Meer
Publicatiedatum: 06-10-2020

Inhoud

Aanbieding

Inhoud

Aanbieding

Hierbij bieden wij u de Begroting 2021-2024 aan ter verdere behandeling en vaststelling door uw gemeenteraad. Een sluitende begroting, echter voorafgaand aan een periode met donkere wolken waarin noodzakelijke keuzen nodig zijn vanaf de volgende begroting voor 2022. Dankzij een aantal onverwachte voordelen uit de meicirculaire, is de begroting vooralsnog sluitend tot en met 2023. Bij de “Uiteenzetting financiële positie” wordt hier nader op ingegaan. Zoals wij al bij de Kadernota schreven leven wij in een periode met veel onzekerheden. De structurele impact van de corona-crisis is nog lastig in te schatten. Ook zijn wij in afwachting van de resultaten van de herijking van het gemeentefonds vanaf 2022. Daarnaast hebben de onvoorspelbaarheden binnen het sociaal domein nog altijd een forse financiële impact. Deze onzekerheden hebben in de begroting 2021-2024 nog geen plaats gekregen, vanwege onduidelijkheid over de bedragen.
2021 2022 2023 2024
Resultaat kaderbrief 2021 € -150.100 € 16.800 € 12.600 € 12.300
Meicirculaire 2020 € 227.100 € 348.200 € 105.400 € -130.700
Ontwikkelingen na voorjaarsnota 2020 € -2.300 € 128.900 € 72.800 € -254.100
Resultaat Begroting 2021-2024 € 74.700 € 493.900 € 190.800 € -372.500
Doorkijk naar begroting 2022
Voor het opstellen van de begroting 2022 zal er meer duidelijkheid zijn over de financiële impact van de genoemde onzekerheden. Met het oog op deze begroting geven wij hieronder alvast een indicatieve prognose met deze onzekerheden. In deze prognose hebben we de effecten uit de septembercirculaire meegenomen, dit gelijk vorig jaar. De inschatting herverdeeleffect gemeentefonds is conform het gunstigste scenario van Pauw, eerder genoemd bij de kaderbrief 2021. Het Sociaal Domein en Corona blijven, op het moment van schrijven, financieel lastig in te schatten. Om het hoofd te bieden aan deze uitdagingen zal voorafgaand aan de kadernota 2022 een prioriteiten discussie met u worden doorlopen om tot een sluitende begroting voor 2022 te komen. Uit onderstaande prognose wordt duidelijk dat de positieve resultaten in de begroting 2021 hard nodig zullen zijn om de begroting 2022 sluitend te krijgen.
2021 2022 2023 2024
Resultaat Begroting 2021-2024 € 74.700 € 493.900 € 190.800 € -372.500
Septembercirculaire - ontwikkelingen uitkeringsfactor € 128.500 € 25.100 € 17.400 € 90.200
Septembercirculaire - opschorten opschalingskorting € 207.300
Resultaat begroting 2021-2024 na begrotingswijziging sep. cir. € 410.500 € 519.000 € 208.200 € -282.300
Indicatie onzekerheden:
Herverdeling gemeentefonds € 25,-/inw € -750.000
Herverdeling gemeentefonds € 50,-/inw € -1.500.000 € -1.500.000
Effect corona pm pm pm
Sociaal domein, meerjarig financieel verloop pm pm pm
Risico inschatting begroting 2022-2023 € -231.000 € -1.291.800 € -1.782.300
We bieden u een sluitende begroting aan waar de ingezette ombuigingen uit 2020 onderdeel van zijn. Ondanks de donkere wolken houden we voor 2021 en 2022 voldoende middelen beschikbaar om onze ambities te verwezenlijken. We werken door aan CUP-opgaven zoals op het gebied van zorg, duurzaamheid, veiligheid en economische ontwikkeling, zoals afgesproken met de keuze tot scenario 2 in de kaderbrief 2021. En aan wettelijke verplichtingen zoals de Omgevingswet die per 2022 wordt ingevoerd, de Regionale Energiestrategie (RES), de transformatie van de zorg en de voorbereiding van toekomstige woningbouwlocaties. We zijn er trots op dat Leusden een mooie gemeente is met een goed leefklimaat en voorzieningenniveau. Dat willen we zo houden. Dat doen we graag samen met u. Samen vooruit, om verder te bouwen aan een sociaal, duurzaam en solide Leusden! Het college van burgemeester en wethouders van Leusden