.

De gemeente wordt bijgestaan door het Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit dat onafhankelijk advies over het erfgoed geeft.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

Historische Kring Leusden, Scholen in de Kunst

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

Relevante beleidsnotities

7. Omgevingswet

Ambitie

Leusden is op tijd klaar voor de stelselwijziging van de Omgevingswet. We benutten de potentie van deze wet voor de realisatie van onze ambities met betrekking tot samenleving voorop, werken vanuit de bedoeling, opgavegestuurd werken én ten behoeve van inhoudelijke doelen zoals de energietransitie.

Context en achtergrond

De Omgevingswet is een grote stelselherziening met waarschijnlijk ingrijpende gevolgen voor de gemeentelijke organisatie. Het motto van de wet is “eenvoudig beter”. Het integreren van diverse regelstelsels en het introduceren van maatwerk kan voor burgers en bedrijven een vereenvoudiging en verbetering gaan opleveren. In de gemeentelijke organisatie kan de toename van de complexiteit extra werkdruk opleveren. De overgang naar het nieuwe stelsel is veelomvattend. Het gaat niet alleen om een nieuw juridisch stelsel en een herschikking (decentralisatie) van bevoegdheden, maar ook om een wezenlijk andere manier van (samen)werken op alle niveaus.

Wat willen we bereiken?

1. Een succesvolle implementatie van de omgevingswet.

De omgevingswet beoogt een grote verandering van de regels die gelden voor de fysieke leefomgeving. De wet moet integreren, harmoniseren en dereguleren. Zo werken we in de toekomst niet meer met gedetailleerde bestemmingsplannen, maar met één integraal en flexibel omgevingsplan. De hoeveelheid te ontsluiten informatie neemt toe en wordt volledig digitaal gemaakt via het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Bovendien verandert onze manier van werken: Van “nee tenzij” naar “Ja, mits”. De vraag “wat staat de regel (niet) toe, zal worden vervangen door of aangevuld met de vraag: “Wat draagt hier bij aan de bedoeling”.

Dat doen we op een manier die bij Leusden past, aansluitend bij de principes van de organisatie, Samenleving Voorop, uitnodigingsplanologie, werken vanuit de bedoeling en opgavegestuurd werken. Zie ook CUP 7.7.

Rol van de gemeente

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

De gemeente laat het over aan de samenleving

Lokale partners

 

Verbonden Partijen

 

Bijdrage Verbonden Partij

 

Relevante beleidsnotities

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 MJR 2021 MJR 2022 MJR 2023
Lasten -7.546 -5.577 -5.033 -3.536 -2.916 -2.756
Baten 6.637 2.601 3.262 1.659 1.348 680
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -909 -2.976 -1.771 -1.877 -1.568 -2.076
Onttrekkingen 682 646 215 254 1.107 63
Stortingen -647 20 -375 -355 -1.557 0
Mutaties reserves 35 666 -160 -101 -450 63

Saldo taakvelden

bedragen x € 1.000
Exploitatie Werkelijk 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 MJR 2021 MJR 2022 MJR 2023
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 10 -50 0 0 0 0
2.1 Verkeer en vervoer -318 -396 -144 -342 -369 -369
2.2 Parkeren -71 -67 -68 -67 -66 -66
2.5 Openbaar vervoer -27 -27 -27 -27 -27 -27
3.1 Economische ontwikkelingen -34 -19 -19 -19 -19 -19
3.2 Fysieke bedrijfs - infrastructuur 859 455 339 2663 -19 -19
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen -64 -77 -74 -69 -69 -69
3.4 Economische promotie 29 -25 -14 -1 -13 -13
5.4 Musea -12 -20 -20 -20 -20 -20
5.5 Cultureel erfgoed -70 -90 -92 -77 -77 -77
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -393 -573 -491 -434 -388 -388
8.1 Ruimtelijke ordening 627 3802 -627 -671 -657 -859
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) -1244 -5629 -392 -2666 310 0
8.3 Wonen en bouwen -201 -260 -143 -147 -154 -150
0.10 Toevoeging/onttrekking reserves 35 666 -159 -101 -450 63
Gerealiseerd resultaat -874 -2.310 -1.931 -1.978 -2.018 -2.013

Nieuw beleid en CUP

bedragen x € 1.000
2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
Incidenteel Structureel
CUP 2018-2022:
5.1 Nota bovenwijkse voorzieningen
b. financiële draagkrachtvorming infrastructuur 180,0 225,0 225,0
7.1 Realiseren woningbouwprogramma p.m. p.m. p.m. p.m.
7.2 Nieuwe woningbouwlocaties 5,0 5,0 5,0 5,0
7.3 Omgevingsvisie landelijk gebied p.m. p.m. p.m.
7.4 Omgevingsvisie stedelijk gebied p.m. p.m. p.m.
7.6 Openstelling Leuderheide
7.7 Omgevingswet
9.4 Versterken economische positie en ondernemerscultuur 30,0 p.m.
9.5 Leusden op de kaart
a. uitbreiding formatie 36,5 30,5
b. stimuleren initiatieven projecten recreatie 15,0 15,0
c. werkbudget 5,0 5,0 5,0 5,0
Nieuw beleid 2020:
4.1 Publieksversie cultuurhistorische waardenkaart 15,0
4.2 Overdracht asbesttaken aan RUD p.m. p.m. p.m. p.m.
4.3 Basisregistratie ondergrond 10,0 10,0 10,0 10,0
4.4 Invoeren bodemonderzoeken in digitaal systeem 7,0
103,5 45,5 0,0 0,0 20,0 200,0 245,0 245,0

BBV indicatoren

De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. In onderstaande indicatoren wordt Leusden vergeleken met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.

Banen. Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 65 jaar.

Beschikbare perioden: 2001 - 2018

Bron: LISA

Demografische druk. De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

Beschikbare perioden: 1988 - 2019

Bron: CBS - Bevolkingsstatistiek

Functiemenging. De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Beschikbare perioden: 2004 – 2018

Bron: CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research

Het aantal nieuwbouwwoningen.

Beschikbare perioden: 2012 - 2016

Bron: ABF - Systeem Woningvoorraad

Vestigingen van bedrijven. Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

Beschikbare perioden: 2001 - 2018

Bron: LISA

Referenties: Rapport Werkgelegenheidsregister (LISA) & Site LISA organisatie